Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 195kWORD 113k
Kolmapäev, 22. oktoober 2008 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Ravimite müügilubade tingimuste muutmine ***I – Ravimite võltsimine (arutelu)
 3.Tarbijate kaitse seoses osaajalise kasutamise õiguse teatavate aspektidega ***I (arutelu)
 4.Hääletused
  4.1.Catherine Ashtoni Euroopa Komisjoni liikmeks nimetamise heakskiitmine (hääletus)
  4.2.Euroopa Ülemkogu kohtumine (15.–16. oktoober 2008) (hääletus)
  4.3.Renditöö ***II (hääletus)
  4.4.Mitmeaastane ühenduse programm Internetti ja teisi kommunikatsioonitehnoloogiaid kasutavate laste kaitseks ***I (hääletus)
  4.5.Keskkonnasõbralike mootorsõidukite edendamine ***I (hääletus)
  4.6.Ravimite müügilubade tingimuste muutmine ***I (hääletus)
  4.7.Tarbijate kaitse seoses osaajalise kasutamise õiguse teatavate aspektidega ***I (hääletus)
 5.Pidulik istung – ÜRO esindaja Tsivilisatsioonide Liidus
 6.Hääletused (jätkamine)
  6.1.Austraalia-ELi reisijate isikuandmete (PNR) lepingu hindamine (hääletus)
  6.2.Kollektiivlepingutega seotud väljakutsed ELis (hääletus)
  6.3.Demokraatia, inimõigused ning Euroopa Liidu ja Vietnami vaheline uus partnerlus- ja koostööleping (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Parandus vastuvõetud tekstis (kodukorra artikkel 204a)
 11.2009. aasta üldeelarve projekt (III jagu) – 2009. aasta üldeelarve projekt (I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX jagu) (arutelu)
 12.EÜ ning Bosnia ja Hertsegoviina vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping *** – EÜ ning Bosnia ja Hertsegoviina vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (arutelu)
 13.Infotund (küsimused komisjonile)
 14.Holodomori (suur näljahäda Ukrainas 1932–1933) mälestamine (arutelu)
 15.Lennujaamatasud ***II (arutelu)
 16.Järgmise istungi päevakord
 17.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Marek SIWIEC
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Ravimite müügilubade tingimuste muutmine ***I – Ravimite võltsimine (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2001/82/EÜ ja direktiivi 2001/83/EÜ seoses ravimite müügilubade tingimuste muutmisega [KOM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

Komisjoni avaldus: Ravimite võltsimine

Françoise Grossetête tutvustas raportit.

Günter Verheugen (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Petya Stavreva (AGRI komisjoni arvamuse koostaja), Cristina Gutiérrez-Cortines fraktsiooni PPE-DE nimel, Dagmar Roth-Behrendt fraktsiooni PSE nimel, Alessandro Foglietta fraktsiooni UEN nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Kathy Sinnott fraktsiooni IND/DEM nimel, Irena Belohorská (fraktsioonilise kuuluvuseta), Eija-Riitta Korhola, Daciana Octavia Sârbu, Marios Matsakis, Hanne Dahl, Zuzana Roithová, Giovanna Corda, Thomas Ulmer, Genowefa Grabowska, Cristian Silviu Buşoi ja Amalia Sartori.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, Dagmar Roth-Behrendt, Jorgo Chatzimarkakis, Dumitru Oprea, Donato Tommaso Veraldi ja Emmanouil Angelakas.

Sõna võtsid Günter Verheugen ja Françoise Grossetête.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.10.2008protokoll punkt 4.6.


3. Tarbijate kaitse seoses osaajalise kasutamise õiguse teatavate aspektidega ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tarbijate kaitse kohta seoses osaajalise kasutamise õiguse, pikaajaliste puhkusetoodete, edasimüügi ja vahetuse teatavate aspektidega [KOM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Toine Manders (A6-0195/2008)

Toine Manders tutvustas raportit.

Sõna võttis Meglena Kuneva (komisjoni liige).

Sõna võtsid Emanuel Jardim Fernandes (TRAN komisjoni arvamuse koostaja), Antonio López-Istúriz White (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Malcolm Harbour fraktsiooni PPE-DE nimel, ja Joel Hasse Ferreira fraktsiooni PSE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Mechtild ROTHE
asepresident

Sõna võtsid Heide Rühle fraktsiooni Verts/ALE nimel, Leopold Józef Rutowicz fraktsiooni UEN nimel, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Charlotte Cederschiöld, Arlene McCarthy, Marian Zlotea ja Bernadette Vergnaud.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Philip Bradbourn ja Zuzana Roithová.

Sõna võtsid Meglena Kuneva ja Toine Manders.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.10.2008protokoll punkt 4.7.

(Istung katkestati kell 10.55.)

(Kell 11.1511.30 kogunes parlament Luxi auhinna üleandmise puhul.)

(Istung jätkus kell 11.30.)


ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

4. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarl-veebilehel.

°
° ° °

Sõna võtsid Gay Mitchell, kes kaebas nõukogu infotunni korralduse üle, ja Bernd Posselt, kes toetas tema sõnavõttu (asepresident vastas, et nende märkused edastatakse juhatusele).

°
° ° °


4.1. Catherine Ashtoni Euroopa Komisjoni liikmeks nimetamise heakskiitmine (hääletus)

OTSUSE ETTEPANEK B6-0575/2008

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0505)


4.2. Euroopa Ülemkogu kohtumine (15.–16. oktoober 2008) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0543/2008, B6-0550/2008, B6-0551/2008, B6-0552/2008, B6-0560/2008 ja B6-0561/2008

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0543/2008

(asendades B6-0543/2008, B6-0550/2008, B6-0551/2008 ja B6-0552/2008):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Hartmut Nassauer fraktsiooni PPE-DE nimel,
Hannes Swoboda ja Pervenche Berès fraktsiooni PSE nimel,
Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Margarita Starkevičiūtė fraktsiooni ALDE nimel,
Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Adam Bielan ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni UEN nimel.

Vastu võetud (P6_TA(2008)0506)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

- Pervenche Berès (ECON komisjoni esimees) enne hääletust,

- Wolf Klinz esitas lõike 6 kohta suulise muudatusettepaneku; üle 40 parlamendiliikme oli sellele vastu ning suulist muudatusettepanekut vastu ei võetud,

- Hartmut Nassauer nimetatud suulise muudatusettepaneku kohta,

- Avril Doyle lõike 6 hääletusele panemise kohta,

- Margarita Starkevičiūtė esitas lõike 9 kohta suulise muudatusettepaneku; üle 40 parlamendiliikme oli sellele vastu ning suulist muudatusettepanekut vastu ei võetud,

- Ona Juknevičienė esitas lõike 29 kohta suulise muudatusettepaneku; üle 40 parlamendiliikme oli sellele vastu ning suulist muudatusettepanekut vastu ei võetud,

- Hartmut Nassauer eelnimetatud suulise muudatusettepaneku kohta,

- Hélène Goudin muudatusettepanekute kättesaadavuse kohta enne hääletust,

- Alexander Alvaro taunis nõukogu puudumist sellelt hääletuselt.

(Resolutsiooni ettepanekud B6-0560/2008 ja B6-0561/2008 muutusid kehtetuks.)

°
° ° °

David Martin tervitas Euroopa Komisjoni uut liiget Catherine Ashtonit tema uues ametis.


4.3. Renditöö ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv renditöö kohta [10599/2/2008 - C6-0327/2008 - 2002/0072(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Harlem Désir (A6-0373/2008)

(Kvalifitseeritud häälteenamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

NÕUKOGU ÜHINE SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P6_TA(2008)0507)


4.4. Mitmeaastane ühenduse programm Internetti ja teisi kommunikatsioonitehnoloogiaid kasutavate laste kaitseks ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse mitmeaastane ühenduse programm Internetti ja teisi kommunikatsioonitehnoloogiaid kasutavate laste kaitseks [KOM(2008)0106 - C6-0092/2008 - 2008/0047(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0508)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0508)


4.5. Keskkonnasõbralike mootorsõidukite edendamine ***I (hääletus)


Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv keskkonnasõbralike ja energiatõhusate mootorsõidukite edendamise kohta [KOM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Dan Jørgensen (A6-0291/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0509)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0509)


4.6. Ravimite müügilubade tingimuste muutmine ***I (hääletus)


Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2001/82/EÜ ja direktiivi 2001/83/EÜ seoses ravimite müügilubade tingimuste muutmisega [KOM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0510)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0510)


4.7. Tarbijate kaitse seoses osaajalise kasutamise õiguse teatavate aspektidega ***I (hääletus)


Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tarbijate kaitse kohta seoses osaajalise kasutamise õiguse, pikaajaliste puhkusetoodete, edasimüügi ja vahetuse teatavate aspektidega [KOM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Toine Manders (A6-0195/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

Sõna võttis Toine Manders (raportöör).

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P6_TA(2008)0511)

ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P6_TA(2008)0511)


ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

5. Pidulik istung – ÜRO esindaja Tsivilisatsioonide Liidus

Kell 12.00 kuni 12.30 toimus parlamendi pidulik istung ÜRO kõrge esindaja Tsivilisatsioonide Liidus Jorge Sampaio visiidi puhul.


ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

6. Hääletused (jätkamine)

6.1. Austraalia-ELi reisijate isikuandmete (PNR) lepingu hindamine (hääletus)

Raport soovitus nõukogule Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise lepingu, mis käsitleb lennuettevõtjate poolt Euroopa Liidust pärineva broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolliametile, sõlmimise kohta [2008/2187(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sophia in 't Veld (A6-0403/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0512)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

- Sophia in 't Veld (raportöör) esitas lõike 1 punkti G kohta suulise muudatusettepaneku (vastu võetud), mis võimaldas panna teksti hääletusele plokina, mitte osade kaupa.


6.2. Kollektiivlepingutega seotud väljakutsed ELis (hääletus)

Raport kollektiivlepingutega seotud väljakutsete kohta ELis [2008/2085(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Jan Andersson (A6-0370/2008)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2008)0513)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

- Jacek Protasiewicz märkis, et fraktsioon PPE-DE võttis oma muudatusettepanekud 6, 8 ja 10 tagasi.

°
° ° °

Sõna võttis Emilio Menéndez del Valle istungi läbiviimise kohta.


6.3. Demokraatia, inimõigused ning Euroopa Liidu ja Vietnami vaheline uus partnerlus- ja koostööleping (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0538/2008, B6-0539/2008, B6-0540/2008 ja B6-0542/2008

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0538/2008

(asendades B6-0538/2008, B6-0539/2008 ja B6-0542/2008):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Pasqualina Napoletano, Richard Howitt ja Barbara Weiler fraktsiooni PSE nimel
Marco Cappato ja Marco Pannella fraktsiooni ALDE nimel
Ewa Tomaszewska ja Inese Vaidere fraktsiooni UEN nimel

Vastu võetud (P6_TA(2008)0514)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

- Marco Cappato esitas põhjenduse I kohta suulise muudatusettepaneku (vastu võetud).


7. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Catherine Ashtoni Euroopa Komisjoni liikmeks nimetamise heakskiitmine (B6-0575/2008):
Toomas Savi

Euroopa Ülemkogu kohtumine (15.–16. oktoober 2008) (RC-B6-0543/2008):
Jim Allister, Marian Harkin, Daniel Hannan, Eija-Riitta Korhola, Peter Skinner, Ivo Strejček, Gay Mitchell ja Zuzana Roithová

Raport: Harlem Désir - A6-0373/2008:
Hubert Pirker ja Ewa Tomaszewska

Raport: Roberta Angelilli - A6-0404/2008:
Neena Gill, Hubert Pirker, Zita Pleštinská, Jan Březina, Zuzana Roithová, Koenraad Dillen ja Marusya Ivanova Lyubcheva

Raport: Françoise Grossetête - A6-0346/2008:
Milan Gaľa ja Zuzana Roithová

Raport: Toine Manders - A6-0195/2008:
Neena Gill, Zuzana Roithová ja Gary Titley

Raport: Jan Andersson - A6-0370/2008:
Zuzana Roithová, Marian Harkin, Mairead McGuinness, Philip Claeys, Ewa Tomaszewska ja Katrin Saks


8. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“ ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused“ trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.35 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Martine ROURE
asepresident

9. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


10. Parandus vastuvõetud tekstis (kodukorra artikkel 204a)

Pädev komisjon on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud teksti kohta järgmise paranduse:

Parandus Euroopa Parlamendi 25. septembri 2007. aasta seisukohale ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus konkurentsieeskirjade rakendamiskorra kohta raudtee-, maantee- ja siseveetranspordis (kodifitseeritud versioon)
P6_TA(2007)0397 - KOM(2006)0722 - C6-0433/2006 - 2006/0241 (CNS) - JURI

Vastavalt kodukorra artiklile 204a loetakse parandus heakskiidetuks, kui hiljemalt nelikümmend kaheksa tundi pärast selle teatavakstegemist ei esita mõni fraktsioon või vähemalt nelikümmend parlamendiliiget taotlust selle hääletusele panekuks.


11. 2009. aasta üldeelarve projekt (III jagu) – 2009. aasta üldeelarve projekt (I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX jagu) (arutelu)

Raport Euroopa Liidu 2009. eelarveaasta üldeelarve projekti kohta, III jagu – komisjon (C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD)) ning Euroopa Liidu 2009. eelarveaasta üldeelarve esialgse projekti kirjaliku muutmisettepaneku nr 1/2009 (SEK(2008)2435) kohta - Eelarvekomisjon. Raportöör: Jutta Haug (A6-0398/2008)

Raport Euroopa Liidu 2009. eelarveaasta üldeelarve projekti kohta
I jagu - Euroopa Parlament
II jagu - nõukogu
IV jagu - Euroopa Kohus
V jagu - kontrollikoda
VI jagu - Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee
VII jagu - Regioonide Komitee
VIII jagu - Euroopa Ombudsman
IX jagu - Euroopa andmekaitseinspektor [C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

Jutta Haug tutvustas raportit.

Janusz Lewandowski tutvustas raportit.

Sõna võtsid Dalia Grybauskaitė (komisjoni liige) ja Jean-Pierre Jouyet (nõukogu eesistuja).

Sõna võtsid Ana Maria Gomes (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Maria Martens (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Helmuth Markov (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Pervenche Berès (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Karin Jöns (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Péter Olajos (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Gabriela Creţu (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Miloš Koterec (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Kyösti Virrankoski (AGRI komisjoni arvamuse koostaja), Emanuel Jardim Fernandes (PECH komisjoni arvamuse koostaja), Helga Trüpel (CULT komisjoni arvamuse koostaja), Monica Frassoni (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Bárbara Dührkop Dührkop (LIBE komisjoni arvamuse koostaja), Costas Botopoulos (AFCO komisjoni arvamuse koostaja), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Mairead McGuinness (PETI komisjoni arvamuse koostaja) ja László Surján fraktsiooni PPE-DE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Mario MAURO
asepresident

Sõna võtsid Catherine Guy-Quint fraktsiooni PSE nimel, Anne E. Jensen fraktsiooni ALDE nimel, Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Wiesław Stefan Kuc fraktsiooni UEN nimel, Esko Seppänen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nils Lundgren fraktsiooni IND/DEM nimel, Sergej Kozlík, Salvador Garriga Polledo, Thijs Berman, Nathalie Griesbeck, Gérard Onesta, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Pedro Guerreiro, Ashley Mote, Esther De Lange, Göran Färm, Seán Ó Neachtain, Margaritis Schinas, Brigitte Douay, Michael Gahler, Vicente Miguel Garcés Ramón ja Vladimír Maňka.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ville Itälä, Reimer Böge ja Jan Olbrycht.

Sõna võtsid Jean-Pierre Jouyet, Jutta Haug ja Janusz Lewandowski.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.10.2008protokoll punkt 6.123.10.2008protokoll punkt 6.2 ja 23.10.2008protokoll punkt 6.3.


12. EÜ ning Bosnia ja Hertsegoviina vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping *** – EÜ ning Bosnia ja Hertsegoviina vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (arutelu)

Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Bosnia ja Hertsegoviina vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu sõlmimise kohta (8225/2008 - KOM(2008)0182 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC)] - Väliskomisjon. Raportöör: Doris Pack (A6-0378/2008)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: EÜ ning Bosnia ja Hertsegoviina vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping

Doris Pack tutvustas raportit.

Jean-Pierre Jouyet (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Olli Rehn (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Anna Ibrisagic fraktsiooni PPE-DE nimel, Libor Rouček fraktsiooni PSE nimel, Jules Maaten fraktsiooni ALDE nimel, Gisela Kallenbach fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni UEN nimel, Erik Meijer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni IND/DEM nimel, Philip Claeys (fraktsioonilise kuuluvuseta), Hubert Pirker, Hannes Swoboda, Jelko Kacin ja Johannes Lebech.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Reinhard Rack, Pierre Pribetich, Metin Kazak, Justas Vincas Paleckis ja Gisela Kallenbach.

Sõna võtsid Jean-Pierre Jouyet, Olli Rehn ja Doris Pack.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Doris Pack AFET komisjoni nimel: Stabiliseerimis- ja assotsiatsioonilepingu sõlmimine ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Bosnia ja Hertsegoviina vahel (B6-0541/2008)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.10.2008protokoll punkt 8.2 ja 23.10.2008protokoll punkt 8.6.

(Istung katkestati enne infotundi kell 17.55 ja jätkus kell 18.05.)


ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

13. Infotund (küsimused komisjonile)

Parlament vaatas läbi komisjonile esitatavad küsimused (B6-0475/2008).

Esimene osa

Küsimus 40 (Armando França): Uimastitevastase võitluse strateegia

Siim Kallas (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Armando França.

Küsimus 41 (Péter Olajos): Linnulihatoodete import Hiinast

Siim Kallas vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Péter Olajos, Jim Allister ja Armando França.

Küsimus 42 (Ona Juknevičienė): Euroopa Sotsiaalfondi rakendamine liikmesriikides

Siim Kallas vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Ona Juknevičienė, Zita Pleštinská ja Gay Mitchell.

Teine osa

Küsimus 43 (Dimitrios Papadimoulis): Ühenduse krediidi abil rahastatavad projektid ja Siemensi nn mustad kassad

Siim Kallas vastas küsimusele ja täiendavale küsimusele, mille esitas(id) Dimitrios Papadimoulis.

Küsimus 44 muutus kehtetuks, kuna selle esitaja ei viibinud kohal.

Küsimus 45 (Nirj Deva): Haldusküsimused ja Lissaboni leping

Siim Kallas vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Nirj Deva ja Reinhard Rack.

Küsimus 46 (Ryszard Czarnecki): Võimu kuritarvitamine ja korruptsioon Euroopa Liidu struktuurides töötavate ametnike seas

Siim Kallas vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Ryszard Czarnecki ja Reinhard Rack.

Küsimus 47 (Eoin Ryan): Ettevõtete ühtse konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) mõju hindamine
Küsimus 48 (Marian Harkin): Ettevõtete ühtne konsolideeritud maksubaas

László Kovács (komisjoni liige) vastas küsimustele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Eoin Ryan ja Marian Harkin.

László Kovács vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Georgios Papastamkos ja Avril Doyle.

Küsimus 50 (Seán Ó Neachtain): Euroopa piirkondlikes lennujaamades rakendatavate turvameetmete rahastamine

Antonio Tajani (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Seán Ó Neachtain, Manolis Mavrommatis, Paul Rübig ja Jim Higgins.

Küsimus 51 (Stavros Arnaoutakis): Transpordi kvaliteet ja Euroopa Liidu väikesaared

Antonio Tajani vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Costas Botopoulos (autori asendaja) ja Avril Doyle.

Küsimus 52 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Euroopa Liidu õigusloome meretranspordi ohutuse alal

Antonio Tajani vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Manolis Mavrommatis (autori asendaja) ja Colm Burke.

Küsimus 53 (Emmanouil Angelakas): Linnatranspordi kvaliteedi parandamine

Antonio Tajani vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Emmanouil Angelakas, Mairead McGuinness ja Paul Rübig.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Komisjoni infotund lõppes.


(Istung katkestati kell 19.45 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

14. Holodomori (suur näljahäda Ukrainas 1932–1933) mälestamine (arutelu)

Komisjoni avaldus: Holodomori (suur näljahäda Ukrainas 1932–1933) mälestamine

Asepresident juhatas arutelu sisse, tervitades Ukraina suursaadikut, kes viibis külastajate rõdul.

Antonio Tajani (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Charles Tannock fraktsiooni PPE-DE nimel, Adrian Severin fraktsiooni PSE nimel, Grażyna Staniszewska fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Adam Bielan fraktsiooni UEN nimel, Helmuth Markov fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni IND/DEM nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Józef Pinior, Šarūnas Birutis, Milan Horáček, Wojciech Roszkowski, Georgios Toussas, Zbigniew Zaleski, Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Tunne Kelam, Janusz Onyszkiewicz, Andrzej Tomasz Zapałowski, Ari Vatanen, Jana Hybášková, Urszula Gacek ja Colm Burke.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski ja Mieczysław Edmund Janowski.

Sõna võttis Antonio Tajani.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Rebecca Harms ja Milan Horáček fraktsiooni Verts/ALE nimel: Holodomori ehk Ukrainas 1932.–1933. aastal kunstlikult tekitatud näljahäda mälestamine (B6-0571/2008);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Grażyna Staniszewska, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi ja Šarūnas Birutis fraktsiooni ALDE nimel: Holodomori ehk Ukrainas 1932_–1933. aastal kunstlikult tekitatud näljahäda mälestamine (B6-0572/2008);

- Andrzej Tomasz Zapałowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Mirosław Mariusz Piotrowski, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Janusz Wojciechowski, Inese Vaidere, Roberts Zīle ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni UEN nimel: Holodomori ehk Ukrainas 1932_–1933. aastal kunstlikult tekitatud näljahäda mälestamine (B6-0573/2008);

- Joseph Daul, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Colm Burke, Tunne Kelam, Urszula Gacek ja Zita Pleštinská fraktsiooni PPE-DE nimel: Holodomori ehk Ukrainas 1932_–1933. aastal kunstlikult tekitatud näljahäda mälestamine (B6-0574/2008).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.10.2008protokoll punkt 8.7.


15. Lennujaamatasud ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lennujaamatasude kohta [08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

Ulrich Stockmann tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Antonio Tajani (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Zsolt László Becsey fraktsiooni PPE-DE nimel, Brian Simpson fraktsiooni PSE nimel, Arūnas Degutis fraktsiooni ALDE nimel, Roberts Zīle fraktsiooni UEN nimel, Gerard Batten fraktsiooni IND/DEM nimel, Georg Jarzembowski, Silvia-Adriana Ţicău, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Emanuel Jardim Fernandes, Robert Evans ja Bogusław Liberadzki.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zuzana Roithová ja Mieczysław Edmund Janowski.

Sõna võtsid Antonio Tajani ja Ulrich Stockmann.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.10.2008protokoll punkt 8.1.


16. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord“ PE 414.427/OJJE).


17. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.10.

Harald Rømer

Gérard Onesta

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonsignore, Borghezio, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika