Indeks 
Protokol
PDF 212kWORD 135k
Torsdag den 23. oktober 2008 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Sørøveri (beslutningsforslag fremsat)
 4.Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2007 (forhandling)
 5.Meddelelser fra formanden
 6.Afstemningstid
  6.1.Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget - Regnskabsåret 2009 (afstemning)
  6.2.Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget 2009 (Sektion III) (afstemning)
  6.3.Forslag til det almindelige budget 2009 (Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (afstemning)
 7.Velkomstord
 8.Afstemningstid (fortsat)
  8.1.Lufthavnsafgifter ***II (afstemning)
  8.2.Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Bosnien-Hercegovina *** (afstemning)
  8.3.Sørøveri (afstemning)
  8.4.Regnskabsstandarder (afstemning)
  8.5. Luftfartssikkerhed og bodyscannere (afstemning)
  8.6.Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Bosnien-Hercegovina (afstemning)
  8.7.Mindehøjtidelighed for Holodomor, den store hungersnød i Ukraine (1932-1933) (afstemning)
  8.8.Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2007 (afstemning)
 9.De interparlamentariske delegationers sammensætning
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  13.1.Venezuela
  13.2.Den Demokratiske Republik Congo:sammenstød i de østlige grænseområder
  13.3.Burma
 14.Afstemningstid
  14.1.Venezuela (afstemning)
  14.2.Den Demokratiske Republik Congo:sammenstød i de østlige grænseområder (afstemning)
  14.3.Burma (afstemning)
 15.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 16.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 17.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)
 18.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 19.Tidspunkt for næste møde
 20.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Luisa MORGANTINI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 10.00.


2. Modtagne dokumenter

Fra Rådet og Kommissionen følgende dokumenter:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger, for så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrist (KOM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI, IMCO

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 28/2008 - Sektion III - Kommissionen (N6-0021/2008 - C6-0374/2008 - 2008/2299(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 27/2008 - Sektion III - Kommissionen (N6-0022/2008 - C6-0376/2008 - 2008/2300(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 36/2008 - Sektion III - Kommissionen (N6-0023/2008 - C6-0377/2008 - 2008/2302(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


3. Sørøveri (beslutningsforslag fremsat)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Sørøveri

Forhandlingen havde fundet sted den 23.09.2008 (punkt 12 i protokollen af 23.09.2008).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Paolo Costa for TRAN om piratvirksomhed til søs (B6-0537/2008)

Afstemning: punkt 8.3 i protokollen af 23.10.2008.


4. Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2007 (forhandling)

Betænkning: Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2007 [2008/2158(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008)

Dushana Zdravkova forelagde sin betænkning.

Talere: Nikiforos Diamandouros (Ombudsmand) og Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen).

Talere: Andreas Schwab for PPE-DE-Gruppen, Proinsias De Rossa for PSE-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Marcin Libicki for UEN-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Nils Lundgren for IND/DEM-Gruppen, Hans-Peter Martin løsgænger, Mairead McGuinness, Alexandra Dobolyi, Metin Kazak, Ryszard Czarnecki, Frank Vanhecke, Manolis Mavrommatis, Michael Cashman, Anneli Jäätteenmäki, Simon Busuttil, Maria Matsouka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg og Inés Ayala Sender.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Dumitru Oprea, Reinhard Rack, Silvia-Adriana Ţicău og Alessandro Battilocchio.

Talere: Nikiforos Diamandouros, Andris Piebalgs, Dushana Zdravkova og Hans-Peter Martin for en personlig bemærkning efter indlægget af Michael Cashman.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.8 i protokollen af 23.10.2008.


(Mødet udsat kl. 11.05 og genoptaget kl. 11.10)

FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

5. Meddelelser fra formanden

Formanden meddelte,at Formandskonferencen havde udpeget Hu Jia, forkæmper for menneskerettighederne i Kina, som Sakharov-prisvinder for 2008.

Han afgav ligeledes en kort redegørelse i anledning af De Forenede Nationers 63-års-dag den 24.10.2008. Han henviste især til engagementet og samarbejdet mellem Den Europæiske Union, Europa-Parlamentet og de forskellige FN-programmer og understregede betydningen af den multilaterale solidaritet i forbindelse med den øjeblikkelige finansielle krise.


6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget - Regnskabsåret 2009 (afstemning)

- Forslag til ændring og ændringsforslag til bevillingerne under sektion III i forslaget til det almindelige budget for regnskabsåret 2009 vedrørende Kommissionen

- Forslag til ændring til sektionerne I, II, IV, V, VI, VII, VIII og IX i forslaget til det almindelige budget for regnskabsåret 2009 vedrørende Europa-Parlamentet, Rådet, Domstolen, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

(Kvalificeret flertal påkrævet for at vedtage forslag til ændring vedrørende ikke-obligatoriske udgifter; simpelt flertal påkrævet for at vedtage ændringsforslag vedrørende obligatoriske udgifter)

De vedtagne forslag til ændring og ændringsforslag er gengivet i bilaget til ”Vedtagne tekster”.

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Talere:

Inden afstemningen

Jutta Haug (ordfører) havde foreslået følgende tekniske justeringer:

- afstemningen om forslag til ændring 783 vedrørende budgetpost 22 02 04 02 vedrørte kun betalingsbevillingerne

- anmærkningerne til Global energievaluering (GEA) blev flyttet fra budgetpost 08 03 01, hvor de ved en fejltagelse var blevet indsat, til budgetpost 08 05 01. Der ville derfor blive stemt om forslag til ændring 936 vedrørende budgetpost 08 03 01 uden anmærkningerne til GEA. De ville i stedet blive indføjet i forslag til ændring 938 vedrørende budgetpost 08 05 01

- afgørelsen om at genopføre det foreløbige budgetforslag for de decentraliserede agenturer i afsnit 1 og 2 omfattede ligeledes genopførelsen af deres stillingsfortegnelser, således som de figurerede i det foreløbige budgetforslag. Denne afgørelse vedrørte Det Europæiske Lægemiddelagentur, lovgivningen om kemikalier og Det Europæiske Kemikalieagentur, Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, Det Europæiske Søfartssikkerhedsagentur, Det Europæiske Jernbaneagentur, Det Europæiske Miljøagentur, Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EF-Fiskerikontrolagenturet, og EF-Sortsmyndigheden, hvor stillingsfortegnelserne ikke figurerede i forslagene til ændring

- på baggrund af et responsum fra Juridisk Tjeneste skulle der foretages en let justering af en anmærkning til en række budgetposter. Det drejede sig om den anmærkning, der begyndte med ordene ”Kommissionen skal kun tillade ...” og sluttede med ordene ”om anvendelsen af fællesskabsmidler” , som indgik i følgende forslag til ændring: 994 (budgetpost 19 04 01), 1011 (budgetpost 21 02 01), 1015 (budgetpost 21 03 01), 1016 (budgetpost 21 04 01), 1026 (budgetpost 23 02 01) et 785 (budgetpost 23 02 02)

- endelig figurerede budgetpost 19 06 06 ”Konsulært samarbejde”på grund af en teknisk fejl ikke på listen over forslag til ændring, selv om den var blevet vedtaget som en del af ændringsskrivelse nr. 1//2009. Denne budgetpost ville blive tilføjet kun med et p.m.

Formanden havde konstateret, at der ingen indvendinger var mod de foreslåede justeringer.

Under afstemningen

- Catherine Guy-Quint om afstemningen om forslag til ændring 106

- Janusz Lewandowski (ordfører) om afstemningen om blok 8.


6.2. Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget 2009 (Sektion III) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009
[C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD)]
og
ændringsskrivelse nr. 1/2009 til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009
[SEK(2008)2435]
Sektion III, Kommissionen - Budgetudvalget. Ordfører: Jutta Haug (A6-0398/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0515).


6.3. Forslag til det almindelige budget 2009 (Sektion I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009
Sektion I, Europa-Parlamentet
Sektion II, Rådet
Sektion IV, Domstolen
Sektion V, Revisionsretten
Sektion VI, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Sektion VII, Regionsudvalget
Sektion VIII, Den Europæiske Ombudsmand
Sektion IX, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0516).


7. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation fra Republikken Moldavien, som havde taget plads i den officielle loge.


8. Afstemningstid (fortsat)

8.1. Lufthavnsafgifter ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling: Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om lufthavnsafgifter [08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

RÅDETS FÆLLES HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P6_TA(2008)0517).


8.2. Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Bosnien-Hercegovina *** (afstemning)

Henstilling: Forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bosnien-Hercegovina på den anden side (8225/2008 - KOM(2008)0182 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Doris Pack (A6-0378/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0518).

Parlamentet afgav dermed samstemmende udtalelse.


8.3. Sørøveri (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0537/2008

Forhandlingen havde fundet sted den 23.09.2008 (punkt 12 i protokollen af 23.09.2008).

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslaget den 23.10.2008 (punkt 2 i protokollen af 23.10.2008).

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0519).

Indlæg til afstemningen:

Rosa Miguélez Ramos havde anmodet om fornyet afstemning om punkt 4, 1. del (Formanden havde efterkommet denne anmodning).


8.4. Regnskabsstandarder (afstemning)

Forslag til beslutning fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 81af Pervenche Berès for ECON om forslag af 2. juni 2008 til Kommissionens beslutning om tredjelandsudstederes brug af visse tredjelandes nationale regnskabsstandarder og internationale regnskabsstandarder ved udarbejdelsen af koncernregnskaber og om forslag af 2. juni 2008 til Kommissionens forordning (EF) om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF, for så vidt angår elementer vedrørende prospekter og annoncer (Ækvivalens af regnskabsstandarder) (B6-0544/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0520).


8.5.  Luftfartssikkerhed og bodyscannere (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0562/2008

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Talere: Manfred Weber for PPE-DE-Gruppen, som på grundlag af forretningsordenens artikel 170, stk. 4, anmodede om udsættelse af afstemningen til mødeperioden i november og derefter Martin Schulz for PSE-Gruppen, som modsatte sig denne anmodning.

Ved afstemning ved navneopråb (198 for, 337 imod og 22 hverken/eller) forkastede Parlamentet anmodningen.

Vedtaget (P6_TA(2008)0521).


8.6. Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Bosnien-Hercegovina (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0541/2008

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0522).

Indlæg til afstemningen:

Doris Pack (stiller) havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 22 (godtaget).


8.7. Mindehøjtidelighed for Holodomor, den store hungersnød i Ukraine (1932-1933) (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0571/2008, B6-0572/2008, B6-0573/2008 og B6-0574/2008

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0571/2008

(erstatter B6-0571/2008, B6-0572/2008, B6-0573/2008 og B6-0574/2008)

stillet af:

Joseph Daul, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Urszula Gacek og Zita Pleštinská for PPE-DE-Gruppen

Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma og Adrian Severin for PSE-Gruppen

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Grażyna Staniszewska, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi og Šarūnas Birutis for ALDE-Gruppen

Rebecca Harms og Milan Horáček for Verts/ALE-Gruppen

Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański og Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2008)0523).


8.8. Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2007 (afstemning)

Betænkning: Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2007 [2008/2158(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2008)0524).

Indlæg til afstemningen:

Dushana Zdravkova (ordfører) havde stillet mundtlige ændringsforslag til ændringsforslag 5 og 7 (godtaget).


9. De interparlamentariske delegationers sammensætning

Formandskonferencen havde på mødet samme dag foreslået at øge antallet af medlemmer af Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling fra 60 til 75 og udnævne følgende stedfortrædere til medlemmer af delegationen:

PPE-DE: Valdis Dombrovskis, José Manuel García-Margallo y Marfil, Werner Langen, Boguslaw Sonik og Robert Sturdy

PSE: Kader Arif, Thijs Berman, Armando França og Bogdan Golik

ALDE: Vladko Todorov Panayotov

UEN: Eugenijus Maldeikis

Verts/ALE: Eva Lichtenberger

GUE/NGL: Sahra Wagenknecht

IND/DEM: Hélène Goudin

NI: Koenraad Dillen.

Parlamentet godkendte dette forslag.


10. Stemmeforklaringer

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Forslag til almindeligt budget 2009:
Hannu Takkula, Avril Doyle, Colm Burke og Mairead McGuinness

Betænkning: Jutta Haug - A6-0398/2008:
Marusya Ivanova Lyubcheva og Frank Vanhecke

Betænkning: Janusz Lewandowski - A6-0397/2008:
Astrid Lulling og Frank Vanhecke

Betænkning: Ulrich Stockmann - A6-0375/2008:
Oldřich Vlasák

Sørøveri - B6-0537/2008:
Bruno Gollnisch

Regnskabsstandarder - B6-0544/2008:
Peter Skinner

Luftfartssikkerhed og bodyscannere - B6-0562/2008:
Philip Claeys

Mindehøjtidelighed for Holodomor, den store hungersnød i Ukraine (1932-1933) - RC-B6-0571/2008:
Zita Pleštinská for PPE-DE-Gruppen, Tunne Kelam og Bruno Gollnisch

Stabiliserings- og associeringsaftale EF/Bosnien-Hercegovina - B6-0541/2008:
Bernd Posselt

Betænkning: Dushana Zdravkova - A6-0358/2008:
Frank Vanhecke.


11. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 12.35 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Gérard ONESTA
næstformand

12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


13. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 5 i protokollen af 21.10.2008)


13.1. Venezuela

Forslag til beslutning B6-0549/2008, B6-0553/2008 og B6-0555/2008

José Ribeiro e Castro, Ewa Tomaszewska og Renate Weber forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen, Marios Matsakis for ALDE-Gruppen, Leopold Józef Rutowicz for UEN-Gruppen, Pedro Guerreiro for GUE/NGL-Gruppen, Urszula Krupa for IND/DEM-Gruppen, og Laima Liucija Andrikienė.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zdzisław Zbigniew Podkański, Georgios Toussas, Kathy Sinnott og Gerard Batten.

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.1 i protokollen af 23.10.2008.


13.2. Den Demokratiske Republik Congo:
sammenstød i de østlige grænseområder

Forslag til beslutning B6-0556/2008, B6-0559/2008, B6-0563/2008, B6-0565/2008, B6-0568/2008 og B6-0569/2008

Renate Weber, Giovanna Corda, Raül Romeva i Rueda, Erik Meijer, Ewa Tomaszewska og Bernd Posselt (for stilleren) forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Tunne Kelam for PPE-DE-Gruppen, Katrin Saks for PSE-Gruppen, Marios Matsakis for ALDE-Gruppen, og Zdzisław Zbigniew Podkański for UEN-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Gerard Batten og Kathy Sinnott.

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.2 i protokollen af 23.10.2008.


13.3. Burma

Forslag til beslutning B6-0554/2008, B6-0557/2008, B6-0558/2008, B6-0564/2008, B6-0566/2008 og B6-0567/2008

Zdzisław Zbigniew Podkański, Marios Matsakis, Józef Pinior, Raül Romeva i Rueda, Colm Burke og Esko Seppänen forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Filip Kaczmarek for PPE-DE-Gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for PSE-Gruppen, Kathy Sinnott for IND/DEM-Gruppen, og Paulo Casaca.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Peter Skinner, Zbigniew Zaleski, Gerard Batten, Justas Vincas Paleckis og Marios Matsakis.

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.3 i protokollen af 23.10.2008.


14. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


14.1. Venezuela (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0549/2008, B6-0553/2008 og B6-0555/2008

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0549/2008

(erstatter B6-0549/2008, B6-0553/2008 og B6-0555/2008)

stillet af:

Jaime Mayor Oreja, Fernando Fernández Martín, Sérgio Marques, Charles Tannock, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė og José Ribeiro e Castro for PPE-DE-Gruppen

Ignasi Guardans Cambó, Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen

Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki og Adam Bielan for UEN-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2008)0525).


14.2. Den Demokratiske Republik Congo:
sammenstød i de østlige grænseområder
(afstemning)

Forslag til beslutning B6-0556/2008, B6-0559/2008, B6-0563/2008, B6-0565/2008, B6-0568/2008 og B6-0569/2008

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0556/2008

(erstatter B6-0556/2008, B6-0559/2008, B6-0563/2008, B6-0565/2008 og B6-0569/2008)

stillet af:

Hans-Peter Mayer, Bernd Posselt, Jürgen Schröder, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam og Tadeusz Zwiefka for PPE-DE-Gruppen

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson og Thijs Berman for PSE-Gruppen

Renate Weber, Fiona Hall, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sophia in 't Veld og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen

Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken og Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen

Eoin Ryan for UEN-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2008)0526).

(Forslag til beslutning B6-0568/2008 bortfaldt).


14.3. Burma (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0554/2008, B6-0557/2008, B6-0558/2008, B6-0564/2008, B6-0566/2008 og B6-0567/2008

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0554/2008

(erstatter B6-0554/2008, B6-0557/2008, B6-0558/2008, B6-0564/2008, B6-0566/2008 og B6-0567/2008)

stillet af:

Geoffrey Van Orden, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam og Iles Braghetto for PPE-DE-Gruppen

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock og Ana Maria Gomes for PSE-Gruppen

Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella og Marios Matsakis for ALDE-Gruppen

Frithjof Schmidt og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen

Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski og Brian Crowley for UEN-Gruppen

Jens Holm for GUE/NGL-Gruppen

Vedtaget (P6_TA(2008)0527).


15. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra PSE-Gruppen og ALDE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

DEVE: Monica Giuntini i stedet for Maria Grazia Pagano

LIBE: Maria Grazia Pagano

Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling: Paweł Bartłomiej Piskorski i stedet for Jan Jerzy Kułakowski.


16. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 114, stk. 3)

AFET

- Mandat til Den Internationale Krigsforbryderdomstol vedrørende det Tidligere Jugoslavien (2008/2290(INI))
(rådg.udv.: LIBE)

- Strategisk partnerskab EU-Mexico (2008/2289(INI))
(rådg.udv.: DEVE, INTA)

- Strategisk partnerskab EU-Brasilien (2008/2288(INI))
(rådg.udv.: DEVE, INTA)

Associerede udvalg

LIBE

- Ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering (COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS))
(rådg.udv.: FEMM, CULT, ENVI, JURI, IMCO)
Associerede udvalg LIBE, EMPL
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 16.10.2008)

Udvalgshenvisninger

PETI

- Revison af forretningsordenens bestemmelser om proceduren for andragender (2006/2209(REG))
henvist til: kor.udv.: AFCO
rådg.udv.: PETI

LIBE

- Medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter (anvendelse på ikke-deltagende medlemsstater) (COM(2008)0514 [[02]] - C6-0335/2008 - 2008/0168(CNS))
henvist til: kor.udv.: ECON
rådg.udv.: LIBE

- Medaljer og møntefterligninger, der ligner euromønter (COM(2008)0514 [[01]] - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS))
henvist til: kor.udv.: ECON
rådg.udv.: LIBE.


17. Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

Formanden meddelte i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 116, stk. 3, hvor mange underskrifter følgende erklæringer havde opnået.

Dokument nr.

Af

Underskrifter

52/2008

Adrian Severin

95

53/2008

Daniel Strož

22

54/2008

Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro

24

55/2008

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

35

56/2008

Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines

208

57/2008

Alexander Alvaro, Paulo Casaca, Jana Hybášková, Józef Pinior, Helga Trüpel

79

58/2008

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

29

59/2008

Rareş-Lucian Niculescu

31

60/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

8

61/2008

Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi

35

62/2008

Bruno Gollnisch

14

63/2008

Eluned Morgan, Robert Goebbels, Miloslav Ransdorf, Claude Turmes, Fiona Hall

154

64/2008

Vladimír Železný

24

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

10

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

53

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

51

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

50

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

278

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

62

71/2008

Andreas Mölzer

23

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

32

73/2008

Jean-Claude Martinez

12

74/2008

Daniel Strož

10

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

192

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

84

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

32

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

74

79/2008

Libor Rouček

16

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

100

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

8

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

37

83/2008

Andreas Mölzer

3

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

22

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

12

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

144

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

98

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

32

89/2008

Bogusław Rogalski

17

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

21

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

31

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

34

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

18


18. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 172, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


19. Tidspunkt for næste møde

Formanden meddelte, at næste møde ville finde sted den 17.11.2008 - 20.11.2008.


20. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 16.20.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Borghezio, Boştinaru, Boursier, Bowis, Bowles, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Pack, Pagano, Paleckis, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zatloukal, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik