Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0045(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0346/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0346/2008

Συζήτηση :

PV 22/10/2008 - 2
CRE 22/10/2008 - 2

Ψηφοφορία :

PV 22/10/2008 - 4.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0510

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο

2. Τροποποιήσεις των όρων της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ***I - Παραποίηση των φαρμακευτικών προϊόντων (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ και της οδηγίας 2001/83/ΕΚ σχετικά με τις τροποποιήσεις των όρων της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων [COM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

Δήλωση της Επιτροπής: Παραποίηση των φαρμακευτικών προϊόντων

Η Françoise Grossetête παρουσιάζει την έκθεσή της.

Ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Petya Stavreva (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Cristina Gutiérrez-Cortines, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Alessandro Foglietta, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Irena Belohorská, μη εγγεγραμμένη, Eija-Riitta Korhola, Daciana Octavia Sârbu, Μάριος Ματσάκης, Hanne Dahl, Zuzana Roithová, Giovanna Corda, Thomas Ulmer, Genowefa Grabowska, Cristian Silviu Buşoi και Amalia Sartori.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Dagmar Roth-Behrendt, Jorgo Chatzimarkakis, Dumitru Oprea, Donato Tommaso Veraldi και Εμμανουήλ Αγγελάκας.

Παρεμβαίνουν οι Günter Verheugen και Françoise Grossetête.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.10.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου