Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2523(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0543/2008

Συζήτηση :

PV 21/10/2008 - 7
CRE 21/10/2008 - 7

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2008 - 4.2
CRE 22/10/2008 - 4.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0506

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο

7. Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (15-16 Οκτωβρίου 2008) (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και δήλωση της Επιτροπής: Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (15-16 Οκτωβρίου 2008)

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη εισαγωγική δήλωση.

Ο Nicolas Sarkozy (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) παρουσιάζει τα πεπραγμένα..

Ο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Nicolas Sarkozy, José Manuel Barroso, Hartmut Nassauer, Robert Goebbels, Marielle De Sarnez, Konrad Szymański, Philippe de Villiers, Sergej Kozlík, José Manuel García-Margallo y Marfil, Poul Nyrup Rasmussen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bernard Wojciechowski, Hans-Peter Martin, Margie Sudre, Martin Schulz, Nicolas Sarkozy και José Manuel Barroso.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martine ROURE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Gilles Savary, Robert Atkins, ο οποίος εκφράζει δυσαρέσκεια για την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στη διεξαγωγή της συζήτησης, Linda McAvan, Margarita Starkevičiūtė, John Bowis, Bernard Poignant, Lena Ek, Alexander Radwan, Pervenche Berès, Jacek Saryusz-Wolski, Dariusz Rosati, Avril Doyle, Ieke van den Burg, Paul Rübig, Giles Chichester και Ryszard Czarnecki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Zuzana Roithová, Σταύρος Λαμπρινίδης, Μάριος Ματσάκης, Marie Anne Isler Béguin και Mirosław Mariusz Piotrowski.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Joaquín Almunia (Μέλος της Επιτροπής)..

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Hartmut Nassauer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την έκβαση της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες στις 15-16 Οκτωβρίου 2008 (B6-0543/2008),

- Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Brian Crowley, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15-16 Οκτωβρίου 2008 (B6-0550/2008),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Margarita Starkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15-16 Οκτωβρίου 2008 (B6-0551/2008),

- Martin Schulz, Hannes Swoboda, Robert Goebbels, Pervenche Berès, Linda McAvan, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με το αποτέλεσμα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες στις 15-16 Οκτωβρίου 2008 (B6-0552/2008),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης - 16ης Οκτωβρίου 2008 (B6-0560/2008),

- Francis Wurtz, Umberto Guidoni, Roberto Musacchio, Esko Seppänen, Eva-Britt Svensson, Sahra Wagenknecht, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης-16ης Οκτωβρίου 2008 (B6-0561/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου