Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 21. októbra 2008 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 4.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 5.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)
 6.Výzvy v súvislosti s kolektívnymi zmluvami v EÚ (rozprava)
 7.Zasadnutie Európskej rady (15.- 16. októbra 2008) (rozprava)
 8.Hlasovanie
  
8.1.Žiadosť o konzultáciu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom Pred výzvou vyšších cien ropy (článok 117 rokovacieho poriadku)
  
8.2.Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi ES a Novým Zélandom * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.3.Memorandum o spolupráci medzi Medzinárodnou organizáciou civilného letectva a Európskym spoločenstvom v oblasti bezpečnostných auditov/inšpekcií a súvisiacich záležitostí * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.4.Zodpovednosť za škodu spôsobenú motorovými vozidlami (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.5.Jednoduché tlakové nádoby (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.6.Dodatkové ochranné osvedčenie na liečivá (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.7.Uplatňovanie Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o ES (kodifikované znenie) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.8.Kategórie dohôd a zosúladených postupov v odvetví leteckej dopravy (kodifikované znenie) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.9.Systém vlastných zdrojov Spoločenstiev * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.10.Európsky príkaz na zabezpečenie dôkazov v trestných veciach * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.11.Obnova zásob tresky * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.12.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.13.Návrh opravného rozpočtu č. 7/2008 (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.14.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.15.Vytvorenie globálnej aliancie proti zmene klímy medzi EÚ a chudobnými rozvojovými krajinami, ktoré sú najviac ohrozené zmenou klímy (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.16.Riadenie a partnerstvo na národnej a regionálnej úrovni a o základe pre projekty v oblasti regionálnej politiky (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.17.Kvalitnejšia legislatíva v roku 2006 podľa článku 9 Protokolu o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.18.Monitorovanie uplatňovania práva Spoločenstva (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.19.Stratégia budúceho zavádzania inštitucionálnych aspektov regulačných agentúr (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.20.Príkaz na zatknutie Josepha Konyho vzhľadom na konanie pred Medzinárodným trestným súdom (hlasovanie)
  
8.21.Program Erasmus Mundus (2009 – 2013) ***I (hlasovanie)
  
8.22.Bezpečnostné pravidlá a normy pre osobné lode (prepracované znenie) ***I (hlasovanie)
  
8.23.Obmedzené použitie geneticky modifikovaných mikroorganizmov (prepracované znenie) ***I (hlasovanie)
  
8.24.Štatistické údaje o námornej nákladnej a osobnej doprave (prepracované znenie) ***I (hlasovanie)
  
8.25.Štatistika Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi ***I (hlasovanie)
  
8.26.Rozhodné právo v manželských veciach * (hlasovanie)
  
8.27.Riadenie rybárskych flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva * (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Vzťahy EÚ a Ruska (rozprava)
 13.Demokracia, ľudské práva a nová dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a Vietnamom (rozprava)
 14.Hodina otázok (pre Radu)
 15.Ochrana poslaneckej imunity
 16.Program na reformu poľských lodeníc (rozprava)
 17.Podpora čistých a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave (rozprava)
 18.Vplyv bezpečnostných opatrení v letectve a telesných skenerov na ľudské práva, súkromie, ochranu údajov a dôstojnosť jednotlivca (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (229 kb) Prezenčná listina (65 kb)       
 
Zápisnica (175 kb) Prezenčná listina (24 kb) Výsledky hlasovania (297 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1115 kb) 
 
Zápisnica (247 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (161 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (357 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia