Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 22 oktober 2008 - Straatsburg

10. Rectificatie op een aangenomen tekst (artikel 204 bis van het Reglement)

De bevoegde commissie heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

Rectificatie op het standpunt van het Europees Parlement, op 25 september 2007 vastgesteld, over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende de toepassing van mededingingsregels op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren (gecodificeerde versie)
P6_TA(2007)0397 - COM(2006)0722 - C6-0433/2006 - 2006/0241(CNS) - JURI

Overeenkomstig artikel 204 bis, lid 4, van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen achtenveertig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

Juridische mededeling - Privacybeleid