Zoznam 
Zápisnica
PDF 225kWORD 134k
Pondelok, 20. októbra 2008 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Zloženie Parlamentu
 4.Zloženie výborov a delegácií
 5.Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe
 6.Korigendum k textu prijatému Parlamentom (článok 204 a rokovacieho poriadku)
 7.Predložené dokumenty
 8.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 9.Prepadnuté písomné vyhlásenia
 10.Petície
 11.Program práce
 12.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 13.Dočasná agentúrna práca ***II (rozprava)
 14.Rozhodné právo v manželských veciach * - Zmena a doplnenie nariadenia, pokiaľ ide o súdnu právomoc a zavedenie pravidiel týkajúcich sa rozhodného práva v manželských veciach (rozprava)
 15.Zhodnotenie dohody o údajoch PNR medzi EÚ a Austráliou - Osobné záznamy cestujúcich (PNR) na úrovni EÚ (rozprava)
 16.Program Erasmus Mundus (2009 – 2013) ***I (rozprava)
 17.Ochrana detí, ktoré používajú internet a iné komunikačné technológie ***I (rozprava)
 18.Obnova zásob tresky * (rozprava)
 19.Riadenie rybárskych flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva * (rozprava)
 20.Vytvorenie globálnej aliancie proti zmene klímy medzi EÚ a chudobnými rozvojovými krajinami, ktoré sú najviac ohrozené zmenou klímy (stručná prezentácia)
 21.Riadenie a partnerstvo na národnej a regionálnej úrovni a o základe pre projekty v oblasti regionálnej politiky (stručná prezentácia)
 22.Kvalitnejšia legislatíva v roku 2006 podľa článku 9 Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality (stručná prezentácia)
 23.Monitorovanie uplatňovania práva Spoločenstva (stručná prezentácia)
 24.Stratégia budúceho zavádzania inštitucionálnych aspektov regulačných agentúr (stručná prezentácia)
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.00 h.


2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


3. Zloženie Parlamentu

Príslušné slovinské úrady oznámili zvolenie Boruta Pahora za poslanca parlamentu Slovinskej republiky.

V súlade s článkom 7 ods. 2 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu a článku 4 ods. 1 rokovacieho poriadku Parlament vzal túto skutočnosť na vedomie a potvrdil uvoľnenie jeho mandátu s účinnosťou od 15. 10. 2008.

°
° ° °

Príslušné talianske úrady oznámili menovanie Monicy Giuntiniovej za poslankyňu namiesto Lilli Gruberovej s účinnosťou od 17.10.2008.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslankyňu alebo do rozhodnutia prípadného sporu Monica Guintini zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložila vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.


4. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny IND/DEM žiadosť o menovanie Nigela Faragea namiesto Trevora Colmana za člena výboru INTA.

Vystúpili títo poslanci: Hannes Swoboda za skupinu PSE a Nigel Farage.

Parlament žiadosť schválil.


5. Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 68 rokovacieho poriadku spolu s predsedom Rady v stredu podpíše tieto akty prijaté v spolurozhodovacom postupe:

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (2010) (03645/2008/LEX - C6-0372/2008 - 2007/0278(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup ustanovený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou - Prispôsobenie regulačnému postupu s kontrolou - Tretia časť (03655/2008/LEX - C6-0371/2008 - 2007/0282(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup ustanovený v článku 251 zmluvy, rozhodnutiu Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou - prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s kontrolou -prvá časť (03654/2008/LEX - C6-0370/2008 - 2007/0262(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (kodifikované znenie) (03634/2008/LEX - C6-0369/2008 - 2006/0264(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa (kodifikované znenie) (03630/2008/LEX - C6-0368/2008 - 2006/0220(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES, EURATOM) o prenose dôverných štatistických údajov štatistickému úradu Európskych spoločenstiev (kodifikované znenie) (03628/2008/LEX - C6-0367/2008 - 2006/0159(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o zákaze vývozu kovovej ortuti a niektorých zlúčenín a zmesí ortuti, a o bezpečnom uskladnení kovovej ortuti (03638/2008/LEX - C6-0366/2008 - 2006/0206(COD))

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 85/368/EHS o porovnateľnosti kvalifikácií v odbornom vzdelávaní medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva (03640/2008/LEX - C6-0365/2008 - 2007/0234(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o postupe Spoločenstva na zlepšenie transparentnosti cien plynu a elektrickej energie, účtovaných priemyselným koncovým odberateľom (prepracované znenie) (03647/2008/LEX - C6-0364/2008 - 2007/0253(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o energetickej štatistike (03619/2008/LEX - C6-0363/2008 - 2007/0002(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o odstránení kontrol vykonávaných na hraniciach členských štátov v cestnej a vnútrozemskej vodnej doprave (kodifikované znenie) (03627/2008/LEX - C6-0362/2008 - 2006/0146(COD))


6. Korigendum k textu prijatému Parlamentom (článok 204 a rokovacieho poriadku)

Gestorský výbor predložil nasledujúce korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom.

- Korigendum k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 20. mája 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 o štatistike stavov hospodárskych zvierat a produkcie mäsa a o zrušení smerníc Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS
P6_TA-PROV(2008)0206 - (COM(2007)0129 – C6-0099/2007 – 2007/0051 (COD)) - AGRI

V súlade s čl. 204a ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do štyridsiatich ôsmich hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň štyridsať poslancov žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.


7. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) parlamentných výborov

1.1) správy:

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS, pokiaľ ide o obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (dichlórmetánu) (KOM(2008)0080 - C6-0068/2008 - 2008/0033(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Carl Schlyter (A6-0341/2008)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES, Euratom) č. 1150/2000, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2000/597/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov Spoločenstiev (KOM(2008)0223 - C6-0197/2008 - 2008/0089(CNS)) - výbor BUDG - Spravodajca: Alain Lamassoure (A6-0342/2008)

- Správa o správe vecí verejných a partnerstve na vnútroštátnej a na regionálnej úrovni a o základe pre projekty v oblasti regionálnej politiky (2008/2064(INI)) - výbor REGI - Spravodajca: Jean Marie Beaupuy (A6-0356/2008)

- Správa o výročnej správe o činnosti Európskeho ombudsmana za rok 2007 (2008/2158(INI)) - výbor PETI - Spravodajkyňa: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2201/2003, pokiaľ ide o súdnu právomoc, a ktorým sa zavádzajú pravidlá týkajúce sa rozhodného práva v manželských veciach (KOM(2006)0399 - C6-0305/2006 - 2006/0135(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Evelyne Gebhardt (A6-0361/2008)

- Správa o monitorovaní práva Spoločenstva - 24. výročná správa Komisie (2008/2046(INI)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0363/2008)

- Správa o vytvorení globálnej aliancie proti zmene klímy medzi Európskou úniou a chudobnými rozvojovými krajinami, ktoré sú najviac ohrozené zmenou klímy (2008/2131(INI)) - výbor DEVE - Spravodajca: Anders Wijkman (A6-0366/2008)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Nového Zélandu na druhej strane (KOM(2008)0170 - C6-0292/2008 - 2008/0066(CNS)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Angelika Niebler (A6-0367/2008)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky („nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov“) (KOM(2008)0489 - C6-0314/2008 - 2008/0156(CNS)) - výbor AGRI - Spravodajca: Neil Parish (A6-0368/2008)

- Správa o výzvach v súvislosti s kolektívnymi zmluvami v EÚ (2008/2085(INI)) - výbor EMPL - Spravodajca: Jan Andersson (A6-0370/2008)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Memoranda o spolupráci medzi Medzinárodnou organizáciou civilného letectva a Európskym spoločenstvom v oblasti bezpečnostných auditov/inšpekcií a súvisiacich záležitostí (KOM(2008)0335 - C6-0320/2008 - 2008/0111(CNS)) - výbor TRAN - Spravodajca: Paolo Costa (A6-0374/2008)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej (08225/2008 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Doris Pack (A6-0378/2008)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd a zosúladených postupov v odvetví leteckej dopravy (kodifikované znenie) (KOM(2008)0367 - C6-0272/2008 - 2008/0124(CNS)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Diana Wallis (A6-0379/2008)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti (kodifikované znenie) (KOM(2008)0098 - C6-0144/2008 - 2008/0049(COD)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Diana Wallis (A6-0380/2008)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady týkajúcom sa jednoduchých tlakových nádob (kodifikované znenie) (KOM(2008)0202 - C6-0172/2008 - 2008/0076(COD)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Diana Wallis (A6-0381/2008)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dodatkovom ochrannom osvedčení na liečivá (kodifikované znenie) (KOM(2008)0369 - C6-0244/2008 - 2008/0126(COD)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Diana Wallis (A6-0385/2008)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (kodifikované znenie) (KOM(2008)0073 - C6-0147/2008 - 2008/0053(CNS)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Diana Wallis (A6-0386/2008)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 639/2004 o riadení rybárskych flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva (KOM(2008)0444 - C6-0298/2008 - 2008/0138(CNS)) - výbor PECH - Spravodajca: Pedro Guerreiro (A6-0388/2008)

- Správa o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009 - Oddiel I - Európsky parlament, Oddiel II - Rada, Oddiel IV- Súdny dvor, Oddiel V - Dvor audítorov, Oddiel VI - Európsky hospodársky a sociálny výbor, Oddiel VII - Výbor regiónov, Oddiel VIII- Európsky ombudsman, Oddiel IX - Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (11950/2008 [[02]] - C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

- Správa o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009 a opravný list č. 1/2009 k predbežnému návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2009 - Oddiel III – Komisia (11950/2008 [[01]] - C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Jutta Haug (A6-0398/2008)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ na základe bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2008)0557 - C6-0318/2008 - 2008/2253(ACI)) - výbor BUDG - Spravodajca: Reimer Böge (A6-0399/2008)

- Správa s návrhom odporúčania Európskeho parlamentu Rade o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Austráliou o spracúvaní a prenose údajov zo záznamu o cestujúcom (PNR) s pôvodom v Európskej únii leteckými dopravcami Austrálskej colnej správy (2008/2187(INI)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Sophia In 'T Veld (A6-0403/2008)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný program Spoločenstva na ochranu detí, ktoré používajú internet a iné komunikačné technológie (KOM(2008)0106 - C6-0092/2008 - 2008/0047(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (KOM(2008)0547 - C6-0312/2008 - 2008/2251(ACI)) - výbor BUDG - Spravodajca: Reimer Böge (A6-0405/2008)

- * Správa o rámcovom rozhodnutí Rady o európskom príkaze na zabezpečenie dôkazov na účely získavania predmetov, dokumentov a údajov na použitie v konaniach v trestných veciach (13076/2007 - C6-0293/2008 - 2003/0270(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Gérard Deprez (A6-0408/2008)

- Správa o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 7/2008 na rozpočtový rok 2008 - Oddiel III – Komisia (2008/2252(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Kyösti Virrankoski (A6-0412/2008)

1.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o dočasnej agentúrnej práci (10599/2/2008 - C6-0327/2008 - 2002/0072(COD)) - výbor EMPL - Spravodajca: Harlem Désir (A6-0373/2008)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o letiskových poplatkoch (08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

2) poslancov

2.1) otázky na ústne zodpovedanie zaradené do hodiny otázok (čl. 109 rokovacieho poriadku) (B6-0475/2008)

- pre Radu

Moraes Claude, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Crowley Brian, Ryan Eoin, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Medina Ortega Manuel, Evans Robert, Harkin Marian, Doyle Avril, McGuinness Mairead, Higgins Jim, Mitchell Gay, Ţicău Silvia-Adriana, Burke Colm, Sakalas Aloyzas, Ludford Sarah, Casaca Paulo, Dillen Koenraad, Papadimoulis Dimitrios, Heaton-Harris Christopher, Deva Nirj, Callanan Martin, Sumberg David, Pafilis Athanasios, Isler Béguin Marie Anne, Figueiredo Ilda, Toussas Georgios, Stihler Catherine, Kamall Syed, Irujo Amezaga Mikel, Posselt Bernd, Susta Gianluca, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Guerreiro Pedro, Czarnecki Ryszard, Droutsas Konstantinos, Martin Hans-Peter, Andrikienė Laima Liucija;

- pre Komisiu
França Armando, Olajos Péter, Crowley Brian, Juknevičienė Ona, Vanhecke Frank, Papadimoulis Dimitrios, Heaton-Harris Christopher, Deva Nirj, Czarnecki Ryszard, Ryan Eoin, Harkin Marian, Papastamkos Georgios, Ó Neachtain Seán, Arnaoutakis Stavros, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Angelakas Emmanouil, Corda Giovanna, Medina Ortega Manuel, Evans Robert, Doyle Avril, Burke Colm, Higgins Jim, Ţicău Silvia-Adriana, Ludford Sarah, Hołowczyc Krzysztof, Posselt Bernd, Martin David, Mavrommatis Manolis, Moraes Claude, Aylward Liam, McGuinness Mairead, Casaca Paulo, Schmidt Olle, Vatanen Ari, Toussas Georgios, Claeys Philip, Droutsas Konstantinos, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof, Hénin Jacky, Batzeli Katerina, Stihler Catherine, Irujo Amezaga Mikel, Schlyter Carl, Belet Ivo, Susta Gianluca, Riis-Jørgensen Karin, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Guerreiro Pedro, Brejc Mihael, Jensen Anne E., Pafilis Athanasios.


8. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty

1) otázky na ústne zodpovedanie (čl. 108 rokovacieho poriadku):

- (O-0100/2008) , ktorú položili Sophia in 't Veld, Martine Roure, Philip Bradbourn a Sylvia-Yvonne Kaufmann, za výbor LIBE, pre Komisiu: Osobné záznamy o cestujúcich (PNR) na úrovni EÚ (B6-0476/2008);

- (O-0106/2008) , ktorú položili Evelyne Gebhardt a Gérard Deprez, za výbor LIBE, pre Komisiu: Nariadenie Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2201/2003, pokiaľ ide o súdnu právomoc, a ktorým sa zavádzajú pravidlá týkajúce sa rozhodného práva v manželských veciach (B6-0477/2008);

- (O-0107/2008) , ktorú položili Philip Bradbourn a Marco Cappato, za výbor LIBE, pre Komisiu: Vplyv bezpečnostných opatrení v letectve a telesných skenerov na ľudské práva, súkromie, ochranu údajov a dôstojnosť jednotlivca (B6-0478/2008)

2) písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku):

- Bogusław Rogalski, o diskriminácii na základe pôvodu (0089/2008);

- Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov a Renate Weber, o Kolumbii a obchodných preferenciách VSP plus (0090/2008);

- Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax a John Bowis, o koordinácii systémov zálohovania a vracania plechoviek z nápojov v Európskej únii (0091/2008);

- Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer a Marianne Mikko, o kampani „Blue Blindfold“, ktorej cieľom je zastaviť obchodovanie s ľuďmi (0092/2008);

- Madeleine Jouye de Grandmaison, o spomienkovom akte, ktorý by pripomenul odstránenie obchodovania s otrokmi a otroctvo (0093/2008).


9. Prepadnuté písomné vyhlásenia

Písomné vyhlásenia č. 48, 49, 51/2008 v súlade s čl. 116 ods. 5 rokovacieho poriadku prepadli, keďže nezískali požadovaný počet podpisov.


10. Petície

V súlade s čl. 191 ods. 5 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 22.9.2008

Sotira Loukoumi (č. 1286/2008); John Ross Patrick (č. 1287/2008); Małgorzata Szymaniak (Fundacja IM. Włoczkowskiego) (č. 1288/2008); Mary Suzanne O'Connor (Coalition in Defence of Animals in Greece) (č. 1289/2008); Michael Blomgren (č. 1290/2008); Constantin Penescu (č. 1291/2008); George Matagos (č. 1292/2008); Tiago Fioreze (č. 1293/2008); Andrea Hövekamp (č. 1294/2008); (meno je utajené) (č. 1295/2008); Mary Josephine Mackey (č. 1296/2008);(meno je utajené) (č. 1297/2008); Bernhard Haidinger (Institute of Chartered Accountants for England and Wales (ICAEW)) (č. 1298/2008); (meno je utajené) (č. 1299/2008); Angel Lashev (Committee for Ecoprotection) (1931 podpisov) (č. 1300/2008); Lars Brechtelsbauer (Fürst und Nickl) (č. 1301/2008); Estelle Garnier (Compagnie des Avoués près de la Cour d'Appel d'Orléans) (3 podpisy) (č. 1302/2008); Łukasz Czuła (Kancelarie Adwokackie Żórawski) (č. 1303/2008); Irena Sienkiewicz Sepzn (Stowarzyszenie Ekologiczne Przyjaciól Ziemi Nadnoteckiej) (č. 1304/2008); Peter Hermenau (č. 1305/2008);

Dňa 23.9.2008

John Seiden (č. 1306/2008); Elisabeth Lippmann (č. 1307/2008); Anastasios Stefanidis (č. 1308/2008); Jerzy Wysoczanski (Zwiazek Rybakow Polskich) (5 podpisov) (č. 1309/2008); E.J.W. Hansen (Toorank Productions BV) (č. 1310/2008); (meno je utajené) (č. 1311/2008); António Carlos Da Cunha Dias (č. 1312/2008); Jan Myszkier (č. 1313/2008); Günther Rose (č. 1314/2008); de Reinard Schate (č. 1315/2008); Matteo Garibotto (č. 1316/2008); Reinhard Geissler (č. 1317/2008); Joanna Smolińska (Stowarzyszenie Miłośników Krowiarek) (č. 1318/2008); Massimo Capisani (č. 1319/2008); (meno je utajené) (č. 1320/2008); Ioannis Sidiropoulos (č. 1321/2008); (meno je utajené) (č. 1322/2008); Jeremy Lea (č. 1323/2008); (meno je utajené) (č. 1324/2008); (meno je utajené) (č. 1325/2008); Cinzia Spotti (č. 1326/2008); Andrei Jarvi (č. 1327/2008); Otto. E. Rossler (č. 1328/2008); Tom Kerwick (č. 1329/2008); Mohamed Baba (Front National pour la Défense de la Démocratie (FNDD)) (č. 1330/2008); Ewald Jesús Schwarz (č. 1331/2008); Padraig Geraghty (č. 1332/2008); Jean Pierre Robert (č. 1333/2008);

Dňa 7.10.2008

Vasil Kadrinov (511 podpisov) (č. 1334/2008); Hristo Genev (19 podpisov) (č. 1335/2008); Andrey Kovatchev (2 podpisy) (č. 1336/2008); Nayden Chakarov (14 podpisov) (č. 1337/2008); Mary Kelly (č. 1338/2008); Katarzyna Zakrzewska (č. 1339/2008); Ipermahia Histodoulou (Π.Ε.Α.Ω.Κ. ΓΠ ΤΕΕ ΚΑΙ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ) (č. 1340/2008); Bettina Riskowsky (č. 1341/2008); John Leslie David Somerville Munster (č. 1342/2008); Jocelyn Charles Andriamalazony (č. 1343/2008); (meno je utajené) (č. 1344/2008); Clive Taylor (č. 1345/2008); Pascal Gallez (2 podpisy) (č. 1346/2008); Elżbieta Kruszewska (č. 1347/2008); Carole Jassogne (Ecole Saint-Charles de Péruwelz) (30 podpisov) (č. 1348/2008); Oisin Jones-Dillon (č. 1349/2008); (meno je utajené) (č. 1350/2008); Peter Hudson (č. 1351/2008); Patrik Stepanesku (č. 1352/2008); (meno je utajené) (č. 1353/2008); Femke Sybrandi (Deelgemente Delfshaven) (č. 1354/2008); Torgrim Espolin Johnson (č. 1355/2008); (meno je utajené) (č. 1356/2008); (meno je utajené) (č. 1357/2008); (meno je utajené) (č. 1358/2008); (meno je utajené) (č. 1359/2008); Christiane Singer Spadazzi (č. 1360/2008); Brian Hubbard (1500 podpisov) (č. 1361/2008); Spiru Dinca (č. 1362/2008); Nadia Prédeau (1213 podpisov) (č. 1363/2008); Henryk Malysiak (č. 1364/2008);

Dňa 8.10.2008

Mike Turner (č. 1365/2008); Christopher Eichner (č. 1366/2008); Marc Fiammante (č. 1367/2008); María Trinidad Álvarez Rodríguez (č. 1368/2008); Günther Klein (č. 1369/2008); Juan Pablo Vicente Fernández (č. 1370/2008); Konstantinos Kouzoulis (č. 1371/2008); Ingrid C. Pettengell-Roese (č. 1372/2008); Cristof Gerhard (RAe Dr. Meyers und Dr. Siegfried) (č. 1373/2008); James A. Mc Mahon (3 podpisy) (č. 1374/2008); Giuso Riverso (č. 1375/2008); Panagiotis Kodelas (č. 1376/2008); Konstantinos Athanasopoulos (č. 1377/2008); Collantes Gomez (č. 1378/2008); Álvaro Cuadrado González (Asociación de Vecinos de San Miguel de Náquera) (č. 1379/2008); Enrique Chamorro Tena (č. 1380/2008); Dieter Loethe (č. 1381/2008); Günter Schreiber (č. 1382/2008); Wolfgang Rother (Persönlichkeitsinformatik) (č. 1383/2008); Konstantinos Aivaliotis (č. 1384/2008);

Dňa 14.10.2008

Peter Penchev (Association for the freedom of speech "Anna Politkovskaia" (Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”)) (č. 1385/2008); Jutta Bender (č. 1386/2008); Massimo Capisani (č. 1387/2008); Israel Ibáñez Escoda (č. 1388/2008); Daniel Buchinger (č. 1389/2008); Harald Schroeder (2 podpisy) (č. 1390/2008); Armando Ovies (č. 1391/2008); Kerin Brandon Martin (č. 1392/2008); Kalevi Laine (č. 1393/2008); Andreas Dimitriou (č. 1394/2008); Inga Rinau (č. 1395/2008); Andrew Wilson (č. 1396/2008); Raffaele Mancuso (č. 1397/2008); Koldo Ortiz de Guinea (č. 1398/2008); (meno je utajené) (č. 1399/2008); Ramon Mayench (č. 1400/2008); Giorgia Boura (č. 1401/2008); William Kelly (č. 1402/2008); Lilianna Szymoniak (Debki nie sa odnawialne) (č. 1403/2008); Robert Verkerk (Alliance for Natural Health) (č. 1404/2008); Juliane Borst (č. 1405/2008); Robertino Badea-Petrica (č. 1406/2008); Ioan Duscas (č. 1407/2008); (meno je utajené) (č. 1408/2008); (meno je utajené) (č. 1409/2008); Artur Bac (č. 1410/2008); Stefano-Maria Tombesi (č. 1411/2008); Rosário Bello Cuadros (č. 1412/2008); Jesús Manuel Martinez Nogales (Excmo. Ayntamiento de Guadalcanal) (č. 1413/2008); Kancho Dragnev (č. 1414/2008); Matteo Rossi (č. 1415/2008); (meno je utajené) (č. 1416/2008); Peter Janowski (č. 1417/2008); (meno je utajené) (č. 1418/2008); Robert Verkerk (Alliance for Natural Health) (č. 1419/2008).


11. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Konečný návrh programu októbrovej schôdze (PE 414.427/PDOJ) bol rozdaný a boli k nemu navrhnuté tieto zmeny (čl. 132 rokovacieho poriadku):

v pondelok

- bez návrhov na zmenu

v utorok

- bez návrhov na zmenu

v stredu

Žiadosť výboru REGI preložiť rozpravu o otázke na ústne zodpovedanie o Fonde solidarity Európskej únie na novembrovú schôdzu (bod 36 PDOJ).

V rozprave vystúpil Lambert van Nistelrooij s vysvetlením žiadosti.

Parlament žiadosť schválil.


vo štvrtok

- bez návrhov na zmenu

Týmto bol stanovený program práce.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Philip Bradbourn k bezpečnosti kancelárií poslancov v budovách Parlamentu v Štrasburgu mimo schôdzí (predseda odpovedal, že generálny tajomník sa bude touto otázkou zaoberať).


12. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 144 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Petya Stavreva, Iliana Malinova Iotova, Alexander Alvaro, Hanna Foltyn-Kubicka, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu, Fiona Hall, Seán Ó Neachtain, Brigitte Fouré, Antonio Masip Hidalgo, Magor Imre Csibi, Ioannis Varvitsiotis, Evgeni Kirilov, Eoin Ryan, Lívia Járóka, Richard Corbett, Philip Bradbourn, Glyn Ford, Anna Záborská, Csaba Sándor Tabajdi, Csaba Sógor, Silvia-Adriana Ţicău, Kathy Sinnott, Zita Pleštinská, Harlem Désir, Rareş-Lucian Niculescu, Britta Thomsen, Colm Burke, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pál Schmitt, James Nicholson, Ioannis Gklavakis a Avril Doyle.


13. Dočasná agentúrna práca ***II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o dočasnej agentúrnej práci [10599/2/2008 - C6-0327/2008 - 2002/0072(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca Harlem Désir (A6-0373/2008)

Harlem Désir uviedol odporúčanie do druhého čítania.

PREDSEDNÍCTVO: Mechtild ROTHE
podpredsedníčka

Vystúpili: Vladimír Špidla (člen Komisie) a Xavier Bertrand (úradujúci predseda Rady).

Vystúpili títo poslanci: Elisabeth Morin za skupinu PPE-DE, Ieke van den Burg za skupinu PSE, Ona Juknevičienė za skupinu ALDE, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Ewa Tomaszewska za skupinu UEN, Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM, Roger Helmer nezávislý poslanec, José Albino Silva Peneda, Richard Falbr, Siiri Oviir, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Kyriacos Triantaphyllides, Philip Bushill-Matthews, Harald Ettl a Csaba Őry.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Dumitru Oprea, Silvia-Adriana Ţicău, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Richard Howitt a Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Vystúpili títo poslanci: Xavier Bertrand, Vladimír Špidla a Harlem Désir.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.3 zápisnice zo dňa 22.10.2008.


14. Rozhodné právo v manželských veciach * - Zmena a doplnenie nariadenia, pokiaľ ide o súdnu právomoc a zavedenie pravidiel týkajúcich sa rozhodného práva v manželských veciach (rozprava)

Správa: Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2201/2003, pokiaľ ide o súdnu právomoc, a ktorým sa zavádzajú pravidlá týkajúce sa rozhodného práva v manželských veciach [COM(2006)0399 - C6-0305/2006 - 2006/0135(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Evelyne Gebhardt (A6-0361/2008)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0106/2008) , ktorú položili Evelyne Gebhardt a Gérard Deprez, za výbor LIBE, pre Komisiu: Nariadenie Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2201/2003, pokiaľ ide o súdnu právomoc, a ktorým sa zavádzajú pravidlá týkajúce sa rozhodného práva v manželských veciach (B6-0477/2008).

Evelyne Gebhardt uviedla správu a rozvinula otázku na ústne zodpovedanie.

PREDSEDNÍCTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Jacques Barrot (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Carlo Casini (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Panayiotis Demetriou za skupinu PPE-DE, Inger Segelström za skupinu PSE, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg za skupinu Verts/ALE, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Daciana Octavia Sârbu a Gerard Batten.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Czesław Adam Siekierski, Carlos Coelho, Konrad Szymański, Ljudmila Novak a Dumitru Oprea.

V rozprave vystúpil Jacques Barrot.

PREDSEDNÍCTVO: Marek SIWIEC
podpredseda

V rozprave vystúpila Evelyne Gebhardt.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.26 zápisnice zo dňa 21.10.2008.


15. Zhodnotenie dohody o údajoch PNR medzi EÚ a Austráliou - Osobné záznamy cestujúcich (PNR) na úrovni EÚ (rozprava)

Správa: Návrh odporúčaní Európskeho parlamentu Rade k uzavretiu dohody medzi Európskou úniou a Austráliou o spracúvaní a prenose údajov zo záznamu o cestujúcom (údaje PNR) s pôvodom v Európskej únii leteckými dopravcami austrálskej colnej správe [2008/2187(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Sophia in 't Veld (A6-0403/2008)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0100/2008) , ktorú položili Sophia in 't Veld, Martine Roure, Philip Bradbourn a Sylvia-Yvonne Kaufmann, za výbor LIBE, pre Komisiu: Osobné záznamy o cestujúcich (PNR) na úrovni EÚ (B6-0476/2008)

Sophia in 't Veld vyjadrila poľutovanie nad neprítomnosťou Rady a potom uviedla správu a rozvinula otázku na ústne zodpovedanie.

V rozprave vystúpil Jacques Barrot (podpredseda Komisie).

Predseda sa vrátil k výrokom spravodajkyne o neprítomnosti Rady a vyzval ju, aby sa obrátila na predsedu svojej politickej skupiny.

V rozprave vystúpila Sophia in 't Veld.

Vystúpili títo poslanci: Philip Bradbourn za skupinu PPE-DE, Roselyne Lefrançois za skupinu PSE, Sarah Ludford za skupinu ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg za skupinu Verts/ALE, Giusto Catania za skupinu GUE/NGL, Carlos Coelho a Stavros Lambrinidis.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Dumitru Oprea, Silvia-Adriana Ţicău, Manfred Weber, Bogusław Liberadzki a Luis de Grandes Pascual.

Vystúpili: Jacques Barrot a Sophia in 't Veld.

Návrh uznesenia, ktorý sa predloží podľa článku 108 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámi neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.1 zápisnice zo dňa 22.10.2008 k správe A6-0403/2008 (hlasovanie k návrhu uznesenia sa uskutoční na jednej z ďalších schôdzí).


16. Program Erasmus Mundus (2009 – 2013) ***I (rozprava)

Správa: Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje akčný program na zvýšenie kvality vyššieho vzdelávania a na podporu porozumenia medzi kultúrami prostredníctvom spolupráce s tretími krajinami (Erasmus Mundus) (2009 – 2013) [COM(2007)0395 - C6-0228/2007 - 2007/0145(COD)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa Marielle De Sarnez (A6-0294/2008)

Marielle De Sarnez uviedla správu.

V rozprave vystúpil Ján Figeľ (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Samuli Pohjamo (spravodajca výboru AFET požiadaného o stanovisko), Alessandro Battilocchio (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Teresa Riera Madurell (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Ljudmila Novak za skupinu PPE-DE a Lissy Gröner za skupinu PSE.

PREDSEDNÍCTVO: Adam BIELAN
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Hannu Takkula za skupinu ALDE, Mikel Irujo Amezaga za skupinu Verts/ALE, Koenraad Dillen nezávislý poslanec, Manolis Mavrommatis, Christa Prets a Ramona Nicole Mănescu.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Silvia-Adriana Ţicău, Zita Pleštinská, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mihaela Popa, Dumitru Oprea, Czesław Adam Siekierski, Tadeusz Zwiefka a Jamila Madeira.

Vystúpili: Ján Figeľ a Marielle De Sarnez.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.21 zápisnice zo dňa 21.10.2008.


17. Ochrana detí, ktoré používajú internet a iné komunikačné technológie ***I (rozprava)

Správa: Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný program Spoločenstva na ochranu detí, ktoré používajú internet a iné komunikačné technológie [COM(2008)0106 - C6-0092/2008 - 2008/0047(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

Roberta Angelilli uviedla správu.

V rozprave vystúpila Viviane Reding (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Christopher Heaton-Harris (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Titus Corlăţean (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Marie Panayotopoulos-Cassiotou (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Csaba Sógor za skupinu PPE-DE, Iliana Malinova Iotova za skupinu PSE, Ewa Tomaszewska za skupinu UEN, Irena Belohorská nezávislá poslankyňa, Inger Segelström, Mieczysław Edmund Janowski a Richard Howitt.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Manolis Mavrommatis, Anna Záborská, Pál Schmitt, Zuzana Roithová, Jim Allister a Miroslav Mikolášik.

Vystúpili: Viviane Reding a Roberta Angelilli

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.7 zápisnice zo dňa 22.10.2008.


18. Obnova zásob tresky * (rozprava)

Správa: Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 423/2004, pokiaľ ide o regeneráciu zásob tresky, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 [COM(2008)0162 - C6-0183/2008 - 2008/0063(CNS)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca Niels Busk (A6-0340/2008)

Niels Busk uviedol správu.

V rozprave vystúpil Joe Borg (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Cornelis Visser za skupinu PPE-DE, Ole Christensen za skupinu PSE, Jim Allister nezávislý poslanec, Struan Stevenson a Zdzisław Kazimierz Chmielewski.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Avril Doyle, Kathy Sinnott a Czesław Adam Siekierski.

Vystúpili: Joe Borg a Niels Busk.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 21.10.2008.


19. Riadenie rybárskych flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva * (rozprava)

Správa: Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 639/2004 o riadení rybárskych flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva [COM(2008)0444 - C6-0298/2008 - 2008/0138(CNS)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca Pedro Guerreiro (A6-0388/2008)

Pedro Guerreiro uviedol správu.

V rozprave vystúpil Joe Borg (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Emanuel Jardim Fernandes za skupinu PSE, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM a Paulo Casaca.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Sérgio Marques, Avril Doyle a Manuel Medina Ortega.

Vystúpili: Joe Borg a Pedro Guerreiro.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.27 zápisnice zo dňa 21.10.2008.


20. Vytvorenie globálnej aliancie proti zmene klímy medzi EÚ a chudobnými rozvojovými krajinami, ktoré sú najviac ohrozené zmenou klímy (stručná prezentácia)

Správa: Vytvorenie globálnej aliancie proti zmene klímy medzi Európskou úniou a chudobnými rozvojovými krajinami, ktoré sú najviac ohrozené zmenou klímy [2008/2131(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca Anders Wijkman (A6-0366/2008)

Anders Wijkman uviedol správu.

V rozprave vystúpil Joe Borg (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.15 zápisnice zo dňa 21.10.2008.


21. Riadenie a partnerstvo na národnej a regionálnej úrovni a o základe pre projekty v oblasti regionálnej politiky (stručná prezentácia)

Správa: Riadenie a partnerstvo na národnej a regionálnej úrovni a o základe pre projekty v oblasti regionálnej politiky [2008/2064(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Jean Marie Beaupuy (A6-0356/2008)

Jean Marie Beaupuy uviedol správu.

V rozprave vystúpil Joe Borg (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.16 zápisnice zo dňa 21.10.2008.


22. Kvalitnejšia legislatíva v roku 2006 podľa článku 9 Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality (stručná prezentácia)

Správa: Kvalitnejšia legislatíva v roku 2006 podľa článku 9 Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality [2008/2045(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca Manuel Medina Ortega (A6-0355/2008)

Manuel Medina Ortega uviedol správu.

V rozprave vystúpil Joe Borg (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.17 zápisnice zo dňa 21.10.2008.


23. Monitorovanie uplatňovania práva Spoločenstva (stručná prezentácia)

Správa: 24. výročná správa Komisie o monitorovaní uplatňovania práva Spoločenstva [2008/2046(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0363/2008)

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg uviedla správu.

V rozprave vystúpil Joe Borg (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.18 zápisnice zo dňa 21.10.2008.


24. Stratégia budúceho zavádzania inštitucionálnych aspektov regulačných agentúr (stručná prezentácia)

Správa: Stratégia budúceho zavádzania inštitucionálnych aspektov regulačných agentúr [2008/2103(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca Georgios Papastamkos (A6-0354/2008)

Georgios Papastamkos uviedol správu.

V rozprave vystúpil Joe Borg (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 8.19 zápisnice zo dňa 21.10.2008.


25. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 414.427/OJMA).


26. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.55 h.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Beaupuy, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlinguer, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonsignore, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraile Cantón, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Laperrouze, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lo Curto, Losco, Louis, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Őry, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Pęk, Petre, Pflüger, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia