Indeks 
Protokol
PDF 202kWORD 115k
Onsdag den 22. oktober 2008 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Markedsføringstilladelser for lægemidler ***I - Forfalskning af lægemidler (forhandling)
 3.Beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med timeshare ***I (forhandling)
 4.Afstemningstid
  
4.1.Godkendelse af Catherine Ashtons udnævnelse til medlem af Kommissionen (afstemning)
  
4.2.Det Europæiske Råds møde (15.-16. oktober 2008) (afstemning)
  
4.3.Vikararbejde ***II (afstemning)
  
4.4.Beskyttelse af børn ved anvendelse af internet og andre kommunikationsteknologier ***I (afstemning)
  
4.5.Fremme af energieffektive vejtransportkøretøjer ***I (afstemning)
  
4.6.Markedsføringstilladelser for lægemidler ***I (afstemning)
  
4.7.Beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med timeshare ***I (afstemning)
 5.Højtideligt møde - FN's Alliance af Civilisationer
 6.Afstemningstid (fortsat)
  
6.1.Evaluering af aftalen EU/Australien om passageroplysninger (PNR) (afstemning)
  
6.2.Kollektive aftaler i EU (afstemning)
  
6.3.Demokrati, menneskerettigheder og den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Vietnam (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Berigtigelse til en vedtaget tekst (forretningsordenens artikel 204a)
 11.Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget 2009 (Sektion III) - Forslag til det almindelige budget 2009 (Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (forhandling)
 12.Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Bosnien-Hercegovina *** - Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Bosnien-Hercegovina (forhandling)
 13.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 14.Mindehøjtidelighed for Holodomor, den store hungersnød i Ukraine (1932-1933) (forhandling)
 15.Lufthavnsafgifter ***II (forhandling)
 16.Dagsorden for næste møde
 17.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Marek SIWIEC
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Markedsføringstilladelser for lægemidler ***I - Forfalskning af lægemidler (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/82/EF og direktiv 2001/83/EF for så vidt angår ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for lægemidler [KOM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

Redegørelse fra Kommissionen: Forfalskning af lægemidler

Françoise Grossetête forelagde sin betænkning.

Günter Verheugen (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Petya Stavreva (ordfører for udtalelse fra AGRI), Cristina Gutiérrez-Cortines for PPE-DE-Gruppen, Dagmar Roth-Behrendt for PSE-Gruppen, Alessandro Foglietta for UEN-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Kathy Sinnott for IND/DEM-Gruppen, Irena Belohorská løsgænger, Eija-Riitta Korhola, Daciana Octavia Sârbu, Marios Matsakis, Hanne Dahl, Zuzana Roithová, Giovanna Corda, Thomas Ulmer, Genowefa Grabowska, Cristian Silviu Buşoi og Amalia Sartori.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Dagmar Roth-Behrendt, Jorgo Chatzimarkakis, Dumitru Oprea, Donato Tommaso Veraldi og Emmanouil Angelakas.

Talere: Günter Verheugen og Françoise Grossetête.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.6 i protokollen af 22.10.2008.


3. Beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med timeshare ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med visse aspekter ved timeshare, varige ferieprodukter, videresalg og bytte [KOM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Toine Manders (A6-0195/2008)

Toine Manders forelagde sin betænkning.

Meglena Kuneva (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Emanuel Jardim Fernandes (ordfører for udtalelse fra TRAN), Antonio López-Istúriz White (ordfører for udtalelse fra JURI), Malcolm Harbour for PPE-DE-Gruppen, og Joel Hasse Ferreira for PSE-Gruppen.

FORSÆDE: Mechtild ROTHE
næstformand

Talere: Heide Rühle for Verts/ALE-Gruppen, Leopold Józef Rutowicz for UEN-Gruppen, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Charlotte Cederschiöld, Arlene McCarthy, Marian Zlotea og Bernadette Vergnaud.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Philip Bradbourn og Zuzana Roithová.

Talere: Meglena Kuneva og Toine Manders.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.7 i protokollen af 22.10.2008.

(Mødet udsat kl. 10.55)

(Fra 11.15 til 11.30 fandt overrækkelsen af LUX-prisen sted).

(Mødet genoptaget kl. 11.30).


FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

4. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

°
° ° °

Talere: Gay Mitchell, som beklagede sig over tilrettelæggelsen af spørgetiden til Rådet, og Bernd Posselt, som støttede hans indlæg. (Formanden svarede, at deres bemærkninger ville blive fremsendt til Præsidiet).

°
° ° °


4.1. Godkendelse af Catherine Ashtons udnævnelse til medlem af Kommissionen (afstemning)

FORSLAG TIL AFGØRELSE B6-0575/2008

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P6_TA(2008)0505).


4.2. Det Europæiske Råds møde (15.-16. oktober 2008) (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0543/2008, B6-0550/2008, B6-0551/2008, B6-0552/2008, B6-0560/2008 og B6-0561/2008

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0543/2008

(erstatter B6-0543/2008, B6-0550/2008, B6-0551/2008 og B6-0552/2008)

stillet af:

Hartmut Nassauer for PPE-DE-Gruppen
Hannes Swoboda og Pervenche Berès for PSE-Gruppen
Annemie Neyts-Uyttebroeck og Margarita Starkevičiūtė for ALDE-Gruppen
Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Adam Bielan og Ryszard Czarnecki for UEN-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2008)0506).

Indlæg til afstemningen:

- Pervenche Berès, formand for ECON, inden afstemningen

- Wolf Klinz havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 6. Da mere end 40 medlemmer havde modsat sig, at dette ændringsforslag blev taget i betragtning, var det ikke blevet godtaget

- Hartmut Nassauer om dette mundtlige ændringsforslag

- Avril Doyle om afstemningen om punkt 6

- Margarita Starkevičiūtė havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 9. Da mere end 40 medlemmer havde modsat sig, at dette ændringsforslag blev taget i betragtning, var det ikke blevet godtaget

- Ona Juknevičienė havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 29. Da mere end 40 medlemmer havde modsat sig, at dette ændringsforslag blev taget i betragtning, var det ikke blevet godtaget

- Hartmut Nassauer om dette mundtlige ændringsforslag

- Hélène Goudin om, at ændringsforslagene ikke forelå inden afstemningen

- Alexander Alvaro for at beklage, at Rådet ikke havde været til stede under denne afstemning.

(Forslag til beslutning B6-0560/2008 og B6-0561/2008 bortfaldt).

°
° ° °

David Martin bød velkommen til Catherine Ashton, nyt medlem at Kommissionen.


4.3. Vikararbejde ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om vikararbejde [10599/2/2008 - C6-0327/2008 - 2002/0072(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Harlem Désir (A6-0373/2008)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt (P6_TA(2008)0507).


4.4. Beskyttelse af børn ved anvendelse af internet og andre kommunikationsteknologier ***I (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et flerårigt fællesskabsprogram til beskyttelse af børn, der bruger internet og andre kommunikationsteknologier [KOM(2008)0106 - C6-0092/2008 - 2008/0047(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0508)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0508).


4.5. Fremme af energieffektive vejtransportkøretøjer ***I (afstemning)


Betænkning: Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af renere og mere energieffektive vejtransportkøretøjer [KOM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Dan Jørgensen (A6-0291/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0509)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0509).


4.6. Markedsføringstilladelser for lægemidler ***I (afstemning)


Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/82/EF og direktiv 2001/83/EF for så vidt angår ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for lægemidler [KOM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0510)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0510).


4.7. Beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med timeshare ***I (afstemning)


Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af forbrugerne i forbindelse med visse aspekter ved timeshare, varige ferieprodukter, videresalg og bytte [KOM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Toine Manders (A6-0195/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

Toine Manders (ordfører) tog ordet.

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2008)0511)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0511).


FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

5. Højtideligt møde - FN's Alliance af Civilisationer

Fra kl. 12.00 til 12.30 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af FN's høje repræsentant for Alliancen af Civilisationer, Jorge Sampaios, besøg.


FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

6. Afstemningstid (fortsat)

6.1. Evaluering af aftalen EU/Australien om passageroplysninger (PNR) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Australien om luftfartsselskabers behandling og overførsel af passagerliste (PNR)-oplysninger med oprindelse i Den Europæiske Union til det australske toldvæsen [2008/2187(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sophia in 't Veld (A6-0403/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0512).

Indlæg til afstemningen:

- Sophia in 't Veld (ordfører) havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 1, litra g (godtaget), som gjorde det muligt at sætte teksten under afstemning under ét i stedet for opdelt.


6.2. Kollektive aftaler i EU (afstemning)

Betænkning: Udfordringerne for kollektive aftaler i EU [2008/2085(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Jan Andersson (A6-0370/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0513).

Indlæg til afstemningen:

- Jacek Protasiewicz havde meddelt, at PPE-DE-Gruppen havde taget sine ændrinsforslag 6, 8 og 10 tilbage.

°
° ° °

Emilio Menéndez del Valle tog ordet om fortsættelsen af mødet.


6.3. Demokrati, menneskerettigheder og den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Vietnam (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0538/2008, B6-0539/2008, B6-0540/2008 og B6-0542/2008

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0538/2008

(erstatter B6-0538/2008, B6-0539/2008 og B6-0542/2008)

stillet af:

Pasqualina Napoletano, Richard Howitt og Barbara Weiler for PSE-Gruppen
Marco Cappato og Marco Pannella for ALDE-Gruppen
Ewa Tomaszewska og Inese Vaidere for UEN-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2008)0514).

Indlæg til afstemningen:

- Marco Cappato havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt I (godtaget).


7. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Godkendelse af Catherine Ashtons udnævnelse til medlem af Kommissionen (B6-0575/2008):
Toomas Savi

Det Europæiske Råds møde (15.-16. oktober 2008) (RC-B6-0543/2008):
Jim Allister, Marian Harkin, Daniel Hannan, Eija-Riitta Korhola, Peter Skinner, Ivo Strejček, Gay Mitchell og Zuzana Roithová

Betænkning: Harlem Désir - A6-0373/2008:
Hubert Pirker og Ewa Tomaszewska

Betænkning: Roberta Angelilli - A6-0404/2008:
Neena Gill, Hubert Pirker, Zita Pleštinská, Jan Březina, Zuzana Roithová, Koenraad Dillen og Marusya Ivanova Lyubcheva

Betænkning: Françoise Grossetête - A6-0346/2008:
Milan Gaľa og Zuzana Roithová

Betænkning: Toine Manders - A6-0195/2008:
Neena Gill, Zuzana Roithová og Gary Titley

Betænkning: Jan Andersson - A6-0370/2008:
Zuzana Roithová, Marian Harkin, Mairead McGuinness, Philip Claeys, Ewa Tomaszewska og Katrin Saks.


8. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.35 og genoptaget kl. 15.05)

FORSÆDE: Martine ROURE
næstformand

9. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


10. Berigtigelse til en vedtaget tekst (forretningsordenens artikel 204a)

Det kompetente udvalg havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

Berigtigelse til Europa-Parlamentets holdning af 25. september 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af konkurrenceregler for transport med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje (kodificeret udgave)
P6_TA(2007)0397 - KOM(2006)0722 - C6-0433/2006 - 2006/0241 (CNS) - JURI

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 204a, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 48 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.


11. Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget 2009 (Sektion III) - Forslag til det almindelige budget 2009 (Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (forhandling)

Betænkning: Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009
[C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD)]
og
ændringsskrivelse nr. 1/2009 til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009
[SEK(2008)2435]
Sektion III, Kommissionen - Budgetudvalget. Ordfører: Jutta Haug (A6-0398/2008)

Betænkning: Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009
Sektion I, Europa-Parlamentet
Sektion II, Rådet
Sektion IV, Domstolen
Sektion V, Revisionsretten
Sektion VI, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Sektion VII, Regionsudvalget
Sektion VIII, Den Europæiske Ombudsmand
Sektion IX, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

Jutta Haug forelagde sin betænkning.

Janusz Lewandowski forelagde sin betænkning.

Talere: Dalia Grybauskaitė (medlem af Kommissionen) og Jean-Pierre Jouyet (formand for Rådet).

Talere: Ana Maria Gomes (ordfører for udtalelse fra AFET), Maria Martens (ordfører for udtalelse fra DEVE), Helmuth Markov (ordfører for udtalelse fra INTA), Pervenche Berès (ordfører for udtalelse fra ECON), Karin Jöns (ordfører for udtalelse fra EMPL), Péter Olajos (ordfører for udtalelse fra ENVI), Gabriela Creţu (ordfører for udtalelse fra IMCO), Miloš Koterec (ordfører for udtalelse fra REGI), Kyösti Virrankoski (ordfører for udtalelse fra AGRI), Emanuel Jardim Fernandes (ordfører for udtalelse fra PECH), Helga Trüpel (ordfører for udtalelse fra CULT), Monica Frassoni (ordfører for udtalelse fra JURI), Bárbara Dührkop Dührkop (ordfører for udtalelse fra LIBE), Costas Botopoulos (ordfører for udtalelse fra AFCO), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (ordfører for udtalelse fra FEMM), Mairead McGuinness (ordfører for udtalelse fra PETI) og László Surján for PPE-DE-Gruppen.

FORSÆDE: Mario MAURO
næstformand

Talere: Catherine Guy-Quint for PSE-Gruppen, Anne E. Jensen for ALDE-Gruppen, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, Wiesław Stefan Kuc for UEN-Gruppen, Esko Seppänen for GUE/NGL-Gruppen, Nils Lundgren for IND/DEM-Gruppen, Sergej Kozlík, Salvador Garriga Polledo, Thijs Berman, Nathalie Griesbeck, Gérard Onesta, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Pedro Guerreiro, Ashley Mote, Esther De Lange, Göran Färm, Seán Ó Neachtain, Margaritis Schinas, Brigitte Douay, Michael Gahler, Vicente Miguel Garcés Ramón og Vladimír Maňka.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ville Itälä, Reimer Böge og Jan Olbrycht.

Talere: Jean-Pierre Jouyet, Jutta Haug og Janusz Lewandowski.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.1 i protokollen af 23.10.2008, punkt 6.2 i protokollen af 23.10.2008 og punkt 6.3 i protokollen af 23.10.2008.


12. Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Bosnien-Hercegovina *** - Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Bosnien-Hercegovina (forhandling)

Henstilling: Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side (8225/2008 - KOM(2008)0182 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Doris Pack (A6-0378/2008)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Bosnien-Hercegovina

Doris Pack forelagde sin betænkning.

Jean-Pierre Jouyet (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Olli Rehn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Anna Ibrisagic for PPE-DE-Gruppen, Libor Rouček for PSE-Gruppen, Jules Maaten for ALDE-Gruppen, Gisela Kallenbach for Verts/ALE-Gruppen, Ryszard Czarnecki for UEN-Gruppen, Erik Meijer for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for IND/DEM-Gruppen, Philip Claeys løsgænger, Hubert Pirker, Hannes Swoboda, Jelko Kacin og Johannes Lebech.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Reinhard Rack, Pierre Pribetich, Metin Kazak, Justas Vincas Paleckis og Gisela Kallenbach.

Talere: Jean-Pierre Jouyet, Olli Rehn og Doris Pack.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Doris Pack for AFET om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side (B6-0541/2008)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.2 i protokollen af 23.10.2008 og punkt 8.6 i protokollen af 23.10.2008.

(Mødet udsat kl. 17.55 i afventning af spørgetiden og genoptaget kl. 18.05)


FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

13. Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)

Parlamentet behandlede en række spørgsmål til Kommissionen (B6-0475/2008).

Første del

Spørgsmål nr. 40 (Armando França): Narkotikastrategi.

Siim Kallas (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Armando França.

Spørgsmål nr. 41 (Péter Olajos): Import af fjerkrækødprodukter fra Kina.

Siim Kallas besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Péter Olajos, Jim Allister og Armando França.

Spørgsmål nr. 42 (Ona Juknevičienė): Gennemførelse af Den Europæiske Socialfond i medlemsstaterne.

Siim Kallas besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Ona Juknevičienė, Zita Pleštinská og Gay Mitchell.

Anden del

Spørgsmål nr. 43 (Dimitrios Papadimoulis): Fællesskabsfinansierede projekter og Siemens' "sorte kasser".

Siim Kallas besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Dimitrios Papadimoulis.

Spørgsmål nr. 44 bortfaldt, da spørgeren ikke var til stede.

Spørgsmål nr. 45 (Nirj Deva): Administrative anliggender og Lissabontraktaten.

Siim Kallas besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Nirj Deva og Reinhard Rack.

Spørgsmål nr. 46 (Ryszard Czarnecki): Misbrug og korruption blandt EU-tjenestemænd.

Siim Kallas besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Ryszard Czarnecki og Reinhard Rack.

Spørgsmål nr. 47 (Eoin Ryan): Konsekvensanalyse af et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag.
Spørgsmål nr. 48 (Marian Harkin): Et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag.

László Kovács (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene samt tillægsspørgsmål af Eoin Ryan og Marian Harkin.

László Kovács besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Georgios Papastamkos og Avril Doyle.

Spørgsmål nr. 50 (Seán Ó Neachtain): Finansiering af sikkerhedsforanstaltningerne i Europas regionale lufthavne.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Seán Ó Neachtain, Manolis Mavrommatis, Paul Rübig og Jim Higgins.

Spørgsmål nr. 51 (Stavros Arnaoutakis): Transport af høj kvalitet og øområder med småøer i EU.

Antonio Tajani besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Costas Botopoulos (for stilleren) og Avril Doyle.

Spørgsmål nr. 52 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): EU-lovgivningsforanstaltninger på området for søfartssikkerhed.

Antonio Tajani besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Manolis Mavrommatis (for stilleren) og Colm Burke.

Spørgsmål nr. 53 (Emmanouil Angelakas): Forbedring af bytransporten.

Antonio Tajani besvarede spørgsmålet samt tillægsspørgsmål af Emmanouil Angelakas, Mairead McGuinness og Paul Rübig.

Spørgsmål, der på grund af tidnød ikke var blevet besvaret, ville blive besvaret skriftligt (se bilag til det fuldstændige forhandlingsreferat).

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.


(Mødet udsat kl. 19.45 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

14. Mindehøjtidelighed for Holodomor, den store hungersnød i Ukraine (1932-1933) (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Mindehøjtidelighed for Holodomor, den store hungersnød i Ukraine (1932-1933)

Formanden indledte forhandlingen og glædede sig over, at den ukrainske ambassadør var til stede på tilhørerpladserne.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Charles Tannock for PPE-DE-Gruppen, Adrian Severin for PSE-Gruppen, Grażyna Staniszewska for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Adam Bielan for UEN-Gruppen, Helmuth Markov for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for IND/DEM-Gruppen, Bruno Gollnisch løsgænger, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Józef Pinior, Šarūnas Birutis, Milan Horáček, Wojciech Roszkowski, Georgios Toussas, Zbigniew Zaleski, Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Tunne Kelam, Janusz Onyszkiewicz, Andrzej Tomasz Zapałowski, Ari Vatanen, Jana Hybášková, Urszula Gacek og Colm Burke.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski og Mieczysław Edmund Janowski.

Antonio Tajani tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Rebecca Harms og Milan Horáček for Verts/ALE-Gruppen til minde om Holodomor, den kunstigt fremkaldte hungersnød i Ukraine (1932-1933) (B6-0571/2008)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Grażyna Staniszewska, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi og Šarūnas Birutis for ALDE-Gruppen til minde om Holodomor, den kunstigt fremkaldte hungersnød i Ukraine (1932-1933) ((B6-0572/2008)

- Andrzej Tomasz Zapałowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Mirosław Mariusz Piotrowski, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Janusz Wojciechowski, Inese Vaidere, Roberts Zīle og Ryszard Czarnecki for UEN-Gruppen til minde om Holodomor, den kunstigt fremkaldte hungersnød i Ukraine (1932-1933) (B6-0573/2008);

- Joseph Daul, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Colm Burke, Tunne Kelam, Urszula Gacek og Zita Pleštinská for PPE-DE-Gruppen til minde om Holodomor, den kunstigt fremkaldte hungersnød i Ukraine (1932-1933) (B6-0574/2008).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.7 i protokollen af 23.10.2008.


15. Lufthavnsafgifter ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lufthavnsafgifter [08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

Ulrich Stockmann forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Zsolt László Becsey for PPE-DE-Gruppen, Brian Simpson for PSE-Gruppen, Arūnas Degutis for ALDE-Gruppen, Roberts Zīle for UEN-Gruppen, Gerard Batten for IND/DEM-Gruppen, Georg Jarzembowski, Silvia-Adriana Ţicău, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Emanuel Jardim Fernandes, Robert Evans og Bogusław Liberadzki.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zuzana Roithová og Mieczysław Edmund Janowski.

Talere: Antonio Tajani og Ulrich Stockmann.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.1 i protokollen af 23.10.2008.


16. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 414.427/OJJE).


17. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.10.

Harald Rømer

Gérard Onesta

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonsignore, Borghezio, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik