Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 22. októbra 2008 - Štrasburg

10. Korigendum k textu prijatému Parlamentom (článok 204 a rokovacieho poriadku)

Gestorský výbor predložil nasledujúce korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom.

Korigendum k pozícii Európskeho parlamentu z 25. septembra 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže na železničnú, cestnú a vnútrozemskú vodnú dopravu (kodifikované znenie)
P6_TA(2007)0397 - KOM(2006)0722 - C6-0433/2006 - 2006/0241 (CNS) - JURI

V súlade s čl. 204a ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do štyridsiatich ôsmich hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň štyridsať poslancov žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia