Rodyklė 
Protokolas
PDF 203kWORD 118k
Trečiadienis, 2008 m. spalio 22 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Vaistų rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimas ***I. Vaistų padirbinėjimas (diskusijos)
 3.Vartotojų apsauga, susijusi su kai kuriais pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe aspektais ***I (diskusijos)
 4.Balsuoti skirtas laikas
  
4.1.Catherine Ashton paskyrimo Europos Komisijos nare patvirtinimas (balsavimas)
  
4.2.Europos Vadovų Tarybos susitikimas (2008 m. spalio 15–16 d.) (balsavimas)
  
4.3.Darbas per laikino įdarbinimo įmones ***II (balsavimas)
  
4.4.Daugiametė internetu ir kitomis ryšių technologijomis besinaudojančių vaikų apsaugos Bendrijos programa ***I (balsavimas)
  
4.5.Skatinimas naudoti įteisintą teršalų kiekį išmetančias kelių transporto priemones ***I (balsavimas)
  
4.6.Vaistų rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimas ***I (balsavimas)
  
4.7.Vartotojų apsauga, susijusi su kai kuriais pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe aspektais ***I (balsavimas)
 5.Iškilmingas posėdis. JTO civilizacijų aljanso atstovavimas
 6.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  
6.1.ES ir Australijos susitarimo dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) vertinimas (balsavimas)
  
6.2.Kolektyvinių susitarimų problemos ES (balsavimas)
  
6.3.Demokratija, žmogaus teisės ir naujasis ES ir Vietnamo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Priimto teksto klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 204a straipsnis)
 11.2009 m. bendrojo biudžeto projektas. III skirsnis - 2009 m. bendrojo biudžeto projektas. I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX skirsniai (diskusijos)
 12.Europos Bendrijų ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas ***. Europos Bendrijų ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (diskusijos)
 13.Klausimų valanda (klausimai Komisijai)
 14.Holodomoro, Didžiojo Ukrainos bado (1932–1933 m.), minėjimas (diskusijos)
 15.Oro uostų mokesčiai ***II (diskusijos)
 16.Kito posėdžio darbotvarkė
 17.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Marek SIWIEC
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Vaistų rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimas ***I. Vaistų padirbinėjimas (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2001/82/EB ir Direktyvos 2001/83/EB nuostatas dėl vaistų rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimo [COM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Françoise Grossetête (A6-0346/2008).

Komisijos pareiškimas: Vaistų padirbinėjimas

Françoise Grossetête pristatė pranešimą.

Günter Verheugen (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Petya Stavreva (AGRI komiteto nuomonės referentė), Cristina Gutiérrez-Cortines PPE-DE frakcijos vardu, Dagmar Roth-Behrendt PSE frakcijos vardu, Alessandro Foglietta UEN frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Kathy Sinnott IND/DEM frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Irena Belohorská, Eija-Riitta Korhola, Daciana Octavia Sârbu, Marios Matsakis, Hanne Dahl, Zuzana Roithová, Giovanna Corda, Thomas Ulmer, Genowefa Grabowska, Cristian Silviu Buşoi ir Amalia Sartori.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Dagmar Roth-Behrendt, Jorgo Chatzimarkakis, Dumitru Oprea, Donato Tommaso Veraldi ir Emmanouil Angelakas.

Kalbėjo: Günter Verheugen ir Françoise Grossetête.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 4.6 protokolo 22.10.2008.


3. Vartotojų apsauga, susijusi su kai kuriais pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe aspektais ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų apsaugos, susijusios su kai kuriais pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe, ilgalaikiais atostogų produktais, perpardavimo ir keitimosi aspektais [COM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Toine Manders (A6-0195/2008).

Toine Manders pristatė pranešimą.

Kalbėjo Meglena Kuneva (Komisijos narė).

Kalbėjo: Emanuel Jardim Fernandes (TRAN komiteto nuomonės referentas), Antonio López-Istúriz White (JURI komiteto nuomonės referentas), Malcolm Harbour PPE-DE frakcijos vardu ir Joel Hasse Ferreira PSE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Mechtild ROTHE
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Heide Rühle Verts/ALE frakcijos vardu, Leopold Józef Rutowicz UEN frakcijos vardu, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Charlotte Cederschiöld, Arlene McCarthy, Marian Zlotea ir Bernadette Vergnaud.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Philip Bradbourn ir Zuzana Roithová.

Kalbėjo: Meglena Kuneva ir Toine Manders.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 4.7 protokolo 22.10.2008.

(Posėdis sustabdytas 10.55 val.)

(Parlamentas 11.15–11.30 val. susirinko įteikti kino apdovanojimą „Lux“.)

(Posėdis atnaujintas 11.30 val.)


PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

4. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

°
° ° °

Kalbėjo: Gay Mitchell, kuris skundėsi dėl prastos klausimų Tarybai valandos organizavimo, ir Bernd Posselt, kuris pritarė ankstesniajam kalbėtojui (Pirmininkas atsakė, kad jų pastabos bus perduotos Biurui).

°
° ° °


4.1. Catherine Ashton paskyrimo Europos Komisijos nare patvirtinimas (balsavimas)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO B6-0575/2008

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P6_TA(2008)0505).


4.2. Europos Vadovų Tarybos susitikimas (2008 m. spalio 15–16 d.) (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0543/2008, B6-0550/2008, B6-0551/2008, B6-0552/2008, B6-0560/2008 ir B6-0561/2008

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0543/2008

(keičiama B6-0543/2008, B6-0550/2008, B6-0551/2008 ir B6-0552/2008):

pateiktas šių Parlamento narių:

Hartmut Nassauer PPE-DE frakcijos vardu,
Hannes Swoboda ir Pervenche Berès PSE frakcijos vardu,
Annemie Neyts-Uyttebroeck ir Margarita Starkevičiūtė ALDE frakcijos vardu,
Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Adam Bielan ir Ryszard Czarnecki UEN frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2008)0506).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Pervenche Berès, ECON komiteto pirmininkė, prieš balsavimą,

- Wolf Klinz žodžiu pateikė 6 dalies pakeitimą. Kadangi daugiau kaip 40 Parlamento narių prieštaravo šiam žodiniam pakeitimui, jis nebuvo priimtas,

- Hartmut Nassauer – dėl minėtojo žodinio pakeitimo,

- Avril Doyle – dėl balsavimo dėl 6 dalies,

- Margarita Starkevičiūtė žodžiu pateikė 9 dalies pakeitimą. Kadangi daugiau kaip 40 Parlamento narių prieštaravo šiam žodiniam pakeitimui, jis nebuvo priimtas,

- Ona Juknevičienė žodžiu pateikė 29 dalies pakeitimą. Kadangi daugiau kaip 40 Parlamento narių prieštaravo šiam žodiniam pakeitimui, jis nebuvo priimtas,

- Hartmut Nassauer – dėl pastarojo pakeitimo,

- Hélène Goudin – dėl pakeitimų nebuvimo prieš balsavimą,

- Alexander Alvaro apgailestavo, kad balsuojant nedalyvavo Tarybos atstovai.

(Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0560/2008 ir B6-0561/2008 anuliuoti.)

°
° ° °

David Martin pasveikino naująją Komisijos narę Catherine Ashton.


4.3. Darbas per laikino įdarbinimo įmones ***II (balsavimas)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos priimtos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl darbo per laikino įdarbinimo įmones [10599/2/2008 - C6-0327/2008 - 2002/0072(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Harlem Désir (A6-0373/2008).

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

BENDROJI TARYBOS POZICIJA

Paskelbtas patvirtintu (P6_TA(2008)0507).


4.4. Daugiametė internetu ir kitomis ryšių technologijomis besinaudojančių vaikų apsaugos Bendrijos programa ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma daugiametė internetu ir kitomis ryšių technologijomis besinaudojančių vaikų apsaugos Bendrijos programa [COM(2008)0106 - C6-0092/2008 - 2008/0047(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Roberta Angelilli (A6-0404/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0508).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0508).


4.5. Skatinimas naudoti įteisintą teršalų kiekį išmetančias kelių transporto priemones ***I (balsavimas)


Pranešimas dėl persvarstyto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skatinimo naudoti įteisintą teršalų kiekį išmetančias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones [COM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Dan Jørgensen (A6-0291/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0509).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0509).


4.6. Vaistų rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimas ***I (balsavimas)


Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2001/82/EB ir Direktyvos 2001/83/EB nuostatas dėl vaistų rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimo [COM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Françoise Grossetête (A6-0346/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0510).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0510).


4.7. Vartotojų apsauga, susijusi su kai kuriais pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe aspektais ***I (balsavimas)


Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų apsaugos, susijusios su kai kuriais pakaitinio naudojimosi bendra nuosavybe, ilgalaikiais atostogų produktais, perpardavimo ir keitimosi aspektais [COM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Toine Manders (A6-0195/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

Kalbėjo Toine Manders (pranešėjas).

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2008)0511).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2008)0511).


PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

5. Iškilmingas posėdis. JTO civilizacijų aljanso atstovavimas

JTO civilizacijų aljanso vyriausiojo įgaliotinio Jorge Sampaio apsilankymo proga nuo 12.00 iki 12.30 val. vyko iškilmingas Parlamento posėdis.


PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

6. Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)

6.1. ES ir Australijos susitarimo dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) vertinimas (balsavimas)

Pranešimas su pasiūlymu dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl Europos Sąjungos ir Australijos susitarimo dėl oro vežėjų atliekamo Europos Sąjungos pateiktų keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Australijos muitinės tarnybai sudarymo [2008/2187(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sophia in 't Veld (A6-0403/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0512).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Sophia in 't Veld (pranešėja) pateikė žodinį 1 dalies G punkto pakeitimą (jis buvo priimtas), pagal kurį galima balsuoti už visą tekstą iš karto, o ne dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių.


6.2. Kolektyvinių susitarimų problemos ES (balsavimas)

Pranešimas dėl kolektyvinių susitarimų problemų ES [2008/2085(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Jan Andersson (A6-0370/2008).

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2008)0513).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Jacek Protasiewicz nurodė, kad PPE-DE frakcija atsiėmė savo pateiktus 6, 8 ir 10 pakeitimus.

°
° ° °

Kalbėjo: Emilio Menéndez del Valle dėl posėdžio eigos.


6.3. Demokratija, žmogaus teisės ir naujasis ES ir Vietnamo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0538/2008, B6-0539/2008, B6-0540/2008 ir B6-0542/2008

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0538/2008

(keičiama B6-0538/2008, B6-0539/2008 ir B6-0542/2008):

pateiktas šių Parlamento narių:

Pasqualina Napoletano, Richard Howitt ir Barbara Weiler PSE frakcijos vardu,
Marco Cappato ir Marco Pannella ALDE frakcijos vardu,
Ewa Tomaszewska ir Inese Vaidere UEN frakcijos vardu.

Priimta (P6_TA(2008)0514).

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Marco Cappato pateikė žodinį I konstatuojamosios dalies pakeitimą (jis buvo priimtas).


7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Catherine Ashton paskyrimo Europos Komisijos nare patvirtinimas (B6-0575/2008):
Toomas Savi

Europos Vadovų Tarybos susitikimas (2008 m. spalio 15–16 d.) (RC-B6-0543/2008):
Jim Allister, Marian Harkin, Daniel Hannan, Eija-Riitta Korhola, Peter Skinner, Ivo Strejček, Gay Mitchell ir Zuzana Roithová

Pranešimas: Harlem Désir - A6-0373/2008:
Hubert Pirker ir Ewa Tomaszewska

Pranešimas: Roberta Angelilli - A6-0404/2008:
Neena Gill, Hubert Pirker, Zita Pleštinská, Jan Březina, Zuzana Roithová, Koenraad Dillen ir Marusya Ivanova Lyubcheva

Pranešimas: Françoise Grossetête - A6-0346/2008:
Milan Gaľa ir Zuzana Roithová

Pranešimas: Toine Manders - A6-0195/2008:
Neena Gill, Zuzana Roithová ir Gary Titley

Pranešimas: Jan Andersson - A6-0370/2008:
Zuzana Roithová, Marian Harkin, Mairead McGuinness, Philip Claeys, Ewa Tomaszewska ir Katrin Saks


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.35 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Martine ROURE
Pirmininko pavaduotoja

9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


10. Priimto teksto klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 204a straipsnis)

Atsakingas komitetas perdavė šį Europos Parlamento priimto teksto klaidų ištaisymą:

2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento pozicijos dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkurencijos taisyklių taikymo geležinkelių, kelių ir vidaus vandenų transportui (kodifikuota redakcija) klaidų ištaisymą P6_TA(2007)0397 - COM(2006)0722 - C6-0433/2006 - 2006/0241 (CNS) - JURI

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 204a straipsnio 4 dalį laikoma, kad šiam klaidų ištaisymui pritarta, jeigu per 48 valandas frakcija arba ne mažiau kaip 40 Parlamento narių nepareikalauja, kad dėl jo būtų balsuojama.


11. 2009 m. bendrojo biudžeto projektas. III skirsnis - 2009 m. bendrojo biudžeto projektas. I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX skirsniai (diskusijos)

Pranešimas dėl 2009 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto [(C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD)]
ir
2009 finansinių metų Europos Sąjungos preliminaraus bendrojo biudžeto projekto taisomojo rašto Nr. 1/2009 [(SEC(2008)2435)]
III skirsnis, Komisija - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Jutta Haug (A6-0398/2008).

Pranešimas dėl 2009 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projekto
I skirsnis. Europos Parlamentas
II skirsnis. Taryba
IV skirsnis. Teisingumo Teismas
V skirsnis. Audito Rūmai
VI skirsnis. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
VII skirsnis. Regionų komitetas
VIII skirsnis. Europos ombudsmenas
IX skirsnis. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas [C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008).

Jutta Haug pristatė pranešimą.

Janusz Lewandowski pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Dalia Grybauskaitė (Komisijos narė) ir Jean-Pierre Jouyet (einantis Tarybos Pirmininko pareigas).

Kalbėjo: Ana Maria Gomes (AFET komiteto nuomonės referentė), Maria Martens (DEVE komiteto nuomonės referentė), Helmuth Markov (INTA komiteto nuomonės referentas), Pervenche Berès (ECON komiteto nuomonės referentė), Karin Jöns (EMPL komiteto nuomonės referentė), Péter Olajos (ENVI komiteto nuomonės referentas), Gabriela Creţu (IMCO komiteto nuomonės referentė), Miloš Koterec (REGI komiteto nuomonės referentas), Kyösti Virrankoski (AGRI komiteto nuomonės referentas), Emanuel Jardim Fernandes (PECH komiteto nuomonės referentas), Helga Trüpel (CULT komiteto nuomonės referentė), Monica Frassoni (JURI komiteto nuomonės referentė), Bárbara Dührkop Dührkop (LIBE komiteto nuomonės referentė), Costas Botopoulos (AFCO komiteto nuomonės referentas), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (FEMM komiteto nuomonės referentė), Mairead McGuinness (PETI komiteto nuomonės referentė) ir László Surján PPE-DE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Mario MAURO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Catherine Guy-Quint PSE frakcijos vardu, Anne E. Jensen ALDE frakcijos vardu, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu, Wiesław Stefan Kuc UEN frakcijos vardu, Esko Seppänen GUE/NGL frakcijos vardu, Nils Lundgren IND/DEM frakcijos vardu, Sergej Kozlík, Salvador Garriga Polledo, Thijs Berman, Nathalie Griesbeck, Gérard Onesta, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Pedro Guerreiro, Ashley Mote, Esther De Lange, Göran Färm, Seán Ó Neachtain, Margaritis Schinas, Brigitte Douay, Michael Gahler, Vicente Miguel Garcés Ramón ir Vladimír Maňka.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ville Itälä, Reimer Böge ir Jan Olbrycht.

Kalbėjo: Jean-Pierre Jouyet, Jutta Haug ir Janusz Lewandowski.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.1 protokolo 23.10.2008, punktas 6.2 protokolo 23.10.2008 ir punktas 6.3 protokolo 23.10.2008.


12. Europos Bendrijų ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas ***. Europos Bendrijų ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (diskusijos)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos ir Komisijos sprendimo dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo sudarymo (8225/2008 - COM(2008)0182 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Doris Pack (A6-0378/2008).

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos Bendrijų ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas

Doris Pack pristatė pranešimą.

Jean-Pierre Jouyet (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Olli Rehn (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Anna Ibrisagic PPE-DE frakcijos vardu, Libor Rouček PSE frakcijos vardu, Jules Maaten ALDE frakcijos vardu, Gisela Kallenbach Verts/ALE frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki UEN frakcijos vardu, Erik Meijer GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Philip Claeys, Hubert Pirker, Hannes Swoboda, Jelko Kacin ir Johannes Lebech.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Reinhard Rack, Pierre Pribetich, Metin Kazak, Justas Vincas Paleckis ir Gisela Kallenbach.

Kalbėjo: Jean-Pierre Jouyet, Olli Rehn ir Doris Pack.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Doris Pack AFET komiteto vardu – dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo sudarymo (B6-0541/2008).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.2 protokolo 23.10.2008 ir punktas 8.6 protokolo 23.10.2008.

(Posėdis sustabdytas 17.55 val. prieš klausimų valandą ir atnaujintas 18.05 val.).


PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

13. Klausimų valanda (klausimai Komisijai)

Parlamentas svarstė klausimus Komisijai (B6-0475/2008).

Pirma dalis

Klausimas 40 (Armando França): Kovos su narkotikais strategija

Siim Kallas (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimą ir į Armando França papildomą klausimą.

Klausimas 41 (Péter Olajos): Paukštienos gaminių importas iš Kinijos

Siim Kallas atsakė į klausimą ir į Péter Olajos, Jim Allister ir Armando França papildomus klausimus.

Klausimas 42 (Ona Juknevičienė): Europos socialinio fondo naudojimas valstybėse narėse.

Siim Kallas atsakė į klausimą ir į Ona Juknevičienė, Zita Pleštinská ir Gay Mitchell papildomus klausimus.

Antra dalis

Klausimas 43 (Dimitrios Papadimoulis): Projektai, iš dalies finansuojami Bendrijos lėšomis, ir kompanijos „Siemens“ vadinamoji juodoji kasa

Siim Kallas atsakė į klausimą ir į Dimitrios Papadimoulis papildomą klausimą.

44 klausimas nebuvo pateiktas, nes klausimo teikėjas posėdyje nedalyvavo.

Klausimas 45 (Nirj Deva): Administraciniai reikalai ir Lisabonos sutartis

Siim Kallas atsakė į klausimą ir į Nirj Deva ir Reinhard Rack papildomus klausimus.

Klausimas 46 (Ryszard Czarnecki): Piktnaudžiavimas valdžia ir Europos Sąjungos institucijose dirbančių pareigūnų korupcija

Siim Kallas atsakė į klausimą ir į Ryszard Czarnecki ir Reinhard Rack papildomus klausimus.

Klausimas 47 (Eoin Ryan): Bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės poveikio vertinimas
Klausimas 48 (Marian Harkin): Bendra konsoliduota pelno mokesčio bazė

László Kovács (Komisijos narys) atsakė į klausimus ir į Eoin Ryan ir Marian Harkin papildomus klausimus.


Klausimas 49 (Georgios Papastamkos): ES ir Kinijos muitinių bendradarbiavimas

László Kovács atsakė į klausimą ir į Georgios Papastamkos ir Avril Doyle papildomus klausimus.

Klausimas 50 (Seán Ó Neachtain): Europos regioniniuose oro uostuose įdiegiamų saugos priemonių finansavimas

Antonio Tajani (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimą ir į Seán Ó Neachtain, Manolis Mavrommatis, Paul Rübig ir Jim Higgins papildomus klausimus.

Klausimas 51 (Stavros Arnaoutakis): Transporto kokybė ir Europos Sąjungos mažose salose esantys regionai

Antonio Tajani atsakė į klausimą ir į Costas Botopoulos (pavaduojantis autorių) ir Avril Doyle papildomus klausimus.

Klausimas 52 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): ES teisės aktai dėl jūrų transporto saugos

Antonio Tajani atsakė į klausimą ir į Manolis Mavrommatis (pavaduojantis autorių) ir Colm Burke papildomus klausimus.

Klausimas 53 (Emmanouil Angelakas): Miesto transporto kokybės gerinimas

Antonio Tajani atsakė į klausimą ir į Emmanouil Angelakas, Mairead McGuinness ir Paul Rübig papildomus klausimus.

Atsakymai į klausimus, į kuriuos nebuvo atsakyta dėl laiko stokos, bus pateikti raštu (žr. stenogramos priedą).

Klausimų Komisijai valanda baigta.


(Posėdis sustabdytas 19.45 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

14. Holodomoro, Didžiojo Ukrainos bado (1932–1933 m.), minėjimas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Holodomoro, Didžiojo Ukrainos bado (1932–1933 m.), minėjimas

Pirmininkė pradėjo diskusijas pasveikindama lankytojų galerijoje sėdintį Ukrainos ambasadorių.

Antonio Tajani (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Charles Tannock PPE-DE frakcijos vardu, Adrian Severin PSE frakcijos vardu, Grażyna Staniszewska ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Adam Bielan UEN frakcijos vardu, Helmuth Markov GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Bruno Gollnisch, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Józef Pinior, Šarūnas Birutis, Milan Horáček, Wojciech Roszkowski, Georgios Toussas, Zbigniew Zaleski, Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Tunne Kelam, Janusz Onyszkiewicz, Andrzej Tomasz Zapałowski, Ari Vatanen, Jana Hybášková, Urszula Gacek ir Colm Burke.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski ir Mieczysław Edmund Janowski.

Kalbėjo Antonio Tajani.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Rebecca Harms ir Milan Horáček Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Holodomoro, Ukrainoje dirbtinai sukelto badmečio (1932–1933 m.), minėjimo (B6-0571/2008);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Grażyna Staniszewska, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi ir Šarūnas Birutis ALDE frakcijos vardu – dėl Holodomoro, Ukrainoje dirbtinai sukelto badmečio (1932–1933 m.), minėjimo (B6-0572/2008);

- Andrzej Tomasz Zapałowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Mirosław Mariusz Piotrowski, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Janusz Wojciechowski, Inese Vaidere, Roberts Zīle ir Ryszard Czarnecki UEN frakcijos vardu – dėl Holodomoro, Ukrainoje dirbtinai sukelto badmečio (1932–1933 m.), minėjimo (B6-0573/2008);

- Joseph Daul, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Colm Burke, Tunne Kelam, Urszula Gacek ir Zita Pleštinská PPE-DE frakcijos vardu – dėl Holodomoro, Ukrainoje dirbtinai sukelto badmečio (1932–1933 m.), minėjimo (B6-0574/2008).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.7 protokolo 23.10.2008.


15. Oro uostų mokesčiai ***II (diskusijos)

Rekomendacija dėl antrojo svarstymo dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl oro uosto mokesčių [08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008).

Ulrich Stockmann pateikė rekomendaciją dėl antrojo svarstymo.

Kalbėjo Antonio Tajani (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Zsolt László Becsey PPE-DE frakcijos vardu, Brian Simpson PSE frakcijos vardu, Arūnas Degutis ALDE frakcijos vardu, Roberts Zīle UEN frakcijos vardu, Gerard Batten IND/DEM frakcijos vardu, Georg Jarzembowski, Silvia-Adriana Ţicău, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Emanuel Jardim Fernandes, Robert Evans ir Bogusław Liberadzki.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zuzana Roithová ir Mieczysław Edmund Janowski.

Kalbėjo: Antonio Tajani ir Ulrich Stockmann.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.1 protokolo 23.10.2008.


16. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 414.427/OJJE).


17. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.10 val.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonsignore, Borghezio, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika