Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 72kWORD 24k
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas Emmanouil, Angelilli, Antinucci Rapisardo, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva Mariela Velichkova, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile Domenico Antonio, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev Slavi, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu Sebastian Valentin, Böge, Bösch, Bonsignore, Borghezio, Boştinaru Victor, Botopoulos Costas, Boursier Catherine, Bowis, Bowles, Myller, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc Nicodim, van den Burg, Burke Colm, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Philippe Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia Maddalena, Callanan, Camre, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov Desislav, Ciani Fabio, Philip Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Colman Trevor, Corbett, Corbey, Corda Giovanna, Cornillet, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers Jan, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi Magor Imre, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl Hanne, Dăianu Daniel, Daul, David Dragoş Florin, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Δημητρίου, Denanot Jean-Paul, Breyer, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Δημητρακόπουλος, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas Konstantinos, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu Constantin, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Väyrynen, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari Francesco, Panayotov, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip Petru, Fiore Roberto, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré Brigitte, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón Juan, França Armando, Frassoni, Friedrich, Gacek Urszula, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón Vicente Miguel, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini Elisabetta, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou Georgios, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini Monica, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Konrad, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú Martí, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Cederschiöld, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc Krzysztof, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova Iliana Malinova, Irujo Amezaga Mikel, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs Lily, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva Rumiana, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Κασουλίδης, Kaufmann, Kazak Metin, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa Maria Eleni, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech Johannes, Lechner, Le Foll, Lefrançois Roselyne, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto Eleonora, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar Florencio, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu Ramona Nicole, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini Catiuscia, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Ματσάκης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov Nickolay, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Zingaretti, Nassauer, Nattrass, Neris Catherine, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu Rareş-Lucian, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Ford, Oprea Dumitru, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pagano Maria Grazia, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Panayotov Vladko Todorov, Pannella, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen Sirpa, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata Anni, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Popa Mihaela, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich Pierre, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva Bilyana Ilieva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Mote, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti Giovanni, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus Flaviu Călin, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello Sebastiano, Sanz Palacio Salvador Domingo, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas Margaritis, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor Csaba, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Obiols i Germà, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva Petya, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan Theodor Dumitru, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné Michel, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés László, Tomaszewska Ewa, Tomczak, Toubon, Τούσσας, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Urutchev Vladimir, Vaidere, Βακάλης, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Bösch, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, McCarthy, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser Cornelis, Vlasák, Zdravkova, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weber Renate, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Winkler Iuliu, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi Iva, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova Dushana, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea Marian, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου