Indeks 
Protokół
PDF 205kWORD 118k
Środa, 22 października 2008 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych ***I - Podrabianie leków (debata)
 3.Ochrona konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie ***I (debata)
 4.Głosowanie
  
4.1.Zatwierdzenie nominacji Catherine Ashton na członka Komisji Europejskiej (głosowanie)
  
4.2.Posiedzenie Rady Europejskiej (15-16 października 2008 r.) (głosowanie)
  
4.3.Praca tymczasowa ***II (głosowanie)
  
4.4.Ochrona dzieci korzystających z internetu i innych technologii komunikacyjnych ***I (głosowanie)
  
4.5.Propagowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów w transporcie drogowym ***I (głosowanie)
  
4.6.Zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych ***I (głosowanie)
  
4.7.Ochrona konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie ***I (głosowanie)
 5.Uroczyste posiedzenie - Przedstawicielstwo ONZ na rzecz Przymierza Cywilizacji
 6.Głosowanie (ciąg dalszy)
  
6.1.Ocena umowy PNR Australia - UE (głosowanie)
  
6.2.Wyzwania w zakresie umów zbiorowych w UE (głosowanie)
  
6.3.Demokracja, prawa człowieka i nowa umowa o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską a Wietnamem (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Sprostowanie do przyjętego dokumentu (art. 204a Regulaminu)
 11.Projekt budżetu ogólnego na rok 2009 (Sekcja 3) - Projekt budżetu ogólnego na rok 2009 (sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (debata)
 12.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Bośnia i Hercegowina *** - Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Bośnia i Hercegowina (debata)
 13.Tura pytań (pytania do Komisji)
 14.Upamiętnienie Hołodomoru, wielkiego głodu na Ukrainie (1932-1933) (debata)
 15.Opłaty lotniskowe ***II (debata)
 16.Porządek obrad następnego posiedzenia
 17.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Marek SIWIEC
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:00.


2. Zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych ***I - Podrabianie leków (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/82/WE i dyrektywę 2001/83/WE odnośnie do zmian warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych [COM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

Oświadczenie Komisji: Podrabianie leków

Françoise Grossetête przedstawiła sprawozdanie.

Günter Verheugen (wiceprzewodniczący Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Petya Stavreva (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Cristina Gutiérrez-Cortines w imieniu grupy PPE-DE, Dagmar Roth-Behrendt w imieniu grupy PSE, Alessandro Foglietta w imieniu grupy UEN, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Kathy Sinnott w imieniu grupy IND/DEM, Irena Belohorská niezrzeszona, Eija-Riitta Korhola, Daciana Octavia Sârbu, Marios Matsakis, Hanne Dahl, Zuzana Roithová, Giovanna Corda, Thomas Ulmer, Genowefa Grabowska, Cristian Silviu Buşoi i Amalia Sartori.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Dagmar Roth-Behrendt, Jorgo Chatzimarkakis, Dumitru Oprea, Donato Tommaso Veraldi i Emmanouil Angelakas.

Głos zabrali: Günter Verheugen i Françoise Grossetête.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.6 protokołu z dnia 22.10.2008.


3. Ochrona konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie, długoterminowych produktów wakacyjnych, wymiany i odsprzedaży [COM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Toine Manders (A6-0195/2008)

Toine Manders przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Meglena Kuneva (członkini Komisji).

Głos zabrali: Emanuel Jardim Fernandes (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Antonio López-Istúriz White (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Malcolm Harbour w imieniu grupy PPE-DE, i Joel Hasse Ferreira w imieniu grupy PSE.

PRZEWODNICTWO: Mechtild ROTHE
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Heide Rühle w imieniu grupy Verts/ALE, Leopold Józef Rutowicz w imieniu grupy UEN, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Charlotte Cederschiöld, Arlene McCarthy, Marian Zlotea i Bernadette Vergnaud.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Philip Bradbourn i Zuzana Roithová.

Głos zabrali: Meglena Kuneva i Toine Manders.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.7 protokołu z dnia 22.10.2008.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 10.55)

(W godz. 11.15 – 11.30 Parlament zebrał się z okazji wręczenia nagrody Lux.)

(Posiedzenie zostało wznowione o godz.11.30)


PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

4. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrali: Gay Mitchell, który skrytykował organizację tury pytań do Rady oraz Bernd Posselt, który poprał jego słowa (Przewodniczący odpowiedział, że ich uwagi zostaną przekazane Prezydium).

°
° ° °


4.1. Zatwierdzenie nominacji Catherine Ashton na członka Komisji Europejskiej (głosowanie)

PROJEKT DECYZJI B6-0575/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 1)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0505)


4.2. Posiedzenie Rady Europejskiej (15-16 października 2008 r.) (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0543/2008, B6-0550/2008, B6-0551/2008, B6-0552/2008, B6-0560/2008 i B6-0561/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0543/2008

(zastępujący B6-0543/2008, B6-0550/2008, B6-0551/2008 i B6-0552/2008):

złożony przez następujących posłów:

Hartmut Nassauer w imieniu grupy PPE-DE,
Hannes Swoboda i Pervenche Berès w imieniu grupy PSE,
Annemie Neyts-Uyttebroeck i Margarita Starkevičiūtė w imieniu grupy ALDE,
Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Adam Bielan i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN.

Przyjęto (P6_TA(2008)0506)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Pervenche Berès, przewodnicząca komisji ECON, przed głosowaniem,

- Wolf Klinz złożył poprawkę ustną do ust. 6. W związku z tym, że ponad 40 posłów wyraziło sprzeciw przeciwko uwzględnieniu tej poprawki ustnej, nie została ona przyjęta.

- Hartmut Nassauer w sprawie tej poprawki ustnej,

- Avril Doyle w sprawie poddania pod głosowanie ust. 6,

- Margarita Starkevičiūtė, która złożyła poprawkę ustną do ust. 9. W związku z tym, że ponad 40 posłów wyraziło sprzeciw przeciwko uwzględnieniu tej poprawki ustnej, nie została ona przyjęta.

- Ona Juknevičienė która złożyła poprawkę ustną do ust. 29. W związku z tym, że ponad 40 posłów wyraziło sprzeciw przeciwko uwzględnieniu tej poprawki ustnej, nie została ona przyjęta.

- Hartmut Nassauer w sprawie tej poprawki ustnej,

- Hélène Goudin w sprawie dostępu do poprawek przed głosowaniem,

- Alexander Alvaro, aby wyrazić ubolewanie nad faktem nieobecności Rady podczas tego głosowania.

(Wnioski w sprawie rezolucji B6-0560/2008 i B6-0561/2008 stały się bezprzedmiotowe.)

°
° ° °

David Martin powitał Catherine Ashton, nową członkinię Komisji.


4.3. Praca tymczasowa ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania dotyczące wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pracy tymczasowej [10599/2/2008 - C6-0327/2008 - 2002/0072(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Harlem Désir (A6-0373/2008)

(Wymagana większość kwalifikowana)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 3)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie (P6_TA(2008)0507)


4.4. Ochrona dzieci korzystających z internetu i innych technologii komunikacyjnych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego wspólnotowego programu ochrony dzieci korzystających z Internetu oraz innych technologii komunikacyjnych [COM(2008)0106 - C6-0092/2008 - 2008/0047(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Roberta Angelilli (A6-0404/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0508)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0508)


4.5. Propagowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów w transporcie drogowym ***I (głosowanie)


Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów w transporcie drogowym [COM(2007)0817 - C6-0008/2008 - 2005/0283(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Dan Jørgensen (A6-0291/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0509)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0509)


4.6. Zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych ***I (głosowanie)


Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/82/WE i dyrektywę 2001/83/WE odnośnie do zmian warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych [COM(2008)0123 - C6-0137/2008 - 2008/0045(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Françoise Grossetête (A6-0346/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0510)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0510)


4.7. Ochrona konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie ***I (głosowanie)


Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów użytkowania nieruchomości w oznaczonym czasie, długoterminowych produktów wakacyjnych, wymiany i odsprzedaży [COM(2007)0303 - C6-0159/2007 - 2007/0113(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Toine Manders (A6-0195/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 7)

Głos zabrał Toine Manders (sprawozdawca).

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2008)0511)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P6_TA(2008)0511)


PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

5. Uroczyste posiedzenie - Przedstawicielstwo ONZ na rzecz Przymierza Cywilizacji

W godzinach od 12:00 do 12:30, Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wizyty Jorge Sampaio, Wysokiego Przedstawiciela ONZ ds. Przymierza Cywilizacji.


PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

6. Głosowanie (ciąg dalszy)

6.1. Ocena umowy PNR Australia - UE (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady dotyczącego zawarcia umowy między Unią Europejską a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych australijskiej służbie celnej danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) pochodzących z Unii Europejskiej [2008/2187(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Sophia in 't Veld (A6-0403/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0512)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Sophia in 't Veld (sprawozdawczyni) złożyła poprawkę ustną do ust. 1 lit. G (poprawkę przyjęto), umożliwiając poddanie tekstu pod głosowanie jako całość, a w głosowaniu podzielonym.


6.2. Wyzwania w zakresie umów zbiorowych w UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wyzwań w zakresie umów zbiorowych w UE [2008/2085(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Jan Andersson (A6-0370/2008)

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P6_TA(2008)0513)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Jacek Protasiewicz zaznaczył, że grupa PPE-DE wycofała swoje poprawki 6, 8 i 10.

°
° ° °

Głos zabrał: Emilio Menéndez del Valle odnośnie do przebiegu posiedzenia.


6.3. Demokracja, prawa człowieka i nowa umowa o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską a Wietnamem (głosowanie)

Projekty rezolucji B6-0538/2008, B6-0539/2008, B6-0540/2008 i B6-0542/2008

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0538/2008

(zastępujący B6-0538/2008, B6-0539/2008 i B6-0542/2008):

złożony przez następujących posłów:

Pasqualina Napoletano, Richard Howitt i Barbara Weiler w imieniu grupy PSE
Marco Cappato i Marco Pannella w imieniu grupy ALDE
Ewa Tomaszewska i Inese Vaidere w imieniu grupy UEN

Przyjęto (P6_TA(2008)0514)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- Marco Cappato złożył poprawkę ustną do punktu I preambuły (poprawkę przyjęto).


7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Zatwierdzenie nominacji Catherine Ashton na członka Komisji Europejskiej (B6-0575/2008):
Toomas Savi

Posiedzenie Rady Europejskiej (15-16 października 2008 r.)(RC-B6-0543/2008):
Jim Allister, Marian Harkin, Daniel Hannan, Eija-Riitta Korhola, Peter Skinner, Ivo Strejček, Gay Mitchell i Zuzana Roithová

Sprawozdanie Harlem Désir - A6-0373/2008:
Hubert Pirker i Ewa Tomaszewska

Sprawozdanie Roberta Angelilli - A6-0404/2008:
Neena Gill, Hubert Pirker, Zita Pleštinská, Jan Březina, Zuzana Roithová, Koenraad Dillen i Marusya Ivanova Lyubcheva

Sprawozdanie Françoise Grossetête - A6-0346/2008:
Milan Gaľa i Zuzana Roithová

Sprawozdanie Toine Manders - A6-0195/2008:
Neena Gill, Zuzana Roithová i Gary Titley

Sprawozdanie Jan Andersson - A6-0370/2008:
Zuzana Roithová, Marian Harkin, Mairead McGuinness, Philip Claeys, Ewa Tomaszewska i Katrin Saks


8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13:35 i wznowione o 15:05.)

PRZEWODNICTWO: Martine ROURE
Wiceprzewodnicząca

9. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Sprostowanie do przyjętego dokumentu (art. 204a Regulaminu)

Komisja przedmiotowo właściwa przedstawiła następujące sprostowanie dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski.

Sprostowanie do stanowiska parlamentu europejskiego z dnia 25 września 2007 r.
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego stosowania zasad konkurencji do transportu kolejowego, drogowego i żeglugi śródlądowej (wersja ujednolicona)
P6_TA(2007)0397 - COM(2006)0722 - C6-0433/2006 - 2006/0241 (CNS) - JURI

Zgodnie z art. 204a ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że nie później niż 48 godzin po jego ogłoszeniu grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie go pod głosowanie.


11. Projekt budżetu ogólnego na rok 2009 (Sekcja 3) - Projekt budżetu ogólnego na rok 2009 (sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (debata)

Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 [C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD)]
i pismo w sprawie poprawek nr 1/2009 do wstępnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 [SEC(2008)2435] Sekcja III: Komisja - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jutta Haug (A6-0398/2008)

Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009
Sekcja I - Parlament Europejski
Sekcja II - Rada
Sekcja IV - Trybunał Sprawiedliwości
Sekcja V - Trybunał Obrachunkowy
Sekcja VI - Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny
Sekcja VII - Komitet Regionów
Sekcja VIII - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Sekcja IX - Europejski Inspektor Ochrony Danych [C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

Jutta Haug przedstawiła sprawozdanie.

Janusz Lewandowski przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Dalia Grybauskaitė (członkini Komisji) i Jean-Pierre Jouyet (urzędujący przewodniczący Rady).

Głos zabrali: Ana Maria Gomes (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Maria Martens (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Helmuth Markov (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Pervenche Berès (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Karin Jöns (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Péter Olajos (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Gabriela Creţu (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Miloš Koterec (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Kyösti Virrankoski (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Emanuel Jardim Fernandes (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Helga Trüpel (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Monica Frassoni (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Bárbara Dührkop Dührkop (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Costas Botopoulos (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Mairead McGuinness (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PETI) i László Surján w imieniu grupy PPE-DE.

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Catherine Guy-Quint w imieniu grupy PSE, Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Wiesław Stefan Kuc w imieniu grupy UEN, Esko Seppänen w imieniu grupy GUE/NGL, Nils Lundgren w imieniu grupy IND/DEM, Sergej Kozlík, Salvador Garriga Polledo, Thijs Berman, Nathalie Griesbeck, Gérard Onesta, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Pedro Guerreiro, Ashley Mote, Esther De Lange, Göran Färm, Seán Ó Neachtain, Margaritis Schinas, Brigitte Douay, Michael Gahler, Vicente Miguel Garcés Ramón i Vladimír Maňka.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ville Itälä, Reimer Böge i Jan Olbrycht.

Głos zabrali: Jean-Pierre Jouyet, Jutta Haug i Janusz Lewandowski.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.1 protokołu z dnia 23.10.2008, pkt 6.2 protokołu z dnia 23.10.2008 i pkt 6.3 protokołu z dnia 23.10.2008.


12. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Bośnia i Hercegowina *** - Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Bośnia i Hercegowina (debata)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną z drugiej strony (8225/2008 - COM(2008)0182 - C6 0255/2008 - 2008/0073(AVC)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Doris Pack (A6-0378/2008)

Oświadczenia Rady i Komisji: Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Bośnia i Hercegowina

Doris Pack przedstawiła sprawozdanie.

Jean-Pierre Jouyet (urzędujący przewodniczący Rady) złożył oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Olli Rehn (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Anna Ibrisagic w imieniu grupy PPE-DE, Libor Rouček w imieniu grupy PSE, Jules Maaten w imieniu grupy ALDE, Gisela Kallenbach w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN, Erik Meijer w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Philip Claeys niezrzeszony, Hubert Pirker, Hannes Swoboda, Jelko Kacin i Johannes Lebech.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Reinhard Rack, Pierre Pribetich, Metin Kazak, Justas Vincas Paleckis i Gisela Kallenbach.

Głos zabrali: Jean-Pierre Jouyet, Olli Rehn i Doris Pack.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Doris Pack, w imieniu komisji AFET, w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Bośnią i Hercegowiną z drugiej strony (B6-0541/2008)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.2 protokołu z dnia 23.10.2008 i pkt 8.6 protokołu z dnia 23.10.2008.

(Posiedzenie zawieszone o godzinie 17:55 w oczekiwaniu na turę pytań, zostało wznowione o godzinie 18:05.)


PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

13. Tura pytań (pytania do Komisji)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B6-0475/2008).

Część pierwsza

Pytanie 40 (Armando França): Strategia przeciwdziałania narkotykom

Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Armando França.

Pytanie 41 (Péter Olajos): Przywóz produktów na bazie drobiu pochodzącego z Chin

Siim Kallas udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Péter Olajos, Jim Allister i Armando França.

Pytanie 42 (Ona Juknevičienė): Wdrożenie Europejskiego Funduszu Społecznego w państwach członkowskich

Siim Kallas udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Ona Juknevičienė, Zita Pleštinská i Gay Mitchell.

Część druga

Pytanie 43 (Dimitrios Papadimoulis): Projekty współfinansowane ze środków wspólnotowych i „funduszu łapówkowego" spółki Siemens.

Siim Kallas udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Dimitrios Papadimoulis.

Z powodu nieobecności pytającego, pytanie 44 zostaje pozostawione bez odpowiedzi.

Pytanie 45 (Nirj Deva): Sprawy administracyjne i traktat lizboński

Siim Kallas udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Nirj Deva i Reinhard Rack.

Pytanie 46 (Ryszard Czarnecki): Nadużycia i korupcje urzędników pracujących w strukturach Unii Europejskiej.

Siim Kallas udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Ryszard Czarnecki i Reinhard Rack.

Pytanie 47 (Eoin Ryan): Badanie skutków wspólnej jednolitej podstawy opodatkowania osób prawnych
Pytanie 48 (Marian Harkin): Wspólna jednolita podstawa opodatkowania spółek

László Kovács (członek Komisji) odpowiedział na pytania oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Eoin Ryan i Marian Harkin.


Pytanie 49 (Georgios Papastamkos): Współpraca celna pomiędzy UE i Chinami

László Kovács udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Georgios Papastamkos i Avril Doyle.

Pytanie 50 (Seán Ó Neachtain): Finansowanie środków bezpieczeństwa wprowadzonych na europejskich lotniskach regionalnych

Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Seán Ó Neachtain, Manolis Mavrommatis, Paul Rübig i Jim Higgins.

Pytanie 51 (Stavros Arnaoutakis): Jakość transportu i niewielkie regiony wyspiarskie Unii Europejskiej

Antonio Tajani udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Costas Botopoulos (zastępca autora) i Avril Doyle.

Pytanie 52 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Europejskie środki prawne na rzecz bezpieczeństwa transportu morskiego

Antonio Tajani udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Manolis Mavrommatis (zastępca autora) i Colm Burke.

Pytanie 53 (Emmanouil Angelakas): Poprawa jakości miejskich środków transportu

Antonio Tajani udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Emmanouil Angelakas, Mairead McGuinness i Paul Rübig.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19:45 i wznowione o 21:00.)

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

14. Upamiętnienie Hołodomoru, wielkiego głodu na Ukrainie (1932-1933) (debata)

Oświadczenie Komisji: Upamiętnienie Hołodomoru, wielkiego głodu na Ukrainie (1932-1933)

Przewodnicząca rozpoczęła debatę od powitania obecnego na trybunach dla publiczności ambasadora Ukrainy.

Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DE, Adrian Severin w imieniu grupy PSE, Grażyna Staniszewska w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Adam Bielan w imieniu grupy UEN, Helmuth Markov w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Bruno Gollnisch niezrzeszony, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Józef Pinior, Šarūnas Birutis, Milan Horáček, Wojciech Roszkowski, Georgios Toussas, Zbigniew Zaleski, Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Tunne Kelam, Janusz Onyszkiewicz, Andrzej Tomasz Zapałowski, Ari Vatanen, Jana Hybášková, Urszula Gacek i Colm Burke.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski i Mieczysław Edmund Janowski.

Głos zabrał Antonio Tajani.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Rebecca Harms i Milan Horáček w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie upamiętnienia Wielkiego Głodu sztucznie wywołanego na Ukrainie w latach 1932-1933 (B6-0571/2008);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Grażyna Staniszewska, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi i Šarūnas Birutis w imieniu grupy ALDE, w sprawie upamiętnienia Hołodomoru, sztucznie wywołanego głodu na Ukrainie (1932-1933) (B6-0572/2008);

- Andrzej Tomasz Zapałowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Mirosław Mariusz Piotrowski, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Janusz Wojciechowski, Inese Vaidere, Roberts Zīle i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN, w sprawie upamiętnienia Hołodomoru, sztucznie wywołanego głodu na Ukrainie (1932-1933) (B6-0573/2008);

- Joseph Daul, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Colm Burke, Tunne Kelam, Urszula Gacek i Zita Pleštinská w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie upamiętnienia Hołodomoru, sztucznie wywołanego głodu na Ukrainie (1932-1933) (B6-0574/2008).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.7 protokołu z dnia 23.10.2008.


15. Opłaty lotniskowe ***II (debata)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat lotniskowych [08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

Ulrich Stockmann przedstawił zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Zsolt László Becsey w imieniu grupy PPE-DE, Brian Simpson w imieniu grupy PSE, Arūnas Degutis w imieniu grupy ALDE, Roberts Zīle w imieniu grupy UEN, Gerard Batten w imieniu grupy IND/DEM, Georg Jarzembowski, Silvia-Adriana Ţicău, Paweł Bartłomiej Piskorski, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Emanuel Jardim Fernandes, Robert Evans i Bogusław Liberadzki.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zuzana Roithová i Mieczysław Edmund Janowski.

Głos zabrali: Antonio Tajani i Ulrich Stockmann.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.1 protokołu z dnia 23.10.2008.


16. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument Porządek obrad” PE 414.427/OJJE).


17. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:10.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antinucci, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bonsignore, Borghezio, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Droutsas, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musumeci, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Teychenné, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności