Indeks 
Protokół
PDF 256kWORD 180k
Wtorek, 21 października 2008 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 4.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 5.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 6.Wyzwania w zakresie umów zbiorowych w UE (debata)
 7.Posiedzenie Rady Europejskiej (15-16 października 2008 r.) (debata)
 8.Głosowanie
  
8.1.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Podnieść wyzwanie podwyżki cen ropy (art. 117 Regulaminu)
  
8.2.Umowa o współpracy naukowo-technicznej WE/Nowa Zelandia * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.3.Protokół o współpracy między Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.4.Odpowiedzialność cywilna związana z korzystaniem z pojazdów silnikowych (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.5.Proste zbiorniki ciśnieniowe (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.6.Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.7.Stosowanie Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu, załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.8.Pewne kategorie porozumień i praktyk uzgodnione w sektorze transportu lotniczego (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.9.System środków własnych Wspólnot * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.10.OCTOBER II Framwork decision on obtaining proof in criminal proceedings (European Evidence Warrant) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.11.Odnowienie zasobów dorsza * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.12.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.13.Projekt budżetu korygującego nr 7/2008 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.14.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.15.Stworzenie światowego sojuszu na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.16.Zarządzanie i partnerstwo na poziomie krajowym i regionalnym i podstawy dla projektów w dziedzinie polityki regionalnej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.17.„Lepsze stanowienie prawa 2006” zgodnie z art. 9 Protokołu w sprawie stosowania zasady pomocniczości i proporcjonalności (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.18.Kontrola stosowania prawa wspólnotowego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.19.Strategia przyszłego rozwiązywania kwestii instytucjonalnych dotyczących agencji regulacyjnych (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.20.Nakaz zatrzymania Josepha Kony`ego w celu przeprowadzenia procesu przed CPIl (głosowanie)
  
8.21.Program Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (głosowanie)
  
8.22.Reguły i normy bezpieczeństwa statków pasażerskich (przekształcenie) ***I (głosowanie)
  
8.23.Zamknięte użycie mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie (przekształcenie) ***I (głosowanie)
  
8.24.Sprawozdania statystyczne w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (wersja przeredagowana) ***I (głosowanie)
  
8.25.Dane statystyczne Wspólnoty odnoszące się do handlu towarami między państwami członkowskimi ***I (głosowanie)
  
8.26.Prawo właściwe w sprawach małżeńskich * (głosowanie)
  
8.27.Zarządzanie flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty * (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Stosunki UE - Rosja (debata)
 13.Demokracja, prawa człowieka i nowa umowa o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską a Wietnamem (debata)
 14.Tura pytań (pytania do Rady)
 15.Ochrona immunitetu parlamentarnego
 16.Program reformy stoczni polskich (debata)
 17.Propagowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów w transporcie drogowym (debata)
 18.Wpływ środków dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa oraz urządzeń prześwietlających pasażerów na prawa człowieka, prywatność, ochronę danych i godność osobistą (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:00.


2. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 92/85/EWG w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią (COM(2008)0637 - C6-0340/2008 - 2008/0193(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

FEMM

opinia :

EMPL, ITRE

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylającej dyrektywę 86/613/EWG (COM(2008)0636 - C6-0341/2008 - 2008/0192(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

FEMM

opinia :

EMPL, ITRE, JURI, LIBE

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/8/WE dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych w odniesieniu do przedłużenia niektórych terminów (COM(2008)0618 - C6-0346/2008 - 2008/0188(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady …/…/WE określającej zakres stosowania art. 143 lit. b) i c) dyrektywy 2006/112/WE w odniesieniu do zwolnienia z podatku od wartości dodanej przy przywozie finalnym (wersja ujednolicona) (COM(2008)0575 - C6-0347/2008 - 2008/0181(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Projekt decyzji Rady zmieniającej regulamin Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego mającego zastosowanie do odwołań wniesionych od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (13301/2008 - C6-0348/2008 - 2008/0806(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów (COM(2008)0614 - C6-0349/2008 - 2008/0196(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniającej dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylającej dyrektywę 2000/46/WE (COM(2008)0627 - C6-0350/2008 - 2008/0190(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

JURI, LIBE, IMCO

- Zalecenie w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (13411/2008 - C6-0351/2008 - 2008/0807(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie (COM(2008)0640 - C6-0352/2008 - 2008/0194(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

JURI, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej oraz rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) w odniesieniu do dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie (COM(2008)0563 - C6-0353/2008 - 2008/0183(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

BUDG, CONT, REGI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/15/WE w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (COM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

TRAN

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 29/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0015/2008 - C6-0355/2008 - 2008/2292(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC30/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0016/2008 - C6-0356/2008 - 2008/2293(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 31/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0017/2008 - C6-0357/2008 - 2008/2294(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 33/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0018/2008 - C6-0358/2008 - 2008/2295(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC35/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0019/2008 - C6-0359/2008 - 2008/2296(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 32/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0020/2008 - C6-0360/2008 - 2008/2297(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Projekt budżetu korygującego nr 7 na rok budżetowy 2008 sporządzony przez Radę dnia 20 października 2008 r. (14359/2008 - C6-0375/2008 - 2008/2252(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu)

- Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu i Flaviu Călin Rus. Projekt rezolucji w sprawie leczenia bezpłodności techniką wspomaganego rozrodu (B6-0546/2008)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: JURI

- Philip Claeys, Koenraad Dillen i Frank Vanhecke. Projekt rezolucji w sprawie stanowiska państw afrykańskich wobec konferencji przeglądowej w Durbanie (B6-0547/2008)
odesłany komisja przedm. właśc.: DEVE
opinia: AFET

- Marco Cappato, Vittorio Agnoletto, Vincenzo Aita, Alexander Alvaro, Alessandro Battilocchio, Costas Botopoulos, Philippe Busquin, Paulo Casaca, Giusto Catania, Fabio Ciani, Mojca Drčar Murko, Richard Falbr, Claudio Fava, Umberto Guidoni, David Hammerstein, Sophia In 'T Veld, Pierre Jonckheer, Jelko Kacin, Sajjad Karim, Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Lebech, Jo Leinen, Pia Elda Locatelli, Baroness Sarah Ludford, Luisa Morgantini, Roberto Musacchio, Ramona Nicole Mănescu, Bill Newton Dunn, Marco Pannella, Vittorio Prodi, Giovanni Rivera, Aloyzas Sakalas, Gianluca Susta, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Johan Van Hecke, Donato Tommaso Veraldi, Johannes Voggenhuber, Adina-Ioana Vălean, Renate Weber i Gabriele Zimmer. Projekt rezolucji w sprawie ryzyka wystąpienia kolejnego przypadku pogwałcenia zasad demokracji i państwa prawa we Włoszech (B6-0548/2008)
odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: AFCO


3. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

- protokół o umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony a Republiką Mołdowy, z drugiej strony w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do UPiW.

- protokół do umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej współpracę między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

- umowa między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Indii dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych.


4. Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w wyniku rezolucji przyjętych przez Parlament podczas sesji czerwiec II jest dostępny na stronie internetowej Séance en direct.


5. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 115 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Wenezuela

- Fernando Fernández Martín, Sérgio Marques, Charles Tannock, Bernd Posselt i Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie urzędników, którzy nie mają prawa wystartować w wyborach do rad miejskich i regionalnych w Wenezueli (B6-0549/2008),

- Mieczysław Edmund Janowski, Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan i Ewa Tomaszewska w imieniu grupy UEN, w sprawie łamania praw człowieka w Wenezueli (B6-0553/2008),

- Ignasi Guardans Cambó, Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, w sprawie urzędników, którzy nie mają prawa wystartować w wyborach do rad miejskich i regionalnych w Wenezueli (B6-0555/2008).

II.   Demokratyczna Republika Kongo: starcia ww wschodnich strefach granicznych

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sophia in 't Veld, Fiona Hall i Marios Matsakis w imieniu grupy ALDE, w sprawie Kongo: starcia w strefach niedaleko zachodniej granicy Republiki Kongo (B6-0556/2008),

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson i Thijs Berman w imieniu grupy PSE, w sprawie starć na zachodniej granicy Republiki Kongo (B6-0559/2008),

- Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Kivu (Republika Demokratyczna Kongo) (B6-0563/2008),

- Jürgen Schröder, Eija-Riitta Korhola, Bernd Posselt, Tunne Kelam i Hans-Peter Mayer w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie starć w strefach niedaleko zachodniej granicy Republiki Demokratycznej Kongo (B6-0565/2008),

- Luisa Morgantini w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie starć w strefach niedaleko zachodniej granicy Republiki Demokratycznej Kongo (B6-0568/2008),

- Eoin Ryan, Adam Bielan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka i Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN,w sprawie Kongo: starcia w strefach niedaleko zachodniej granicy Republiki Demokratycznej Kongo (B6-0569/2008).

III.   Birma

- Gintaras Didžiokas, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski, Ewa Tomaszewska i Adam Bielan w imieniu grupy UEN, w sprawie praw człowieka w Birmie (B6-0554/2008),

- Jules Maaten, Marios Matsakis, Marco Cappato i Marco Pannella w imieniu grupy ALDE, w sprawie Birmy (B6-0557/2008),

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock i Ana Maria Gomes w imieniu grupy PSE, w sprawie sytuacji w Birmie (B6-0558/2008),

- Frithjof Schmidt i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Birmie (B6-0564/2008),

- Geoffrey Van Orden, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola i Tunne Kelam w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie Birmy (B6-0566/2008),

- Jens Holm w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Birmy/Myanmar (B6-0567/2008).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 142 Regulaminu.


6. Wyzwania w zakresie umów zbiorowych w UE (debata)

Sprawozdanie w sprawie wyzwań w zakresie umów zbiorowych w UE [2008/2085(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Jan Andersson (A6-0370/2008)

Jan Andersson przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Vladimír Špidla (członek Komisji).

Głos zabrali: Małgorzata Handzlik (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Tadeusz Zwiefka (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Jacek Protasiewicz w imieniu grupy PPE-DE, Stephen Hughes w imieniu grupy PSE, Luigi Cocilovo w imieniu grupy ALDE, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Ewa Tomaszewska w imieniu grupy UEN, Mary Lou McDonald w imieniu grupy GUE/NGL, Hanne Dahl w imieniu grupy IND/DEM, Roberto Fiore niezrzeszony, Gunnar Hökmark, Magda Kósáné Kovács, Olle Schmidt, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Hélène Goudin, Philip Bushill-Matthews, Proinsias De Rossa, Anne E. Jensen, Jan Tadeusz Masiel i Thomas Mann.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zuzana Roithová, Csaba Sándor Tabajdi, Marian Harkin, Bairbre de Brún, Luca Romagnoli, Mairead McGuinness, Costas Botopoulos, Søren Bo Søndergaard, Elmar Brok, Yannick Vaugrenard i Ilda Figueiredo.

Głos zabrali: Vladimír Špidla i Jan Andersson.

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING

Przewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.2 protokołu z dnia 21.10.2008.


7. Posiedzenie Rady Europejskiej (15-16 października 2008 r.) (debata)

Sprawozdanie Rady Europejskiej i oświadczenie Komisji: Posiedzenie Rady Europejskiej (15-16 października 2008 r.)

Przewodniczący złożył krótkie oświadczenie wprowadzające debatę.

Nicolas Sarkozy (urzędujący przewodniczący Rady) złożył sprawozdanie.

José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN, Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy IND/DEM, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Nicolas Sarkozy, José Manuel Barroso, Hartmut Nassauer, Robert Goebbels, Marielle De Sarnez, Konrad Szymański, Philippe de Villiers, Sergej Kozlík, José Manuel García-Margallo y Marfil, Poul Nyrup Rasmussen, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Bernard Wojciechowski, Hans-Peter Martin, Margie Sudre, Martin Schulz, Nicolas Sarkozy i José Manuel Barroso.

PRZEWODNICTWO: Martine ROURE
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Gilles Savary, Robert Atkins, ubolewając nad opóźnieniami w debacie, Linda McAvan, Margarita Starkevičiūtė, John Bowis, Bernard Poignant, Lena Ek, Alexander Radwan, Pervenche Berès, Jacek Saryusz-Wolski, Dariusz Rosati, Avril Doyle, Ieke van den Burg, Paul Rübig, Giles Chichester i Ryszard Czarnecki.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zuzana Roithová, Stavros Lambrinidis, Marios Matsakis, Marie Anne Isler Béguin i Mirosław Mariusz Piotrowski.

Głos zabrali: Jean-Pierre Jouyet (urzędujący przewodniczący Rady) i Joaquín Almunia (członek Komisji).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Hartmut Nassauer w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie wyników szczytu Rady Europejskiej w dniach 15-16 października 2008 r. w Brukseli (B6-0543/2008),

- Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Adam Bielan, Brian Crowley, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN, w sprawie szczytu Rady Europejskiej w dniach 15 i 16 października 2008 r. (B6-0550/2008),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Margarita Starkevičiūtė w imieniu grupy ALDE, w sprawie szczytu Rady Europejskiej w dniach 15-16 października 2008 r. (B6-0551/2008),

- Martin Schulz, Hannes Swoboda, Robert Goebbels, Pervenche Berès, Linda McAvan, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, w sprawie wyników posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 15 i 16 października 2008 r. w Brukseli (B6-0552/2008),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie szczytu Rady Europejskiej w dniach 15 i 16 października 2008 r. (B6-0560/2008),

- Francis Wurtz, Umberto Guidoni, Roberto Musacchio, Esko Seppänen, Eva-Britt Svensson, Sahra Wagenknecht w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie szczytu Rady Europejskiej w dniach 15 i 16 października 2008 r. (B6-0561/2008).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.2 protokołu z dnia 22.10.2008.


8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrał Jan Andersson w imieniu grupy PSE, który zwrócił się, zgodnie z art. 170, ust 4, Regulaminu, o przełożenie głosowania nad jego sprawozdaniem w sprawie swojego sprawozdania w w sprawie wyzwań w zakresie umów zbiorowych w UE (A6-0370/2008) na głosowanie następnego dnia.

Parlament przyjął wniosek.

°
° ° °


8.1. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Podnieść wyzwanie podwyżki cen ropy (art. 117 Regulaminu)

Wniosek o zasięgnięcie opinii w sprawie: Podnieść wyzwanie podwyżki cen ropy

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 1)

Zatwierdzono


8.2. Umowa o współpracy naukowo-technicznej WE/Nowa Zelandia * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a rządem Nowej Zelandii [COM(2008)0170 - C6-0292/2008 - 2008/0066(CNS)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Angelika Niebler (A6-0367/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0478)


8.3. Protokół o współpracy między Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy między Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i Wspólnotą Europejską w zakresie kontroli/inspekcji w dziedzinie ochrony lotnictwa i spraw powiązanych [COM(2008)0335 - C6-0320/2008 - 2008/0111(CNS)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0374/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0479)


8.4. Odpowiedzialność cywilna związana z korzystaniem z pojazdów silnikowych (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności (wersja ujednolicona) [COM(2008)0098 - C6-0144/2008 - 2008/0049(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Diana Wallis (A6-0380/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0480)


8.5. Proste zbiorniki ciśnieniowe (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do prostych zbiorników ciśnieniowych (wersja ujednolicona) [COM(2008)0202 - C6-0172/2008 - 2008/0076(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Diana Wallis (A6-0381/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0481)


8.6. Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych (wersja ujednolicona) [COM(2008)0369 - C6-0244/2008 - 2008/0126(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Diana Wallis (A6-0385/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0482)


8.7. Stosowanie Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu, załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja ujednolicona) [COM(2008)0073 - C6-0147/2008 - 2008/0053(CNS)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Diana Wallis (A6-0386/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0483)


8.8. Pewne kategorie porozumień i praktyk uzgodnione w sektorze transportu lotniczego (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych w sektorze transportu lotniczego (wersja ujednolicona) [COM(2008)0367 - C6-0272/2008 - 2008/0124(CNS)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Diana Wallis (A6-0379/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0484)


8.9. System środków własnych Wspólnot * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące decyzję 2000/597/WE, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot [COM(2008)0223 - C6-0197/2008 - 2008/0089(CNS)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Alain Lamassoure (A6-0342/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0485)


8.10. OCTOBER II Framwork decision on obtaining proof in criminal proceedings (European Evidence Warrant) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji ramowej Rady w sprawie europejskiego nakazu dowodowego dotyczącego przedmiotów, dokumentów i danych, które mają zostać wykorzystane w postępowaniach w sprawach karnych (powtórna konsultacja) [13076/2007 - C6-0293/2008 - 2003/0270(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Gérard Deprez (A6-0408/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 10)

PROPOSITION DU CONSEIL, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0486)


8.11. Odnowienie zasobów dorsza * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 423/2004 w odniesieniu do odnowienia zasobów dorsza oraz zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 [COM(2008)0162 - C6-0183/2008 - 2008/0063(CNS)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Niels Busk (A6-0340/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0487)


8.12. Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2008)0557 - C6-0318/2008 - 2008/2253(ACI)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Reimer Böge (A6-0399/2008)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0488)


8.13. Projekt budżetu korygującego nr 7/2008 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie budżetu korygującego nr 7/2008 Unii Europejskiej na rok 2008
Sekcja III - Komisja [0000/2008 - C6-0000/2008 - 2008/2252(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Kyösti Virrankoski (A6-0412/2008)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0489)


8.14. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z 17 maja 2006 r. [COM(2008)0547 – C6 0312/2008 – 2008/2251(ACI)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Reimer Böge (A6-0405/2008)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0490)


8.15. Stworzenie światowego sojuszu na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stworzenia światowego sojuszu na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym pomiędzy Unią Europejską a ubogimi krajami rozwijającymi się, najbardziej narażonymi na skutki zmian klimatycznych [2008/2131(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Anders Wijkman (A6-0366/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0491)


8.16. Zarządzanie i partnerstwo na poziomie krajowym i regionalnym i podstawy dla projektów w dziedzinie polityki regionalnej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zarządzania i partnerstwa na poziomie krajowym i regionalnym i podstaw dla projektów w dziedzinie polityki regionalnej [2008/2064(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Jean Marie Beaupuy (A6-0356/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0492)


8.17. „Lepsze stanowienie prawa 2006” zgodnie z art. 9 Protokołu w sprawie stosowania zasady pomocniczości i proporcjonalności (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie „Lepszego stanowienia prawa 2006” zgodnie z art. 9 Protokołu w sprawie stosowania zasady pomocniczości i proporcjonalności [2008/2045(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Manuel Medina Ortega (A6-0355/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0493)


8.18. Kontrola stosowania prawa wspólnotowego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie kontroli stosowania prawa wspólnotowego - 24 roczne sprawozdanie Komisji [2008/2046(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0363/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0494)


8.19. Strategia przyszłego rozwiązywania kwestii instytucjonalnych dotyczących agencji regulacyjnych (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie strategii przyszłego rozwiązywania kwestii instytucjonalnych dotyczących agencji regulacyjnych [2008/2103(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Georgios Papastamkos (A6-0354/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2008)0495)


8.20. Nakaz zatrzymania Josepha Kony`ego w celu przeprowadzenia procesu przed CPIl (głosowanie)

Projekt rezolucji złożonej zgodnie z art. 91 Regulaminu, przez Nirj Deva, Maria Martens, Alain Hutchinson, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Johan Van Hecke, Frithjof Schmidt, Feleknas Uca, Luisa Morgantini i Ryszard Czarnecki, w imieniu komisji DEVE, w sprawie oskarżenia i osądzenia Josepha Kony'ego w Międzynarodowym Trybunale Karnym (B6-0536/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0496)


8.21. Program Erasmus Mundus (2009-2013) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej działań na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi (Erasmus Mundus) (2009-2013) [COM(2007)0395 - C6-0228/2007 - 2007/0145(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Marielle De Sarnez (A6-0294/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 21)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0497)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0497)


8.22. Reguły i normy bezpieczeństwa statków pasażerskich (przekształcenie) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich (przekształcenie) [COM(2007)0737 - C6-0442/2007 - 2007/0257(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: József Szájer (A6-0300/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 22)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0498)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0498)


8.23. Zamknięte użycie mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie (przekształcenie) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamkniętego użycia mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie (przekształcenie) [COM(2007)0736 - C6-0439/2007 - 2007/0259(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: József Szájer (A6-0297/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 23)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0499)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0499)


8.24. Sprawozdania statystyczne w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (wersja przeredagowana) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotycząccego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (przekształcenie) [COM(2007)0859 - C6-0001/2008 - 2007/0288(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: József Szájer (A6-0288/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 24)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0500)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0500)


8.25. Dane statystyczne Wspólnoty odnoszące się do handlu towarami między państwami członkowskimi ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 638/2004 w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi [COM(2008)0058 - C6-0059/2008 - 2008/0026(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Eoin Ryan (A6-0348/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 25)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0501)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0501)


8.26. Prawo właściwe w sprawach małżeńskich * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 w odniesieniu do jurysdykcji i wprowadzającego zasady dotyczące prawa właściwego w sprawach małżeńskich [COM(2006)0399 - C6-0305/2006 - 2006/0135(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Evelyne Gebhardt (A6-0361/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 26)

WNIOSEK KOMISJI

Głos zabrali: Panayiotis Demetriou w imieniu grupy PPE-DE, ze wsparciem Evelyne Gebhardt (sprawozdawczyni), składając poprawkę ustną do poprawki 38, oraz Carlo Casini, aby podkreślić zgodność poprawki ustnej z poprawkami 32 do 37; ww. poprawka ustna została następnie przyjęta.

Głos zabrał Bruno Gollnisch, zwracając się o odesłanie tekstu do Komisji; Parlament odrzuciła ten wniosek.

Głos zabrali: Evelyne Gebhardt i Panayiotis Demetriou w imieniu grupy PPE-DE przypominając, że poprawki od 32 do 37 upadły na skutek przyjęcia poprawki 38, zmienionej poprawką ustną oraz Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN, na temat tych poprawek.

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0502)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0502)


8.27. Zarządzanie flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w najbardziej oddalonych regionach Wspólnoty [COM(2008)0444 - C6-0298/2008 - 2008/0138(CNS)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Pedro Guerreiro (A6-0388/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 27)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0503)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0503)


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Anders Wijkman - A6-0366/2008:
Zuzana Roithová i Bogdan Pęk

Sprawozdanie Jean Marie Beaupuy - A6-0356/2008: Victor Boştinaru w imieniu grupy PSE i Zita Pleštinská

Sprawozdanie Marielle De Sarnez - A6-0294/2008:
Czesław Adam Siekierski i Philip Claeys

Sprawozdanie József Szájer - A6-0297/2008:
Gyula Hegyi

Sprawozdanie Evelyne Gebhardt - A6-0361/2008:
Carlo Casini, Zuzana Roithová i David Sumberg


10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Marie Panayotopoulos-Cassiotou poinformowała, że jej stanowisko do głosowania nie zadziałało podczas głosowań nad niektórymi sprawozdaniami.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14:15 i wznowione o 15:10.)

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

11. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Stosunki UE - Rosja (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Stosunki UE - Rosja

Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) i Jean-Pierre Jouyet (urzędujący przewodniczący Rady) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Adam Bielan w imieniu grupy UEN, Esko Seppänen w imieniu grupy GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux w imieniu grupy IND/DEM, Jana Bobošíková niezrzeszona, Elmar Brok, Reino Paasilinna, Janusz Onyszkiewicz, Rebecca Harms, Konrad Szymański, Vittorio Agnoletto, Gerard Batten i Sylwester Chruszcz.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sándor Tabajdi, Henrik Lax, Tatjana Ždanoka, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberto Fiore, Zbigniew Zaleski, Hannes Swoboda, Andrzej Wielowieyski, Hanna Foltyn-Kubicka, Bastiaan Belder, Josef Zieleniec, Libor Rouček, István Szent-Iványi, Laima Liucija Andrikienė, Ioan Mircea Paşcu, Alexander Graf Lambsdorff, Francisco José Millán Mon, Kristian Vigenin, Toomas Savi, Ari Vatanen, Katrin Saks, Jerzy Buzek, Maria Eleni Koppa i Gunnar Hökmark.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ioannis Varvitsiotis, Adrian Severin, Bogusław Rogalski, Christopher Beazley, Miloš Koterec, Reinhard Rack, Tunne Kelam, Czesław Adam Siekierski i Charles Tannock.

Głos zabrali: Jean-Pierre Jouyet i Benita Ferrero-Waldner.

Debata została zamknięta.


13. Demokracja, prawa człowieka i nowa umowa o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską a Wietnamem (debata)

Pytanie ustne (O-0095/2008) zadane przez Marco Cappato i Marco Pannella w imieniu grupy ALDE, do Rady: Demokracja, prawa człowieka i nowa umowa o partnerstwie i współpracy UE/Wietnam (B6-0473/2008)

Pytanie ustne (O-0096/2008) zadane przezMarco Cappato i Marco Pannella w imieniu grupy ALDE, do Komisji: Demokracja, prawa człowieka i nowa umowa o partnerstwie i współpracy UE/Wietnam (B6-0474/2008)

Marco Cappato zadał pytania ustne.

Jean-Pierre Jouyet (urzędujący przewodniczący Rady) i Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DE, Barbara Weiler w imieniu grupy PSE, i Athanasios Pafilis w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jim Allister niezrzeszony, Bernd Posselt i Richard Howitt.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Konrad Szymański i Marco Cappato.

Głos zabrali: Jean-Pierre Jouyet i Benita Ferrero-Waldner.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Marco Cappato i Marco Pannella w imieniu grupy ALDE, w sprawie nowej umowy o partnerstwie i współpracy UE-Wietnam oraz praw człowieka (B6-0538/2008),

- Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt i Barbara Weiler w imieniu grupy PSE, w sprawie nowej umowy o partnerstwie i współpracy UE-Wietnam oraz praw człowieka (B6-0539/2008),

- Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie nowej umowy o partnerstwie i współpracy UE-Wietnam (B6-0540/2008),

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki i Inese Vaidere w imieniu grupy UEN, w sprawie nowej umowy o partnerstwie i współpracy UE-Wietnam oraz praw człowieka (B6-0542/2008).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.3 protokołu z dnia 22.10.2008.


14. Tura pytań (pytania do Rady)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Radzie (B6-0475/2008).

Pytanie 1 (Claude Moraes): Postępy w zakresie “niebieskiej karty”

Jean-Pierre Jouyet (urzędujący przewodniczący Rady) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Claude Moraes i Reinhard Rack.

Pytanie 2 (Liam Aylward): Skutki podejścia opierającego się na ryzyku związanym z cenami żywności i odpornością szkodliwych organizmów

Jean-Pierre Jouyet udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Liam Aylward, Jim Allister i Mairead McGuinness.

Pytanie 3 (Seán Ó Neachtain): Dostęp do finansowania w ramach europejskich programów badań naukowych i rozwoju technicznego

Jean-Pierre Jouyet udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Seán Ó Neachtain, Teresa Riera Madurell i Avril Doyle.

Pytanie 4 (Brian Crowley): Pilna pomoc w związku z klęskami żywiołowymi

Jean-Pierre Jouyet udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Brian Crowley, Reinhard Rack i Jim Allister.

Pytanie 5 (Eoin Ryan): Bezpieczeństwo żywności w ramach nierównego partnerstwa

Jean-Pierre Jouyet udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Eoin Ryan, Avril Doyle i Manuel Medina Ortega.

Pytanie 6 nie zostało poruszone, ponieważ jego temat już został poddany Radzie w ramach tury pytań podczas sesji wrześniowej II (pkt 13 protokołu z dnia 23.09.2008).

Pytanie 7 (Manuel Medina Ortega): Bezpieczeństwo lotnicze

Jean-Pierre Jouyet udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Manuel Medina Ortega, Robert Evans i Avril Doyle.

Pytanie 8 (Robert Evans): Paszporty elektroniczne

Jean-Pierre Jouyet udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Robert Evans.

Pytanie 9 (Marian Harkin): Wolontariat

Jean-Pierre Jouyet udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Marian Harkin, Zita Pleštinská i Paul Rübig.

Pytanie 10 (Avril Doyle): Polityka Unii Europejskiej w zakresie produktów genetycznie modyfikowanych

Pytanie 11 (Mairead McGuinness): Dyskusje dotyczące strategicznych aspektów organizmów genetycznie modyfikowanych

Jean-Pierre Jouyet odpowiedział na pytania oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Avril Doyle i Mairead McGuinness.

Pytanie 12 (Jim Higgins): Sytuacja w Zimbabwe

Jean-Pierre Jouyet udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Jim Higgins i Colm Burke.

Pytania 13 do 17, 19 do 23, 25 do 28 i 30 do 39 zostaną rozpatrzone na piśmie (patrz Załącznik do CRE).

Tura pytań do Rady została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19:00 i wznowione o 21:00.)

PRZEWODNICTWO: Luisa MORGANTINI
Wiceprzewodnicząca

15. Ochrona immunitetu parlamentarnego

W związku z decyzją Parlamentu Europejskiego z dnia 29.11.2007 (pkt 7.10 protokołu z dnia 29.11.2007) o ochronie immunitetu Renato Brunetta, byłego posła do Parlamentu Europejskiego, w ramach procedury cywilnej przed sądem pierwszej instancji w Mediolanie, właściwe władze włoskie przekazały Parlamentowi zgodnie z art.7 ust 9 Regulaminu informacje o dalszym przebiegu procedury wynikającej z tej decyzji.

Komunikat ten zostanie przekazany Komisji Prawnej celem informacji.


16. Program reformy stoczni polskich (debata)

Oświadczenie Komisji: Program reformy stoczni polskich

Głos zabrał Marek Siwiec, sygnalizując obecność delegacji stoczniowców polskich na trybunach.

Neelie Kroes (członkini Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Jerzy Buzek w imieniu grupy PPE-DE, Martin Schulz w imieniu grupy PSE, Janusz Onyszkiewicz w imieniu grupy ALDE, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Adam Bielan w imieniu grupy UEN, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Witold Tomczak w imieniu grupy IND/DEM, Sylwester Chruszcz niezrzeszony, Czesław Adam Siekierski, Bogusław Liberadzki, Hanna Foltyn-Kubicka, Filip Kaczmarek, Andrzej Jan Szejna, Ryszard Czarnecki, Urszula Gacek, Marek Siwiec, Dariusz Maciej Grabowski, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati i Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zbigniew Zaleski, Bogdan Golik, Ewa Tomaszewska, Zdzisław Zbigniew Podkański i Marcin Libicki.

Głos zabrał Neelie Kroes.

Debata została zamknięta.


17. Propagowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów w transporcie drogowym (debata)

Sprawozdanie w sprawi zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów w transporcie drogowym [COM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Dan Jørgensen (A6-0291/2008)

Dan Jørgensen przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Andreas Schwab (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Silvia-Adriana Ţicău (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Karsten Friedrich Hoppenstedt w imieniu grupy PPE-DE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy PSE, Vittorio Prodi w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Bairbre de Brún w imieniu grupy GUE/NGL, Johannes Blokland w imieniu grupy IND/DEM, Luís Queiró, Holger Krahmer, Pierre Pribetich, Avril Doyle, Paweł Bartłomiej Piskorski, Horst Schnellhardt, Gábor Harangozó, Fiona Hall, Eija-Riitta Korhola i Thomas Ulmer.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Zuzana Roithová, Oldřich Vlasák, Silvia-Adriana Ţicău i Paul Rübig.

Głos zabrali: Antonio Tajani i Dan Jørgensen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.5 protokołu z dnia 22.10.2008.


18. Wpływ środków dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa oraz urządzeń prześwietlających pasażerów na prawa człowieka, prywatność, ochronę danych i godność osobistą (debata)

Pytanie ustne (O-0107/2008) zadane przez Philip Bradbourn i Marco Cappato, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: wpływ środków dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa oraz urządzeń prześwietlających pasażerów na prawa człowieka, prywatność, ochronę danych i godność osobistą (B6-0478/2008)

Philip Bradbourn zadał pytanie ustne.

Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Luis de Grandes Pascual w imieniu grupy PPE-DE, Claudio Fava w imieniu grupy PSE, Marco Cappato w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Giusto Catania w imieniu grupy GUE/NGL, Saïd El Khadraoui, Ignasi Guardans Cambó, Willy Meyer Pleite, Javier Moreno Sánchez i Adina-Ioana Vălean.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Inés Ayala Sender, Colm Burke, Silvia-Adriana Ţicău i Erik Meijer

Głos zabrał Antonio Tajani.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Philip Bradbourn, Manfred Weber w imieniu grupy PPE-DE, Claudio Fava, Martine Roure w imieniu grupy PSE, Marco Cappato, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, Kathalijne Maria Buitenweg, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Roberta Angelilli w imieniu grupy UEN, Søren Bo Søndergaard, Giusto Catania, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite, Bairbre de Brún w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wpływu środków dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa oraz urządzeń prześwietlających pasażerów na prawa człowieka, prywatność, godność osobistą i ochronę danych (B6-0562/2008).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.5 protokołu z dnia 23.10.2008.


19. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad” PE 414.427/OJME).


20. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 0:15.

Harald Rømer

Martine Roure

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lo Curto, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robsahm, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności