Seznam 
Zápis
PDF 202kWORD 112k
Středa, 22. října 2008 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Změny registrací léčivých přípravků ***I – Padělání léčivých přípravků (rozprava)
 3.Ochrana spotřebitelů ve vztahu k některým aspektům timeshare ***I (rozprava)
 4.Hlasování
  
4.1.Schválení jmenování Catherine Ashton jako členky Evropské komise (hlasování)
  
4.2.Zasedání Evropské rady (15.–16. října 2008) (hlasování)
  
4.3.Agenturní zaměstnávání ***II (hlasování)
  
4.4.Ochrana dětí využívajících internet a další komunikační technologie ***I (hlasování)
  
4.5.Podpora vozidel silniční dopravy, která neznečišťují životní prostředí ***I (hlasování)
  
4.6.Změny registrací léčivých přípravků ***I (hlasování)
  
4.7.Ochrana spotřebitelů ve vztahu k některým aspektům timeshare ***I (hlasování)
 5.Slavnostní zasedání – Vysoký představitel OSN pro Spojenectví civilizací
 6.Hlasování (pokračování)
  
6.1.Hodnocení dohody o PNR mezi Austrálií a EU (hlasování)
  
6.2.Výzvy v oblasti kolektivních dohod v EU (hlasování)
  
6.3.Demokracie, lidská práva a nová smlouva o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Vietnamem (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 10.Oprava k textu přijatému Parlamentem (článek 204a jednacího řádu)
 11.Souhrnný rozpočet na rok 2009: oddíl III – Návrh souhrnného rzpočtu na rok 2009 – oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX (rozprava)
 12.Dohoda ES-Bosna a Hercegovina o stabilizaci a přidružení *** – Dohoda ES-Bosna a Hercegovina o stabilizaci a přidružení (rozprava)
 13.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 14.Vzpomínka na holodomor, hladomor na Ukrajině (1932–1933) (rozprava)
 15.Letištní poplatky ***II (rozprava)
 16.Pořad jednání příštího zasedání
 17.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Marek SIWIEC
místopředseda

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Změny registrací léčivých přípravků ***I – Padělání léčivých přípravků (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/82/ES a směrnice 2001/83/ES, pokud jde o změny registrací léčivých přípravků [KOM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

Prohlášení Komise: Padělání léčivých přípravků

Françoise Grossetête uvedla zprávu.

Günter Verheugen (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Petya Stavreva (navrhovatelka výboru AGRI), Cristina Gutiérrez-Cortines za skupinu PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt za skupinu PSE, Alessandro Foglietta za skupinu UEN, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM, Irena Belohorská nezařazená, Eija-Riitta Korhola, Daciana Octavia Sârbu, Marios Matsakis, Hanne Dahl, Zuzana Roithová, Giovanna Corda, Thomas Ulmer, Genowefa Grabowska, Cristian Silviu Buşoi a Amalia Sartori.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Miroslav Mikolášik, Dagmar Roth-Behrendt, Jorgo Chatzimarkakis, Dumitru Oprea, Donato Tommaso Veraldi a Emmanouil Angelakas.

Vystoupili: Günter Verheugen a Françoise Grossetête.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 4.6 zápisu ze dne 22.10.2008.


3. Ochrana spotřebitelů ve vztahu k některým aspektům timeshare ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně spotřebitelů ve vztahu k některým aspektům timeshare, dlouhodobých rekreačních produktů, dalšího prodeje a výměn [KOM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Toine Manders (A6-0195/2008)

Toine Manders uvedl zprávu.

Vystoupila Meglena Kuneva (členka Komise).

Vystoupili: Emanuel Jardim Fernandes (navrhovatel výboru TRAN), Antonio López-Istúriz White (navrhovatel výboru JURI), Malcolm Harbour za skupinu PPE-DE, a Joel Hasse Ferreira za skupinu PSE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mechtild ROTHE
místopředsedkyně

Vystoupili: Heide Rühle za skupinu Verts/ALE, Leopold Józef Rutowicz za skupinu UEN, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Charlotte Cederschiöld, Arlene McCarthy, Marian Zlotea a Bernadette Vergnaud.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Philip Bradbourn a Zuzana Roithová.

Vystoupili: Meglena Kuneva a Toine Manders.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 4.7 zápisu ze dne 22.10.2008.

(Zasedání bylo přerušeno v 10:55)

(Od 11:15 do 11:30 se poslanci zúčastnili udělení ceny Lux.)

(Zasedání pokračovalo v 11:30)


PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

4. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupili: Gay Mitchell, který si stěžoval na organizaci doby vyhrazené pro otázky Radě, a Bernd Posselt, který podpořil předcházející vystoupení (předsedající odpověděl, že připomínky postoupí předsednictvu).

°
° ° °


4.1. Schválení jmenování Catherine Ashton jako členky Evropské komise (hlasování)

NÁVRH ROZHODNUTÍ B6-0575/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P6_TA(2008)0505)


4.2. Zasedání Evropské rady (15.–16. října 2008) (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0543/2008, B6-0550/2008, B6-0551/2008, B6-0552/2008, B6-0560/2008 a B6-0561/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0543/2008

(nahrazující B6-0543/2008, B6-0550/2008, B6-0551/2008 a B6-0552/2008):

předložen těmito poslanci:

Hartmut Nassauer za skupinu PPE-DE,
Hannes Swoboda a Pervenche Berès za skupinu PSE,
Annemie Neyts-Uyttebroeck a Margarita Starkevičiūtė za skupinu ALDE,
Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Adam Bielan a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN.

přijat (P6_TA(2008)0506)

K hlasování vystoupili:

- před hlasováním Pervenche Berès, předsedkyně výboru ECON,

- Wolf Klinz předložil ústní PN k bodu 6. Tento PN nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho přijetí vyslovilo více než 40 poslanců,

- Hartmut Nassauer k tomuto ústnímu PN,

- Avril Doyle k hlasování o bodu 6,

- Margarita Starkevičiūtė předložila ústní PN k bodu 9. Tento PN nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho přijetí vyslovilo více než 40 poslanců,

- Ona Juknevičienė předložila ústní PN k bodu 29. Tento PN nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho přijetí vyslovilo více než 40 poslanců,

- Hartmut Nassauer k tomuto ústnímu PN,

- Hélène Goudin k dostupnosti PN před hlasováním,

- Alexander Alvaro, aby vyjádřil politování nad skutečností, že se Rada neúčastní hlasování.

(Návrhy usnesení B6-0560/2008 a B6-0561/2008 se neberou v potaz.)

°
° ° °

David Martin přivítal novou členku Komise Catherine Ashtonovou.


4.3. Agenturní zaměstnávání ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje přijatého Radou s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o agenturním zaměstnávání [10599/2/2008 - C6-0327/2008 - 2002/0072(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Harlem Désir (A6-0373/2008)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ POSTOJ RADY

prohlášen za schválený (P6_TA(2008)0507)


4.4. Ochrana dětí využívajících internet a další komunikační technologie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení víceletého programu Společenství pro ochranu dětí využívajících internet a jiné komunikační technologie [KOM(2008)0106 - C6-0092/2008 - 2008/0047(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0508)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0508)


4.5. Podpora vozidel silniční dopravy, která neznečišťují životní prostředí ***I (hlasování)


Zpráva o pozměněném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel [KOM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Dan Jørgensen (A6-0291/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0509)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0509)


4.6. Změny registrací léčivých přípravků ***I (hlasování)


Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/82/ES a směrnice 2001/83/ES, pokud jde o změny registrací léčivých přípravků [KOM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0510)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0510)


4.7. Ochrana spotřebitelů ve vztahu k některým aspektům timeshare ***I (hlasování)


Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně spotřebitelů ve vztahu k některým aspektům timeshare, dlouhodobých rekreačních produktů, dalšího prodeje a výměn [KOM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Toine Manders (A6-0195/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

Vystoupil Toine Manders (zpravodaj).

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0511)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0511)


PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

5. Slavnostní zasedání – Vysoký představitel OSN pro Spojenectví civilizací

U příležitosti návštěvy Jorgeho Sampaia, vysokého představitele OSN pro Spojenectví civilizací, se od 12:00 do 12:30 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.


PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

6. Hlasování (pokračování)

6.1. Hodnocení dohody o PNR mezi Austrálií a EU (hlasování)

Zpráva o návrhu doporučení Evropského parlamentu pro Radu ohledně uzavření dohody mezi Evropskou unií a Austrálií o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících z Evropské unie (PNR) leteckými dopravci a o jejich předávání australské celní správě [2008/2187(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Sophia in 't Veld (A6-0403/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0512)

K hlasování vystoupili:

- Sophia in 't Veld (zpravodajka) předložila ústní PN k bodu 1 písm. G (vzat v potaz) s cílem umožnit, aby se o textu hlasovalo najednou, a nikoli v dílčím hlasování.


6.2. Výzvy v oblasti kolektivních dohod v EU (hlasování)

Zpráva o výzvách v oblasti kolektivních dohod v EU [2008/2085(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Jan Andersson (A6-0370/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0513)

K hlasování vystoupili:

- Jacek Protasiewicz oznámil, že skupina PPE-DE stáhla své PN 6, 8 a 10.

°
° ° °

Vystoupil Emilio Menéndez del Valle k vedení zasedání.


6.3. Demokracie, lidská práva a nová smlouva o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a Vietnamem (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0538/2008, B6-0539/2008, B6-0540/2008 a B6-0542/2008

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0538/2008

(nahrazující B6-0538/2008, B6-0539/2008 a B6-0542/2008):

předložen těmito poslanci:

Pasqualina Napoletano, Richard Howitt a Barbara Weiler za skupinu PSE
Marco Cappato a Marco Pannella za skupinu ALDE
Ewa Tomaszewska a Inese Vaidere za skupinu UEN

přijat (P6_TA(2008)0514)

K hlasování vystoupili:

- Marco Cappato předložil ústní PN k bodu odůvodnění I (vzat v potaz).


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Schválení jmenování Catherine Ashton jako členky Evropské komise (B6-0575/2008):
Toomas Savi

Zasedání Evropské rady (15.–16. října 2008) (RC-B6-0543/2008):
Jim Allister, Marian Harkin, Daniel Hannan, Eija-Riitta Korhola, Peter Skinner, Ivo Strejček, Gay Mitchell a Zuzana Roithová

Zpráva Harlem Désir - A6-0373/2008:
Hubert Pirker a Ewa Tomaszewska

Zpráva Roberta Angelilli - A6-0404/2008:
Neena Gill, Hubert Pirker, Zita Pleštinská, Jan Březina, Zuzana Roithová, Koenraad Dillen a Marusya Ivanova Lyubcheva

Zpráva Françoise Grossetête - A6-0346/2008:
Milan Gaľa a Zuzana Roithová

Zpráva Toine Manders - A6-0195/2008:
Neena Gill, Zuzana Roithová a Gary Titley

Zpráva Jan Andersson - A6-0370/2008:
Zuzana Roithová, Marian Harkin, Mairead McGuinness, Philip Claeys, Ewa Tomaszewska a Katrin Saks


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 13:35, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Martine ROURE
místopředsedkyně

9. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


10. Oprava k textu přijatému Parlamentem (článek 204a jednacího řádu)

Příslušný výbor předložil následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

Oprava k postoji Evropského parlamentu ze dne 25. září 2007 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění)
P6_TA(2007)0397 - KOM(2006)0722 - C6-0433/2006 - 2006/0241 (CNS) - JURI

Podle čl. 204a odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do čtyřiceti osmi hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o této opravě hlasovalo.


11. Souhrnný rozpočet na rok 2009: oddíl III – Návrh souhrnného rzpočtu na rok 2009 – oddíly I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX (rozprava)

Zpráva o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2009 [C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD)]
a návrh na změnu č. 1/2009 k předběžnému návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2009 [SEC(2008)2435]
Oddíl III, Komise - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Jutta Haug (A6-0398/2008)

Zpráva o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rok 2009
Oddíl I, Evropský parlament
Oddíl II, Rada
Oddíl IV, Soudní dvůr
Oddíl V, Účetní dvůr
Oddíl VI, Evropský hospodářský a sociální výbor
Oddíl VII, Výbor regionů
Oddíl VIII, Evropský veřejný ochránce práv
Oddíl IX, Evropský inspektor ochrany údajů [C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

Jutta Haug uvedla zprávu.

Janusz Lewandowski uvedl zprávu.

Vystoupili: Dalia Grybauskaitė (členka Komise) a Jean-Pierre Jouyet (úřadující předseda Rady).

Vystoupili: Ana Maria Gomes (navrhovatelka výboru AFET), Maria Martens (navrhovatelka výboru DEVE), Helmuth Markov (navrhovatel výboru INTA), Pervenche Berès (navrhovatelka výboru ECON), Karin Jöns (navrhovatelka výboru EMPL), Péter Olajos (navrhovatel výboru ENVI), Gabriela Creţu (navrhovatelka výboru IMCO), Miloš Koterec (navrhovatel výboru REGI), Kyösti Virrankoski (navrhovatel výboru AGRI), Emanuel Jardim Fernandes (navrhovatel výboru PECH), Helga Trüpel (navrhovatelka výboru CULT), Monica Frassoni (navrhovatelka výboru JURI), Bárbara Dührkop Dührkop (navrhovatelka výboru LIBE), Costas Botopoulos (navrhovatel výboru AFCO), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (navrhovatelka výboru FEMM), Mairead McGuinness (navrhovatelka výboru PETI) a László Surján za skupinu PPE-DE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mario MAURO
místopředseda

Vystoupili: Catherine Guy-Quint za skupinu PSE, Anne E. Jensen za skupinu ALDE, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Wiesław Stefan Kuc za skupinu UEN, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Sergej Kozlík, Salvador Garriga Polledo, Thijs Berman, Nathalie Griesbeck, Gérard Onesta, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Pedro Guerreiro, Ashley Mote, Esther De Lange, Göran Färm, Seán Ó Neachtain, Margaritis Schinas, Brigitte Douay, Michael Gahler, Vicente Miguel Garcés Ramón a Vladimír Maňka.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Ville Itälä, Reimer Böge a Jan Olbrycht.

Vystoupili: Jean-Pierre Jouyet, Jutta Haug a Janusz Lewandowski.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 6.1 zápisu ze dne 23.10.2008, bod 6.2 zápisu ze dne 23.10.2008 a bod 6.3 zápisu ze dne 23.10.2008.


12. Dohoda ES-Bosna a Hercegovina o stabilizaci a přidružení *** – Dohoda ES-Bosna a Hercegovina o stabilizaci a přidružení (rozprava)

Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady a Komise o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé (8225/2008 - KOM(2008)0182 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Doris Pack (A6-0378/2008)

Prohlášení Rady a Komise: Dohoda ES-Bosna a Hercegovina o stabilizaci a přidružení

Doris Pack uvedla zprávu.

Jean-Pierre Jouyet (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

Olli Rehn (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Anna Ibrisagic za skupinu PPE-DE, Libor Rouček za skupinu PSE, Jules Maaten za skupinu ALDE, Gisela Kallenbach za skupinu Verts/ALE, Ryszard Czarnecki za skupinu UEN, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Philip Claeys nezařazený, Hubert Pirker, Hannes Swoboda, Jelko Kacin a Johannes Lebech.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Reinhard Rack, Pierre Pribetich, Metin Kazak, Justas Vincas Paleckis a Gisela Kallenbach.

Vystoupili: Jean-Pierre Jouyet, Olli Rehn a Doris Pack.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Doris Pack za výbor AFET o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé (B6-0541/2008)

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 8.2 zápisu ze dne 23.10.2008 a bod 8.6 zápisu ze dne 23.10.2008.

(Zasedání bylo přerušeno v 17:55 před dobou vyhrazenou pro otázky a pokračovalo v 18:05)


PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

13. Doba vyhrazená pro otázky (Komise)

Parlament projednal řadu otázek Komisi (B6-0475/2008).

První část

Otázka 40 (Armando França): Strategie boje proti drogám.

Otázka a doplňující otázka: Armando França. Odpověď: Siim Kallas (místopředseda Komise).

Otázka 41 (Péter Olajos): Dovoz výrobků z drůbežího masa z Číny.

Otázka a a doplňující otázky: Péter Olajos, Jim Allister a Armando França. Odpověď: Siim Kallas.

Otázka 42 (Ona Juknevičienė): Provádění Evropského sociálního fondu ve členských státech.

Otázka a a doplňující otázky: Ona Juknevičienė, Zita Pleštinská a Gay Mitchell. Odpověď: Siim Kallas.

Druhá část

Otázka 43 (Dimitrios Papadimoulis): Projekty spolufinancované z prostředků Společenství a „černé pokladny“ Siemensu.

Otázka a doplňující otázka: Dimitrios Papadimoulis. Odpověď: Siim Kallas.

Otázka 44 se nebere v potaz z důvodu nepřítomnosti autora.

Otázka 45 (Nirj Deva): Správní záležitosti a Lisabonská smlouva.

Otázka a a doplňující otázky: Nirj Deva a Reinhard Rack. Odpověď: Siim Kallas.

Otázka 46 (Ryszard Czarnecki): Zneužívání pravomocí úředníky pracujícími v evropských orgánech a institucích a jejich korupce.

Otázka a a doplňující otázky: Ryszard Czarnecki a Reinhard Rack. Odpověď: Siim Kallas.

Otázka 47 (Eoin Ryan): Studie dopadu společného základu pro daň z příjmu právnických osob (CCCTB).
Otázka 48 (Marian Harkin): Společný základ pro daň z příjmu právnických osob.

Otázky a doplňující otázky: Eoin Ryan a Marian Harkin. Odpověď: László Kovács (člen Komise).


Otázka 49 (Georgios Papastamkos): Celní spolupráce EU-Čína.

Otázka a a doplňující otázky: Georgios Papastamkos a Avril Doyle. Odpověď: László Kovács.

Otázka 50 (Seán Ó Neachtain): Financování bezpečnostních opatření na regionálních letištích v Evropě.

Otázka a a doplňující otázky: Seán Ó Neachtain, Manolis Mavrommatis, Paul Rübig a Jim Higgins. Odpověď: Antonio Tajani (místopředseda Komise).

Otázka 51 (Stavros Arnaoutakis): Kvalita dopravy a mikroostrovy EU.

Otázka a a doplňující otázky: Costas Botopoulos (zástupce autora) a Avril Doyle. Odpověď: Antonio Tajani.

Otázka 52 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Evropská legislativní opatření pro bezpečnost námořní dopravy.

Otázka a a doplňující otázky: Manolis Mavrommatis (zástupce autora) a Colm Burke. Odpověď: Antonio Tajani.

Otázka 53 (Emmanouil Angelakas): Zlepšování kvality městské dopravy.

Otázka a a doplňující otázky: Emmanouil Angelakas, Mairead McGuinness a Paul Rübig. Odpověď: Antonio Tajani.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky na Komisi skončila.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 19:45, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

14. Vzpomínka na holodomor, hladomor na Ukrajině (1932–1933) (rozprava)

Prohlášení Komise: Vzpomínka na holodomor, hladomor na Ukrajině (1932–1933)

Předsedající uvedla rozpravu a přivítala velvyslance Ukrajiny, který byl usazena na vyhrazené místo na galerii pro hosty.

Antonio Tajani (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Charles Tannock za skupinu PPE-DE, Adrian Severin za skupinu PSE, Grażyna Staniszewska za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Adam Bielan za skupinu UEN, Helmuth Markov za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Bruno Gollnisch nezařazený, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Józef Pinior, Šarūnas Birutis, Milan Horáček, Wojciech Roszkowski, Georgios Toussas, Zbigniew Zaleski, Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Tunne Kelam, Janusz Onyszkiewicz, Andrzej Tomasz Zapałowski, Ari Vatanen, Jana Hybášková, Urszula Gacek a Colm Burke.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski a Mieczysław Edmund Janowski.

Vystoupil Antonio Tajani.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Rebecca Harms a Milan Horáček za skupinu Verts/ALE o připomenutí památky úmyslně vyvolaného Velkého hladomoru na Ukrajině v letech 1932–1933 (B6-0571/2008);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Grażyna Staniszewska, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi a Šarūnas Birutis za skupinu ALDE o připomenutí památky úmyslně vyvolaného Velkého hladomoru na Ukrajině v letech 1932–1933 (B6-0572/2008);

- Andrzej Tomasz Zapałowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Mirosław Mariusz Piotrowski, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Janusz Wojciechowski, Inese Vaidere, Roberts Zīle a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN o připomenutí památky úmyslně vyvolaného Velkého hladomoru na Ukrajině v letech 1932–1933 (B6-0573/2008);

- Joseph Daul, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Colm Burke, Tunne Kelam, Urszula Gacek a Zita Pleštinská za skupinu PPE-DE o připomenutí památky úmyslně vyvolaného Velkého hladomoru na Ukrajině v letech 1932–1933 (1932-1933) (B6-0574/2008).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 8.7 zápisu ze dne 23.10.2008.


15. Letištní poplatky ***II (rozprava)

Doporučení pro druhé čtení týkající se společného postoje Rady s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o letištních poplatcích [08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

Ulrich Stockmann uvedl doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Antonio Tajani (místopředseda Komise).

Vystoupili: Zsolt László Becsey za skupinu PPE-DE, Brian Simpson za skupinu PSE, Arūnas Degutis za skupinu ALDE, Roberts Zīle za skupinu UEN, Gerard Batten za skupinu IND/DEM, Georg Jarzembowski, Silvia-Adriana Ţicău, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Emanuel Jardim Fernandes, Robert Evans a Bogusław Liberadzki.

Podle postupu „catch the eye“ vystoupili: Zuzana Roithová a Mieczysław Edmund Janowski.

Vystoupili: Antonio Tajani a Ulrich Stockmann.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 8.1 zápisu ze dne 23.10.2008.


16. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 414.427/OJJE)


17. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 23:10.

Harald Rømer

Gérard Onesta

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonsignore, Borghezio, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí