Показалец 
Протокол
PDF 227kWORD 126k
Сряда, 22 октомври 2008 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разрешения за пускане на пазара на лекарствени продукти ***I - Фалшифициране на лекарствени продукти (разискване)
 3.Защита на потребителите по отношение на някои аспекти на временното ползване на собственост ***I (разискване)
 4.Време за гласуване
  
4.1.Одобряване на назначаването на Catherine Margaret Ashton, баронеса Ashton of Upholland, за член на Комисията (гласуване)
  
4.2.Европейски съвет на 15 и 16 октомври 2008 г. (гласуване)
  
4.3.Работа чрез агенции за временна заетост ***II (гласуване)
  
4.4.Mногогодишна програма на Общността за защита на децата при използване на интернет и други комуникационни технологии ***I (гласуване)
  
4.5.Създаване на благоприятни условия за продажба на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства ***I (гласуване)
  
4.6.Разрешения за пускане на пазара на лекарствени продукти ***I (гласуване)
  
4.7.Защита на потребителите по отношение на някои аспекти на временното ползване на собственост ***I (гласуване)
 5.Тържествено заседание - Представител на генералния секретар на ООН за Алианса на цивилизациите
 6.Време за гласуване (продължение)
  
6.1.Споразумение между ЕС и Австралия относно обработката и предаването на резервационни данни за пътниците (PNR споразумение) (гласуване)
  
6.2.Предизвикателствата пред колективните трудови споразумения в ЕС (гласуване)
  
6.3.Демокрацията, правата на човека и новото споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Поправка на приет текст (член 204а от Правилника за дейността)
 11.Проект на общ бюджет за 2009 г. (раздел III) - Проект на общ бюджет за 2009 г. (раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (разискване)
 12.Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и Босна и Херцеговина *** - Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и Босна и Херцеговина (разискване)
 13.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 14.Почитане на паметта на жертвите на Голодомор, „Големия глад“, в Украйна (1932-1933 г.) (разискване)
 15.Летищни такси ***II (разискване)
 16.Дневен ред на следващото заседание
 17.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marek SIWIEC
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.00 ч.


2. Разрешения за пускане на пазара на лекарствени продукти ***I - Фалшифициране на лекарствени продукти (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2001/82/EО и 2001/83/EО относно измененията на условията за разрешителни за пускане на пазара на лекарствени продукти [COM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

Изявление на Комисията: Фалшифициране на лекарствени продукти

Françoise Grossetête представи доклада.

Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Петя Ставрева (докладчик по становището на комисията AGRI), Cristina Gutiérrez-Cortines, от името на групата PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt, от името на групата PSE, Alessandro Foglietta, от името на групата UEN, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Kathy Sinnott, от името на групата IND/DEM, Irena Belohorská, независим член на ЕП, Eija-Riitta Korhola, Daciana Octavia Sârbu, Marios Matsakis, Hanne Dahl, Zuzana Roithová, Giovanna Corda, Thomas Ulmer, Genowefa Grabowska, Cristian Silviu Buşoi и Amalia Sartori.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Miroslav Mikolášik, Dagmar Roth-Behrendt, Jorgo Chatzimarkakis, Dumitru Oprea, Donato Tommaso Veraldi и Emmanouil Angelakas.

Изказаха се: Günter Verheugen и Françoise Grossetête.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.6 от протокола от 22.10.2008.


3. Защита на потребителите по отношение на някои аспекти на временното ползване на собственост ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на временното ползване на собственост, дългосрочните ваканционни продукти, препродажбата и замяната [COM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Toine Manders (A6-0195/2008)

Toine Manders представи доклада.

Изказа се Меглена Кунева (член на Комисията).

Изказаха се: Emanuel Jardim Fernandes (докладчик по становището на комисията TRAN), Antonio López-Istúriz White (докладчик по становището на комисията JURI), Malcolm Harbour, от името на групата PPE-DE, и Joel Hasse Ferreira, от името на групата PSE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mechtild ROTHE
Заместник-председател

Изказаха се: Heide Rühle, от името на групата Verts/ALE, Leopold Józef Rutowicz, от името на групата UEN, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Charlotte Cederschiöld, Arlene McCarthy, Marian Zlotea и Bernadette Vergnaud.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Philip Bradbourn и Zuzana Roithová.

Изказаха се: Меглена Кунева и Toine Manders.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.7 от протокола от 22.10.2008.

(Заседанието беше прекъснато в 10.55 ч.)

(От 11.15 до 11.30 ч. Парламентът проведе събиране по повод връчването на наградата Lux.)

(Заседанието беше подновено в 11.30 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

4. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

°
° ° °

Изказаха се: Gay Mitchell, който се оплака от начина, по който е организирано времето за въпроси към Съвета, и Bernd Posselt, който подкрепи това твърдение (Председателят отговори, че техните забележки ще бъдат предадени на Бюрото).

°
° ° °


4.1. Одобряване на назначаването на Catherine Margaret Ashton, баронеса Ashton of Upholland, за член на Комисията (гласуване)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ B6-0575/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P6_TA(2008)0505)


4.2. Европейски съвет на 15 и 16 октомври 2008 г. (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0543/2008, B6-0550/2008, B6-0551/2008, B6-0552/2008, B6-0560/2008 и B6-0561/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0543/2008

(за замяна на B6-0543/2008, B6-0550/2008, B6-0551/2008 и B6-0552/2008):

внесени от следните членове на ЕП:

Hartmut Nassauer, от името на групата PPE-DE,
Hannes Swoboda и Pervenche Berès, от името на групата PSE,
Annemie Neyts-Uyttebroeck и Margarita Starkevičiūtė, от името на групата ALDE,
Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Adam Bielan и Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN.

приема се (P6_TA(2008)0506)

Изказвания във връзка с гласуването:

- Pervenche Berès, председател на комисията ECON, преди гласуването,

- Wolf Klinz представи устно предложение за изменение на параграф 6. Тъй като повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха на вземането на това изменение под внимание, то не беше прието,

- Hartmut Nassauer относно това устно предложение за изменение,

- Avril Doyle относно поставянето на параграф 6 на гласуване,

- Margarita Starkevičiūtė представи устно предложение за изменение на параграф 9. Тъй като повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха на вземането на това изменение под внимание, то не беше прието,

- Ona Juknevičienė представи устно предложение за изменение на параграф 29. Тъй като повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха на вземането на това изменение под внимание, то не беше прието,

- Hartmut Nassauer относно това устно предложение за изменение,

- Hélène Goudin относно предоставянето на измененията на разположение на членовете на ЕП преди гласуването,

- Alexander Alvaro, за да изрази съжаление относно отсъствието на представители на Съвета по време на това гласуване.

(Предложенията за резолюции B6-0560/2008 и B6-0561/2008 отпадат.)

°
° ° °

David Martin приветства с добре дошла Catherine Ashton, новоизбран член на Комисията.


4.3. Работа чрез агенции за временна заетост ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно работа чрез агенции за временна заетост [10599/2/2008 - C6-0327/2008 - 2002/0072(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Harlem Désir (A6-0373/2008)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено (P6_TA(2008)0507)


4.4. Mногогодишна програма на Общността за защита на децата при използване на интернет и други комуникационни технологии ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишна програма на Общността за защита на децата при използване на интернет и други комуникационни технологии [COM(2008)0106 - C6-0092/2008 - 2008/0047(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0508)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0508)


4.5. Създаване на благоприятни условия за продажба на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства ***I (гласуване)


Доклад относно преразгледаното предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на благоприятни условия за продажба на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства [COM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Dan Jørgensen (A6-0291/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0509)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0509)


4.6. Разрешения за пускане на пазара на лекарствени продукти ***I (гласуване)


Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2001/82/EО и 2001/83/EО относно измененията на условията за разрешителни за пускане на пазара на лекарствени продукти [COM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0510)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0510)


4.7. Защита на потребителите по отношение на някои аспекти на временното ползване на собственост ***I (гласуване)


Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на временното ползване на собственост, дългосрочните ваканционни продукти, препродажбата и замяната [COM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Toine Manders (A6-0195/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

Изказа се Toine Manders (докладчик).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2008)0511)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0511)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING

Председател

5. Тържествено заседание - Представител на генералния секретар на ООН за Алианса на цивилизациите

От 12.00 ч. до 12.30 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай посещението на Jorge Sampaio, върховен представител на ООН за Алианса на цивилизациите.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

6. Време за гласуване (продължение)

6.1. Споразумение между ЕС и Австралия относно обработката и предаването на резервационни данни за пътниците (PNR споразумение) (гласуване)

Доклад съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно сключването на споразумение между Европейския съюз и Австралия относно обработката и предаването на произхождащи от Европейския съюз резервационни данни за пътниците (PNR данни) от въздушни превозвачи на Австралийската митническа служба [2008/2187(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Sophia in 't Veld (A6-0403/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0512)

Изказвания във връзка с гласуването:

- Sophia in 't Veld (докладчик) представи устно предложение за изменение на параграф 1, буква ж (приема се), позволяващо поставянето на целия текст на гласуване, а не разделно.


6.2. Предизвикателствата пред колективните трудови споразумения в ЕС (гласуване)

Доклад относно предизвикателствата пред колективните трудови споразумения в ЕС [2008/2085(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Jan Andersson (A6-0370/2008)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2008)0513)

Изказвания във връзка с гласуването:

- Jacek Protasiewicz посочи, че групата PPE-DE е оттеглила изменения 6, 8 и 10.

°
° ° °

Изказа се: Emilio Menéndez del Valle относно начина на провеждане на заседанието.


6.3. Демокрацията, правата на човека и новото споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0538/2008, B6-0539/2008, B6-0540/2008 и B6-0542/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0538/2008

(за замяна на B6-0538/2008, B6-0539/2008 и B6-0542/2008):

внесени от следните членове на ЕП:

Pasqualina Napoletano, Richard Howitt и Barbara Weiler, от името на групата PSE
Marco Cappato и Marco Pannella, от името на групата ALDE
Ewa Tomaszewska и Inese Vaidere, от името на групата UEN

приема се (P6_TA(2008)0514)

Изказвания във връзка с гласуването:

- Marco Cappato представи устно предложение за изменение на съображение И (приема се).


7. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Одобряване на назначаването на Catherine Margaret Ashton, баронеса Ashton of Upholland, за член на Комисията (B6-0575/2008):
Toomas Savi

Европейски съвет на 15 и 16 октомври 2008 г. (RC-B6-0543/2008):
Jim Allister, Marian Harkin, Daniel Hannan, Eija-Riitta Korhola, Peter Skinner, Ivo Strejček, Gay Mitchell и Zuzana Roithová

Доклад Harlem Désir - A6-0373/2008:
Hubert Pirker и Ewa Tomaszewska

Доклад Roberta Angelilli - A6-0404/2008:
Neena Gill, Hubert Pirker, Zita Pleštinská, Jan Březina, Zuzana Roithová, Koenraad Dillen и Маруся Иванова Любчева

Доклад Françoise Grossetête - A6-0346/2008:
Milan Gaľa и Zuzana Roithová

Доклад Toine Manders - A6-0195/2008:
Neena Gill, Zuzana Roithová и Gary Titley

Доклад Jan Andersson - A6-0370/2008:
Zuzana Roithová, Marian Harkin, Mairead McGuinness, Philip Claeys, Ewa Tomaszewska и Katrin Saks


8. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.35 ч., бе възобновено в 15.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martine ROURE
Заместник-председател

9. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


10. Поправка на приет текст (член 204а от Правилника за дейността)

Компетентната комисия предаде следната поправка към приет текст от Европейския парламент:

Поправка на позицията на Европейския парламент от 25септември 2007 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на правилата за конкуренция в железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт (кодифицирана версия)
P6_TA(2007)0397 - COM(2006)0722 - C6-0433/2006 - 2006/0241 (CNS) - JURI

В съответствие с член 204а, параграф 4 от Правилника за дейността, поправката се счита за приета, освен ако най-късно до четиридесет и осем часа от обявяването й политическа група или най-малко четиридесет членове на Парламента поискат поправката да бъде подложена на гласуване.


11. Проект на общ бюджет за 2009 г. (раздел III) - Проект на общ бюджет за 2009 г. (раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (разискване)

Доклад относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година,[C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD)] и Писмо № 1/2009 (SEC(2008)2435) за внасяне на корекции в предварителния проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г. Раздел ІІІ - Комисия - комисия по бюджети. Докладчик: Jutta Haug (A6-0398/2008)

Доклад относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г.

раздел І - Европейски парламент

раздел ІІ - Съвет

раздел ІV - Съд на Европейските общности

раздел V - Сметна палата

раздел VІ - Европейски икономически и социален комитет

раздел VІІ - Комитет на регионите

раздел VІІІ - Европейски омбудсман

раздел ІХ - Европейски надзорен орган по защита на данните [C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

Jutta Haug представи доклада.

Janusz Lewandowski представи доклада.

Изказаха се: Dalia Grybauskaitė (член на Комисията) и Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета).

Изказаха се: Ana Maria Gomes (докладчик по становището на комисията AFET), Maria Martens (докладчик по становището на комисията DEVE), Helmuth Markov (докладчик по становището на комисията INTA), Pervenche Berès (докладчик по становището на комисията ECON), Karin Jöns (докладчик по становището на комисията EMPL), Péter Olajos (докладчик по становището на комисията ENVI), Gabriela Creţu (докладчик по становището на комисията IMCO), Miloš Koterec (докладчик по становището на комисията REGI), Kyösti Virrankoski (докладчик по становището на комисията AGRI), Emanuel Jardim Fernandes (докладчик по становището на комисията РECH), Helga Trüpel (докладчик по становището на комисията CULT), Monica Frassoni (докладчик по становището на комисията JURI), Bárbara Dührkop Dührkop (докладчик по становището на комисията LIBE), Costas Botopoulos (докладчик по становището на комисията AFCO), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (докладчик по становището на комисията FEMM), Mairead McGuinness (докладчик по становището на комисията PETI) и László Surján, от името на групата PPE-DE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mario MAURO
Заместник-председател

Изказаха се: Catherine Guy-Quint, от името на групата PSE, Anne E. Jensen, от името на групата ALDE, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Wiesław Stefan Kuc, от името на групата UEN, Esko Seppänen, от името на групата GUE/NGL, Nils Lundgren, от името на групата IND/DEM, Sergej Kozlík, Salvador Garriga Polledo, Thijs Berman, Nathalie Griesbeck, Gérard Onesta, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Pedro Guerreiro, Ashley Mote, Esther De Lange, Göran Färm, Seán Ó Neachtain, Margaritis Schinas, Brigitte Douay, Michael Gahler, Vicente Miguel Garcés Ramón и Vladimír Maňka.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Ville Itälä, Reimer Böge и Jan Olbrycht.

Изказаха се: Jean-Pierre Jouyet, Jutta Haug и Janusz Lewandowski.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.1 от протокола от 23.10.2008, точка 6.2 от протокола от 23.10.2008 и точка 6.3 от протокола от 23.10.2008.


12. Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и Босна и Херцеговина *** - Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и Босна и Херцеговина (разискване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета и Комисията относно сключването на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна и Босна и Херцеговина, от друга (8225/2008 - COM(2008)0182 - C6 0255/2008 - 2008/0073(AVC)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Doris Pack (A6-0378/2008)

Изявления на Съвета и на Комисията: Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и Босна и Херцеговина

Doris Pack представи доклада.

Jean-Pierre Jouyet (действащ председател на Съвета) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Olli Rehn (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Anna Ibrisagic, от името на групата PPE-DE, Libor Rouček, от името на групата PSE, Jules Maaten, от името на групата ALDE, Gisela Kallenbach, от името на групата Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN, Erik Meijer, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата IND/DEM, Philip Claeys, независим член на ЕП, Hubert Pirker, Hannes Swoboda, Jelko Kacin и Johannes Lebech.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Reinhard Rack, Pierre Pribetich, Метин Казак, Justas Vincas Paleckis и Gisela Kallenbach.

Изказаха се: Jean-Pierre Jouyet, Olli Rehn и Doris Pack.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Doris Pack, от името на комисията AFET, относно сключването на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна (B6-0541/2008)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.2 от протокола от 23.10.2008 и точка 8.6 от протокола от 23.10.2008.

(Заседанието, прекъснато в 17.55 ч. , в очакване на времето за въпроси, бе възобновено в 18.05 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

13. Време за въпроси (въпроси към Комисията)

Парламентът разгледа серия от въпроси към Комисията (B6-0475/2008).

Първа част

Въпрос 40 (Armando França): Стратегия за борба с наркотиците

Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Armando França.

Въпрос 41 (Péter Olajos): Внос на продукти от птиче месо от Китай

Siim Kallas отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Péter Olajos, Jim Allister и Armando França.

Въпрос 42 (Ona Juknevičienė): Прилагане на Европейския социален фонд в държавите-членки

Siim Kallas отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Ona Juknevičienė, Zita Pleštinská и Gay Mitchell.

Втора част

Въпрос 43 (Dimitrios Papadimoulis): Съфинансирани от Общността проекти и "черни каси" на Siemens

Siim Kallas отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Dimitrios Papadimoulis.

Въпросът 44 отпада поради отсъствието на неговия автор.

Въпрос 45 (Nirj Deva): Договорът от Лисабон и административни въпроси

Siim Kallas отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Nirj Deva и Reinhard Rack.

Въпрос 46 (Ryszard Czarnecki): Злоупотреби и корупция на европейски служители

Siim Kallas отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Ryszard Czarnecki и Reinhard Rack.

Въпрос 47 (Eoin Ryan): Оценка на въздействието на Общата консолидирана корпоративна данъчна основа (ОККДО)
Въпрос 48 (Marian Harkin): Обща консолидирана корпоративна данъчна основа

László Kovács (член на Комисията) отговори на въпросите, както и на уточняващите въпроси, зададени от Eoin Ryan и Marian Harkin.


Въпрос 49 (Georgios Papastamkos): Митническо сътрудничество между ЕС и Китай

László Kovács отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Georgios Papastamkos и Avril Doyle.

Въпрос 50 (Seán Ó Neachtain): Финансиране на мерките за сигурност на европейските регионални летища

Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Seán Ó Neachtain, Manolis Mavrommatis, Paul Rübig и Jim Higgins.

Въпрос 51 (Stavros Arnaoutakis): Висококачествен транспорт и малки островни райони на Европейския съюз

Antonio Tajani отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Costas Botopoulos (в качеството на заместник на автора) и Avril Doyle.

Въпрос 52 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Европейски законодателни мерки относно безопасността на морския превоз

Antonio Tajani отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Manolis Mavrommatis (в качеството на заместник на автора) и Colm Burke.

Въпрос 53 (Emmanouil Angelakas): Повишаване качеството на градския транспорт

Antonio Tajani отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Emmanouil Angelakas, Mairead McGuinness и Paul Rübig.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Комисията приключи.


(Заседанието, прекъснато в 19.45 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

14. Почитане на паметта на жертвите на Голодомор, „Големия глад“, в Украйна (1932-1933 г.) (разискване)

Изявление на Комисията: Почитане на паметта на жертвите на Голодомор, „Големият глад“, в Украйна (1932-1933)

Председателят направи увод към разискването, приветствайки присъствието на украинския посланик на местата за гости в пленарната зала.

Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Charles Tannock, от името на групата PPE-DE, Adrian Severin, от името на групата PSE, Grażyna Staniszewska, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Adam Bielan, от името на групата UEN, Helmuth Markov, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата IND/DEM, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Józef Pinior, Šarūnas Birutis, Milan Horáček, Wojciech Roszkowski, Georgios Toussas, Zbigniew Zaleski, Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Tunne Kelam, Janusz Onyszkiewicz, Andrzej Tomasz Zapałowski, Ari Vatanen, Jana Hybášková, Urszula Gacek и Colm Burke.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski и Mieczysław Edmund Janowski.

Изказа се Antonio Tajani.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Rebecca Harms и Milan Horáček, от името на групата Verts/ALE, за отбелязването на гладомора, изкуствено предизвикания глад в Украйна (1932-1933 г.) (B6-0571/2008);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Grażyna Staniszewska, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi и Šarūnas Birutis, от името на групата ALDE, относно почитането на паметта на жертвите на Голодомор, „Големия глад“, изкуствено предизвикан в Украйна (1932-1933 г.) (B6-0572/2008);

- Andrzej Tomasz Zapałowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Mirosław Mariusz Piotrowski, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Janusz Wojciechowski, Inese Vaidere, Roberts Zīle и Ryszard Czarnecki, от името на групата UEN, относно почитането на паметта на жертвите на Голодомор, „Големия глад“, изкуствено предизвикан в Украйна (1932-1933 г.) (B6-0573/2008);

- Joseph Daul, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Colm Burke, Tunne Kelam, Urszula Gacek и Zita Pleštinská, от името на групата PPE-DE, относно почитането на паметта на жертвите на Голодомор, „Големия глад“, изкуствено предизвикан в Украйна (1932-1933 г.) (B6-0574/2008).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 23.10.2008.


15. Летищни такси ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно летищните такси [08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

Ulrich Stockmann представи препоръката за второ четене.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Zsolt László Becsey, от името на групата PPE-DE, Brian Simpson, от името на групата PSE, Arūnas Degutis, от името на групата ALDE, Roberts Zīle, от името на групата UEN, Gerard Batten, от името на групата IND/DEM, Georg Jarzembowski, Silvia-Adriana Ţicău, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Emanuel Jardim Fernandes, Robert Evans и Bogusław Liberadzki.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Zuzana Roithová и Mieczysław Edmund Janowski.

Изказаха се: Antonio Tajani и Ulrich Stockmann.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 23.10.2008.


16. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 414.427/OJJE).


17. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.10 ч.

Harald Rømer

Gérard Onesta

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Баева, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Бинев, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonsignore, Borghezio, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Чуколов, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Йотова, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Желева, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Казак, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Кирилов, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Любчева, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Младенов, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Панайотов, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Папаризов, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Раева, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Ставрева, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Уручев, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Здравкова, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност