Seznam 
Zápis
PDF 246kWORD 172k
Úterý, 21. října 2008 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Texty dohod dodané Radou
 4.Následný postup na základě usnesení Parlamentu
 5.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 6.Výzvy v oblasti kolektivních dohod v EU (rozprava)
 7.Zasedání Evropské rady (15.–16. října 2008) (rozprava)
 8.Hlasování
  
8.1.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem: Řešení problému zásobování ropou (článek 117 jednacího řádu)
  
8.2.Dohoda ES-Nový Zéland o vědeckotechnické spolupráci * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.3.Protokol o spolupráci mezi Mezinárodní organizací pro civilní letectví a Evropským společenstvím týkající se bezpečnostních auditů a inspekcí a souvisejících záležitostí * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.4.Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.5.Jednoduché tlakové nádoby (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.6.Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.7.Použití protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o ES (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.8.Kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví letecké dopravy (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.9.Systém vlastních zdrojů Společenství * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.10.Rámcové rozhodnutí Rady o evropském důkazním příkazu k zajištění předmětů, listin a údajů pro účely řízení v trestních věcech (evropský příkaz)* (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.11.Obnova stavů tresky * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.12.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.13.Opravný rozpočet č. 7/2008 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.14.Uvolnění prostředů z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.15.Založení globální aliance pro změnu klimatu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.16.Vládnutí a partnerství na národním, regionálním a projektovém základě v oblasti regionální politiky (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.17.Zdokonalení tvorby právních předpisů v roce 2006 podle článku 9 Protokolu o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.18.Kontrola uplatňování práva Společenství (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.19.Strategie pro budoucí dohodu o institucionálních aspektech regulačních agentur (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.20.Zatýkací rozkaz na Josepha Konyho s ohledem na jeho proces před Mezinárodním trestním tribunálem (hlasování)
  
8.21.Program Erasmus Mundus (2009–2013) ***I (hlasování)
  
8.22.Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě (přepracované znění) ***I (hlasování)
  
8.23.Geneticky modifikované mikroorganismy (přepracované znění) ***I (hlasování)
  
8.24.Statistické vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (přepracované znění) ***I (hlasování)
  
8.25.Statistiky Společenství o obchodu mezi členskými státy ***I (hlasování)
  
8.26.Právní předpisy použitelné v manželských věcech * (hlasování)
  
8.27.Řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství * (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 12.Vztahy EU-Rusko (rozprava)
 13.Demokracie, lidská práva a nová smlouva o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Vietnamem (rozprava)
 14.Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
 15.Ochrana poslanecké imunity
 16.Program reformy polských loděnic (rozprava)
 17.Podpora vozidel silniční dopravy, která neznečišťují životní prostředí (rozprava)
 18.Dopad opatření pro bezpečnost letecké přepravy a detektorů pro fyzickou kontrolu na lidská práva, soukromí, ochranu údajů a lidskou důstojnost (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího zasedání
 20.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (KOM(2008)0637 - C6-0340/2008 - 2008/0193(COD))

předáno

příslušný výbor :

FEMM

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice 86/613/EHS (KOM(2008)0636 - C6-0341/2008 - 2008/0192(COD))

předáno

příslušný výbor :

FEMM

stanovisko :

EMPL, ITRE, JURI, LIBE

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh vzhledem k prodloužení některých časových období (KOM(2008)0618 - C6-0346/2008 - 2008/0188(COD))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Návrh směrnice Rady …/…/ES, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu (kodifikované znění) (KOM(2008)0575 - C6-0347/2008 - 2008/0181(CNS))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o změně jednacího řádu Soudu prvního stupně Evropských společenství, pokud jde o jazykový režim, který se použije na kasační opravné prostředky podané proti rozhodnutím Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (13301/2008 - C6-0348/2008 - 2008/0806(CNS))

předáno

příslušný výbor :

JURI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelů (KOM(2008)0614 - C6-0349/2008 - 2008/0196(COD))

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

JURI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností a o změně směrnice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušení směrnice 2000/46/ES (KOM(2008)0627 - C6-0350/2008 - 2008/0190(COD))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, LIBE, IMCO

- Doporučení nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (13411/2008 - C6-0351/2008 - 2008/0807(CNS))

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraničních platbách ve Společenství (KOM(2008)0640 - C6-0352/2008 - 2008/0194(COD))

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, IMCO

- Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), pokud jde o rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství (KOM(2008)0563 - C6-0353/2008 - 2008/0183(CNS))

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

BUDG, CONT, REGI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě (KOM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD))

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

TRAN

- Návrh na převod položek DEC 29/2008 - Oddíl III - Komise (N6-0015/2008 - C6-0355/2008 - 2008/2292(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod položek DEC 30/2008 - Oddíl III - Komise (N6-0016/2008 - C6-0356/2008 - 2008/2293(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod položek DEC 31/2008 - Oddíl III - Komise (N6-0017/2008 - C6-0357/2008 - 2008/2294(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod položek DEC33/2008 - Oddíl III - Komise (N6-0018/2008 - C6-0358/2008 - 2008/2295(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod položek DEC 35/2008 - Oddíl III - Komise (N6-0019/2008 - C6-0359/2008 - 2008/2296(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod položek DEC32/2008 - Oddíl III - Komise (N6-0020/2008 - C6-0360/2008 - 2008/2297(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh opravného rozpočtu č.7 na rozpočtový rok2008 schválený Radou dne 20.října 2008 (14359/2008 - C6-0375/2008 - 2008/2252(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

2) od poslanců – návrhy usnesení (článek 113 jednacího řádu)

- Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu a Flaviu Călin Rus. Návrh usnesení o léčbě neplodnosti metodou asistované lidské reprodukce (B6-0546/2008)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: JURI

- Philip Claeys, Koenraad Dillen a Frank Vanhecke. Návrh usnesení o postoji afrických států v souvislosti s hodnotící konferencí v Durbanu (B6-0547/2008)
předáno příslušný výbor: DEVE
stanovisko: AFET

- Marco Cappato, Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Alexander Alvaro, Alessandro Battilocchio, Costas Botopoulos, Philippe Busquin, Paulo Casaca, Giusto Catania, Fabio Ciani, Mojca Drčar Murko, Richard Falbr, Claudio Fava, Umberto Guidoni, David Hammerstein, Sophia In 'T Veld, Pierre Jonckheer, Jelko Kacin, Sajjad Karim, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Lebech, Jo Leinen, Pia Elda Locatelli, Baroness Sarah Ludford, Luisa Morgantini, Roberto Musacchio, Ramona Nicole Mănescu, Bill Newton Dunn, Marco Pannella, Vittorio Prodi, Giovanni Rivera, Aloyzas Sakalas, Gianluca Susta, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Johan Van Hecke, Donato Tommaso Veraldi, Johannes Voggenhuber, Adina-Ioana Vălean, Renate Weber a Gabriele Zimmer. Návrh usnesení o nebezpečí dalšího porušení demokratických principů a principů právního státu v Itálii (B6-0548/2008)
předáno příslušný výbor: LIBE
stanovisko: AFCO


3. Texty dohod dodané Radou

Rada předala ověřené kopie těchto dokumentů:

- protokol k dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k této dohodě,

- protokol k dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Tádžikistán na straně druhé, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii,

- dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Indické republiky o některých aspektech leteckých služeb.


4. Následný postup na základě usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o následném postupu na základě usnesení přijatých Evropským parlamentem na druhém červnovém dílčím zasedání je k dispozici na internetových stránkách Séance en direct.


5. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 115 jednacího řádu požádali poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Venezuela

- Fernando Fernández Martín, Sérgio Marques, Charles Tannock, Bernd Posselt a Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE-DE o úřednících, kteří nemohou kandidovat v místních a regionálních volbách ve Venezuele (B6-0549/2008),

- Mieczysław Edmund Janowski, Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan a Ewa Tomaszewska za skupinu UEN o porušování lidských práv ve Venezuele (B6-0553/2008),

- Ignasi Guardans Cambó, Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea a Marios Matsakis za skupinu ALDE o úřednících, kteří nemohou kandidovat v místních a regionálních volbách ve Venezuele (B6-0555/2008).

II.   Demokratická republika Kongo: spojení východních pohraničních oblastí

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sophia in 't Veld, Fiona Hall a Marios Matsakis za skupinu ALDE o Kongu: ozbrojené konflikty v oblastech nedaleko východní hranice Demokratické republiky Kongo (B6-0556/2008),

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson a Thijs Berman za skupinu PSE o ozbrojených konfliktech na východní hranici Demokratické republiky Kongo (B6-0559/2008),

- Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda a Jean Lambert za skupinu Verts/ALE o Kivu (Demokratická republika Kongo) (B6-0563/2008),

- Jürgen Schröder, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt, Tunne Kelam a Hans-Peter Mayer za skupinu PPE-DE o ozbrojených konfliktech v oblastech nedaleko východní hranice Demokratické republiky Kongo (B6-0565/2008),

- Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL o ozbrojených konfliktech v oblastech nedaleko východní hranice Demokratické republiky Kongo (B6-0568/2008),

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka a Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN o Kongu: ozbrojené konflikty v oblastech nedaleko východní hranice Demokratické republiky Kongo (B6-0569/2008).

III.   Barma

- Gintaras Didžiokas, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Ewa Tomaszewska a Adam Bielan za skupinu UEN o lidských právech v Barmě (B6-0554/2008),

- Jules Maaten, Marios Matsakis, Marco Cappato a Marco Pannella za skupinu ALDE o Barmě (B6-0557/2008),

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock a Ana Maria Gomes za skupinu PSE o situaci v Barmě (B6-0558/2008),

- Frithjof Schmidt a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o situaci v Barmě (B6-0564/2008),

- Geoffrey Van Orden, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE o Barmě (B6-0566/2008),

- Jens Holm za skupinu GUE/NGL o Barmě/Myanmaru (B6-0567/2008).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 142 jednacího řádu.


6. Výzvy v oblasti kolektivních dohod v EU (rozprava)

Zpráva o výzvách v oblasti kolektivních dohod v EU [2008/2085(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Jan Andersson (A6-0370/2008)

Jan Andersson uvedl zprávu.

Vystoupil Vladimír Špidla (člen Komise).

Vystoupili: Małgorzata Handzlik (navrhovatelka výboru IMCO), Tadeusz Zwiefka (navrhovatel výboru JURI), Jacek Protasiewicz za skupinu PPE-DE, Stephen Hughes za skupinu PSE, Luigi Cocilovo za skupinu ALDE, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Ewa Tomaszewska za skupinu UEN, Mary Lou McDonald za skupinu GUE/NGL, Hanne Dahl za skupinu IND/DEM, Roberto Fiore nezařazený, Gunnar Hökmark, Magda Kósáné Kovács, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Hélène Goudin, Philip Bushill-Matthews, Proinsias De Rossa, Anne E. Jensen, Jan Tadeusz Masiel a Thomas Mann.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Zuzana Roithová, Csaba Sándor Tabajdi, Marian Harkin, Bairbre de Brún, Luca Romagnoli, Mairead McGuinness, Costas Botopoulos, Søren Bo Søndergaard, Elmar Brok, Yannick Vaugrenard a Ilda Figueiredo.

Vystoupili: Vladimír Špidla a Jan Andersson.

PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 6.2 zápisu ze dne 21.10.2008.


7. Zasedání Evropské rady (15.–16. října 2008) (rozprava)

Zpráva Evropské rady a prohlášení Komise: Zasedání Evropské rady (15.–16. října 2008)

Předseda učinil krátké prohlášení, kterým uvedl rozpravu.

Nicolas Sarkozy (úřadující předseda Rady) vystoupil se zprávou.

José Manuel Barroso (předseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Cristiana Muscardini za skupinu UEN, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu IND/DEM, Bruno Gollnisch nezařazený, Nicolas Sarkozy, José Manuel Barroso, Hartmut Nassauer, Robert Goebbels, Marielle De Sarnez, Konrad Szymański, Philippe de Villiers, Sergej Kozlík, José Manuel García-Margallo y Marfil, Poul Nyrup Rasmussen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bernard Wojciechowski, Hans-Peter Martin, Margie Sudre, Martin Schulz, Nicolas Sarkozy a José Manuel Barroso.

PŘEDSEDNICTVÍ: Martine ROURE
místopředsedkyně

Vystoupili: Gilles Savary, Robert Atkins, který vyjádřil politování nad zpožděním rozpravy, Linda McAvan, Margarita Starkevičiūtė, John Bowis, Bernard Poignant, Lena Ek, Alexander Radwan, Pervenche Berès, Jacek Saryusz-Wolski, Dariusz Rosati, Avril Doyle, Ieke van den Burg, Paul Rübig, Giles Chichester a Ryszard Czarnecki.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Zuzana Roithová, Stavros Lambrinidis, Marios Matsakis, Marie Anne Isler Béguin a Mirosław Mariusz Piotrowski.

Vystoupili: Jean-Pierre Jouyet (úřadující předseda Rady) a Joaquín Almunia (člen Komise).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Hartmut Nassauer za skupinu PPE-DE o výsledcích zasedání Evropské rady konaného ve dnech 15.–16. října 2008 v Bruselu (B6-0543/2008),

- Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Brian Crowley, Ryszard Czarnecki za skupinu UEN o zasedání Evropské rady ve dnech 15. až 16. října 2008 (B6-0550/2008),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Margarita Starkevičiūtė za skupinu ALDE o zasedání Evropské rady ve dnech 15. až 16. října 2008 (B6-0551/2008),

- Martin Schulz, Hannes Swoboda, Robert Goebbels, Pervenche Berès, Linda McAvan, Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE o výsledcích zasedání Evropské rady konaného ve dnech 15. a 16. října 2008 v Bruselu (B6-0552/2008),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE o zasedání Evropské rady ve dnech 15. až 16. října 2008 (B6-0560/2008),

- Francis Wurtz, Umberto Guidoni, Roberto Musacchio, Esko Seppänen, Eva-Britt Svensson, Sahra Wagenknecht za skupinu GUE/NGL o zasedání Evropské rady ve dnech 15. až 16. října 2008 (B6-0561/2008).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 4.2 zápisu ze dne 22.10.2008.


8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupil Jan Andersson za skupinu PSE, který podle čl. 170 odst. 4 jednacího řádu požádal, aby se o jeho zprávě o výzvách v oblasti kolektivních dohod v EU (A6-0370/2008) hlasovalo zítra.

Parlament žádost schválil.

°
° ° °


8.1. Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem: Řešení problému zásobování ropou (článek 117 jednacího řádu)

Žádost o konzultaci: Řešení problému zásobování ropou

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

schválen


8.2. Dohoda ES-Nový Zéland o vědeckotechnické spolupráci * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědecko-technické spolupráci mezi Evropským společenstvím na straně jedné a vládou Nového Zélandu na straně druhé jménem Evropského společenství [KOM(2008)0170 - C6-0292/2008 - 2008/0066(CNS)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Angelika Niebler (A6-0367/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0478)


8.3. Protokol o spolupráci mezi Mezinárodní organizací pro civilní letectví a Evropským společenstvím týkající se bezpečnostních auditů a inspekcí a souvisejících záležitostí * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření memoranda o spolupráci mezi Mezinárodní organizací pro civilní letectví a Evropským společenstvím týkajícího se bezpečnostních auditů a inspekcí a souvisejících záležitostí [KOM(2008)0335 - C6-0320/2008 - 2008/0111(CNS)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Paolo Costa (A6-0374/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0479)


8.4. Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění (kodifikované znění) [KOM(2008)0098 - C6-0144/2008 - 2008/0049(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Diana Wallis (A6-0380/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0480)


8.5. Jednoduché tlakové nádoby (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady týkající se jednoduchých tlakových nádob (kodifikované znění) [KOM(2008)0202 - C6-0172/2008 - 2008/0076(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Diana Wallis (A6-0381/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0481)


8.6. Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky (kodifikované znění) [KOM(2008)0369 - C6-0244/2008 - 2008/0126(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Diana Wallis (A6-0385/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0482)


8.7. Použití protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o ES (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (kodifikované znění) [KOM(2008)0073 - C6-0147/2008 - 2008/0053(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Diana Wallis (A6-0386/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0483)


8.8. Kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví letecké dopravy (kodifikované znění) * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví letecké dopravy (kodifikované znění) [KOM(2008)0367 - C6-0272/2008 - 2008/0124(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Diana Wallis (A6-0379/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0484)


8.9. Systém vlastních zdrojů Společenství * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES, Euratom) č. 1150/2000, kterým se provádí rozhodnutí 2000/597/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Společenství [KOM(2008)0223 - C6-0197/2008 - 2008/0089(CNS)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Alain Lamassoure (A6-0342/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0485)


8.10. Rámcové rozhodnutí Rady o evropském důkazním příkazu k zajištění předmětů, listin a údajů pro účely řízení v trestních věcech (evropský příkaz)* (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o evropském důkazním příkazu k zajištění předmětů, listin a údajů pro účely řízení v trestních věcech (opakovaný postup konzultace) [13076/2007 - C6-0293/2008 - 2003/0270(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Gérard Deprez (A6-0408/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH RADY, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0486)


8.11. Obnova stavů tresky * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 423/2004, pokud jde o obnovu populací tresky obecné, a nařízení (EHS) č. 2847/93 [KOM(2008)0162 - C6-0183/2008 - 2008/0063(CNS)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Niels Busk (A6-0340/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0487)


8.12. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle článku 26 interninsitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočotvé kázni a řádném finančním řízení [KOM(2008)0557 - C6-0318/2008 - 2008/2253(ACI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Reimer Böge (A6-0399/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0488)


8.13. Opravný rozpočet č. 7/2008 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 7/2008 na rozpočtový rok 2008
Oddíl III - Komise [0000/2008 - C6-0000/2008 - 2008/2252(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Kyösti Virrankoski (A6-0412/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0489)


8.14. Uvolnění prostředů z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle článku 28 interninsitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočotvé kázni a řádném finančním řízení [KOM(2008)0547 – C6 0312/2008 – 2008/2251(ACI)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Reimer Böge (A6-0405/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0490)


8.15. Založení globální aliance pro změnu klimatu (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o založení globální aliance pro změnu klimatu mezi Evropskou unií a chudými rozvojovými zeměmi, které jsou změnou klimatu nejvíce ohroženy [2008/2131(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Anders Wijkman (A6-0366/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0491)


8.16. Vládnutí a partnerství na národním, regionálním a projektovém základě v oblasti regionální politiky (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o vládnutí a partnerství na národním, regionálním a projektovém základě v oblasti regionální politiky [2008/2064(INI)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Jean Marie Beaupuy (A6-0356/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0492)


8.17. Zdokonalení tvorby právních předpisů v roce 2006 podle článku 9 Protokolu o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o zdokonalení tvorby právních předpisů v roce 2006 podle článku 9 Protokolu o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality [2008/2045(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Manuel Medina Ortega (A6-0355/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0493)


8.18. Kontrola uplatňování práva Společenství (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o kontrole uplatňování práva Společenství – 24. výroční zpráva Komise [2008/2046(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0363/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0494)


8.19. Strategie pro budoucí dohodu o institucionálních aspektech regulačních agentur (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o strategii pro budoucí dohodu o institucionálních aspektech regulačních agentur [2008/2103(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Georgios Papastamkos (A6-0354/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2008)0495)


8.20. Zatýkací rozkaz na Josepha Konyho s ohledem na jeho proces před Mezinárodním trestním tribunálem (hlasování)

Návrh usnesení, který podle článku 91 jednacího řádu předkládají Nirj Deva, Maria Martens, Alain Hutchinson, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Johan Van Hecke, Frithjof Schmidt, Feleknas Uca, Luisa Morgantini a Ryszard Czarnecki za výbor DEVE, o obžalobě Josepha Konyho a jeho stíhání Mezinárodním trestním soudem (B6-0536/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0496)


8.21. Program Erasmus Mundus (2009–2013) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program pro zlepšování kvality vysokoškolského vzdělávání a pro podporu mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi (Erasmus Mundus) (2009–2013) [KOM(2007)0395 - C6-0228/2007 - 2007/0145(COD)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Marielle De Sarnez (A6-0294/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0497)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0497)


8.22. Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě (přepracované znění) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (přepracované znění) [KOM(2007)0737 - C6-0442/2007 - 2007/0257(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: József Szájer (A6-0300/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0498)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0498)


8.23. Geneticky modifikované mikroorganismy (přepracované znění) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy (přepracované znění) [KOM(2007)0736 - C6-0439/2007 - 2007/0259(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: József Szájer (A6-0297/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0499)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0499)


8.24. Statistické vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (přepracované znění) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (přepracované znění) [KOM(2007)0859 - C6-0001/2008 - 2007/0288(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: József Szájer (A6-0288/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0500)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0500)


8.25. Statistiky Společenství o obchodu mezi členskými státy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 638/2004 týkající se statistiky Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy [KOM(2008)0058 - C6-0059/2008 - 2008/0026(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Eoin Ryan (A6-0348/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0501)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0501)


8.26. Právní předpisy použitelné v manželských věcech * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2201/2003 ohledně příslušnosti a pravidel o právních předpisech použitelných v manželských věcech [KOM(2006)0399 - C6-0305/2006 - 2006/0135(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Evelyne Gebhardt (A6-0361/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

NÁVRH KOMISE

Vystoupili: Panayiotis Demetriou za skupinu PPE-DE, kterého podpořila Evelyne Gebhardt (zpravodajka), aby předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 38, a Carlo Casini, aby zdůraznil, že ústní pozměňovací návrh se nevylučuje s pozměňovacími návrhy 32 až 37; tento ústní pozměňovací návrh byl vzat v potaz.

Vystoupil Bruno Gollnisch s žádostí, aby byl text vrácen zpět výboru; Parlament tuto žádost zamítl.

Vystoupili: Evelyne Gebhardt a Panayiotis Demetriou za skupinu PPE-DE, aby upozornili na skutečnost, že pozměňovací návrhy 32 až 37 nejsou brány v potaz vzhledem ke schválení pozměňovacího návrhu 38 ve znění ústního pozměňovacího návrhu, a Cristiana Muscardini za skupinu UEN k těmto pozměňovacím návrhům.

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0502)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0502)


8.27. Řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 639/2004 o řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství [KOM(2008)0444 - C6-0298/2008 - 2008/0138(CNS)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Pedro Guerreiro (A6-0388/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 27)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0503)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0503)


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Anders Wijkman - A6-0366/2008:
Zuzana Roithová a Bogdan Pęk

Zpráva Jean Marie Beaupuy - A6-0356/2008:
Victor Boştinaru za skupinu PSE, a Zita Pleštinská

Zpráva Marielle De Sarnez - A6-0294/2008:
Czesław Adam Siekierski a Philip Claeys

Zpráva József Szájer - A6-0297/2008:
Gyula Hegyi

Zpráva Evelyne Gebhardt - A6-0361/2008:
Carlo Casini, Zuzana Roithová a David Sumberg


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Marie Panayotopoulos-Cassiotou oznámila, že její hlasovací zařízení nefungovalo při hlasování o některých zprávách.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 14:15, pokračovalo v 15:10.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

11. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


12. Vztahy EU-Rusko (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Vztahy EU-Rusko

Benita Ferrero-Waldner (členka Komise) a Jean-Pierre Jouyet (úřadující předseda Rady) učinili prohlášení.

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE-DE, Jan Marinus Wiersma za skupinu PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Adam Bielan za skupinu UEN, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux za skupinu IND/DEM, Jana Bobošíková nezařazená, Elmar Brok, Reino Paasilinna, Janusz Onyszkiewicz, Rebecca Harms, Konrad Szymański, Vittorio Agnoletto, Gerard Batten a Sylwester Chruszcz.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sándor Tabajdi, Henrik Lax, Tatjana Ždanoka, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberto Fiore, Zbigniew Zaleski, Hannes Swoboda, Andrzej Wielowieyski, Hanna Foltyn-Kubicka, Bastiaan Belder, Josef Zieleniec, Libor Rouček, István Szent-Iványi, Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Alexander Graf Lambsdorff, Francisco José Millán Mon, Kristian Vigenin, Toomas Savi, Ari Vatanen, Katrin Saks, Jerzy Buzek, Maria Eleni Koppa a Gunnar Hökmark.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Ioannis Varvitsiotis, Adrian Severin, Bogusław Rogalski, Christopher Beazley, Miloš Koterec, Reinhard Rack, Tunne Kelam, Czesław Adam Siekierski a Charles Tannock.

Vystoupili: Jean-Pierre Jouyet a Benita Ferrero-Waldner.

Rozprava je uzavřena.


13. Demokracie, lidská práva a nová smlouva o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Vietnamem (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0095/2008), kterou pokládají Marco Cappato a Marco Pannella za skupinu ALDE Radě: Demokracie, lidská práva a nová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (B6-0473/2008)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0096/2008), kterou pokládají Marco Cappato a Marco Pannella za skupinu ALDE Komisi: Demokracie, lidská práva a nová dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (B6-0474/2008)

Marco Cappato rozvinul otázky k ústnímu zodpovězení.

Jean-Pierre Jouyet (úřadující předseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komise) odpověděli na otázky.

Vystoupili: Charles Tannock za skupinu PPE-DE, Barbara Weiler za skupinu PSE, a Athanasios Pafilis za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

Vystoupili: Jim Allister nezařazený, Bernd Posselt a Richard Howitt.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Konrad Szymański a Marco Cappato.

Vystoupili: Jean-Pierre Jouyet a Benita Ferrero-Waldner.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Marco Cappato a Marco Pannella za skupinu ALDE o nové dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem a o lidských právech (B6-0538/2008),

- Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt a Barbara Weiler za skupinu PSE o nové dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem a o lidských právech (B6-0539/2008),

- Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL o nové dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (B6-0540/2008),

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki a Inese Vaidere za skupinu UEN o nové dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem a o lidských právech (B6-0542/2008).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 6.3 zápisu ze dne 22.10.2008.


14. Doba vyhrazená pro otázky (Rada)

Parlament projednal řadu otázek Radě (B6-0475/2008).

Otázka 1 (Claude Moraes): Pokroky v otázce „modré karty“.

Otázka a a doplňující otázky: Claude Moraes a Reinhard Rack. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet (úřadující předseda Rady).

Otázka 2 (Liam Aylward): Dopad přístupu založeného na posouzení rizika na ceny potravin a na odolnost proti škodlivým organismům.

Otázka a a doplňující otázky: Liam Aylward, Jim Allister a Mairead McGuinness. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Otázka 3 (Seán Ó Neachtain): Přístup k financování v rámci evropských programů pro výzkum a technologický rozvoj.

Otázka a a doplňující otázky: Seán Ó Neachtain, Teresa Riera Madurell a Avril Doyle. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Otázka 4 (Brian Crowley): Mimořádná pomoc v případě přírodních katastrof.

Otázka a a doplňující otázky: Brian Crowley, Reinhard Rack a Jim Allister. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Otázka 5 (Eoin Ryan): Zajištění dodávek potravin v rámci nevyváženého partnerství.

Otázka a a doplňující otázky: Eoin Ryan, Avril Doyle a Manuel Medina Ortega. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Otázka 6 nebyla projednávána, protože podobná otázka již byla položena Radě během druhého zářijového dílčího zasedání (bod 13 zápisu ze dne 23.09.2008).

Otázka 7 (Manuel Medina Ortega): Letecká bezpečnost.

Otázka a a doplňující otázky: Manuel Medina Ortega, Robert Evans a Avril Doyle. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Otázka 8 (Robert Evans): Elektronické pasy.

Otázka a doplňující otázka: Robert Evans. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Otázka 9 (Marian Harkin): Dobrovolná práce.

Otázka a a doplňující otázky: Marian Harkin, Zita Pleštinská a Paul Rübig. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Otázka 10 (Avril Doyle): Politika EU týkající se GMO.

Otázka 11 (Mairead McGuinness): Diskuse o strategických hlediscích GMO.

Otázky a doplňující otázky: Avril Doyle a Mairead McGuinness. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Otázka 12 (Jim Higgins): Situace v Zimbabwe.

Otázka a a doplňující otázky: Jim Higgins a Colm Burke. Odpověď: Jean-Pierre Jouyet.

Autoři otázek 13 až 17, 19 až 23, 25 až 28 a 30 až 39 obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu ze zasedání).

Doba vyhrazená pro otázky Radě skončila.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 19:00, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Luisa MORGANTINI
místopředsedkyně

15. Ochrana poslanecké imunity

S ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 29. 11. 2007 (bod 7.10 zápisu ze dne 29.11.2007) ochránit imunitu bývalého poslance EP Renata Brunetty v rámci občanského soudního řízení probíhajícího před soudem prvního stupně v Miláně informovaly příslušné italské orgány podle čl. 7 odst. 9 jednacího řádu Parlament o vývoji soudního řízení, který vyplývá z tohoto rozhodnutí.

Toto oznámení bude postoupeno pro informaci Výboru pro právní záležitosti.


16. Program reformy polských loděnic (rozprava)

Prohlášení Komise: Program reformy polských loděnic

Vystoupil Marek Siwiec, aby upozornil, že na galerii jsou usazeni členové delegace polských loděnic.

Neelie Kroes (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Jerzy Buzek za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Janusz Onyszkiewicz za skupinu ALDE, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Adam Bielan za skupinu UEN, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Witold Tomczak za skupinu IND/DEM, Sylwester Chruszcz nezařazený, Czesław Adam Siekierski, Bogusław Liberadzki, Hanna Foltyn-Kubicka, Filip Kaczmarek, Andrzej Jan Szejna, Ryszard Czarnecki, Urszula Gacek, Marek Siwiec, Dariusz Maciej Grabowski, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati a Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Zbigniew Zaleski, Bogdan Golik, Ewa Tomaszewska, Zdzisław Zbigniew Podkański a Marcin Libicki.

Vystoupila Neelie Kroes.

Rozprava je uzavřena.


17. Podpora vozidel silniční dopravy, která neznečišťují životní prostředí (rozprava)

Zpráva o pozměněném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel [KOM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Dan Jørgensen (A6-0291/2008)

Dan Jørgensen uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Luigi COCILOVO
místopředseda

Vystoupil Antonio Tajani (místopředseda Komise).

Vystoupili: Andreas Schwab (navrhovatel výboru IMCO), Silvia-Adriana Ţicău (navrhovatelka výboru TRAN), Karsten Friedrich Hoppenstedt za skupinu PPE-DE, Inés Ayala Sender za skupinu PSE, Vittorio Prodi za skupinu ALDE, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Bairbre de Brún za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Luís Queiró, Holger Krahmer, Pierre Pribetich, Avril Doyle, Paweł Bartłomiej Piskorski, Horst Schnellhardt, Gábor Harangozó, Fiona Hall, Eija-Riitta Korhola a Thomas Ulmer.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Miroslav Mikolášik, Zuzana Roithová, Oldřich Vlasák, Silvia-Adriana Ţicău a Paul Rübig.

Vystoupili: Antonio Tajani a Dan Jørgensen.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 4.5 zápisu ze dne 22.10.2008.


18. Dopad opatření pro bezpečnost letecké přepravy a detektorů pro fyzickou kontrolu na lidská práva, soukromí, ochranu údajů a lidskou důstojnost (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0107/2008), kterou pokládají Philip Bradbourn a Marco Cappato za výbor LIBE Komisi: Dopad opatření pro bezpečnost letecké přepravy a detektorů pro fyzickou kontrolu na lidská práva, soukromí, ochranu údajů a lidskou důstojnost (B6-0478/2008)

Philip Bradbourn rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení.

Antonio Tajani (místopředseda Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Luis de Grandes Pascual za skupinu PPE-DE, Claudio Fava za skupinu PSE, Marco Cappato za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Giusto Catania za skupinu GUE/NGL, Saïd El Khadraoui, Ignasi Guardans Cambó, Willy Meyer Pleite, Javier Moreno Sánchez a Adina-Ioana Vălean.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Inés Ayala Sender, Colm Burke, Silvia-Adriana Ţicău a Erik Meijer.

Vystoupil Antonio Tajani.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Philip Bradbourn, Manfred Weber za skupinu PPE-DE, Claudio Fava, Martine Roure za skupinu PSE, Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford za skupinu ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Roberta Angelilli za skupinu UEN, Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite, Bairbre de Brún za skupinu GUE/NGL o dopadu opatření pro bezpečnost letecké přepravy a detektorů pro fyzickou kontrolu na lidská práva, soukromí, lidskou důstojnost a ochranu údajů (B6-0562/2008).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 8.5 zápisu ze dne 23.10.2008.


19. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 414.427/OJME)


20. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 0:15.

Harald Rømer

Martine Roure

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lo Curto, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí