Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο

10. Διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε (άρθρο 204 α του Kανονισμού)

Η αρμόδια επιτροπή διεβίβασε το ακόλουθο διορθωτικό σε κείμενο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

Διορθωτικό στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 2007 εν όψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού στους τομείς των σιδηροδρομικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών (κωδικοποιημένη έκδοση)
P6_TA(2007)0397 - COM(2006)0722 - C6-0433/2006 - 2006/0241 (CNS) - JURI

Σύμφωνα με το άρθρο 204 α, παράγραφος 4, του κανονισμού, το εν λόγω διορθωτικό θεωρείται εγκριθέν, εκτός εάν, εντός σαράντα οκτώ ωρών, μια πολιτική ομάδα ή το λιγότερο σαράντα βουλευτές ζητήσουν να τεθεί σε ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου