Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο

7. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έγκριση του ορισμού της Catherine Ashton ως μέλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (B6-0575/2008):
Toomas Savi

Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (15-16 Οκτωβρίου 2008)(RC-B6-0543/2008):
Jim Allister, Marian Harkin, Daniel Hannan, Eija-Riitta Korhola, Peter Skinner, Ivo Strejček, Gay Mitchell και Zuzana Roithová

Έκθεση Harlem Désir - A6-0373/2008:
Hubert Pirker και Ewa Tomaszewska

Έκθεση Roberta Angelilli - A6-0404/2008:
Neena Gill, Hubert Pirker, Zita Pleštinská, Jan Březina, Zuzana Roithová, Koenraad Dillen και Marusya Ivanova Lyubcheva

Έκθεση Françoise Grossetête - A6-0346/2008:
Milan Gaľa και Zuzana Roithová

Έκθεση Toine Manders - A6-0195/2008:
Neena Gill, Zuzana Roithová και Gary Titley

Έκθεση Jan Andersson - A6-0370/2008:
Zuzana Roithová, Marian Harkin, Mairead McGuinness, Philip Claeys, Ewa Tomaszewska και Katrin Saks

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου