Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 266kWORD 187k
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 4.Συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο
 5.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 6.Προκλήσεις όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις στην ΕΕ (συζήτηση)
 7.Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (15-16 Οκτωβρίου 2008) (συζήτηση)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση της ανόδου των τιμών του πετρελαίου (άρθρο 117 του Κανονισμού)
  
8.2.Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΚ/Νέας Ζηλανδίας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας και της ΕΚ όσον αφορά τους ελέγχους/επιθεωρήσεις ασφαλείας και συναφή θέματα * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Αστική ευθύνη που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.5.Απλά δοχεία πίεσης (Κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.6.Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα (Κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.7.Εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη ΕΚ (κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.8.Κατηγορίες συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών (Κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.9.Σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.10.Απόφαση πλαίσιο σχετικά με τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (ευρωπαϊκό ένταλμα) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.11.Αποκατάσταση των αποθεμάτων γάδου * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.12.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.13.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2008 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.14.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (Λιθουανία και Ισπανία) (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.15.Δημιουργία συμμαχίας όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των φτωχών αναπτυσσόμενων χωρών που είναι οι πλέον ευάλωτες στις κλιματικές αλλαγές (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.16.Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και μια βάση για τα σχέδια στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.17.Βελτίωση της νομοθεσίας 2006 σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου για την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.18.Έλεγχος της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.19.Στρατηγική για τη μελλοντική διευθέτηση των θεσμικών πτυχών των ρυθμιστικών οργανισμών (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.20.Το ένταλμα σύλληψης κατά του Joseph Kony εν όψει της δίκης του ενώπιον του ΔΠΔ (ψηφοφορία)
  
8.21.Πρόγραμμα Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (ψηφοφορία)
  
8.22.Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία (αναδιατύπωση) ***I (ψηφοφορία)
  
8.23.Περιορισμένη χρήση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών (αναδιατύπωση) ***I (ψηφοφορία)
  
8.24.Στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών (Αναδιατύπωση) ***I (ψηφοφορία)
  
8.25.Κοινοτικές στατιστικές των συναλλαγών αγαθών μεταξύ κρατών μελών ***I (ψηφοφορία)
  
8.26.Εφαρμοστέο δίκαιο σε γαμικές διαφορές * (ψηφοφορία)
  
8.27.Διαχείριση αλιευτικών στόλων που είναι νηολογημένοι σε εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας * (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας (συζήτηση)
 13.Δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ (συζήτηση)
 14.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 15.Υπεράσπιση της κοινοβουλευτικής ασυλίας
 16.Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των πολωνικών ναυπηγείων (συζήτηση)
 17.Προώθηση καθαρών οχημάτων οδικών μεταφορών (συζήτηση)
 18.Αντίκτυπος των μέτρων για την ασφάλεια των αερομεταφορών και των σαρωτών σώματος στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ιδιωτική ζωή, στην προστασία των δεδομένων και την ατομική αξιοπρέπεια (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ.


2. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (COM(2008)0637 - C6-0340/2008 - 2008/0193(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

γνωμοδότηση :

EMPL, ITRE

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και την κατάργηση της οδηγίας 86/613/EΟΚ (COM(2008)0636 - C6-0341/2008 - 2008/0192(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

γνωμοδότηση :

EMPL, ITRE, JURI, LIBE

- Πρόταση για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά όσον αφορά την παράταση ορισμένων προθεσμιών (COM(2008)0618 - C6-0346/2008 - 2008/0188(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Πρόταση οδηγίας .../.../ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 143 στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας ορισμένων οριστικών εισαγωγών αγαθών (Κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2008)0575 - C6-0347/2008 - 2008/0181(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Σχέδιο αποφάσεως του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού διαδικασίας του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά το γλωσσικό καθεστώς που ισχύει στις αιτήσεις αναιρέσεως κατά των αποφάσεων του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (13301/2008 - C6-0348/2008 - 2008/0806(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των καταναλωτών (COM(2008)0614 - C6-0349/2008 - 2008/0196(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, για την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ (COM(2008)0627 - C6-0350/2008 - 2008/0190(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI, LIBE, IMCO

- Σύσταση όσον αφορά κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου (EΚ) αριθ. 2533/98 της 23ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (13411/2008 - C6-0351/2008 - 2008/0807(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα (COM(2008)0640 - C6-0352/2008 - 2008/0194(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI, IMCO

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 για την χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για την θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) όσον αφορά την διανομή τροφίμων στους απόρους της Κοινότητας (COM(2008)0563 - C6-0353/2008 - 2008/0183(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

BUDG, CONT, REGI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2002/15/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών (COM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

TRAN

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 29/2008 - Τμήμα III – Επιτροπή (N6-0015/2008 - C6-0355/2008 - 2008/2292(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 30/2008 - Τμήμα III – Επιτροπή (N6-0016/2008 - C6-0356/2008 - 2008/2293(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 31/2008 - Τμήμα III – Επιτροπή (N6-0017/2008 - C6-0357/2008 - 2008/2294(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 33/2008 - Τμήμα III – Επιτροπή (N6-0018/2008 - C6-0358/2008 - 2008/2295(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 35/2008 - Τμήμα III – Επιτροπή (N6-0019/2008 - C6-0359/2008 - 2008/2296(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 32/2008 - Τμήμα III – Επιτροπή (N6-0020/2008 - C6-0360/2008 - 2008/2297(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7 για το οικονομικό έτος 2008 που καταρτίστηκε από το Συμβούλιο στις 20 Οκτωβρίου 2008 (14359/2008 - C6-0375/2008 - 2008/2252(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τους βουλευτές, οι ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 113 του Κανονισμού)

- Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu και Flaviu Călin Rus. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις θεραπείες που σχετίζονται με την υποβοηθούμενη ανθρώπινη αναπαραγωγή (B6-0546/2008)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: JURI

- Philip Claeys, Koenraad Dillen και Frank Vanhecke. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στάση των αφρικανικών κρατών με αφορμή τη Διάσκεψη Επανασκόπησης του Durban (B6-0547/2008)
αναπομπή επί της ουσίας: DEVE
γνωμοδότηση: AFET

- Marco Cappato, Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Alexander Alvaro, Alessandro Battilocchio, Costas Botopoulos, Philippe Busquin, Paulo Casaca, Giusto Catania, Fabio Ciani, Mojca Drčar Murko, Richard Falbr, Claudio Fava, Umberto Guidoni, David Hammerstein, Sophia In 'T Veld, Pierre Jonckheer, Jelko Kacin, Sajjad Karim, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Lebech, Jo Leinen, Pia Elda Locatelli, Baroness Sarah Ludford, Luisa Morgantini, Roberto Musacchio, Ramona Nicole Mănescu, Bill Newton Dunn, Marco Pannella, Vittorio Prodi, Giovanni Rivera, Aloyzas Sakalas, Gianluca Susta, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Johan Van Hecke, Donato Tommaso Veraldi, Johannes Voggenhuber, Adina-Ioana Vălean, Renate Weber και Gabriele Zimmer. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον κίνδυνο περαιτέρω παραβιάσεων των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου στην Ιταλία (B6-0548/2008)
αναπομπή επί της ουσίας: LIBE
γνωμοδότηση: AFCO


3. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων:

- Πρωτόκολλο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη ΣΕΣΣ,

- Πρωτόκολλο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αφετέρου, σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

- συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών.


4. Συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Ιουνίου II είναι διαθέσιμη στην ιστοθέση Séance en direct.


5. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 115 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Βενεζουέλα

- Fernando Fernández Martín, Sérgio Marques, Charles Tannock, Bernd Posselt και Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τους δημόσιους υπαλλήλους που δεν δικαιούνται να θέσουν υποψηφιότητα σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στη Βενεζουέλα(B6-0549/2008),

- Mieczysław Edmund Janowski, Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan και Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα (B6-0553/2008),

- Ignasi Guardans Cambó, Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, sσχετικά με τους δημόσιους υπαλλήλους που δεν δικαιούνται να θέσουν υποψηφιότητα σε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στη Βενεζουέλα (B6-0555/2008).

II.   Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: μάχες στις ανατολικές συνοριακές περιοχές

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sophia in 't Veld, Fiona Hall και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Κονγκό: συγκρούσεις στις περιοχές πλησίον των ανατολικών συνόρων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (B6-0556/2008),

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson και Thijs Berman, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τις συγκρούσεις στα ανατολικά σύνορα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (B6-0559/2008),

- Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda και Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Kivu (Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό) (B6-0563/2008),

- Jürgen Schröder, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt, Tunne Kelam και Hans-Peter Mayer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τις συγκρούσεις στις περιοχές πλησίον των ανατολικών συνόρων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (B6-0565/2008),

- Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις συγκρούσεις στις περιοχές πλησίον των ανατολικών συνόρων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (B6-0568/2008),

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka και Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με το Κονγκό: συγκρούσεις στις περιοχές πλησίον των ανατολικών συνόρων της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (B6-0569/2008).

III.   Βιρμανία/Μυανμάρ

- Gintaras Didžiokas, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Ewa Tomaszewska και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βιρμανία (B6-0554/2008),

- Jules Maaten, Μάριος Ματσάκης, Marco Cappato και Marco Pannella, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Βιρμανία (B6-0557/2008),

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock και Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την κατάσταση στη Βιρμανία (B6-0558/2008),

- Frithjof Schmidt και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στη Βιρμανία (B6-0564/2008),

- Geoffrey Van Orden, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola και Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τη Βιρμανία (B6-0566/2008),

- Jens Holm, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Βιρμανία/Μυανμάρ(B6-0567/2008).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 142 του Κανονισμού.


6. Προκλήσεις όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις στην ΕΕ (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με προκλήσεις όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις στην ΕΕ [2008/2085(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Jan Andersson (A6-0370/2008)

Ο Jan Andersson παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Vladimír Špidla (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Małgorzata Handzlik (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Tadeusz Zwiefka (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Jacek Protasiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Stephen Hughes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Luigi Cocilovo, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ewa Tomaszewska, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Mary Lou McDonald, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hanne Dahl, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Roberto Fiore, μη εγγεγραμμένος, Gunnar Hökmark, Magda Kósáné Kovács, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Hélène Goudin, Philip Bushill-Matthews, Proinsias De Rossa, Anne E. Jensen, Jan Tadeusz Masiel και Thomas Mann.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zuzana Roithová, Csaba Sándor Tabajdi, Marian Harkin, Bairbre de Brún, Luca Romagnoli, Mairead McGuinness, Κώστας Μποτόπουλος, Søren Bo Søndergaard, Elmar Brok, Yannick Vaugrenard και Ilda Figueiredo.

Παρεμβαίνουν οι Vladimír Špidla και Jan Andersson.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING

Πρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2008.


7. Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (15-16 Οκτωβρίου 2008) (συζήτηση)

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και δήλωση της Επιτροπής: Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (15-16 Οκτωβρίου 2008)

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη εισαγωγική δήλωση.

Ο Nicolas Sarkozy (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) παρουσιάζει τα πεπραγμένα..

Ο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Nicolas Sarkozy, José Manuel Barroso, Hartmut Nassauer, Robert Goebbels, Marielle De Sarnez, Konrad Szymański, Philippe de Villiers, Sergej Kozlík, José Manuel García-Margallo y Marfil, Poul Nyrup Rasmussen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bernard Wojciechowski, Hans-Peter Martin, Margie Sudre, Martin Schulz, Nicolas Sarkozy και José Manuel Barroso.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martine ROURE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Gilles Savary, Robert Atkins, ο οποίος εκφράζει δυσαρέσκεια για την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στη διεξαγωγή της συζήτησης, Linda McAvan, Margarita Starkevičiūtė, John Bowis, Bernard Poignant, Lena Ek, Alexander Radwan, Pervenche Berès, Jacek Saryusz-Wolski, Dariusz Rosati, Avril Doyle, Ieke van den Burg, Paul Rübig, Giles Chichester και Ryszard Czarnecki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Zuzana Roithová, Σταύρος Λαμπρινίδης, Μάριος Ματσάκης, Marie Anne Isler Béguin και Mirosław Mariusz Piotrowski.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Joaquín Almunia (Μέλος της Επιτροπής)..

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Hartmut Nassauer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την έκβαση της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες στις 15-16 Οκτωβρίου 2008 (B6-0543/2008),

- Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Brian Crowley, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15-16 Οκτωβρίου 2008 (B6-0550/2008),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Margarita Starkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 15-16 Οκτωβρίου 2008 (B6-0551/2008),

- Martin Schulz, Hannes Swoboda, Robert Goebbels, Pervenche Berès, Linda McAvan, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με το αποτέλεσμα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες στις 15-16 Οκτωβρίου 2008 (B6-0552/2008),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης - 16ης Οκτωβρίου 2008 (B6-0560/2008),

- Francis Wurtz, Umberto Guidoni, Roberto Musacchio, Esko Seppänen, Eva-Britt Svensson, Sahra Wagenknecht, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης-16ης Οκτωβρίου 2008 (B6-0561/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2008.


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Jan Andersson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, ο οποίος ζητεί, σύμφωνα με το άρθρο 170, παράγραφος 4, του Κανονισμού, να μεταφερθεί η ψηφοφορία επί της εκθέσεώς του σχετικά με προκλήσεις όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις στην ΕΕ (A6-0370/2008) στην αυριανή ώρα των ψηφοφοριών.

Το Σώμα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του επί του αιτήματος αυτού.

°
° ° °


8.1. Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση της ανόδου των τιμών του πετρελαίου (άρθρο 117 του Κανονισμού)

Αίτηση διαβούλευσης όσον αφορά: Αντιμετωπίζοντας την πρόκληση της ανόδου των τιμών του πετρελαίου

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

Εγκρίνεται


8.2. Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΚ/Νέας Ζηλανδίας * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας, αφετέρου [COM(2008)0170 - C6-0292/2008 - 2008/0066(CNS)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Angelika Niebler (A6-0367/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0478)


8.3. Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας και της ΕΚ όσον αφορά τους ελέγχους/επιθεωρήσεις ασφαλείας και συναφή θέματα * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά τους ελέγχους/επιθεωρήσεις ασφαλείας και συναφή θέματα [COM(2008)0335 - C6-0320/2008 - 2008/0111(CNS)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Paolo Costa (A6-0374/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0479)


8.4. Αστική ευθύνη που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής (κωδικοποιημένη έκδοση) [COM(2008)0098 - C6-0144/2008 - 2008/0049(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0380/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0480)


8.5. Απλά δοχεία πίεσης (Κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα απλά δοχεία πίεσης (κωδικοποιημένη έκδοση) [COM(2008)0202 - C6-0172/2008 - 2008/0076(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0381/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0481)


8.6. Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα (Κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα (κωδικοποιημένη έκδοση) [COM(2008)0369 - C6-0244/2008 - 2008/0126(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0385/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0482)


8.7. Εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη ΕΚ (κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (κωδικοποιημένη έκδοση) [COM(2008)0073 - C6-0147/2008 - 2008/0053(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0386/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0483)


8.8. Κατηγορίες συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών (Κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή του άρθρου 81, παράγραφος 3, της Συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών (κωδικοποιημένη έκδοση) [COM(2008)0367 - C6-0272/2008 - 2008/0124(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0379/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0484)


8.9. Σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 2000/597/EΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων [COM(2008)0223 - C6-0197/2008 - 2008/0089(CNS)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Alain Lamassoure (A6-0342/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0485)


8.10. Απόφαση πλαίσιο σχετικά με τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών (ευρωπαϊκό ένταλμα) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα συγκέντρωσης αποδεικτικών στοιχείων προς λήψη αντικειμένων, εγγράφων και δεδομένων για χρήση σε ποινικές διαδικασίες (Επαναλαμβανόμενη διαβούλευση) [13076/2007 - C6-0293/2008 - 2003/0270(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Gérard Deprez (A6-0408/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0486)


8.11. Αποκατάσταση των αποθεμάτων γάδου * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2004 όσον αφορά την αποκατάσταση των αποθεμάτων γάδου και περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 [COM(2008)0162 - C6-0183/2008 - 2008/0063(CNS)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Niels Busk (A6-0340/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0487)


8.12. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, κατ’ εφαρμογή του σημείου 26 της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή οικονομική διαχείριση [COM(2008)0557 - C6-0318/2008 - 2008/2253(ACI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Reimer Böge (A6-0399/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0488)


8.13. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2008 (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή [0000/2008 - C6-0000/2008 - 2008/2252(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Kyösti Virrankoski (A6-0412/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0489)


8.14. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (Λιθουανία και Ισπανία) (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ' εφαρμογή του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2008)0547 – C6 0312/2008 – 2008/2251(ACI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Reimer Böge (A6-0405/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0490)


8.15. Δημιουργία συμμαχίας όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των φτωχών αναπτυσσόμενων χωρών που είναι οι πλέον ευάλωτες στις κλιματικές αλλαγές (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη δημιουργία συμμαχίας όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των φτωχών αναπτυσσόμενων χωρών που είναι οι πλέον ευάλωτες στις κλιματικές αλλαγές [2008/2131(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Anders Wijkman (A6-0366/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0491)


8.16. Διακυβέρνηση και εταιρική σχέση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και μια βάση για τα σχέδια στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση στο εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και μια βάση για τα σχέδια στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής [2008/2064(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Jean Marie Beaupuy (A6-0356/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0492)


8.17. Βελτίωση της νομοθεσίας 2006 σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου για την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη «Βελτίωση της νομοθεσίας 2006» σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου για την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας [2008/2045(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Manuel Medina Ortega (A6-0355/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0493)


8.18. Έλεγχος της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου – 24η ετήσια έκθεση της Επιτροπής [2008/2046(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0363/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0494)


8.19. Στρατηγική για τη μελλοντική διευθέτηση των θεσμικών πτυχών των ρυθμιστικών οργανισμών (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με μια στρατηγική για τη μελλοντική διευθέτηση των θεσμικών πτυχών των ρυθμιστικών οργανισμών [2008/2103(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Γεώργιος Παπαστάμκος (A6-0354/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0495)


8.20. Το ένταλμα σύλληψης κατά του Joseph Kony εν όψει της δίκης του ενώπιον του ΔΠΔ (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν, σύμφωνα με το άρθρο 91 του Κανονισμού, οι Nirj Deva, Maria Martens, Alain Hutchinson, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Johan Van Hecke, Frithjof Schmidt, Feleknas Uca, Luisa Morgantini και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, σχετικά με την απαγγελία κατηγοριών εναντίον του Joseph Kony και την προσαγωγή του σε δίκη ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (B6-0536/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0496)


8.21. Πρόγραμμα Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση προγράμματος δράσης για την ενίσχυση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για την προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης μέσω της συνεργασίας με τρίτες χώρες (Erasmus Mundus) (2009-2013) [COM(2007)0395 - C6-0228/2007 - 2007/0145(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Marielle De Sarnez (A6-0294/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0497)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0497)


8.22. Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία (αναδιατύπωση) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία (αναδιατύπωση) [COM(2007)0737 - C6-0442/2007 - 2007/0257(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: József Szájer (A6-0300/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0498)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0498)


8.23. Περιορισμένη χρήση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών (αναδιατύπωση) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περιορισμένη χρήση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών (Αναδιατύπωση) [COM(2007)0736 - C6-0439/2007 - 2007/0259(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: József Szájer (A6-0297/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0499)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0499)


8.24. Στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών (Αναδιατύπωση) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών (Αναδιατύπωση) [COM(2007)0859 - C6-0001/2008 - 2007/0288(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: József Szájer (A6-0288/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 24)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0500)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0500)


8.25. Κοινοτικές στατιστικές των συναλλαγών αγαθών μεταξύ κρατών μελών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2004 για τις κοινοτικές στατιστικές των συναλλαγών αγαθών μεταξύ κρατών μελών [COM(2008)0058 - C6-0059/2008 - 2008/0026(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Eoin Ryan (A6-0348/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 25)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0501)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0501)


8.26. Εφαρμοστέο δίκαιο σε γαμικές διαφορές * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 όσον αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία και για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο σε γαμικές διαφορές [COM(2006)0399 - C6-0305/2006 - 2006/0135(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Evelyne Gebhardt (A6-0361/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 26)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρεμβαίνουν ο Παναγιώτης Δημητρίου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, ο οποίος, με την υποστήριξη της Evelyne Gebhardt (εισηγήτριας), παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 38, και ο Carlo Casini, ο οποίος τονίζει την συμβατότητα της προφορικής τροπολογίας με τις τροπολογίες 32 έως 37· αυτή η προφορική τροπολογία στη συνέχεια κρατείται.

Παρεμβαίνει ο Bruno Gollnisch, ο οποίος ζητεί την αναπομπή του κειμένου σε επιτροπή· το Σώμα απορρίπτει το αίτημα αυτό.

Παρεμβαίνουν οι Evelyne Gebhardt και Παναγιώτης Δημητρίου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, οι οποίοι υπενθυμίζουν ότι οι τροπολογίες 32 έως 37 καθίστανται άνευ αντικειμένου ως αποτέλεσμα της εγκρίσεως της τροπολογίας 38, όπως αυτή τροποποιήθηκε προφορικά, και η Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, επί των τροπολογιών αυτών.

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0502)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0502)


8.27. Διαχείριση αλιευτικών στόλων που είναι νηολογημένοι σε εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 639/2004 για τη διαχείριση αλιευτικών στόλων που είναι νηολογημένοι σε εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας [COM(2008)0444 - C6-0298/2008 - 2008/0138(CNS)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Pedro Guerreiro (A6-0388/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 27)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0503)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0503)


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Anders Wijkman - A6-0366/2008:
Zuzana Roithová και Bogdan Pęk

Έκθεση Jean Marie Beaupuy - A6-0356/2008:
Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Zita Pleštinská

Έκθεση Marielle De Sarnez - A6-0294/2008:
Czesław Adam Siekierski και Philip Claeys

Έκθεση József Szájer - A6-0297/2008:
Gyula Hegyi

Έκθεση Evelyne Gebhardt - A6-0361/2008:
Carlo Casini, Zuzana Roithová και David Sumberg


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Η Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου γνωστοποιεί ότι η ηλεκτρονική συσκευή ψηφοφορίας στο έδρανό της δεν λειτούργησε κατά την ψηφοφορία επί ορισμένων εκθέσεων.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 2.15 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3.10 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12. Σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας

Οι Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) και Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jana Bobošíková, μη εγγεγραμμένη, Elmar Brok, Reino Paasilinna, Janusz Onyszkiewicz, Rebecca Harms, Konrad Szymański, Vittorio Agnoletto, Gerard Batten και Sylwester Chruszcz.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sándor Tabajdi, Henrik Lax, Tatjana Ždanoka, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberto Fiore, Zbigniew Zaleski, Hannes Swoboda, Andrzej Wielowieyski, Hanna Foltyn-Kubicka, Bastiaan Belder, Josef Zieleniec, Libor Rouček, István Szent-Iványi, Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Alexander Graf Lambsdorff, Francisco José Millán Mon, Kristian Vigenin, Toomas Savi, Ari Vatanen, Katrin Saks, Jerzy Buzek, Μαρία-Ελένη Κοππά και Gunnar Hökmark.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Adrian Severin, Bogusław Rogalski, Christopher Beazley, Miloš Koterec, Reinhard Rack, Tunne Kelam, Czesław Adam Siekierski και Charles Tannock.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Jouyet και Benita Ferrero-Waldner.

Η συζήτηση περατώνεται.


13. Δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0095/2008) που κατέθεσαν οι Marco Cappato και Marco Pannella, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς το Συμβούλιο: Δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και η νέα εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Βιετνάμ (B6-0473/2008)

Προφορική ερώτηση (O-0096/2008) που κατέθεσαν οι Marco Cappato και Marco Pannella, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και η νέα εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Βιετνάμ (B6-0474/2008)

Ο Marco Cappato αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις.

Οι Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Barbara Weiler, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, και Αθανάσιος Παφίλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, Bernd Posselt και Richard Howitt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Konrad Szymański και Marco Cappato.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Jouyet και Benita Ferrero-Waldner.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Marco Cappato και Marco Pannella, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ και τα ανθρώπινα δικαιώματα (B6-0538/2008),

- Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt και Barbara Weiler, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ και τα ανθρώπινα δικαιώματα (B6-0539/2008),

- Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη νέα Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Βιετνάμ (B6-0540/2008),

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ και τα ανθρώπινα δικαιώματα (B6-0542/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2008.


14. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B6-0475/2008).

Ερώτηση 1 (Claude Moraes): Πρόοδος σχετικά με τη "μπλε κάρτα".

Ο Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Claude Moraes και Reinhard Rack.

Ερώτηση 2 (Liam Aylward): Συνέπειες της προσέγγισης βάσει εκτίμησης του κινδύνου σε ότι αφορά τις τιμές των τροφίμων και την ανθεκτικότητα στους επιβλαβείς μικροοργανισμούς.

Ο Jean-Pierre Jouyet απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Liam Aylward, Jim Allister και Mairead McGuinness.

Ερώτηση 3 (Seán Ó Neachtain): Πρόσβαση σε χρηματοδότηση βάσει των ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

Ο Jean-Pierre Jouyet απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Seán Ó Neachtain, Teresa Riera Madurell και Avril Doyle.

Ερώτηση 4 (Brian Crowley): Έκτακτη βοήθεια μετά από φυσικές καταστροφές.

Ο Jean-Pierre Jouyet απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Brian Crowley, Reinhard Rack και Jim Allister.

Ερώτηση 5 (Eoin Ryan): Ασφάλεια των τροφίμων σε μια άνιση εταιρική σχέση.

Ο Jean-Pierre Jouyet απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Eoin Ryan, Avril Doyle και Manuel Medina Ortega.

Η ερώτηση 6 δεν εξετάζεται διότι το θέμα της έχει ήδη εξετασθεί σε ερώτηση προς το Συμβούλιο στη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Σεπτεμβρίου II (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.09.2008).

Ερώτηση 7 (Manuel Medina Ortega): Ασφάλεια των αερομεταφορών.

Ο Jean-Pierre Jouyet απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Manuel Medina Ortega, Robert Evans και Avril Doyle.

Ερώτηση 8 (Robert Evans): Ηλεκτρονικά διαβατήρια.

Ο Jean-Pierre Jouyet απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Robert Evans.

Ερώτηση 9 (Marian Harkin): Εθελοντισμός.

Ο Jean-Pierre Jouyet απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Marian Harkin, Zita Pleštinská και Paul Rübig.

Ερώτηση 10 (Avril Doyle): Η πολιτική της ΕΕ για τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα.

Ερώτηση 11 (Mairead McGuinness): Συζήτηση σχετικά με στρατηγικά θέματα που αφορούν τους ΓΤΟ.

Ο Jean-Pierre Jouyet απαντά στις ερωτήσεις καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Avril Doyle και Mairead McGuinness.

Ερώτηση 12 (Jim Higgins): Κατάσταση στη Ζιμπάμπουε.

Ο Jean-Pierre Jouyet απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Jim Higgins και Colm Burke.

Οι ερωτήσεις 13 έως 17, 19 έως 23, 25 έως 28 και 30 έως 39 θα λάβουν γραπτές απαντήσεις (βλέπε Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luisa MORGANTINI
Αντιπρόεδρος

15. Υπεράσπιση της κοινοβουλευτικής ασυλίας

Ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29.11.2007 (σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.11.2007) να υπερασπίσει την ασυλία του Renato Brunetta, πρώην ευρωβουλευτή, στο πλαίσιο αγωγής που έχει ασκηθεί εναντίον του ενώπιον του Πρωτοδικείου του Μιλάνου, οι αρμόδιες ιταλικές αρχές διαβίβασαν στο Κοινοβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 9, του Κανονισμού, τη συνέχεια που δόθηκε στη διαδικασία που κινήθηκε βάσει αυτής της αποφάσεως.

Η εν λόγω ανακοίνωση θα διαβιβασθεί, προς ενημέρωση, στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.


16. Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των πολωνικών ναυπηγείων (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των πολωνικών ναυπηγείων

Παρεμβαίνει ο Marek Siwiec, ο οποίος επισημαίνει την παρουσία στο θεωρείο μιας αντιπροσωπείας των πολωνικών ναυπηγείων.

Η Neelie Kroes (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Jerzy Buzek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Janusz Onyszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Witold Tomczak, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Sylwester Chruszcz, μη εγγεγραμμένος, Czesław Adam Siekierski, Bogusław Liberadzki, Hanna Foltyn-Kubicka, Filip Kaczmarek, Andrzej Jan Szejna, Ryszard Czarnecki, Urszula Gacek, Marek Siwiec, Dariusz Maciej Grabowski, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati και Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zbigniew Zaleski, Bogdan Golik, Ewa Tomaszewska, Zdzisław Zbigniew Podkański και Marcin Libicki.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Προώθηση καθαρών οχημάτων οδικών μεταφορών (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την αναθεωρημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών [COM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Dan Jørgensen (A6-0291/2008)

Ο Dan Jørgensen παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Silvia-Adriana Ţicău (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Karsten Friedrich Hoppenstedt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Vittorio Prodi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bairbre de Brún, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Luís Queiró, Holger Krahmer, Pierre Pribetich, Avril Doyle, Paweł Bartłomiej Piskorski, Horst Schnellhardt, Gábor Harangozó, Fiona Hall, Eija-Riitta Korhola και Thomas Ulmer.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Zuzana Roithová, Oldřich Vlasák, Silvia-Adriana Ţicău και Paul Rübig.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani και Dan Jørgensen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2008.


18. Αντίκτυπος των μέτρων για την ασφάλεια των αερομεταφορών και των σαρωτών σώματος στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ιδιωτική ζωή, στην προστασία των δεδομένων και την ατομική αξιοπρέπεια (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0107/2008) που κατέθεσε Philip Bradbourn και Marco Cappato, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Επίπτωση των μέτρων ασφαλείας στην αεροπλοΐα και των σαρωτών σώματος στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ιδιωτική ζωή, την προστασία των δεδομένων και την προσωπική αξιοπρέπεια (B6-0478/2008)

O Philip Bradbourn αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

O Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Luis de Grandes Pascual, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Claudio Fava, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Marco Cappato, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Giusto Catania, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Saïd El Khadraoui, Ignasi Guardans Cambó, Willy Meyer Pleite, Javier Moreno Sánchez και Adina-Ioana Vălean.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Inés Ayala Sender, Colm Burke, Silvia-Adriana Ţicău και Erik Meijer.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Philip Bradbourn, Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Claudio Fava, Martine Roure, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Αδάμος Αδάμου, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite, Bairbre de Brún, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τον αντίκτυπο των μέτρων ασφαλείας της αεροπορίας και των σαρωτών σώματος στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ιδιωτική ζωή, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην προστασία των δεδομένων (B6-0562/2008).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2008.


19. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 414.427/OJME).


20. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 0.15 π.μ.

Harald Rømer

Martine Roure

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Αγγελάκας, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Μποτόπουλος, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Δημητρίου, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Δρούτσας, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Γεωργίου, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Κασουλίδης, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Κοππά, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lo Curto, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Ματσάκης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pagano, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Pannella, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Ποδηματά, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Σχοινάς, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Urutchev, Βακάλης, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου