Indekss 
Protokols
PDF 204kWORD 116k
Trešdiena, 2008. gada 22. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Zāļu tirdzniecības atļauju nosacījumu grozīšana ***I - Zāļu patentu pārkāpumi (debates)
 3.Patērētāju aizsardzība attiecībā uz dažiem aspektiem, kas saistīti ar īpašumtiesībām uz laiku ***I (debates)
 4.Balsošanas laiks
  
4.1.Catherine Ashton kandidatūras apstiprināšana Eiropas Komisijas locekles amatā (balsošana)
  
4.2.Eiropadomes sanāksme (2008. gada 15. un 16. oktobris) (balsošana)
  
4.3.Pagaidu darba aģentūras ***II (balsošana)
  
4.4.Bērnu aizsardzība, kuri izmanto internetu un citas saziņas tehnoloģijas ***I (balsošana)
  
4.5."Tīro" autotransporta līdzekļu veicināšana***I (balsošana)
  
4.6.Zāļu tirdzniecības atļauju nosacījumu grozīšana ***I (balsošana)
  
4.7.Patērētāju aizsardzība attiecībā uz dažiem aspektiem, kas saistīti ar īpašumtiesībām uz laiku ***I (balsošana)
 5.Svinīgā sēde - ANO Civilizāciju alianses pārstāvība
 6.Balsošanas laiks (turpinājums)
  
6.1.Austrālijas un ES PDR nolīguma novērtējums (balsošana)
  
6.2.Uzdevumi, kas jārisina saistībā ar koplīgumiem ES (balsošana)
  
6.3.Demokrātija, cilvēktiesības un jaunais ES un Vjetnamas partnerības un sadarbības nolīgums (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Kļūdu labojums pieņemtā tekstā (Reglamenta 204.a pants)
 11.2009. gada vispārējā budžeta projekts (III iedaļa) - 2009. gada budžets (I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX iedaļa) (debates)
 12.Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp EK un Bosniju un Hercegovinu *** - Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp EK un Bosniju un Hercegovinu (debates)
 13.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 14.Pieminot golodomoru — apzināti izraisīto badu Ukrainā (1932.-1933. gads) (debates)
 15.Lidostas maksas ***II (debates)
 16.Nākamās sēdes darba kārtība
 17.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Marek SIWIEC
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Zāļu tirdzniecības atļauju nosacījumu grozīšana ***I - Zāļu patentu pārkāpumi (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2001/82/EK un Direktīvu 2001/83/EK attiecībā uz pārmaiņām zāļu tirdzniecības atļauju nosacījumos [COM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Françoise Grossetête (A6-0346/2008).

Komisijas paziņojums: Zāļu patentu pārkāpumi.

Françoise Grossetête iepazīstināja ar ziņojumu.

Günter Verheugen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Petya Stavreva (AGRI komitejas atzinuma sagatavotāja), Cristina Gutiérrez-Cortines PPE-DE grupas vārdā, Dagmar Roth-Behrendt PSE grupas vārdā, Alessandro Foglietta UEN grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Kathy Sinnott IND/DEM grupas vārdā, Irena Belohorská, pie grupām nepiederoša deputāte, Eija-Riitta Korhola, Daciana Octavia Sârbu, Marios Matsakis, Hanne Dahl, Zuzana Roithová, Giovanna Corda, Thomas Ulmer, Genowefa Grabowska, Cristian Silviu Buşoi un Amalia Sartori.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Miroslav Mikolášik, Dagmar Roth-Behrendt, Jorgo Chatzimarkakis, Dumitru Oprea, Donato Tommaso Veraldi un Emmanouil Angelakas.

Uzstājās Günter Verheugen un Françoise Grossetête.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 22. oktobra protokola 4.6. punkts.


3. Patērētāju aizsardzība attiecībā uz dažiem aspektiem, kas saistīti ar īpašumtiesībām uz laiku ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par patērētāju aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem, kas saistīti ar īpašumtiesībām uz laiku, ilgtermiņa brīvdienu produktiem, to tālākpārdošanu un maiņu [COM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Toine Manders (A6-0195/2008).

Toine Manders iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Meglena Kuneva (Komisijas locekle).

Uzstājās Emanuel Jardim Fernandes (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), Antonio López-Istúriz White (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Malcolm Harbour PPE-DE grupas vārdā un Joel Hasse Ferreira PSE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Mechtild ROTHE
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Heide Rühle Verts/ALE grupas vārdā, Leopold Józef Rutowicz UEN grupas vārdā, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Charlotte Cederschiöld, Arlene McCarthy, Marian Zlotea un Bernadette Vergnaud.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Philip Bradbourn un Zuzana Roithová.

Uzstājās Meglena Kuneva un Toine Manders.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 22. oktobra protokola 4.7. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 10.55.)

(No plkst. 11.15 līdz 11.30 notika Parlamenta sēde, kurā pasniedza “Lux” balvu.)

(Sēde tika atsākta plkst. 11.30.)


SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

4. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē „Europarl”.

°
° ° °

Uzstājās Gay Mitchell, kurš izteica neapmierinātību par tā jautājumu laika norisi, kad jautājumus uzdeva Padomei, un Bernd Posselt, kurš piekrita iepriekš teiktajam (sēdes vadītājs atbildēja, ka nosūtīs viņu piezīmes Prezidijam).

°
° ° °


4.1. Catherine Ashton kandidatūras apstiprināšana Eiropas Komisijas locekles amatā (balsošana)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS B6-0575/2008

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0505).


4.2. Eiropadomes sanāksme (2008. gada 15. un 16. oktobris) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0543/2008, B6-0550/2008, B6-0551/2008, B6-0552/2008, B6-0560/2008 un B6-0561/2008.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0543/2008

(aizstāj B6-0543/2008, B6-0550/2008, B6-0551/2008 un B6-0552/2008)

Iesnieguši šādi deputāti:

Hartmut Nassauer PPE-DE grupas vārdā,
Hannes Swoboda un Pervenche Berès PSE grupas vārdā,
Annemie Neyts-Uyttebroeck un Margarita Starkevičiūtė ALDE grupas vārdā,
Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Adam Bielan un Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2008)0506).

Par balsojumu uzstājās:

- Pervenche Berès, ECON komitejas priekšsēdētāja, pirms balsošanas;

- Wolf Klinz iepazīstināja ar 6. punkta mutisku grozījumu; vairāk nekā 40 deputātu iebilda pret šā mutiskā grozījuma ņemšanu vērā, un to neiekļāva;

- Hartmut Nassauer par šo mutisko grozījumu;

- Avril Doyle par balsošanu attiecībā uz 6. punktu;

- Margarita Starkevičiūtė iepazīstināja ar 9. punkta mutisku grozījumu; vairāk nekā 40 deputātu iebilda pret šā mutiskā grozījuma ņemšanu vērā, un to neiekļāva;

- Ona Juknevičienė iepazīstināja ar 29. punkta mutisku grozījumu; vairāk nekā 40 deputātu iebilda pret šā mutiskā grozījuma ņemšanu vērā, un to neiekļāva;

- Hartmut Nassauer par šo mutisko grozījumu;

- Hélène Goudin par grozījumu pieejamību pirms balsošanas;

- Alexander Alvaro, kurš pauda nožēlu par to, ka šajā balsošanā nebija klāt Padome.

(Rezolūcijas priekšlikumi B6-0560/2008 un B6-0561/2008 vairs nav spēkā.)

°
° ° °

David Martin sveica jauno Komisijas locekli Catherine Ashton.


4.3. Pagaidu darba aģentūras ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par pagaidu darbu [10599/2/2008 - C6-0327/2008 - 2002/0072(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Harlem Désir (A6-0373/2008).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu (P6_TA(2008)0507).


4.4. Bērnu aizsardzība, kuri izmanto internetu un citas saziņas tehnoloģijas ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido daudzgadu Kopienas programmu to bērnu aizsardzībai, kuri izmanto internetu un citas saziņas tehnoloģijas [COM(2008)0106 - C6-0092/2008 - 2008/0047(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Roberta Angelilli (A6-0404/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0508).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0508).


4.5. "Tīro" autotransporta līdzekļu veicināšana***I (balsošana)


Ziņojums par pārskatītu priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par "tīro" un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu [COM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Dan Jørgensen (A6-0291/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0509).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0509).


4.6. Zāļu tirdzniecības atļauju nosacījumu grozīšana ***I (balsošana)


Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2001/82/EK un Direktīvu 2001/83/EK attiecībā uz pārmaiņām zāļu tirdzniecības atļauju nosacījumos [COM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Françoise Grossetête (A6-0346/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0510).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0510).


4.7. Patērētāju aizsardzība attiecībā uz dažiem aspektiem, kas saistīti ar īpašumtiesībām uz laiku ***I (balsošana)


Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par patērētāju aizsardzību attiecībā uz dažiem aspektiem, kas saistīti ar īpašumtiesībām uz laiku, ilgtermiņa brīvdienu produktiem, to tālākpārdošanu un maiņu [COM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Toine Manders (A6-0195/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

Uzstājās Toine Manders (referents).

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2008)0511).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0511).


SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

5. Svinīgā sēde - ANO Civilizāciju alianses pārstāvība

No plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30 notika Parlamenta svinīgā sēde par godu ANO Civilizāciju alianses augstā pārstāvja Jorge Sampaio vizītei.


SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

6. Balsošanas laiks (turpinājums)

6.1. Austrālijas un ES PDR nolīguma novērtējums (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Austrāliju par gaisa pārvadātāju veikto Eiropas Savienības pasažieru datu reģistra (PDR) datu apstrādi un pārsūtīšanu Austrālijas muitas dienestam [2008/2187(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Sophia in 't Veld (A6-0403/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0512).

Par balsojumu uzstājās:

- Sophia in 't Veld (referente) iepazīstināja ar 1. punkta g) apakšpunkta mutisku grozījumu (tika iekļauts), kas deva iespēju balsot par tekstu kopumā, nevis pa daļām.


6.2. Uzdevumi, kas jārisina saistībā ar koplīgumiem ES (balsošana)

Ziņojums par uzdevumiem, kas jārisina saistībā ar koplīgumiem ES [2008/2085(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Jan Andersson (A6-0370/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0513).

Par balsojumu uzstājās:

- Jacek Protasiewicz norādīja, ka PPE-DE grupa ir atsaukusi savus grozījumus Nr. 6, 8 un 10.

°
° ° °

Uzstājās Emilio Menéndez del Valle par sēdes vadīšanu.


6.3. Demokrātija, cilvēktiesības un jaunais ES un Vjetnamas partnerības un sadarbības nolīgums (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0538/2008, B6-0539/2008, B6-0540/2008 un B6-0542/2008.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0538/2008

(aizstāj B6-0538/2008, B6-0539/2008 un B6-0542/2008)

Iesnieguši šādi deputāti:

Pasqualina Napoletano, Richard Howitt un Barbara Weiler PSE grupas vārdā,
Marco Cappato un Marco Pannella ALDE grupas vārdā,
Ewa Tomaszewska un Inese Vaidere UEN grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2008)0514).

Par balsojumu uzstājās:

- Marco Cappato iepazīstināja ar I apsvēruma mutisku grozījumu (tika iekļauts).


7. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Catherine Ashton kandidatūras apstiprināšana Eiropas Komisijas locekles amatā (B6-0575/2008):
Toomas Savi.

Eiropadomes sanāksme (2008. gada 15. un 16. oktobris)(RC-B6-0543/2008):
Jim Allister, Marian Harkin, Daniel Hannan, Eija-Riitta Korhola, Peter Skinner, Ivo Strejček, Gay Mitchell un Zuzana Roithová.

Harlem Désir ziņojums - A6-0373/2008:
Hubert Pirker un Ewa Tomaszewska.

Roberta Angelilli ziņojums - A6-0404/2008:
Neena Gill, Hubert Pirker, Zita Pleštinská, Jan Březina, Zuzana Roithová, Koenraad Dillen un Marusya Ivanova Lyubcheva.

Françoise Grossetête ziņojums - A6-0346/2008:
Milan Gaľa un Zuzana Roithová.

Toine Manders ziņojums - A6-0195/2008:
Neena Gill, Zuzana Roithová un Gary Titley.

Jan Andersson ziņojums - A6-0370/2008:
Zuzana Roithová, Marian Harkin, Mairead McGuinness, Philip Claeys, Ewa Tomaszewska un Katrin Saks.


8. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.35 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Martine ROURE
Priekšsēdētāja vietniece

9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


10. Kļūdu labojums pieņemtā tekstā (Reglamenta 204.a pants)

Atbildīgā komiteja ir iesniegusi turpmāk minēto kļūdu labojumu Eiropas Parlamenta pieņemtā tekstā.

Kļūdu labojums Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta 2007. gada 25. septembrī, par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko konkurences noteikumus attiecina uz pārvadājumiem pa dzelzceļu, autoceļiem un iekšējiem ūdensceļiem (kodificēta versija)
P6_TA(2007)0397 - COM(2006)0722 - C6-0433/2006 - 2006/0241 (CNS) – JURI.

Saskaņā ar Reglamenta 204.a panta 4. punktu šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu, ja ne vēlāk kā četrdesmit astoņas stundas pēc tā izsludināšanas kāda no politiskajām grupām vai vismaz četrdesmit deputātu nav pieprasījuši par to balsot.


11. 2009. gada vispārējā budžeta projekts (III iedaļa) - 2009. gada budžets (I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX iedaļa) (debates)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2009. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
[C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD)]
un
grozījumu vēstuli Nr. 1/2009 (SEC(2008)2435) attiecībā uz Eiropas Savienības 2009. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
III iedaļa – Komisija - Budžeta komiteja. Referente: Jutta Haug (A6-0398/2008).

Ziņojums par Eiropas Savienības 2009. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
I iedaļa – Eiropas Parlaments
II iedaļa – Padome
IV iedaļa – Tiesa
V iedaļa – Revīzijas palāta
VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
VII iedaļa – Reģionu komiteja
VIII iedaļa – Eiropas Ombuds
IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008).

Jutta Haug iepazīstināja ar ziņojumu.

Janusz Lewandowski iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Dalia Grybauskaitė (Komisijas locekle) un Jean-Pierre Jouyet (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs).

Uzstājās Ana Maria Gomes (AFET komitejas atzinuma sagatavotāja), Maria Martens (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja), Helmuth Markov (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Pervenche Berès (ECON komitejas atzinuma sagatavotāja), Karin Jöns (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Péter Olajos (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Gabriela Creţu (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Miloš Koterec (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Kyösti Virrankoski (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Emanuel Jardim Fernandes (PECH komitejas atzinuma sagatavotājs), Helga Trüpel (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Monica Frassoni (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja), Bárbara Dührkop Dührkop (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja), Costas Botopoulos (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Mairead McGuinness (PETI komitejas atzinuma sagatavotāja) un László Surján PPE-DE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Mario MAURO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Catherine Guy-Quint PSE grupas vārdā, Anne E. Jensen ALDE grupas vārdā, Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā, Wiesław Stefan Kuc UEN grupas vārdā, Esko Seppänen GUE/NGL grupas vārdā, Nils Lundgren IND/DEM grupas vārdā, Sergej Kozlík, Salvador Garriga Polledo, Thijs Berman, Nathalie Griesbeck, Gérard Onesta, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Pedro Guerreiro, Ashley Mote, Esther De Lange, Göran Färm, Seán Ó Neachtain, Margaritis Schinas, Brigitte Douay, Michael Gahler, Vicente Miguel Garcés Ramón un Vladimír Maňka.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ville Itälä, Reimer Böge un Jan Olbrycht.

Uzstājās Jean-Pierre Jouyet, Jutta Haug un Janusz Lewandowski.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 23. oktobra protokola 6.1. punkts, 2008. gada 23. oktobra protokola 6.2. punkts un 2008. gada 23. oktobra protokola 6.3. punkts.


12. Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp EK un Bosniju un Hercegovinu *** - Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp EK un Bosniju un Hercegovinu (debates)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par Stabilizācijas un asociācijas nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bosniju un Hercegovinu, no otras puses (8225/2008 - COM(2008)0182 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC)] - Ārlietu komiteja. Referente: Doris Pack (A6-0378/2008).

Padomes un Komisijas paziņojumi: Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp EK un Bosniju un Hercegovinu.

Doris Pack iepazīstināja ar ziņojumu.

Jean-Pierre Jouyet (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

Olli Rehn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Anna Ibrisagic PPE-DE grupas vārdā, Libor Rouček PSE grupas vārdā, Jules Maaten ALDE grupas vārdā, Gisela Kallenbach Verts/ALE grupas vārdā, Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā, Erik Meijer GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā, Philip Claeys, pie grupām nepiederošs deputāts, Hubert Pirker, Hannes Swoboda, Jelko Kacin un Johannes Lebech.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Reinhard Rack, Pierre Pribetich, Metin Kazak, Justas Vincas Paleckis un Gisela Kallenbach.

Uzstājās Jean-Pierre Jouyet, Olli Rehn un Doris Pack.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Doris Pack AFET komitejas vārdā: Eiropas Parlamenta rezolūcija par Stabilizācijas un asociācijas nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bosniju un Hercegovinu, no otras puses (B6-0541/2008).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 23. oktobra protokola 8.2. punkts un 2008. gada 23. oktobra protokola 8.6. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 17.55 pirms jautājumu laika un atsākta plkst. 18.05.)


SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

13. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Komisijai (B6-0475/2008).

Pirmā daļa

Jautājums Nr. 40 (Armando França): Narkotiku apkarošanas stratēģija.

Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Armando França.

Jautājums Nr. 41 (Péter Olajos): Ķīnā audzētu mājputnu gaļas produktu imports.

Siim Kallas atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Péter Olajos, Jim Allister un Armando França.

Jautājums Nr. 42 (Ona Juknevičienė): Eiropas Sociālā fonda izmantošana dalībvalstīs.

Siim Kallas atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Ona Juknevičienė, Zita Pleštinská un Gay Mitchell.

Otrā daļa

Jautājums Nr. 43 (Dimitrios Papadimoulis): Kopienas līdzfinansētie projekti un „Siemens” „melnās kases”.

Siim Kallas atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Dimitrios Papadimoulis.

Jautājums Nr. 44 zaudēja spēku, jo tā autors nebija klāt.

Jautājums Nr. 45 (Nirj Deva): Administratīvie jautājumi un Lisabonas līgums.

Siim Kallas atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Nirj Deva un Reinhard Rack.

Jautājums Nr. 46 (Ryszard Czarnecki): Varas ļaunprātīga izmantošana un to ierēdņu korupcija, kuri strādā Eiropas Savienības iestādēs.

Siim Kallas atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Ryszard Czarnecki un Reinhard Rack.

Jautājums Nr. 47 (Eoin Ryan): Ietekmes novērtējums par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi.
Jautājums Nr. 48 (Marian Harkin): Kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze.

László Kovács (Komisijas loceklis) atbildēja uz šiem jautājumiem, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Eoin Ryan un Marian Harkin.

Jautājums Nr. 49 (Georgios Papastamkos): ES un Ķīnas muitu sadarbība.

László Kovács atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Georgios Papastamkos un Avril Doyle.

Jautājums Nr. 50 (Seán Ó Neachtain): Eiropas reģionālajās lidostās ieviesto drošības pasākumu finansēšana.

Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Seán Ó Neachtain, Manolis Mavrommatis, Paul Rübig un Jim Higgins.

Jautājums Nr. 51 (Stavros Arnaoutakis): Transporta kvalitāte un Eiropas Savienības mikrosalu reģioni.

Antonio Tajani atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Costas Botopoulos (aizstājot autoru) un Avril Doyle.

Jautājums Nr. 52 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): ES tiesību akti jūras transporta drošības jomā.

Antonio Tajani atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Manolis Mavrommatis (aizstājot autoru) un Colm Burke.

Jautājums Nr. 53 (Emmanouil Angelakas): Pilsētas transporta kvalitātes uzlabošana.

Antonio Tajani atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Emmanouil Angelakas, Mairead McGuinness un Paul Rübig.

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Komisijai atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 19.45 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

14. Pieminot golodomoru — apzināti izraisīto badu Ukrainā (1932.-1933. gads) (debates)

Komisijas paziņojums: Pieminot golodomoru — apzināti izraisīto badu Ukrainā (1932.-1933. gads).

Sēdes vadītāja sāka debates, sveicot Ukrainas vēstnieku, kurš bija ieņēmis vietu apmeklētājiem paredzētajā balkonā.

Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Charles Tannock PPE-DE grupas vārdā, Adrian Severin PSE grupas vārdā, Grażyna Staniszewska ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Adam Bielan UEN grupas vārdā, Helmuth Markov GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Józef Pinior, Šarūnas Birutis, Milan Horáček, Wojciech Roszkowski, Georgios Toussas, Zbigniew Zaleski, Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Tunne Kelam, Janusz Onyszkiewicz, Andrzej Tomasz Zapałowski, Ari Vatanen, Jana Hybášková, Urszula Gacek un Colm Burke.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski un Mieczysław Edmund Janowski.

Uzstājās Antonio Tajani.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Rebecca Harms un Milan Horáček Verts/ALE grupas vārdā - par golodomora - apzināti izraisītā bada Ukrainā (1932.–1933. gads) - pieminēšanu (B6-0571/2008);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Grażyna Staniszewska, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi un Šarūnas Birutis ALDE grupas vārdā - par golodomora - apzināti izraisītā bada Ukrainā (1932.-1933. gads) - pieminēšanu (B6-0572/2008);

- Andrzej Tomasz Zapałowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Mirosław Mariusz Piotrowski, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Janusz Wojciechowski, Inese Vaidere, Roberts Zīle un Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā - par golodomora - apzināti izraisītā bada Ukrainā (1932.-1933. gads) - pieminēšanu (B6-0573/2008);

- Joseph Daul, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Colm Burke, Tunne Kelam, Urszula Gacek un Zita Pleštinská PPE-DE grupas vārdā - par golodomora - apzināti izraisītā bada Ukrainā (1932.-1933. gads) - pieminēšanu (B6-0574/2008).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 23. oktobra protokola 8.7. punkts.


15. Lidostas maksas ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par kopējo nostāju, ko Padome pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par lidostas maksām [08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008).

Ulrich Stockmann iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Zsolt László Becsey PPE-DE grupas vārdā, Brian Simpson PSE grupas vārdā, Arūnas Degutis ALDE grupas vārdā, Roberts Zīle UEN grupas vārdā, Gerard Batten IND/DEM grupas vārdā, Georg Jarzembowski, Silvia-Adriana Ţicău, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Emanuel Jardim Fernandes, Robert Evans un Bogusław Liberadzki.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zuzana Roithová un Mieczysław Edmund Janowski.

Uzstājās Antonio Tajani un Ulrich Stockmann.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 23. oktobra protokola 8.1. punkts.


16. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 414.427/OJJE).


17. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.10.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonsignore, Borghezio, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika