Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0283(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0291/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0291/2008

Συζήτηση :

PV 21/10/2008 - 17
CRE 21/10/2008 - 17

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2008 - 4.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0509

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο

17. Προώθηση καθαρών οχημάτων οδικών μεταφορών (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την αναθεωρημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών [COM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Dan Jørgensen (A6-0291/2008)

Ο Dan Jørgensen παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Silvia-Adriana Ţicău (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Karsten Friedrich Hoppenstedt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Vittorio Prodi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bairbre de Brún, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Luís Queiró, Holger Krahmer, Pierre Pribetich, Avril Doyle, Paweł Bartłomiej Piskorski, Horst Schnellhardt, Gábor Harangozó, Fiona Hall, Eija-Riitta Korhola και Thomas Ulmer.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Zuzana Roithová, Oldřich Vlasák, Silvia-Adriana Ţicău και Paul Rübig.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani και Dan Jørgensen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου