Index 
Jegyzőkönyv
PDF 229kWORD 140k
2008. október 20., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 3.A Parlament tagjai
 4.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 5.Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása
 6.Helyesbítés elfogadott szöveghez (az eljárási szabályzat 204a. cikke)
 7.Dokumentumok benyújtása
 8.Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)
 9.Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok
 10.Petíciók
 11.Ügyrend
 12.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 13.Munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzés ***II (vita)
 14.A házassági ügyekben alkalmazandó jog * - A házassági ügyekben alkalmazandó jogra vonatkozó szabályok bevezetéséről szóló tanácsi rendelet módosítása (vita)
 15.Az Ausztrália-EU PNR-megállapodás értékelése - Az EU és a PNR-adatok (vita)
 16.Erasmus Mundus program (2009-2013) ***I (vita)
 17.A gyermekek védelme az internet és egyéb kommunikációs technológiák használata során ***I (vita)
 18.A tőkehal-állomány helyreállítása * (vita)
 19.A Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halászflották igazgatása * (vita)
 20.Az éghajlatváltozás elleni globális szövetség kiépítése az Európai Unió és az éghajlatváltozás által leginkább veszélyeztetett szegény fejlődő országok között (rövid ismertetés)
 21.Kormányzás és partnerség nemzeti, regionális és projektalapon a regionális politika terén (rövid ismertetés)
 22.„A jogalkotás minőségének javítása - 2006” a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 9. cikke értelmében (rövid ismertetés)
 23.A közösségi jog alkalmazásának nyomon követése (rövid ismertetés)
 24.A szabályozó ügynökségek intézményi aspektusainak jövőbeli rendezésére vonatkozó stratégiáról szóló jelentés (rövid ismertetés)
 25.A következő ülésnap napirendje
 26.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


EURÓPAI PARLAMENT

ÜLÉSSZAK: 2008 - 2009

2008. október 20-23-i ülések

STRASBOURG

JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.00 órakor nyitják meg.


2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


3. A Parlament tagjai

Az illetékes szlovén hatóságok bejelentették Borut Pahor megválasztását a Szlovén Köztársaság parlamentjének képviselőjévé.

Az Európai Parlament a képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikke (2) bekezdésének, valamint eljárási szabályzata 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően ezt tudomásul veszi, és megállapítja képviselői mandátuma 2008.10.15-i hatállyal történő megüresedését.

°
° ° °

Az illetékes olasz hatóságok bejelentették Monica Giuntini kinevezését Lilli Gruber helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2008.10.17.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Monica Giuntini elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az Európai Parlament képviselőjének tisztségével összeférhetetlen tevékenységet.


4. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnök kérelmet kapott az IND/DEM képviselőcsoport részéről, Nigel Farage kinevezésére vonatkozóan Trevor Colman helyére az INTA bizottság tagjaként.

Felszólal: Hannes Swoboda, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, és Nigel Farage.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


5. Együttdöntéssel elfogadott jogi aktusok aláírása

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen a következő, együttdöntéssel elfogadott jogi aktusokat írja alá a Parlament eljárási szabályzata 68. cikkének megfelelően:

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évéről (2010) (03645/2008/LEX - C6-0372/2008 - 2007/0278(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás - Harmadik rész (03655/2008/LEX - C6-0371/2008 - 2007/0282(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 1999/468/ek tanácsi határozat szerinti kiigazításáról, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljáráshoz történő hozzáigazítás - első rész (03654/2008/LEX - C6-0370/2008 - 2007/0262(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (kodifikált változat) (03634/2008/LEX - C6-0369/2008 - 2006/0264(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről (kodifikált szöveg) (03630/2008/LEX - C6-0368/2008 - 2006/0220(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az európai közösségek statisztikai hivatala részére történő továbbításáról (kodifikált szöveg) (03628/2008/LEX - C6-0367/2008 - 2006/0159(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a fémhigany és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról (03638/2008/LEX - C6-0366/2008 - 2006/0206(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a szakképesítéseknek az Európai közösség tagállamai közötti összehasonlíthatóságáról szóló 85/368/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (03640/2008/LEX - C6-0365/2008 - 2007/0234(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az ipari végfelhasználók által fizetendő gáz- és villamosenergia-árak átláthatóságának javítását célzó közösségi eljárásról (átdolgozott szöveg) (03647/2008/LEX - C6-0364/2008 - 2007/0253(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az energiastatisztikáról (03619/2008/LEX - C6-0363/2008 - 2007/0002(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a tagállamok határain a közúti és belvízi özlekedés terén végzett ellenőrzések megszüntetéséről (kodifikált szöveg) (03627/2008/LEX - C6-0362/2008 - 2006/0146(COD))


6. Helyesbítés elfogadott szöveghez (az eljárási szabályzat 204a. cikke)

Az illetékes bizottság a következő helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

- Helyesbítés az Európai Parlament álláspontjához, amely első olvasatban 2008. május 20-án került elfogadásra az alábbi jogszabály elfogadására tekintettel: a húsra és állatállományra vonatkozó statisztikákról valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló .../2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
P6_TA-PROV(2008)0206 - (COM(2007)0129 – C6-0099/2007 – 2007/0051 (COD)) – AGRI

Az eljárási szabályzat 204a. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított negyvennyolc órán belül sem egy képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.


7. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok

1.1) jelentések:

- ***I Jelentés a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek bizonyos veszélyes anyagok és készítmények (diklór-metán) forgalomba hozatala és felhasználása tekintetében való módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

- * Jelentés a Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2000/597/EK, Euratom határozat végrehajtásáról szóló 1150/2000/EK, Euratom rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0223 - C6-0197/2008 - 2008/0089(CNS)) - BUDG bizottság - Előadó: Alain Lamassoure (A6-0342/2008)

- Jelentés a nemzeti és regionális szintű kormányzásról és partnerségről, valamint a regionális politika terén projektek megalapozásáról (2008/2064(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Jean Marie Beaupuy (A6-0356/2008)

- Jelentés az európai ombudsman 2007. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről (2008/2158(INI)) - PETI bizottság - Előadó: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008)

- * Jelentés a 2201/2003/EK rendeletnek a joghatóság tekintetében történő módosításáról és a házassági ügyekben alkalmazandó jogra vonatkozó szabályok bevezetéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2006)0399 - C6-0305/2006 - 2006/0135(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Evelyne Gebhardt (A6-0361/2008)

- Jelentés a közösségi jog alkalmazásának nyomon követéséről – a Bizottság 24. éves jelentése (2008/2046(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0363/2008)

- Jelentés az Európai Unió és az éghajlatváltozás által leginkább sebezhető szegény fejlődő országok közötti, éghajlatváltozás elleni globális szövetség kiépítéséről (2008/2131(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Anders Wijkman (A6-0366/2008)

- * Jelentés az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Új-Zéland kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2008)0170 - C6-0292/2008 - 2008/0066(CNS)) - ITRE bizottság - Előadó: Angelika Niebler (A6-0367/2008)

- * Jelentés a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendelet („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) módosításáról (COM(2008)0489 - C6-0314/2008 - 2008/0156(CNS)) - AGRI bizottság - Előadó: Neil Parish (A6-0368/2008)

- Jelentés a kollektív megállapodásokkal szembeni kihívásokról az EU-ban (2008/2085(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Jan Andersson (A6-0370/2008)

- * Jelentés a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet és az Európai Közösség között a légiközlekedés-védelmi ellenőrzésekről és a kapcsolódó kérdésekről létrejött együttműködési szándéknyilatkozat megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2008)0335 - C6-0320/2008 - 2008/0111(CNS)) - TRAN bizottság - Előadó: Paolo Costa (A6-0374/2008)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia-Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról (08225/2008 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC)) - AFET bizottság - Előadó: Doris Pack (A6-0378/2008)

- * Jelentés a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a légiközlekedési ágazaton belüli megállapodások és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált változat) (COM(2008)0367 - C6-0272/2008 - 2008/0124(CNS)) - JURI bizottság - Előadó: Diana Wallis (A6-0379/2008)

- ***I Jelentés a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2008)0098 - C6-0144/2008 - 2008/0049(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Diana Wallis (A6-0380/2008)

- ***I Jelentés az egyszerű nyomástartó edényekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2008)0202 - C6-0172/2008 - 2008/0076(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Diana Wallis (A6-0381/2008)

- ***I Jelentés a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2008)0369 - C6-0244/2008 - 2008/0126(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Diana Wallis (A6-0385/2008)

- * Jelentés az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2008)0073 - C6-0147/2008 - 2008/0053(CNS)) - JURI bizottság - Előadó: Diana Wallis (A6-0386/2008)

- * Jelentés a Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halászflották igazgatásáról szóló 639/2004/EK rendeletet módosító tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0444 - C6-0298/2008 - 2008/0138(CNS)) - PECH bizottság - Előadó: Pedro Guerreiro (A6-0388/2008)

- Jelentés az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről - I. szakasz - Európai Parlament, II. szakasz - Tanács, IV. szakasz - Bíróság, V. szakasz - Számvevőszék, VI. szakasz - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, VII. szakasz - Régiók Bizottsága, VIII. szakasz - Európai Ombudsman, IX. szakasz - Európai Adatvédelmi Biztos (11950/2008 [[02]] - C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

- Jelentés az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéről és az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetéhez fűzött 1/2009. számú módosító indítványról - III. szakasz – Bizottság (11950/2008 [[01]] - C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Jutta Haug (A6-0398/2008)

- Jelentés az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2008)0557 - C6-0318/2008 - 2008/2253(ACI)) - BUDG bizottság - Előadó: Reimer Böge (A6-0399/2008)

- Jelentés, amelynek tárgya az Európai Parlament Tanácshoz intézett javaslata az Európai Unió és Ausztrália közötti, az Európai Unióból származó utasnyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Ausztrál Vámszolgálat részére történő továbbításáról szóló megállapodásról (2008/2187(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Sophia In 'T Veld (A6-0403/2008)

- ***I Jelentés az internetet és egyéb kommunikációs technológiákat használó gyermekek védelmére irányuló többéves közösségi program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2008)0106 - C6-0092/2008 - 2008/0047(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

- Jelentés az európai globalizációs alkalmazkodási alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodás 28. pontja alapján (COM(2008)0547 - C6-0312/2008 - 2008/2251(ACI)) - BUDG bizottság - Előadó: Reimer Böge (A6-0405/2008)

- * Jelentés, amelynek tárgya javaslat a Tanács kerethatározatára a büntetőeljárások során felhasználandó tárgyak, dokumentumok és adatok megszerzéséhez szükséges európai bizonyításfelvételi parancsról (13076/2007 - C6-0293/2008 - 2003/0270(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Gérard Deprez (A6-0408/2008)

- Jelentés az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó, 7/2008. számú költségvetés-módosítási tervezetéről - III. szakasz – Bizottság (2008/2252(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Kyösti Virrankoski (A6-0412/2008)

1.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlástervezet második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a munkaerő-kölcsönző cégeken keresztüli munkáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása tekintetében (10599/2/2008 - C6-0327/2008 - 2002/0072(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Harlem Désir (A6-0373/2008)

- ***II Ajánlástervezet második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a repülőtéri díjakról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre elfogadása tekintetében (08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

2) a képviselők

2.1) szóbeli választ igénylő kérdések a kérdések órájára (az eljárási szabályzat 109. cikke) (B6-0475/2008)

- a Tanácshoz

Moraes Claude, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Crowley Brian, Ryan Eoin, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Medina Ortega Manuel, Evans Robert, Harkin Marian, Doyle Avril, McGuinness Mairead, Higgins Jim, Mitchell Gay, Ţicău Silvia-Adriana, Burke Colm, Sakalas Aloyzas, Ludford Sarah, Casaca Paulo, Dillen Koenraad, Papadimoulis Dimitrios, Heaton-Harris Christopher, Deva Nirj, Callanan Martin, Sumberg David, Pafilis Athanasios, Isler Béguin Marie Anne, Figueiredo Ilda, Toussas Georgios, Stihler Catherine, Kamall Syed, Irujo Amezaga Mikel, Posselt Bernd, Susta Gianluca, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Guerreiro Pedro, Czarnecki Ryszard, Droutsas Konstantinos, Martin Hans-Peter, Andrikienė Laima Liucija;

- a Bizottsághoz
França Armando, Olajos Péter, Crowley Brian, Juknevičienė Ona, Vanhecke Frank, Papadimoulis Dimitrios, Heaton-Harris Christopher, Deva Nirj, Czarnecki Ryszard, Ryan Eoin, Harkin Marian, Papastamkos Georgios, Ó Neachtain Seán, Arnaoutakis Stavros, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Angelakas Emmanouil, Corda Giovanna, Medina Ortega Manuel, Evans Robert, Doyle Avril, Burke Colm, Higgins Jim, Ţicău Silvia-Adriana, Ludford Sarah, Hołowczyc Krzysztof, Posselt Bernd, Martin David, Mavrommatis Manolis, Moraes Claude, Aylward Liam, McGuinness Mairead, Casaca Paulo, Schmidt Olle, Vatanen Ari, Toussas Georgios, Claeys Philip, Droutsas Konstantinos, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Hénin Jacky, Batzeli Katerina, Stihler Catherine, Irujo Amezaga Mikel, Schlyter Carl, Belet Ivo, Susta Gianluca, Riis-Jørgensen Karin, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Guerreiro Pedro, Brejc Mihael, Jensen Anne E., Pafilis Athanasios.


8. Szóbeli választ igénylő kérdések és írásbeli nyilatkozatok (benyújtás)

A képviselők az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) szóbeli választ igénylő kérdések (az eljárási szabályzat 108. cikke):

- (O-0100/2008), felteszi: Sophia in 't Veld, Martine Roure, Philip Bradbourn és Sylvia-Yvonne Kaufmann, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az EU utas-nyilvántartási adatai (PNR-adatai) (B6-0476/2008);

- (O-0106/2008), felteszi: Evelyne Gebhardt és Gérard Deprez, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A 2201/2003/EK rendeletnek a joghatóság tekintetében történő módosításáról és a házassági ügyekben alkalmazandó jogra vonatkozó szabályok bevezetéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (B6-0477/2008);

- (O-0107/2008), felteszi: Philip Bradbourn és Marco Cappato, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A repülésbiztonsági intézkedések és a testszkennerek (body scanner) hatása az emberi jogokra, a magánéletre, az adatvédelemre és az emberi méltóságra (B6-0478/2008)

2) nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 116. cikke):

- Bogusław Rogalski, a származás alapján történő hátrányos megkülönböztetésről (0089/2008);

- Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov és Renate Weber, Kolumbiáról és a GSP+ kereskedelmi kedvezményről (0090/2008);

- Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax és John Bowis, a fémdobozokra vonatkozó betétdíj- és visszaváltási rendszerek Unión belüli összehangolásáról (0091/2008);

- Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer és Marianne Mikko, az emberkereskedelem megfékezésére szolgáló Blue Blindfold kampányról (0092/2008);

- Madeleine Jouye de Grandmaison, a rabszolgatartás és a rabszolga-kereskedelem eltörléséről való megemlékezésről (0093/2008).


9. Tárgytalan írásbeli nyilatkozatok

A 48, 49, 51/2008. sz. írásbeli nyilatkozatok nem kapták meg a szükséges számú aláírást, így azok az eljárási szabályzat 116. cikke (5) bekezdésének rendelkezései értelmében tárgytalanok.


10. Petíciók

A következő petíciókat, amelyek az alábbi időpontokkal a nyilvántartásba bejegyzésre kerültek, az eljárási szabályzat 191. cikkének (5) bekezdése értelmében visszautalták az illetékes bizottsághoz:

2008.09.22

Sotira Loukoumi (1286/2008); John Ross Patrick (1287/2008); Małgorzata Szymaniak (Fundacja IM. Włoczkowskiego) (1288/2008); Mary Suzanne O'Connor (Coalition in Defence of Animals in Greece) (1289/2008); Michael Blomgren (1290/2008); Constantin Penescu (1291/2008); George Matagos (1292/2008); Tiago Fioreze (1293/2008); Andrea Hövekamp (1294/2008); (Bizalmas név) (1295/2008); Mary Josephine Mackey (1296/2008); (Bizalmas név) (1297/2008); Bernhard Haidinger (Institute of Chartered Accountants for England and Wales (ICAEW)) (1298/2008); (Bizalmas név) (1299/2008); Angel Lashev (Committee for Ecoprotection) (1931 aláírás) (1300/2008); Lars Brechtelsbauer (Fürst und Nickl) (1301/2008); Estelle Garnier (Compagnie des Avoués près de la Cour d'Appel d'Orléans) (3 aláírás) (1302/2008); Łukasz Czuła (Kancelarie Adwokackie Żórawski) (1303/2008); Irena Sienkiewicz Sepzn (Stowarzyszenie Ekologiczne Przyjaciól Ziemi Nadnoteckiej) (1304/2008); Peter Hermenau (1305/2008);

2008.09.23

John Seiden (1306/2008); Elisabeth Lippmann (1307/2008); Anastasios Stefanidis (1308/2008); Jerzy Wysoczanski (Zwiazek Rybakow Polskich) (5 aláírás) (1309/2008); E.J.W. Hansen (Toorank Productions BV) (1310/2008); (Bizalmas név) (1311/2008); António Carlos Da Cunha Dias (1312/2008); Jan Myszkier (1313/2008); Günther Rose (1314/2008); de Reinard Schate (1315/2008); Matteo Garibotto (1316/2008); Reinhard Geissler (1317/2008); Joanna Smolińska (Stowarzyszenie Miłośników Krowiarek) (1318/2008); Massimo Capisani (1319/2008); (Bizalmas név) (1320/2008); Ioannis Sidiropoulos (1321/2008); (Bizalmas név) (1322/2008); Jeremy Lea (1323/2008); (Bizalmas név) (1324/2008); (Bizalmas név) (1325/2008); Cinzia Spotti (1326/2008); Andrei Jarvi (1327/2008); Otto. E. Rossler (1328/2008); Tom Kerwick (1329/2008); Mohamed Baba (Front National pour la Défense de la Démocratie (FNDD)) (1330/2008); Ewald Jesús Schwarz (1331/2008); Padraig Geraghty (1332/2008); Jean Pierre Robert (1333/2008);

2008.10.07

Vasil Kadrinov (511 aláírás) (1334/2008); Hristo Genev (19 aláírás) (1335/2008); Andrey Kovatchev (2 aláírás) (1336/2008); Nayden Chakarov (14 aláírás) (1337/2008); Mary Kelly (1338/2008); Katarzyna Zakrzewska (1339/2008); Ipermahia Histodoulou (Π.Ε.Α.Ω.Κ. ΓΠ ΤΕΕ ΚΑΙ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ) (1340/2008); Bettina Riskowsky (1341/2008); John Leslie David Somerville Munster (1342/2008); Jocelyn Charles Andriamalazony (1343/2008); (Bizalmas név) (1344/2008); Clive Taylor (1345/2008); Pascal Gallez (2 aláírás) (1346/2008); Elżbieta Kruszewska (1347/2008); Carole Jassogne (Ecole Saint-Charles de Péruwelz) (30 aláírás) (1348/2008); Oisin Jones-Dillon (1349/2008); (Bizalmas név) (1350/2008); Peter Hudson (1351/2008); Patrik Stepanesku (1352/2008); (Bizalmas név) (1353/2008); Femke Sybrandi (Deelgemente Delfshaven) (1354/2008); Torgrim Espolin Johnson (1355/2008); (Bizalmas név) (1356/2008); (Bizalmas név) (1357/2008); (Bizalmas név) (1358/2008); (Bizalmas név) (1359/2008); Christiane Singer Spadazzi (1360/2008); Brian Hubbard (1500 aláírás) (1361/2008); Spiru Dinca (1362/2008); Nadia Prédeau (1213 aláírás) (1363/2008); Henryk Malysiak (1364/2008);

2008.10.08

Mike Turner (1365/2008); Christopher Eichner (1366/2008); Marc Fiammante (1367/2008); María Trinidad Álvarez Rodríguez (1368/2008); Günther Klein (1369/2008); Juan Pablo Vicente Fernández (1370/2008); Konstantinos Kouzoulis (1371/2008); Ingrid C. Pettengell-Roese (1372/2008); Cristof Gerhard (RAe Dr. Meyers und Dr. Siegfried) (1373/2008); James A. Mc Mahon (3 aláírás) (1374/2008); Giuso Riverso (1375/2008); Panagiotis Kodelas (1376/2008); Konstantinos Athanasopoulos (1377/2008); Collantes Gomez (1378/2008); Álvaro Cuadrado González (Asociación de Vecinos de San Miguel de Náquera) (1379/2008); Enrique Chamorro Tena (1380/2008); Dieter Loethe (1381/2008); Günter Schreiber (1382/2008); Wolfgang Rother (Persönlichkeitsinformatik) (1383/2008); Konstantinos Aivaliotis (1384/2008);

2008.10.14

Peter Penchev (Association for the freedom of speech "Anna Politkovskaia" (Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”)) (1385/2008); Jutta Bender (1386/2008); Massimo Capisani (1387/2008); Israel Ibáñez Escoda (1388/2008); Daniel Buchinger (1389/2008); Harald Schroeder (2 aláírás) (1390/2008); Armando Ovies (1391/2008); Kerin Brandon Martin (1392/2008); Kalevi Laine (1393/2008); Andreas Dimitriou (1394/2008); Inga Rinau (1395/2008); Andrew Wilson (1396/2008); Raffaele Mancuso (1397/2008); Koldo Ortiz de Guinea (1398/2008); (Bizalmas név) (1399/2008); Ramon Mayench (1400/2008); Giorgia Boura (1401/2008); William Kelly (1402/2008); Lilianna Szymoniak (Debki nie sa odnawialne) (1403/2008); Robert Verkerk (Alliance for Natural Health) (1404/2008); Juliane Borst (1405/2008); Robertino Badea-Petrica (1406/2008); Ioan Duscas (1407/2008); (Bizalmas név) (1408/2008); (Bizalmas név) (1409/2008); Artur Bac (1410/2008); Stefano-Maria Tombesi (1411/2008); Rosário Bello Cuadros (1412/2008); Jesús Manuel Martinez Nogales (Excmo. Ayntamiento de Guadalcanal) (1413/2008); Kancho Dragnev (1414/2008); Matteo Rossi (1415/2008); (Bizalmas név) (1416/2008); Peter Janowski (1417/2008); (Bizalmas név) (1418/2008); Robert Verkerk (Alliance for Natural Health) (1419/2008).


11. Ügyrend

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a 2008. októberi (PE 414.427/PDOJ) plenáris ülés végleges napirendtervezetét. Módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 132. cikke):

hétfő

- nincs javasolt változtatás

kedd

- nincs javasolt változtatás

szerda

A REGI bizottság kérelme, amely szerint az Európai Unió szolidaritási alapjairól feltett, szóbeli választ igénylő kérdés megvitatását (az előzetes napirendtervezet 36. pontja) tegyék át a novemberi ülésre.

Felszólal: Lambert van Nistelrooij, aki indokolja a kérdést.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.


csütörtök

- nincs javasolt változtatás

Az ügyrendet megállapították.

°
° ° °

Felszólal: Philip Bradbourn a képviselők irodáinak biztonságáról a Parlament strasbourgi épületeiben az üléseken kívüli időszakokban (az elnök azt válaszolja, hogy a főtitkár foglalkozik ezzel a kérdéssel).


12. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 144. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Petya Stavreva, Iliana Malinova Iotova, Alexander Alvaro, Hanna Foltyn-Kubicka, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu, Fiona Hall, Seán Ó Neachtain, Brigitte Fouré, Antonio Masip Hidalgo, Magor Imre Csibi, Ioannis Varvitsiotis, Evgeni Kirilov, Eoin Ryan, Lívia Járóka, Richard Corbett, Philip Bradbourn, Glyn Ford, Anna Záborská, Csaba Sándor Tabajdi, Csaba Sógor, Silvia-Adriana Ţicău, Kathy Sinnott, Zita Pleštinská, Harlem Désir, Rareş-Lucian Niculescu, Britta Thomsen, Colm Burke, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pál Schmitt, James Nicholson, Ioannis Gklavakis és Avril Doyle.


13. Munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzés ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a Tanács közös álláspontjáról a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel [10599/2/2008 - C6-0327/2008 - 2002/0072(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Harlem Désir (A6-0373/2008)

Harlem Désir előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

ELNÖKÖL: Mechtild ROTHE
alelnök

Felszólal: Vladimír Špidla (a Bizottság tagja) és Xavier Bertrand (a Tanács soros elnöke).

Felszólal: Elisabeth Morin, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Ieke van den Burg, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Ona Juknevičienė, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ewa Tomaszewska, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Pedro Guerreiro, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Derek Roland Clark, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Roger Helmer, független, José Albino Silva Peneda, Richard Falbr, Siiri Oviir, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Kyriacos Triantaphyllides, Philip Bushill-Matthews, Harald Ettl és Csaba Őry.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Dumitru Oprea, Silvia-Adriana Ţicău, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Richard Howitt és Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Felszólal: Xavier Bertrand, Vladimír Špidla és Harlem Désir.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.10.22-i jegyzőkönyv 4.3. pont .


14. A házassági ügyekben alkalmazandó jog * - A házassági ügyekben alkalmazandó jogra vonatkozó szabályok bevezetéséről szóló tanácsi rendelet módosítása (vita)

Jelentés a Tanács rendeletére irányuló javaslatról, amelynek tárgya a 2201/2003/EK rendeletnek a joghatóság tekintetében történő módosítása és a házassági ügyekben alkalmazandó jogra vonatkozó szabályok bevezetése [COM(2006)0399 - C6-0305/2006 - 2006/0135(CNS)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Evelyne Gebhardt (A6-0361/2008)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0106/2008) felteszi: Evelyne Gebhardt és Gérard Deprez, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A 2201/2003/EK rendeletnek a joghatóság tekintetében történő módosításáról és a házassági ügyekben alkalmazandó jogra vonatkozó szabályok bevezetéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (B6-0477/2008).

Evelyne Gebhardt előterjeszti a jelentését és kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

ELNÖKÖL: Luisa MORGANTINI
alelnök

Felszólal: Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Carlo Casini (a JURI bizottság véleményének előadója), Panayiotis Demetriou, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Inger Segelström, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kathalijne Maria Buitenweg, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eva-Britt Svensson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Daciana Octavia Sârbu és Gerard Batten.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Czesław Adam Siekierski, Carlos Coelho, Konrad Szymański, Ljudmila Novak és Dumitru Oprea.

Felszólal: Jacques Barrot.

ELNÖKÖL: Marek SIWIEC
alelnök

Felszólal: Evelyne Gebhardt.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.10.21-i jegyzőkönyv 8.26. pont .


15. Az Ausztrália-EU PNR-megállapodás értékelése - Az EU és a PNR-adatok (vita)

Jelentés az Európai Parlament Tanácshoz intézett javaslatáról az Európai Unió és Ausztrália közötti, az Európai Unióból származó utasnyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Ausztrál Vámszolgálat részére történő továbbításáról szóló megállapodásról [2008/2187(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Sophia in 't Veld (A6-0403/2008)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0100/2008) felteszi: Sophia in 't Veld, Martine Roure, Philip Bradbourn és Sylvia-Yvonne Kaufmann, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az EU utas-nyilvántartási adatai (PNR-adatai) (B6-0476/2008)

Sophia in 't Veld, sajnálatát fejezi ki a Tanács távolléte miatt, majd előterjeszti a jelentést és kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Felszólal: Jacques Barrot (a Bizottság alelnöke).

Az elnök visszatér az előadónak a Tanács távollétével kapcsolatban elhangzott gondolataira, és kéri, hogy azokat terjessze majd képviselőcsoportja elnöke elé.

Felszólal: Sophia in 't Veld.

Felszólal: Philip Bradbourn, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Roselyne Lefrançois, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Sarah Ludford, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kathalijne Maria Buitenweg, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Giusto Catania, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Carlos Coelho és Stavros Lambrinidis.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Dumitru Oprea, Silvia-Adriana Ţicău, Manfred Weber, Bogusław Liberadzki és Luis de Grandes Pascual.

Felszólal: Jacques Barrot és Sophia in 't Veld.

Az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítvány később kerül kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.10.22-i jegyzőkönyv 6.1. pont az A6-0403/2008 jelentésről (az állásfoglalási indítványra vonatkozó szavazásra egy későbbi ülésen kerül majd sor).


16. Erasmus Mundus program (2009-2013) ***I (vita)

Jelentés a harmadik országokkal történő együttműködésen keresztül a felsőoktatás minőségének javítására és a kultúrák közötti megértés előmozdítására irányuló cselekvési program (Erasmus Mundus) (2009-2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2007)0395 - C6-0228/2007 - 2007/0145(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Marielle De Sarnez (A6-0294/2008)

Marielle De Sarnez előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Ján Figeľ (a Bizottság tagja).

Felszólal: Samuli Pohjamo (az AFET bizottság véleményének előadója), Alessandro Battilocchio (a DEVE bizottság véleményének előadója), Teresa Riera Madurell (a FEMM bizottság véleményének előadója), Ljudmila Novak, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, és Lissy Gröner, a(z) PSE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Adam BIELAN
alelnök

Felszólal: Hannu Takkula, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Mikel Irujo Amezaga, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Koenraad Dillen, független, Manolis Mavrommatis, Christa Prets és Ramona Nicole Mănescu.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Silvia-Adriana Ţicău, Zita Pleštinská, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mihaela Popa, Dumitru Oprea, Czesław Adam Siekierski, Tadeusz Zwiefka és Jamila Madeira.

Felszólal: Ján Figeľ és Marielle De Sarnez.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.10.21-i jegyzőkönyv 8.21. pont .


17. A gyermekek védelme az internet és egyéb kommunikációs technológiák használata során ***I (vita)

Jelentés az Európai Parlament és a Tanács határozatára irányuló javaslatról, amelynek tárgya az internetet és egyéb kommunikációs technológiákat használó gyermekek védelmére irányuló többéves közösségi program létrehozása [COM(2008)0106 - C6-0092/2008 - 2008/0047(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

Roberta Angelilli előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság tagja).

Felszólal: Christopher Heaton-Harris (a CULT bizottság véleményének előadója), Titus Corlăţean (a JURI bizottság véleményének előadója), Marie Panayotopoulos-Cassiotou (a FEMM bizottság véleményének előadója), Csaba Sógor, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Iliana Malinova Iotova, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Ewa Tomaszewska, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Irena Belohorská, független, Inger Segelström, Mieczysław Edmund Janowski és Richard Howitt.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Manolis Mavrommatis, Anna Záborská, Pál Schmitt, Zuzana Roithová, Jim Allister és Miroslav Mikolášik.

Felszólal: Viviane Reding és Roberta Angelilli

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.10.22-i jegyzőkönyv 4.7. pont .


18. A tőkehal-állomány helyreállítása * (vita)

Jelentés a Tanács rendeletére irányuló javaslatról, amelynek tárgya a 423/2004/EK rendeletnek a tőkehalállomány helyreállítása tekintetében történő módosítása, valamint a 2847/93/EGK rendelet módosítása [COM(2008)0162 - C6-0183/2008 - 2008/0063(CNS)] - Halászati Bizottság. Előadó: Niels Busk (A6-0340/2008)

Niels Busk előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Joe Borg (a Bizottság tagja).

Felszólal: Cornelis Visser, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Ole Christensen, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Jim Allister, független, Struan Stevenson és Zdzisław Kazimierz Chmielewski.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Avril Doyle, Kathy Sinnott és Czesław Adam Siekierski.

Felszólal: Joe Borg és Niels Busk.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.10.21-i jegyzőkönyv 8.11. pont .


19. A Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halászflották igazgatása * (vita)

Jelentés a Tanács rendeletére irányuló javaslatról, amelynek tárgya a Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halászflották igazgatásáról szóló 639/2004/EK rendelet módosítása [COM(2008)0444 - C6-0298/2008 - 2008/0138(CNS)] - Halászati Bizottság. Előadó: Pedro Guerreiro (A6-0388/2008)

Pedro Guerreiro előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Joe Borg (a Bizottság tagja).

Felszólal: Emanuel Jardim Fernandes, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Kathy Sinnott, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, és Paulo Casaca.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Sérgio Marques, Avril Doyle és Manuel Medina Ortega.

Felszólal: Joe Borg és Pedro Guerreiro.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.10.21-i jegyzőkönyv 8.27. pont .


20. Az éghajlatváltozás elleni globális szövetség kiépítése az Európai Unió és az éghajlatváltozás által leginkább veszélyeztetett szegény fejlődő országok között (rövid ismertetés)

Jelentés az éghajlatváltozás elleni globális szövetség kiépítéséről az Európai Unió és az éghajlatváltozás által leginkább veszélyeztetett szegény fejlődő országok között [2008/2131(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Anders Wijkman (A6-0366/2008)

Anders Wijkman előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Joe Borg (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárták.

Szavazás: 2008.10.21-i jegyzőkönyv 8.15. pont .


21. Kormányzás és partnerség nemzeti, regionális és projektalapon a regionális politika terén (rövid ismertetés)

Jelentés a kormányzásról és partnerségről nemzeti, regionális és projektalapon a regionális politika terén [2008/2064(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Jean Marie Beaupuy (A6-0356/2008)

Jean Marie Beaupuy előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Joe Borg (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárták.

Szavazás: 2008.10.21-i jegyzőkönyv 8.16. pont .


22. „A jogalkotás minőségének javítása - 2006” a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 9. cikke értelmében (rövid ismertetés)

Jelentés: „A jogalkotás minőségének javítása - 2006” a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 9. cikke értelmében [2008/2045(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Manuel Medina Ortega (A6-0355/2008)

Manuel Medina Ortega előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Joe Borg (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárták.

Szavazás: 2008.10.21-i jegyzőkönyv 8.17. pont .


23. A közösségi jog alkalmazásának nyomon követése (rövid ismertetés)

Jelentés a Bizottság 24. éves jelentéséről, amelynek tárgya a közösségi jog alkalmazásának nyomon követése [2008/2046(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0363/2008)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Joe Borg (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárták.

Szavazás: 2008.10.21-i jegyzőkönyv 8.18. pont .


24. A szabályozó ügynökségek intézményi aspektusainak jövőbeli rendezésére vonatkozó stratégiáról szóló jelentés (rövid ismertetés)

Jelentés a szabályozó ügynökségek intézményi aspektusainak jövőbeli rendezésére vonatkozó stratégiáról [2008/2103(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Georgios Papastamkos (A6-0354/2008)

Georgios Papastamkos előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Joe Borg (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárták.

Szavazás: 2008.10.21-i jegyzőkönyv 8.19. pont .


25. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 414.427/OJMA).


26. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.55 órakor berekesztik.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Beaupuy, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlinguer, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonsignore, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraile Cantón, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lo Curto, Losco, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Pęk, Petre, Pflüger, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat