Index 
Notulen
PDF 204kWORD 120k
Woensdag 22 oktober 2008 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Wijzigingen in de voorwaarden van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen ***I - Namaakgeneesmiddelen (debat)
 3.Consumentenbescherming bij bepaalde aspecten van timeshare ***I (debat)
 4.Stemmingen
  
4.1.Goedkeuring van de benoeming van Catherine Ashton als lid van de Europese Commissie (stemming)
  
4.2.Bijeenkomst van de Europese Raad (15-16 oktober 2008) (stemming)
  
4.3.Uitzendarbeid ***II (stemming)
  
4.4.Bescherming van kinderen bij het gebruik van internet en andere communicatietechnologieën ***I (stemming)
  
4.5.Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen ***I (stemming)
  
4.6.Wijzigingen in de voorwaarden van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen ***I (stemming)
  
4.7.Consumentenbescherming bij bepaalde aspecten van timeshare ***I (stemming)
 5.Plechtige vergadering - Vertegenwoordiging van de VN voor de Alliantie der beschavingen
 6.Stemmingen (voortzetting)
  
6.1.Beoordeling van de PNR-overeenkomst tussen Australië en de EU (stemming)
  
6.2.Uitdagingen voor collectieve overeenkomsten in de EU (stemming)
  
6.3.Democratie, mensenrechten en nieuwe partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU/Vietnam (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Rectificatie op een aangenomen tekst (artikel 204 bis van het Reglement)
 11.Ontwerp van algemene begroting 2009 (Afdeling III) - Ontwerp van algemene begroting voor het begrotingsjaar 2009 (afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (debat)
 12.Stabilisatie- en associatieovereenkomst EG/Bosnië en Herzegovina *** - Stabilisatie- en associatieovereenkomst EG/Bosnië en Herzegovina (debat)
 13.Vragenuur (vragen aan de Commissie)
 14.Herdenking van de Holomodor, de Grote Hongersnood in Oekraïne (1932-1933) (debat)
 15.Luchthavengelden ***II (debat)
 16.Agenda van de volgende vergadering
 17.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Marek SIWIEC
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Wijzigingen in de voorwaarden van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen ***I - Namaakgeneesmiddelen (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG en Richtlijn 2001/83/EG, wat wijzigingen in de voorwaarden van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen betreft [COM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

Verklaring van de Commissie: Namaakgeneesmiddelen

Françoise Grossetête leidt het verslag in.

Günter Verheugen (vice-voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Petya Stavreva (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Cristina Gutiérrez-Cortines, namens de PPE-DE-Fractie, Dagmar Roth-Behrendt, namens de PSE-Fractie, Alessandro Foglietta, namens de UEN-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Kathy Sinnott, namens de IND/DEM-Fractie, Irena Belohorská, niet-ingeschrevene, Eija-Riitta Korhola, Daciana Octavia Sârbu, Marios Matsakis, Hanne Dahl, Zuzana Roithová, Giovanna Corda, Thomas Ulmer, Genowefa Grabowska, Cristian Silviu Buşoi en Amalia Sartori.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Dagmar Roth-Behrendt, Jorgo Chatzimarkakis, Dumitru Oprea, Donato Tommaso Veraldi en Emmanouil Angelakas.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen en Françoise Grossetête.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.6 van de notulen van 22.10.2008.


3. Consumentenbescherming bij bepaalde aspecten van timeshare ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van timeshare, langetermijnvakantieproducten, wederverkoop en ruil [COM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Toine Manders (A6-0195/2008)

Toine Manders leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Meglena Kuneva (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Emanuel Jardim Fernandes (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Antonio López-Istúriz White (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Malcolm Harbour, namens de PPE-DE-Fractie, en Joel Hasse Ferreira, namens de PSE-Fractie.

VOORZITTER: Mechtild ROTHE
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Heide Rühle, namens de Verts/ALE-Fractie, Leopold Józef Rutowicz, namens de UEN-Fractie, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Charlotte Cederschiöld, Arlene McCarthy, Marian Zlotea en Bernadette Vergnaud.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Philip Bradbourn en Zuzana Roithová.

Het woord wordt gevoerd door Meglena Kuneva en Toine Manders.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.7 van de notulen van 22.10.2008.

(De vergadering wordt om 10.55 uur onderbroken)

(Het Parlement komt van 11.15 tot 11.30 uur bijeen ter gelegenheid van de uitreiking van de Lux prijs.)

(De vergadering wordt om 11.30 uur hervat.)


VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

4. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Gay Mitchell, die zich beklaagt over de organisatie van het vragenuur aan de Raad, en Bernd Posselt, die zich hierbij aansluit (de Voorzitter antwoordt dat hun opmerkingen aan het Bureau zullen worden doorgegeven).

°
° ° °


4.1. Goedkeuring van de benoeming van Catherine Ashton als lid van de Europese Commissie (stemming)

ONTWERPBESLUIT B6-0575/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P6_TA(2008)0505)


4.2. Bijeenkomst van de Europese Raad (15-16 oktober 2008) (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0543/2008, B6-0550/2008, B6-0551/2008, B6-0552/2008, B6-0560/2008 en B6-0561/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0543/2008

(ter vervanging van B6-0543/2008, B6-0550/2008, B6-0551/2008 en B6-0552/2008):

ingediend door de volgende leden:

Hartmut Nassauer, namens de PPE-DE-Fractie,
Hannes Swoboda en Pervenche Berès, namens de PSE-Fractie,
Annemie Neyts-Uyttebroeck en Margarita Starkevičiūtė, namens de ALDE-Fractie,
Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Adam Bielan en Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie.

Aangenomen (P6_TA(2008)0506)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Pervenche Berès, voorzitter van de Commissie ECON, vóór de stemming,

- Wolf Klinz diende een mondeling amendement in op paragraaf 6. Aangezien meer dan 40 leden bezwaar maakten tegen dit mondeling amendement, werd het niet in aanmerking genomen,

- Hartmut Nassauer over dit mondeling amendement,

- Avril Doyle over het in stemming brengen van paragraaf 6,

- Margarita Starkevičiūtė diende een mondeling amendement in op paragraaf 9. Aangezien meer dan 40 leden bezwaar maakten tegen dit mondeling amendement, werd het niet in aanmerking genomen,

- Ona Juknevičienė diende een mondeling amendement in op paragraaf 29. Aangezien meer dan 40 leden bezwaar maakten tegen dit mondeling amendement, werd het niet in aanmerking genomen,

- Hartmut Nassauer over dit mondeling amendement,

- Hélène Goudin over de beschikbaarheid van de amendementen vóór de stemming,

- Alexander Alvaro, die de afwezigheid van de Raad tijdens deze stemming betreurde.

(Ontwerpresoluties B6-0560/2008 en B6-0561/2008 komen te vervallen.)

°
° ° °

David Martin heet Catherine Ashton, nieuw lid van de Commissie, welkom.


4.3. Uitzendarbeid ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende uitzendarbeid [10599/2/2008 - C6-0327/2008 - 2002/0072(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Harlem Désir (A6-0373/2008)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P6_TA(2008)0507)


4.4. Bescherming van kinderen bij het gebruik van internet en andere communicatietechnologieën ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenprogramma van de Gemeenschap betreffende de bescherming van kinderen die het internet en andere communicatietechnologieën gebruiken [COM(2008)0106 - C6-0092/2008 - 2008/0047(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0508)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0508)


4.5. Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen ***I (stemming)


Verslag over het gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen [COM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Dan Jørgensen (A6-0291/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0509)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0509)


4.6. Wijzigingen in de voorwaarden van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen ***I (stemming)


Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG en Richtlijn 2001/83/EG, wat wijzigingen in de voorwaarden van vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen betreft [COM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0510)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0510)


4.7. Consumentenbescherming bij bepaalde aspecten van timeshare ***I (stemming)


Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van timeshare, langetermijnvakantieproducten, wederverkoop en ruil [COM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Toine Manders (A6-0195/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

Het woord wordt gevoerd door Toine Manders (rapporteur).

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0511)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0511)


VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

5. Plechtige vergadering - Vertegenwoordiging van de VN voor de Alliantie der beschavingen

Van 12.00 tot 12.30 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van het bezoek van Jorge Sampaio, Hoge vertegenwoordiger van de VN voor de Alliantie der beschavingen.


VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

6. Stemmingen (voortzetting)

6.1. Beoordeling van de PNR-overeenkomst tussen Australië en de EU (stemming)

Verslag over een voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende de overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane [2008/2187(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Sophia in 't Veld (A6-0403/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0512)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Sophia in 't Veld (rapporteur) diende een mondeling amendement in op paragraaf 1, letter g (in aanmerking genomen), waardoor de tekst als geheel en niet in onderdelen in stemming kon worden gebracht.


6.2. Uitdagingen voor collectieve overeenkomsten in de EU (stemming)

Verslag over de uitdagingen voor collectieve overeenkomsten in de EU [2008/2085(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Jan Andersson (A6-0370/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0513)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Jacek Protasiewicz wees erop dat de PPE-DE-Fractie zijn amendementen 6, 8 en 10 had ingetrokken.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Emilio Menéndez del Valle over de wijze waarop de vergadering wordt geleid.


6.3. Democratie, mensenrechten en nieuwe partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU/Vietnam (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0538/2008, B6-0539/2008, B6-0540/2008 en B6-0542/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0538/2008

(ter vervanging van B6-0538/2008, B6-0539/2008 en B6-0542/2008):

ingediend door de volgende leden:

Pasqualina Napoletano, Richard Howitt en Barbara Weiler, namens de PSE-Fractie
Marco Cappato en Marco Pannella, namens de ALDE-Fractie
Ewa Tomaszewska en Inese Vaidere, namens de UEN-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2008)0514)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Marco Cappato diende een mondeling amendement in op overweging I (in aanmerking genomen).


7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Goedkeuring van de benoeming van Catherine Ashton als lid van de Europese Commissie (B6-0575/2008):
Toomas Savi

Bijeenkomst van de Europese Raad (15-16 oktober 2008)(RC-B6-0543/2008):
Jim Allister, Marian Harkin, Daniel Hannan, Eija-Riitta Korhola, Peter Skinner, Ivo Strejček, Gay Mitchell en Zuzana Roithová

Verslag Harlem Désir - A6-0373/2008:
Hubert Pirker en Ewa Tomaszewska

Verslag Roberta Angelilli - A6-0404/2008:
Neena Gill, Hubert Pirker, Zita Pleštinská, Jan Březina, Zuzana Roithová, Koenraad Dillen en Marusya Ivanova Lyubcheva

Verslag Françoise Grossetête - A6-0346/2008:
Milan Gaľa en Zuzana Roithová

Verslag Toine Manders - A6-0195/2008:
Neena Gill, Zuzana Roithová en Gary Titley

Verslag Jan Andersson - A6-0370/2008:
Zuzana Roithová, Marian Harkin, Mairead McGuinness, Philip Claeys, Ewa Tomaszewska en Katrin Saks.


8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.35 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Martine ROURE
Ondervoorzitter

9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


10. Rectificatie op een aangenomen tekst (artikel 204 bis van het Reglement)

De bevoegde commissie heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

Rectificatie op het standpunt van het Europees Parlement, op 25 september 2007 vastgesteld, over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende de toepassing van mededingingsregels op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren (gecodificeerde versie)
P6_TA(2007)0397 - COM(2006)0722 - C6-0433/2006 - 2006/0241(CNS) - JURI

Overeenkomstig artikel 204 bis, lid 4, van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen achtenveertig uur verzoeken deze in stemming te brengen.


11. Ontwerp van algemene begroting 2009 (Afdeling III) - Ontwerp van algemene begroting voor het begrotingsjaar 2009 (afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (debat)

Verslag over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009 [C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD)] en de nota van wijzigingen nr. 1/2009 bij het voorontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009 [SEC(2008)2435]
Afdeling III, Commissie - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jutta Haug (A6-0398/2008)

Verslag over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009
Afdeling I, Europees Parlement
Afdeling II, Raad
Afdeling IV, Hof van Justitie
Afdeling V, Rekenkamer
Afdeling VI, Europees Economisch en Sociaal Comité
Afdeling VII, Comité van de Regio's
Afdeling VIII, Europese Ombudsman
Afdeling IX, Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming [C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

Jutta Haug leidt het verslag in.

Janusz Lewandowski leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dalia Grybauskaitė (lid van de Commissie) en Jean-Pierre Jouyet (fungerend voorzitter van de Raad).

Het woord wordt gevoerd door Ana Maria Gomes (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Maria Martens (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Helmuth Markov (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Pervenche Berès (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Karin Jöns (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Péter Olajos (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Gabriela Creţu (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Miloš Koterec (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Kyösti Virrankoski (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Emanuel Jardim Fernandes (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Helga Trüpel (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Monica Frassoni (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Bárbara Dührkop Dührkop (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Costas Botopoulos (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Mairead McGuinness (rapporteur voor advies van de Commissie PETI) en László Surján, namens de PPE-DE-Fractie.

VOORZITTER: Mario MAURO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Catherine Guy-Quint, namens de PSE-Fractie, Anne E. Jensen, namens de ALDE-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Wiesław Stefan Kuc, namens de UEN-Fractie, Esko Seppänen, namens de GUE/NGL-Fractie, Nils Lundgren, namens de IND/DEM-Fractie, Sergej Kozlík, Salvador Garriga Polledo, Thijs Berman, Nathalie Griesbeck, Gérard Onesta, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Pedro Guerreiro, Ashley Mote, Esther De Lange, Göran Färm, Seán Ó Neachtain, Margaritis Schinas, Brigitte Douay, Michael Gahler, Vicente Miguel Garcés Ramón en Vladimír Maňka.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ville Itälä, Reimer Böge en Jan Olbrycht.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Jouyet, Jutta Haug en Janusz Lewandowski.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 23.10.2008, punt 6.2 van de notulen van 23.10.2008 en punt 6.3 van de notulen van 23.10.2008.


12. Stabilisatie- en associatieovereenkomst EG/Bosnië en Herzegovina *** - Stabilisatie- en associatieovereenkomst EG/Bosnië en Herzegovina (debat)

Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds (8225/2008 - COM(2008)0182 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Doris Pack (A6-0378/2008)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Stabilisatie- en associatieovereenkomst EG/Bosnië en Herzegovina

Doris Pack leidt het verslag in.

Jean-Pierre Jouyet (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Olli Rehn (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Anna Ibrisagic, namens de PPE-DE-Fractie, Libor Rouček, namens de PSE-Fractie, Jules Maaten, namens de ALDE-Fractie, Gisela Kallenbach, namens de Verts/ALE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, Philip Claeys, niet-ingeschrevene, Hubert Pirker, Hannes Swoboda, Jelko Kacin en Johannes Lebech.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Reinhard Rack, Pierre Pribetich, Metin Kazak, Justas Vincas Paleckis en Gisela Kallenbach.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Jouyet, Olli Rehn en Doris Pack.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Doris Pack, namens de Commissie AFET, over de sluiting van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten enerzijds en Bosnië en Herzegovina anderzijds (B6-0541/2008)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.2 van de notulen van 23.10.2008 en punt 8.6 van de notulen van 23.10.2008.

(In afwachting van het vragenuur wordt de vergadering om 17.55 uur onderbroken en om 18.05 uur hervat.)


VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

13. Vragenuur (vragen aan de Commissie)

Het Parlement behandelt een reeks vragen aan de Commissie (B6-0475/2008).

Eerste deel

Vraag 40 (Armando França): Strategie voor de bestrijding van drugs.

Siim Kallas (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Armando França.

Vraag 41 (Péter Olajos): Invoer van producten van vlees van pluimvee uit China.

Siim Kallas beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Péter Olajos, Jim Allister en Armando França.

Vraag 42 (Ona Juknevičienė): Aanwending van het Europees Sociaal Fonds in de lidstaten.

Siim Kallas beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Ona Juknevičienė, Zita Pleštinská en Gay Mitchell.

Tweede deel

Vraag 43 (Dimitrios Papadimoulis): Door de Gemeenschap medegefinancierde projecten en "zwarte kassen" van Siemens.

Siim Kallas beantwoordt de vraag alsmede een aanvullende vraag van Dimitrios Papadimoulis.

Vraag 44 komt te vervallen, aangezien de steller ervan afwezig is.

Vraag 45 (Nirj Deva): DG Admin en het Verdrag van Lissabon.

Siim Kallas beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Nirj Deva en Reinhard Rack.

Vraag 46 (Ryszard Czarnecki): Financiële malversaties en corruptie bij ambtenaren die voor de organen van de Europese Unie werken.

Siim Kallas beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Ryszard Czarnecki en Reinhard Rack.

Vraag 47 (Eoin Ryan): De CCCTB-effectevaluatie.
Vraag 48 (Marian Harkin): CCCTB.

László Kovács (lid van de Commissie) beantwoordt de vragen alsmede de aanvullende vragen van Eoin Ryan en Marian Harkin.

Vraag 49 (Georgios Papastamkos): Douanesamenwerking EU-China.

László Kovács beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Georgios Papastamkos en Avril Doyle.

Vraag 50 (Seán Ó Neachtain): Financiering van veiligheidsmaatregelen op Europese luchthavens.

Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Seán Ó Neachtain, Manolis Mavrommatis, Paul Rübig en Jim Higgins.

Vraag 51 (Stavros Arnaoutakis): Kwalitatief goed vervoer en kleine eilanden in de Europese Unie.

Antonio Tajani beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Costas Botopoulos (ter vervanging van de auteur) en Avril Doyle.

Vraag 52 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Europese regelgeving op het gebied van veiligheid in de scheepvaart.

Antonio Tajani beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Manolis Mavrommatis (ter vervanging van de auteur) en Colm Burke.

Vraag 53 (Emmanouil Angelakas): Verbetering van het stadsvervoer.

Antonio Tajani beantwoordt de vraag alsmede de aanvullende vragen van Emmanouil Angelakas, Mairead McGuinness en Paul Rübig.

De vragen die wegens tijdgebrek niet zijn beantwoord, zullen schriftelijk worden beantwoord (zie Bijlage bij het Volledig verslag van de vergadering).

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.


(De vergadering wordt om 19.45 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

14. Herdenking van de Holomodor, de Grote Hongersnood in Oekraïne (1932-1933) (debat)

Verklaring van de Commissie: Herdenking van de Holomodor, de Grote Hongersnood in Oekraïne (1932-1933)

De Voorzitter leidt het debat in en verwelkomt de ambassadeur van Oekraïne, die op de bezoekerstribune zit.

Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Charles Tannock, namens de PPE-DE-Fractie, Adrian Severin, namens de PSE-Fractie, Grażyna Staniszewska, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Adam Bielan, namens de UEN-Fractie, Helmuth Markov, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-ingeschrevene, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Józef Pinior, Šarūnas Birutis, Milan Horáček, Wojciech Roszkowski, Georgios Toussas, Zbigniew Zaleski, Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Tunne Kelam, Janusz Onyszkiewicz, Andrzej Tomasz Zapałowski, Ari Vatanen, Jana Hybášková, Urszula Gacek en Colm Burke.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski en Mieczysław Edmund Janowski.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Rebecca Harms en Milan Horáček, namens de Verts/ALE-Fractie, over de herdenking van de Holodomor, de kunstmatig veroorzaakte hongersnood in Oekraïne (1932-1933) (B6-0571/2008);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Grażyna Staniszewska, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi en Šarūnas Birutis, namens de ALDE-Fractie, over de herdenking van de Holomodor, de kunstmatig veroorzaakte hongersnood in Oekraïne (1932-1933) (B6-0572/2008);

- Andrzej Tomasz Zapałowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Mirosław Mariusz Piotrowski, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Janusz Wojciechowski, Inese Vaidere, Roberts Zīle en Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie, over de herdenking van de Holomodor, de kunstmatig veroorzaakte hongersnood in Oekraïne (1932-1933) (B6-0573/2008);

- Joseph Daul, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Colm Burke, Tunne Kelam, Urszula Gacek en Zita Pleštinská, namens de PPE-DE-Fractie, over de herdenking van de Holomodor, de kunstmatig veroorzaakte hongersnood in Oekraïne (1932-1933) (B6-0574/2008).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.7 van de notulen van 23.10.2008.


15. Luchthavengelden ***II (debat)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake luchthavengelden [08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

Ulrich Stockmann licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Zsolt László Becsey, namens de PPE-DE-Fractie, Brian Simpson, namens de PSE-Fractie, Arūnas Degutis, namens de ALDE-Fractie, Roberts Zīle, namens de UEN-Fractie, Gerard Batten, namens de IND/DEM-Fractie, Georg Jarzembowski, Silvia-Adriana Ţicău, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Emanuel Jardim Fernandes, Robert Evans en Bogusław Liberadzki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zuzana Roithová en Mieczysław Edmund Janowski.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani en Ulrich Stockmann.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.1 van de notulen van 23.10.2008.


16. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 414.427/OJJE).


17. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.10 uur gesloten.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonsignore, Borghezio, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid