Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 21 октомври 2008 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 4.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента
 5.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 6.Предизвикателствата пред колективните трудови споразумения в ЕС (разискване)
 7.Среща на Европейския съвет (15-16 октомври 2008 г.) (разискване)
 8.Време за гласуване
  
8.1.Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет: Да посрещнем предизвикателството на снабдяването с петрол (член 117 от Правилника за дейността)
  
8.2.Споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Нова Зеландия * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.3.Меморандум за сътрудничество между Международната организация за гражданско въздухоплаване и ЕО относно проверките/инспекциите по сигурността на въздухоплаването и свързаните с тях въпроси * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.4.Застраховка „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства (кодифицирана версия) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.5.Обикновени съдове под налягане (кодифицирана версия) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.6.Сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти (кодифицирана версия) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.7.Протокол за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на ЕО (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.8.Някои категории споразумения и съгласувани практики в областта на въздушните превози (кодифицирана версия) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.9.Система за собствени ресурси на Европейските общности * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.10.Европейска заповед за предаване на доказателства в производства с наказателен характер * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.11.Възстановяване на запасите от атлантическа треска * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.12.Мобилизиране на фонд „Солидарност” на ЕС в изпълнение на точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.13.Проект на коригиращ бюджет № 7/2008 (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.14.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. (Литва и Испания) (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.15.Световен алианс за борба с изменението на климата между Европейския съюз и бедните развиващи се страни, най-уязвими от изменението на климата (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.16.Управление и партньорство в национален и регионален мащаб, както и въз основа на отделни проекти, в областта на регионалната политика(член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.17.„По-добро законотворчество - 2006 г.“ съгласно член 9 от Протокола относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.18.24-ти годишен доклад на Комисията относно наблюдението на прилагането на правото на Общността (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.19.Стратегия за бъдещото регламентиране на институционалните аспекти на регулаторните агенции (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.20.Предявяване на обвинение и изправяне пред Международния наказателен съд на Joseph Kony (гласуване)
  
8.21.Програма за действие за повишаване на качеството на висшето образование и насърчаване на междукултурното разбирателство чрез сътрудничеството с трети страни („Еразмус Мундус“) ***I (гласуване)
  
8.22.Правила за безопасност и стандарти за пътническите кораби (преработена версия) ***I (гласуване)
  
8.23.Работа с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия (преработена версия) ***I (гласуване)
  
8.24.Статистически данни при превоз на товари и пътници по море (преработена версия) ***I (гласуване)
  
8.25.Статистика на Общността, свързана с търговията със стоки между държавите-членки ***I (гласуване)
  
8.26.Приложимо право към брачни дела * (гласуване)
  
8.27.Управление на риболовни флоти, регистрирани в най-отдалечените райони на Общността * (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Отношенията ЕС/Русия (разискване)
 13.Демокрацията, правата на човека и новото споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам (разискване)
 14.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 15.Защита на парламентарен имунитет
 16.Програма за реформа на полските корабостроителници (разискване)
 17.Създаване на благоприятни условия за продажба на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства (разискване)
 18.Въздействието на мерките за сигурност във въздухоплаването и на използването на скенери за проверка на хора върху правата на човека, правото на личен живот, защитата на личните данни и личното достойнство (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (259 kb) Присъствен списък (65 kb)       
 
Протокол (191 kb) Присъствен списък (24 kb) Резултати от гласувания (316 kb) Резултати от поименно гласуване (1120 kb) 
 
Протокол (271 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от гласувания (169 kb) Резултати от поименно гласуване (367 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност