Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 198kWORD 118k
Keskiviikko 22. lokakuuta 2008 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutokset ***I - Lääkkeiden väärentäminen (keskustelu)
 3.Kuluttajien suojaaminen aikaosuuksiin liittyvien tiettyjen seikkojen osalta ***I (keskustelu)
 4.Äänestykset
  4.1.Catherine Ashtonin komission jäseneksi nimittämisen hyväksyminen (äänestys)
  4.2.Eurooppa-neuvoston kokous (15. ja 16. lokakuuta 2008) (äänestys)
  4.3.Vuokratyö ***II (äänestys)
  4.4.Internetiä ja muita viestintäteknologioita käyttävien lasten suojelu ***I (äänestys)
  4.5.Puhtaiden ja energiatehokkaiden maantieajoneuvojen edistäminen ***I (äänestys)
  4.6.Lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutokset ***I (äänestys)
  4.7.Kuluttajien suojaaminen aikaosuuksiin liittyvien tiettyjen seikkojen osalta ***I (äänestys)
 5.Juhlaistunto - YK:n Alliance of Civilisations -hankkeen edustaja
 6.Äänestykset (jatkoa)
  6.1.EU:n ja Australian välisen matkustajarekisteritietoja koskevan sopimuksen arviointi (äänestys)
  6.2.Työehtosopimuksiin kohdistuvat haasteet EU:ssa (äänestys)
  6.3.Demokratia, ihmisoikeudet sekä Euroopan unionin ja Vietnamin uusi kumppanuus- ja yhteistyösopimus (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Oikaisu hyväksyttyyn tekstiin (työjärjestyksen 204 a artikla)
 11.Esitys yleiseksi talousarvioksi 2009 (Pääluokka III) - Esitys yleiseksi talousarvioksi 2009 (Pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (keskustelu)
 12.EY:n ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus *** - EY:n ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus (keskustelu)
 13.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 14.Ukrainan suuren nälänhädän Holodomorin (1932–1933) muistopäivä (keskustelu)
 15.Lentoasemamaksut ***II (keskustelu)
 16.Seuraavan istunnon esityslista
 17.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Marek SIWIEC

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutokset ***I - Lääkkeiden väärentäminen (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2001/82/EY ja 2001/83/EY muuttamisesta siltä osin kuin kyse on lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutoksista [KOM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

Komission julkilausuma: Lääkkeiden väärentäminen

Françoise Grossetête esitteli laatimansa mietinnön.

Günter Verheugen (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Petya Stavreva (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Cristina Gutiérrez-Cortines PPE-DE-ryhmän puolesta, Dagmar Roth-Behrendt PSE-ryhmän puolesta, Alessandro Foglietta UEN-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Kathy Sinnott IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Irena Belohorská, Eija-Riitta Korhola, Daciana Octavia Sârbu, Marios Matsakis, Hanne Dahl, Zuzana Roithová, Giovanna Corda, Thomas Ulmer, Genowefa Grabowska, Cristian Silviu Buşoi ja Amalia Sartori.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Dagmar Roth-Behrendt, Jorgo Chatzimarkakis, Dumitru Oprea, Donato Tommaso Veraldi ja Emmanouil Angelakas.

Puheenvuorot: Günter Verheugen ja Françoise Grossetête.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.10.2008, kohta 4.6.


3. Kuluttajien suojaaminen aikaosuuksiin liittyvien tiettyjen seikkojen osalta ***I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajien suojaamisesta aikaosuuksiin, pitkäkestoisiin lomatuotteisiin, jälleenmyyntiin ja vaihtoon liittyvien tiettyjen seikkojen osalta [KOM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Toine Manders (A6-0195/2008)

Toine Manders esitteli laatimansa mietinnön.

Meglena Kuneva (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Emanuel Jardim Fernandes (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Antonio López-Istúriz White (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Malcolm Harbour PPE-DE-ryhmän puolesta ja Joel Hasse Ferreira PSE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Mechtild ROTHE

Puheenvuorot: Heide Rühle Verts/ALE-ryhmän puolesta, Leopold Józef Rutowicz UEN-ryhmän puolesta, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Charlotte Cederschiöld, Arlene McCarthy, Marian Zlotea ja Bernadette Vergnaud.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Philip Bradbourn ja Zuzana Roithová.

Puheenvuorot: Meglena Kuneva ja Toine Manders.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.10.2008, kohta 4.7.

(Istunto keskeytettiin klo 10.55)

(Parlamentti kokoontui klo 11.15-11.30 Lux-palkinnon luovutusta varten.)

(Istuntoa jatkettiin klo 11.30)


Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

4. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

Puheenvuorot: Gay Mitchell, joka valitti neuvoston kyselytunnin järjestelyistä, ja Bernd Posselt, joka kannatti edellistä puheenvuoroa (puhemies vastasi, että nämä huomiot välitetään puhemiehistölle).

°
° ° °


4.1. Catherine Ashtonin komission jäseneksi nimittämisen hyväksyminen (äänestys)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI B6-0575/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0505)


4.2. Eurooppa-neuvoston kokous (15. ja 16. lokakuuta 2008) (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0543/2008, B6-0550/2008, B6-0551/2008, B6-0552/2008, B6-0560/2008 ja B6-0561/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0543/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0543/2008, B6-0550/2008, B6-0551/2008 ja B6-0552/2008):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Hartmut Nassauer PPE-DE-ryhmän puolesta,
Hannes Swoboda ja Pervenche Berès PSE-ryhmän puolesta,
Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Margarita Starkevičiūtė ALDE-ryhmän puolesta,
Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Adam Bielan ja Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0506)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- ECON-valiokunnan puheenjohtaja Pervenche Berès käytti puheenvuoron ennen äänestystä.

- Wolf Klinz esitti 6 kohtaan suullisen tarkistuksen. Yli 40 jäsentä vastusti tätä suullista tarkistusta, joten sitä ei hyväksytty.

- Hartmut Nassauer käytti puheenvuoron tästä suullisesta tarkistuksesta.

- Avril Doyle käytti puheenvuoron äänestyksestä 6 kohdasta.

- Margarita Starkevičiūtė esitti 9 kohtaan suullisen tarkistuksen. Yli 40 jäsentä vastusti tätä suullista tarkistusta, joten sitä ei hyväksytty.

- Ona Juknevičienė esitti 29 kohtaan suullisen tarkistuksen. Yli 40 jäsentä vastusti tätä suullista tarkistusta, joten sitä ei hyväksytty.

- Hartmut Nassauer käytti puheenvuoron tästä suullisesta tarkistuksesta.

- Hélène Goudin käytti puheenvuoron tarkistusten saatavuudesta ennen äänestystä.

- Alexander Alvaro käytti puheenvuoron, jossa hän pahoitteli, että neuvosto ei ollut läsnä tässä äänestyksessä.

(Päätöslauselmaesitykset B6-0560/2008 ja B6-0561/2008 raukesivat.)

°
° ° °

David Martin toivotti tervetulleeksi komission uuden jäsenen Catherine Ashtonin.


4.3. Vuokratyö ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi vuokratyöstä [10599/2/2008 - C6-0327/2008 - 2002/0072(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Harlem Désir (A6-0373/2008)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

NEUVOSTON YHTEINEN KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P6_TA(2008)0507)


4.4. Internetiä ja muita viestintäteknologioita käyttävien lasten suojelu ***I (äänestys)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi internetiä ja muita viestintäteknologioita käyttävien lasten suojelua koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta [KOM(2008)0106 - C6-0092/2008 - 2008/0047(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0508)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0508)


4.5. Puhtaiden ja energiatehokkaiden maantieajoneuvojen edistäminen ***I (äänestys)


Mietintö: Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden maantieajoneuvojen edistämisestä [KOM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Dan Jørgensen (A6-0291/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0509)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0509)


4.6. Lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutokset ***I (äänestys)


Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2001/82/EY ja 2001/83/EY muuttamisesta siltä osin kuin kyse on lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutoksista [KOM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0510)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0510)


4.7. Kuluttajien suojaaminen aikaosuuksiin liittyvien tiettyjen seikkojen osalta ***I (äänestys)


Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kuluttajien suojaamisesta aikaosuuksiin, pitkäkestoisiin lomatuotteisiin, jälleenmyyntiin ja vaihtoon liittyvien tiettyjen seikkojen osalta [KOM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Toine Manders (A6-0195/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

Toine Manders (esittelijä) käytti puheenvuoron.

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2008)0511)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0511)


Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

5. Juhlaistunto - YK:n Alliance of Civilisations -hankkeen edustaja

Parlamentti kokoontui klo 12.00-12.30 juhlaistuntoon YK:n Alliance of Civilisations -hankkeen edustajan Jorge Sampaion vierailun johdosta.


Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

6. Äänestykset (jatkoa)

6.1. EU:n ja Australian välisen matkustajarekisteritietoja koskevan sopimuksen arviointi (äänestys)

Mietintö: Euroopan parlamentin suositus neuvostolle Euroopan unionin ja Australian välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionista saatujen lentoliikenteenharjoittajien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle [2008/2187(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sophia in 't Veld (A6-0403/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0512)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Sophia in 't Veld (esittelijä) esitti 1 kohdan g alakohtaan suullisen tarkistuksen (hyväksyttiin), minkä ansiosta tekstistä oli mahdollista äänestää yhtenä ryhmänä kohta kohdalta -äänestyksen asemesta.


6.2. Työehtosopimuksiin kohdistuvat haasteet EU:ssa (äänestys)

Mietintö: Työehtosopimuksiin kohdistuvat haasteet EU:ssa [2008/2085(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Jan Andersson (A6-0370/2008)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0513)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Jacek Protasiewicz ilmoitti, että PPE-DE-ryhmä oli peruuttanut tarkistuksensa 6, 8 ja 10.

°
° ° °

Emilio Menéndez del Valle käytti puheenvuoron istunnon johtamisesta.


6.3. Demokratia, ihmisoikeudet sekä Euroopan unionin ja Vietnamin uusi kumppanuus- ja yhteistyösopimus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0538/2008, B6-0539/2008, B6-0540/2008 ja B6-0542/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0538/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0538/2008, B6-0539/2008 ja B6-0542/2008):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Pasqualina Napoletano, Richard Howitt ja Barbara Weiler PSE-ryhmän puolesta
Marco Cappato ja Marco Pannella ALDE-ryhmän puolesta
Ewa Tomaszewska ja Inese Vaidere UEN-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0514)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Marco Cappato esitti johdanto-osan I kappaleeseen suullisen tarkistuksen (hyväksyttiin).


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Catherine Ashtonin komission jäseneksi nimittämisen hyväksyminen (B6-0575/2008):
Toomas Savi

Eurooppa-neuvoston kokous (15. ja 16. lokakuuta 2008)(RC-B6-0543/2008):
Jim Allister, Marian Harkin, Daniel Hannan, Eija-Riitta Korhola, Peter Skinner, Ivo Strejček, Gay Mitchell ja Zuzana Roithová

Mietintö: Harlem Désir - A6-0373/2008:
Hubert Pirker ja Ewa Tomaszewska

Mietintö: Roberta Angelilli - A6-0404/2008:
Neena Gill, Hubert Pirker, Zita Pleštinská, Jan Březina, Zuzana Roithová, Koenraad Dillen ja Marusya Ivanova Lyubcheva

Mietintö: Françoise Grossetête - A6-0346/2008:
Milan Gaľa ja Zuzana Roithová

Mietintö: Toine Manders - A6-0195/2008:
Neena Gill, Zuzana Roithová ja Gary Titley

Mietintö: Jan Andersson - A6-0370/2008:
Zuzana Roithová, Marian Harkin, Mairead McGuinness, Philip Claeys, Ewa Tomaszewska ja Katrin Saks


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.35 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
varapuhemies Martine ROURE

9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


10. Oikaisu hyväksyttyyn tekstiin (työjärjestyksen 204 a artikla)

Asiasta vastaava valiokunta on lähettänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

Oikaisu 25. syyskuuta 2007 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kilpailusääntöjen soveltamisesta rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteeseen (kodifioitu toisinto)
P6_TA(2007)0397 - KOM(2006)0722 - C6-0433/2006 - 2006/0241 (CNS) - JURI

Työjärjestyksen 204 a artiklan 4 kohdan mukaisesti oikaisu katsotaan hyväksytyksi ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 48 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.


11. Esitys yleiseksi talousarvioksi 2009 (Pääluokka III) - Esitys yleiseksi talousarvioksi 2009 (Pääluokat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (keskustelu)

Mietintö: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009 [C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD)] ja oikaisukirjelmä nro 1/2009 [SEC(2008)2435] esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009 Pääluokka III - Komissio - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Jutta Haug (A6-0398/2008)

Mietintö: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2009
Pääluokka I - Euroopan parlamentti,
Pääluokka II - Neuvosto,
Pääluokka IV - Tuomioistuin,
Pääluokka V - Tilintarkastustuomioistuin,
Pääluokka VI - Euroopan talous- ja sosiaalikomitea,
Pääluokka VII - Alueiden komitea,
Pääluokka VIII - Euroopan oikeusasiamies,
Pääluokka IX - Euroopan tietosuojavaltuutettu [C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

Jutta Haug esitteli laatimansa mietinnön.

Janusz Lewandowski esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Dalia Grybauskaitė (komission jäsen) ja Jean-Pierre Jouyet (neuvoston puheenjohtaja).

Puheenvuorot: Ana Maria Gomes (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Maria Martens (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Helmuth Markov (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pervenche Berès (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Karin Jöns (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Péter Olajos (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Gabriela Creţu (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Miloš Koterec (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kyösti Virrankoski (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Emanuel Jardim Fernandes (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Helga Trüpel (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Monica Frassoni (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bárbara Dührkop Dührkop (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Costas Botopoulos (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Mairead McGuinness (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja László Surján PPE-DE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Mario MAURO

Puheenvuorot: Catherine Guy-Quint PSE-ryhmän puolesta, Anne E. Jensen ALDE-ryhmän puolesta, Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Wiesław Stefan Kuc UEN-ryhmän puolesta, Esko Seppänen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nils Lundgren IND/DEM-ryhmän puolesta, Sergej Kozlík, Salvador Garriga Polledo, Thijs Berman, Nathalie Griesbeck, Gérard Onesta, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Pedro Guerreiro, Ashley Mote, Esther De Lange, Göran Färm, Seán Ó Neachtain, Margaritis Schinas, Brigitte Douay, Michael Gahler, Vicente Miguel Garcés Ramón ja Vladimír Maňka.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ville Itälä, Reimer Böge ja Jan Olbrycht.

Puheenvuorot: Jean-Pierre Jouyet, Jutta Haug ja Janusz Lewandowski.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.10.2008, kohta 6.1, istunnon pöytäkirja 23.10.2008, kohta 6.2 ja istunnon pöytäkirja 23.10.2008, kohta 6.3.


12. EY:n ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus *** - EY:n ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus (keskustelu)

Suositus: Ehdotus neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä (8225/2008 - KOM(2008)0182 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Doris Pack (A6-0378/2008)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EY:n ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus

Doris Pack esitteli laatimansa mietinnön.

Jean-Pierre Jouyet (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Olli Rehn (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Anna Ibrisagic PPE-DE-ryhmän puolesta, Libor Rouček PSE-ryhmän puolesta, Jules Maaten ALDE-ryhmän puolesta, Gisela Kallenbach Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta, Erik Meijer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Philip Claeys, Hubert Pirker, Hannes Swoboda, Jelko Kacin ja Johannes Lebech.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Reinhard Rack, Pierre Pribetich, Metin Kazak, Justas Vincas Paleckis ja Gisela Kallenbach.

Puheenvuorot: Jean-Pierre Jouyet, Olli Rehn ja Doris Pack.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Doris Pack AFET-valiokunnan puolesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä (B6-0541/2008)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.10.2008, kohta 8.2 ja istunnon pöytäkirja 23.10.2008, kohta 8.6.

(Istunto keskeytettiin klo 17.55 kyselytunnin alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 18.05.)


Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

13. Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Parlamentti käsitteli komissiolle osoitettuja kysymyksiä (B6-0475/2008).

Ensimmäinen osa

Kysymys 40 (Armando França): Huumausaineiden vastainen strategia.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Armando França.

Kysymys 41 (Péter Olajos): Siipikarjanlihavalmisteiden tuonti Kiinasta.

Siim Kallas vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Péter Olajos, Jim Allister ja Armando França.

Kysymys 42 (Ona Juknevičienė): Euroopan sosiaalirahaston täytäntöönpano jäsenvaltioissa.

Siim Kallas vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Ona Juknevičienė, Zita Pleštinská ja Gay Mitchell.

Toinen osa

Kysymys 43 (Dimitrios Papadimoulis): Yhteisön yhteisrahoittamat hankkeet ja Siemensin "mustat kassat".

Siim Kallas vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Dimitrios Papadimoulis.

Kysymys 44 raukesi laatijan poissaolon vuoksi.

Kysymys 45 (Nirj Deva): Hallinnolliset asiat ja Lissabonin sopimus.

Siim Kallas vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Nirj Deva ja Reinhard Rack.

Kysymys 46 (Ryszard Czarnecki): Euroopan unionin yksiköissä työskentelevien viranhaltijoiden syyllistyminen väärinkäytöksiin ja korruptioon.

Siim Kallas vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Ryszard Czarnecki ja Reinhard Rack.

Kysymys 47 (Eoin Ryan): Yhteisen yhtenäistetyn yhtiöveropohjan vaikutusten arviointi.
Kysymys 48 (Marian Harkin): Yhteinen konsolidoitu yhtiöveropohja.

László Kovács (komission jäsen) vastasi kysymyksiin sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Eoin Ryan ja Marian Harkin.


Kysymys 49 (Georgios Papastamkos): EU:n ja Kiinan tulliyhteistyö.

László Kovács vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Georgios Papastamkos ja Avril Doyle.

Kysymys 50 (Seán Ó Neachtain): Euroopan alueellisten lentoasemien turvatoimien rahoitus.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Seán Ó Neachtain, Manolis Mavrommatis, Paul Rübig ja Jim Higgins.

Kysymys 51 (Stavros Arnaoutakis): Korkealaatuiset liikennepalvelut ja Euroopan unionin piensaarialueet.

Antonio Tajani vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Costas Botopoulos (laatijan sijainen) ja Avril Doyle.

Kysymys 52 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Meriliikenteen turvallisuutta koskevat eurooppalaiset lainsäädäntötoimet.

Antonio Tajani vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Manolis Mavrommatis (laatijan sijainen) ja Colm Burke.

Kysymys 53 (Emmanouil Angelakas): Kaupunkiliikenteen parantaminen.

Antonio Tajani vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Emmanouil Angelakas, Mairead McGuinness ja Paul Rübig.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Komissiolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 19.45 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

14. Ukrainan suuren nälänhädän Holodomorin (1932–1933) muistopäivä (keskustelu)

Komission julkilausuma: Ukrainan suuren nälänhädän Holodomorin (1932–1933) muistopäivä

Puhemies käytti keskustelun johdannoksi puheenvuoron, jossa hän tervehti viralliselle lehterille saapunutta Ukrainan suurlähettilästä.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Charles Tannock PPE-DE-ryhmän puolesta, Adrian Severin PSE-ryhmän puolesta, Grażyna Staniszewska ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta, Helmuth Markov GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Józef Pinior, Šarūnas Birutis, Milan Horáček, Wojciech Roszkowski, Georgios Toussas, Zbigniew Zaleski, Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Tunne Kelam, Janusz Onyszkiewicz, Andrzej Tomasz Zapałowski, Ari Vatanen, Jana Hybášková, Urszula Gacek ja Colm Burke.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski ja Mieczysław Edmund Janowski.

Antonio Tajani käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Rebecca Harms ja Milan Horáček Verts/ALE-ryhmän puolesta Holodomorin, Ukrainan keinotekoisen nälänhädän (1932–1933) muistamisesta (B6-0571/2008)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Grażyna Staniszewska, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi ja Šarūnas Birutis ALDE-ryhmän puolesta Holodomorin, Ukrainan keinotekoisen nälänhädän (1932–1933) muistamisesta (B6-0572/2008)

- Andrzej Tomasz Zapałowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Mirosław Mariusz Piotrowski, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Janusz Wojciechowski, Inese Vaidere, Roberts Zīle ja Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta Holodomorin, Ukrainan keinotekoisen nälänhädän (1932–1933) muistamisesta (B6-0573/2008)

- Joseph Daul, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Colm Burke, Tunne Kelam, Urszula Gacek ja Zita Pleštinská PPE-DE-ryhmän puolesta Holodomorin, Ukrainan keinotekoisen nälänhädän (1932–1933) muistamisesta (B6-0574/2008).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.10.2008, kohta 8.7.


15. Lentoasemamaksut ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi lentoasemamaksuista [08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

Ulrich Stockmann esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Zsolt László Becsey PPE-DE-ryhmän puolesta, Brian Simpson PSE-ryhmän puolesta, Arūnas Degutis ALDE-ryhmän puolesta, Roberts Zīle UEN-ryhmän puolesta, Gerard Batten IND/DEM-ryhmän puolesta, Georg Jarzembowski, Silvia-Adriana Ţicău, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Emanuel Jardim Fernandes, Robert Evans ja Bogusław Liberadzki.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zuzana Roithová ja Mieczysław Edmund Janowski.

Puheenvuorot: Antonio Tajani ja Ulrich Stockmann.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.10.2008, kohta 8.1.


16. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 414.427/OJJE).


17. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.10.

Harald Rømer

Gérard Onesta

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonsignore, Borghezio, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö