Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0135(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0361/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0361/2008

Συζήτηση :

PV 20/10/2008 - 14
CRE 20/10/2008 - 14

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2008 - 8.26
CRE 21/10/2008 - 8.26
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0502

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο

8.26. Εφαρμοστέο δίκαιο σε γαμικές διαφορές * (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 όσον αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία και για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο σε γαμικές διαφορές [COM(2006)0399 - C6-0305/2006 - 2006/0135(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Evelyne Gebhardt (A6-0361/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 26)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρεμβαίνουν ο Παναγιώτης Δημητρίου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, ο οποίος, με την υποστήριξη της Evelyne Gebhardt (εισηγήτριας), παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 38, και ο Carlo Casini, ο οποίος τονίζει την συμβατότητα της προφορικής τροπολογίας με τις τροπολογίες 32 έως 37· αυτή η προφορική τροπολογία στη συνέχεια κρατείται.

Παρεμβαίνει ο Bruno Gollnisch, ο οποίος ζητεί την αναπομπή του κειμένου σε επιτροπή· το Σώμα απορρίπτει το αίτημα αυτό.

Παρεμβαίνουν οι Evelyne Gebhardt και Παναγιώτης Δημητρίου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, οι οποίοι υπενθυμίζουν ότι οι τροπολογίες 32 έως 37 καθίστανται άνευ αντικειμένου ως αποτέλεσμα της εγκρίσεως της τροπολογίας 38, όπως αυτή τροποποιήθηκε προφορικά, και η Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, επί των τροπολογιών αυτών.

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0502)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0502)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου