Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 22. oktoober 2008 - Strasbourg

10. Parandus vastuvõetud tekstis (kodukorra artikkel 204a)

Pädev komisjon on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud teksti kohta järgmise paranduse:

Parandus Euroopa Parlamendi 25. septembri 2007. aasta seisukohale ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus konkurentsieeskirjade rakendamiskorra kohta raudtee-, maantee- ja siseveetranspordis (kodifitseeritud versioon)
P6_TA(2007)0397 - KOM(2006)0722 - C6-0433/2006 - 2006/0241 (CNS) - JURI

Vastavalt kodukorra artiklile 204a loetakse parandus heakskiidetuks, kui hiljemalt nelikümmend kaheksa tundi pärast selle teatavakstegemist ei esita mõni fraktsioon või vähemalt nelikümmend parlamendiliiget taotlust selle hääletusele panekuks.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika