Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο

12. Σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας

Οι Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) και Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jana Bobošíková, μη εγγεγραμμένη, Elmar Brok, Reino Paasilinna, Janusz Onyszkiewicz, Rebecca Harms, Konrad Szymański, Vittorio Agnoletto, Gerard Batten και Sylwester Chruszcz.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sándor Tabajdi, Henrik Lax, Tatjana Ždanoka, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberto Fiore, Zbigniew Zaleski, Hannes Swoboda, Andrzej Wielowieyski, Hanna Foltyn-Kubicka, Bastiaan Belder, Josef Zieleniec, Libor Rouček, István Szent-Iványi, Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Alexander Graf Lambsdorff, Francisco José Millán Mon, Kristian Vigenin, Toomas Savi, Ari Vatanen, Katrin Saks, Jerzy Buzek, Μαρία-Ελένη Κοππά και Gunnar Hökmark.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Adrian Severin, Bogusław Rogalski, Christopher Beazley, Miloš Koterec, Reinhard Rack, Tunne Kelam, Czesław Adam Siekierski και Charles Tannock.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Jouyet και Benita Ferrero-Waldner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου