Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 224kWORD 140k
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Επιθέσεις πειρατών στη θάλασσα (πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε)
 4.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (2007) (συζήτηση)
 5.Ανακοινώσεις της Προεδρίας
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2009 (ψηφοφορία)
  
6.2.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009 (Τμήμα ΙΙΙ) (ψηφοφορία)
  
6.3.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009 (τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (ψηφοφορία)
 7.Υποδοχή
 8.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  
8.1.Αερολιμενικά τέλη ***II (ψηφοφορία)
  
8.2.Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Βοσνίας-Ερζεγοβίνης *** (ψηφοφορία)
  
8.3.Επιθέσεις πειρατών στη θάλασσα (ψηφοφορία)
  
8.4.Ισοτιμία των λογιστικών προτύπων (ψηφοφορία)
  
8.5.Ασφάλεια των αερομεταφορών και σαρωτές σώματος (ψηφοφορία)
  
8.6.Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (ψηφοφορία)
  
8.7.Εορτασμός της μνήμης του Ουκρανικού Λιμού "Holodomor" (1932-1933) (ψηφοφορία)
  
8.8.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (2007) (ψηφοφορία)
 9.Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών
 10.Αιτιολογήσεις ψήφου
 11.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
13.1.Βενεζουέλα
  
13.2.Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: μάχες στις ανατολικές συνοριακές περιοχές
  
13.3.Βιρμανία/Μυανμάρ
 14.Ώρα των ψηφοφοριών
  
14.1.Βενεζουέλα (ψηφοφορία)
  
14.2.Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: μάχες στις ανατολικές συνοριακές περιοχές (ψηφοφορία)
  
14.3.Βιρμανία/Μυανμάρ (ψηφοφορία)
 15.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 16.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 17.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 18.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 19.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 20.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luisa MORGANTINI
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10 π.μ.


2. Κατάθεση εγγράφωv

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 94/19/ΕΚ περί των συστημάτων εγγυήσεως των καταθέσεων όσον αφορά το επίπεδο κάλυψης και την προθεσμία εκταμίευσης (COM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI, IMCO

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 28/2008 - Τμήμα III – Επιτροπή (N6-0021/2008 - C6-0374/2008 - 2008/2299(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 27/2008 - Τμήμα III – Επιτροπή (N6-0022/2008 - C6-0376/2008 - 2008/2300(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 36/2008 - Τμήμα III – Επιτροπή (N6-0023/2008 - C6-0377/2008 - 2008/2302(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG


3. Επιθέσεις πειρατών στη θάλασσα (πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Επιθέσεις πειρατών στη θάλασσα

Η συζήτηση έγινε στις 23.09.2008 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.09.2008).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Paolo Costa, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, σχετικά με την πειρατεία στη θάλασσα (B6-0537/2008)

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2008.


4. Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (2007) (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2007 [2008/2158(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγήτρια: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008)

Η Dushana Zdravkova παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Νικηφόρος Διαμαντούρος (Διαμεσολαβητής) και Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Proinsias De Rossa, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marcin Libicki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, Mairead McGuinness, Alexandra Dobolyi, Metin Kazak, Ryszard Czarnecki, Frank Vanhecke, Μανώλης Μαυρομμάτης, Michael Cashman, Anneli Jäätteenmäki, Simon Busuttil, Μαρία Ματσούκα, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Inés Ayala Sender.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Dumitru Oprea, Reinhard Rack, Silvia-Adriana Ţicău και Alessandro Battilocchio.

Παρεμβαίνουν οι Νικηφόρος Διαμαντούρος, Andris Piebalgs, Dushana Zdravkova και Hans-Peter Martin για προσωπικό ζήτημα εν συνεχεία της παρέμβασης του Michael Cashman.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2008.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.05 π.μ και επαναλαμβάνεται στις 11.10 π.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

5. Ανακοινώσεις της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Διάσκεψη των Προέδρων απένειμε το Βραβείο Ζαχάρωφ για το 2008 στον Hu Jia, υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα.

Προβαίνει επίσης σε σύντομη δήλωση επ' ευκαιρία του εορτασμού της 63ης επετείου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 24.10.2008. Επισημαίνει κυρίως τη δέσμευση και τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των διαφόρων προγραμμάτων του ΟΗΕ, και τονίζει τη σημασία που έχει η πολυμερής αλληλεγγύη στο πλαίσιο της σημερινής οικονομικής κρίσης.


6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


6.1. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Οικονομικό έτος 2009 (ψηφοφορία)

- Σχέδια τροπολογιών και προτάσεις τροποποίησης των πιστώσεων στο τμήμα III του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού για το 2009 που αφορούν την Επιτροπή

- Σχέδια τροπολογιών στα τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2009 που αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, το Δικαστήριο, το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για τα σχέδια τροπολογιών για τις μη υποχρεωτικές δαπάνες· απαιτείται απλή πλειοψηφία για τις προτάσεις τροποποίησης σχετικά με τις υποχρεωτικές δαπάνες)

Τα σχέδια τροπολογιών και οι προτάσεις τροποποίησης που εγκρίθηκαν εμφαίνονται ως παράρτημα στα «Κείμενα που εγκρίθηκαν».

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

Παρεμβάσεις:

Πριν από την ψηφοφορία:

Η Jutta Haug (εισηγήτρια) προτείνει τις εξής προσαρμογές τεχνικής φύσεως:

- η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 783 σχετικά με τη θέση του προϋπολογισμού 22 02 04 02 αφορά μόνο τις πιστώσεις πληρωμών·

- οι παρατηρήσεις σχετικά με την 'Παγκόσμια Ενεργειακή Αξιολόγηση' (GEA) θα μεταφερθούν από τη θέση 08 03 01, στην οποία ενσωματώθηκαν κατά λάθος, στη θέση 08 05 01. Ως εκ τούτου, η τροπολογία 936 σχετικά με τη θέση 08 03 01 θα ψηφισθεί χωρίς τις παρατηρήσεις για το GEA. Αντ' αυτού, θα περιληφθούν στην τροπολογία 938 που αφορά τη θέση 08 05 01·

- η απόφαση να αποκατασταθεί το ΠΣΠ για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς στις κατηγορίες 1 και 2 στοχεύει επίσης στην αποκατάσταση των οργανογραμμάτων τους όπως εμφαίνονται στο ΠΣΠ. Η απόφαση αυτή αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλείας της Αεροπορίας, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, την Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας και το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών, των οποίων τα οργανογράμματα δεν περιλαμβάνονται στις τροπολογίες·

- ύστερα από γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, κρίνεται σκόπιμο να προσαρμοσθεί ελαφρώς μία παρατήρηση η οποία προσαρτάται σε πολλές θέσεις του προϋπολογισμού. Η γνωμοδότηση αυτή αφορά την παρατήρηση που ξεκινά με τις λέξεις «Η Επιτροπή επιτρέπει τη διαχείριση...» και τελειώνει με τη φράση «...όσον αφορά τη χρήση κοινοτικών κονδυλίων» η οποία περιλαμβάνεται στις ακόλουθες τροπολογίες: 994 (θέση 19 04 01), 1011 (θέση 21 02 01), 1015 (θέση 21 03 01), 1016 (θέση 21 04 01), 1026 (θέση 23 02 01) και 785 (θέση 23 02 02);

- τέλος, συνεπεία σφάλματος τεχνικής φύσεως, η θέση του προϋπολογισμού 19 06 06 με τίτλο «Προξενική συνεργασία» δεν εμφαίνεται στον κατάλογο τροπολογιών παρόλο που έχει εγκριθεί ως τμήμα της διορθωτικής επιστολής 1/2009. Η θέση αυτή θα προστεθεί μόνο με τη σημείωση 'προς υπόμνηση'.

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις επί των προτεινόμενων προσαρμογών.

Κατά την ψηφοφορία

- Catherine Guy-Quint σχετικά με την ψηφοφορία της τροπολογίας 106·

- Janusz Lewandowski (εισηγητής) σχετικά με την ψηφοφορία εν συνόλω της τροπολογίας 8.


6.2. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009 (Τμήμα ΙΙΙ) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009
(C6 0309/2008 – 2008/2026(BUD))
και
τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2009 επί του προσχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009 (SEC(2008)2435)
Τμήμα III – Επιτροπή - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Jutta Haug (A6-0398/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0515)


6.3. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009 (τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009
Τμήμα I, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Τμήμα II, Συμβούλιο
Τμήμα IV, Δικαστήριο
Τμήμα V, Ελεγκτικό Συνέδριο
Τμήμα VI, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Τμήμα VII, Επιτροπή Περιφερειών
Τμήμα VIII, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Τμήμα IX, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0516)


7. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


8. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)

8.1. Αερολιμενικά τέλη ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αερολιμενικά τέλη [08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2008)0517)


8.2. Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Βοσνίας-Ερζεγοβίνης *** (ψηφοφορία)

Σύσταση: σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφετέρου (8225/2008 - COM(2008)0182 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Doris Pack (A6-0378/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0518)

Το Σώμα εκφράζει, ως εκ τούτου, τη σύμφωνη γνώμη του.


8.3. Επιθέσεις πειρατών στη θάλασσα (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0537/2008

Η συζήτηση έγινε στις 23.09.2008 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.09.2008).

Η πρόταση ψηφίσματος ανακοινώθηκε στις 23.10.2008 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2008).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0519)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Η Rosa Miguélez Ramos ζητεί να επαναληφθεί η ψηφοφορία επί της παραγράφου 4, 1ο μέρος (Ο Πρόεδρος δίνει συνέχεια στο αίτημα αυτό).


8.4. Ισοτιμία των λογιστικών προτύπων (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος, που κατέθεσε, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Κανονισμού, η Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, σχετικά με το σχέδιο απόφασης της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 2008 για τη χρήση από εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών των εθνικών λογιστικών προτύπων ορισμένων τρίτων χωρών και των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την προετοιμασία των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων και το σχέδιο κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία και τις διαφημίσεις (Ισοτιμία των λογιστικών προτύπων) (B6-0544/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0520)


8.5. Ασφάλεια των αερομεταφορών και σαρωτές σώματος (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0562/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Παρεμβαίνουν ο Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, ο οποίος ζητεί, βάσει του άρθρου 170, παράγραφος 4, του Κανονισμού, να μεταφερθεί η ψηφοφορία κατά την περίοδο συνόδου του Νοεμβρίου, και ακολούθως, ο Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, ο οποίος αντιτίθεται στο αίτημα αυτό.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα αυτό με ονομαστική κλήση, (198 υπέρ, 337 κατά και 22 αποχές).

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0521)


8.6. Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0541/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0522)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Η Doris Pack (συντάκτρια) προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 22 (κρατείται).


8.7. Εορτασμός της μνήμης του Ουκρανικού Λιμού "Holodomor" (1932-1933) (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0571/2008, B6-0572/2008, B6-0573/2008 και B6-0574/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0571/2008

(αντικαθιστά τιςB6-0571/2008, B6-0572/2008, B6-0573/2008 και B6-0574/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Joseph Daul, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Urszula Gacek και Zita Pleštinská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma και Adrian Severin, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Grażyna Staniszewska, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi και Šarūnas Birutis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Rebecca Harms και Milan Horáček, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański και Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0523)


8.8. Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (2007) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2007 [2008/2158(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγήτρια: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0524)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Η Dushana Zdravkova (εισηγήτρια) προτείνει προφορικές τροπολογίες στις τροπολογίες 5 και 7 (κρατούνται).


9. Σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών

Η Διάσκεψη των Προέδρων, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, πρότεινε να αυξηθεί το προσωπικό στο οργανόγραμμα της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση από 60 σε 75 μέλη, και να ορισθούν ως μέλη της αντιπροσωπείας τα ακόλουθα αναπληρωματικά μέλη:

PPE-DE: Valdis Dombrovskis, José Manuel García-Margallo y Marfil, Werner Langen, Boguslaw Sonik και Robert Sturdy

PSE: Kader Arif, Thijs Berman, Armando França και Bogdan Golik

ALDE: Vladko Todorov Panayotov

UEN: Eugenijus Maldeikis

Verts/ALE: Eva Lichtenberger

GUE/NGL: Sahra Wagenknecht

IND/DEM: Hélène Goudin

NI: Koenraad Dillen

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει αυτή την πρόταση.


10. Αιτιολογήσεις ψήφου

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009:
Hannu Takkula, Avril Doyle, Colm Burke και Mairead McGuinness

Έκθεση Jutta Haug - A6-0398/2008:
Marusya Ivanova Lyubcheva και Frank Vanhecke

Έκθεση Janusz Lewandowski - A6-0397/2008:
Astrid Lulling και Frank Vanhecke

Έκθεση Ulrich Stockmann - A6-0375/2008:
Oldřich Vlasák

Επιθέσεις πειρατών στη θάλασσα - B6-0537/2008:
Bruno Gollnisch

Ισοτιμία των λογιστικών προτύπων - B6-0544/2008:
Peter Skinner

Ασφάλεια των αερομεταφορών και σαρωτές σώματος - B6-0562/2008:
Philip Claeys

Εορτασμός της μνήμης του Ουκρανικού Λιμού "Holodomor" (1932-1933) - RC-B6-0571/2008:
Zita Pleštinská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Tunne Kelam και Bruno Gollnisch

Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Βοσνίας-Ερζεγοβίνης - B6-0541/2008:
Bernd Posselt

Έκθεση Dushana Zdravkova - A6-0358/2008:
Frank Vanhecke


11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.35 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

12. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


13. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.10.2008)


13.1. Βενεζουέλα

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0549/2008, B6-0553/2008 και B6-0555/2008

Οι José Ribeiro e Castro, Ewa Tomaszewska και Renate Weber παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Laima Liucija Andrikienė.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zdzisław Zbigniew Podkański, Γεώργιος Τούσσας, Kathy Sinnott και Gerard Batten.

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2008.


13.2. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: μάχες στις ανατολικές συνοριακές περιοχές

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0556/2008, B6-0559/2008, B6-0563/2008, B6-0565/2008, B6-0568/2008 και B6-0569/2008

Οι Renate Weber, Giovanna Corda, Raül Romeva i Rueda, Erik Meijer, Ewa Tomaszewska και Bernd Posselt (αναπλ.) παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Katrin Saks, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Zdzisław Zbigniew Podkański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Gerard Batten και Kathy Sinnott.

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2008.


13.3. Βιρμανία/Μυανμάρ

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0554/2008, B6-0557/2008, B6-0558/2008, B6-0564/2008, B6-0566/2008 και B6-0567/2008

Οι Zdzisław Zbigniew Podkański, Μάριος Ματσάκης, Józef Pinior, Raül Romeva i Rueda, Colm Burke και Esko Seppänen παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Kathy Sinnott, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Paulo Casaca.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Peter Skinner, Zbigniew Zaleski, Gerard Batten, Justas Vincas Paleckis και Μάριος Ματσάκης.

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2008.


14. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


14.1. Βενεζουέλα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0549/2008, B6-0553/2008 και B6-0555/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0549/2008

(αντικαθιστά τιςB6-0549/2008, B6-0553/2008 και B6-0555/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Jaime Mayor Oreja, Fernando Fernández Martín, Sérgio Marques, Charles Tannock, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė και José Ribeiro e Castro, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Ignasi Guardans Cambó, Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0525)


14.2. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: μάχες στις ανατολικές συνοριακές περιοχές (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0556/2008, B6-0559/2008, B6-0563/2008, B6-0565/2008, B6-0568/2008 και B6-0569/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0556/2008

(αντικαθιστά τιςB6-0556/2008, B6-0559/2008, B6-0563/2008, B6-0565/2008 και B6-0569/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Hans-Peter Mayer, Bernd Posselt, Jürgen Schröder, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam και Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson και Thijs Berman, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Renate Weber, Fiona Hall, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sophia in 't Veld και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken και Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Eoin Ryan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0526)

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0568/2008 καταπίπτει.)


14.3. Βιρμανία/Μυανμάρ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0554/2008, B6-0557/2008, B6-0558/2008, B6-0564/2008, B6-0566/2008 και B6-0567/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0554/2008

(αντικαθιστά τιςB6-0554/2008, B6-0557/2008, B6-0558/2008, B6-0564/2008, B6-0566/2008 και B6-0567/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Geoffrey Van Orden, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam και Iles Braghetto, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock και Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Frithjof Schmidt και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski και Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Jens Holm, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0527)


15. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως των Ομάδων PSE και ALDE, το Σώμα επικυρώνει τους ακόλουθους ορισμούς:

επιτροπή DEVE: Monica Giuntini αντί Maria Grazia Pagano

επιτροπή LIBE: Maria Grazia Pagano

Αντιπροσωπία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση: Paweł Bartłomiej Piskorski αντί Jan Jerzy Kułakowski


16. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 114, παράγραφος 3, του Κανονισμού)

επιτροπή AFET

- Εντολή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (2008/2290(INI))
(γνωμοδότηση: LIBE)

- Στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Μεξικού (2008/2289(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, INTA)

- Στρατηγική εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Βραζιλίας (2008/2288(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, INTA)

Συνδεδεμένες επιτροπές

επιτροπή LIBE

- Ίση μεταχείριση των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS))
(γνωμοδότηση: FEMM, CULT, ENVI, JURI, IMCO)
Συνδεδεμένες επιτροπές LIBE, EMPL
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 16.10.2008)

Παραπομπή στις επιτροπές

επιτροπή PETI

- Αναθεώρηση των διατάξεων του Κανονισμού σχετικά με τη διαδικασία για τις αναφορές (2006/2209(REG))
αναπομπή επί της ουσίας: AFCO
γνωμοδότηση: PETI

επιτροπή LIBE

- Μετάλλια και μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ (εφαρμογή στα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη) (COM(2008)0514 [[02]] - C6-0335/2008 - 2008/0168(CNS))
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: LIBE

- Μετάλλια και μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ (COM(2008)0514 [[01]] - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS))
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: LIBE


17. Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)

Αριθμός των υπογραφών που συγκεντρώθηκαν για τις γραπτές δηλώσεις που καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116, παράγραφος 3, του Κανονισμού):

Αριθ. εγγράφου

Συντάκτης/συντάκτρια

Υπογραφές

52/2008

Adrian Severin

95

53/2008

Daniel Strož

22

54/2008

Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro

24

55/2008

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

35

56/2008

Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines

208

57/2008

Alexander Alvaro, Paulo Casaca, Jana Hybášková, Józef Pinior, Helga Trüpel

79

58/2008

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

29

59/2008

Rareş-Lucian Niculescu

31

60/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

8

61/2008

Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi

35

62/2008

Bruno Gollnisch

14

63/2008

Eluned Morgan, Robert Goebbels, Miloslav Ransdorf, Claude Turmes, Fiona Hall

154

64/2008

Vladimír Železný

24

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

10

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

53

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

51

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

50

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

278

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

62

71/2008

Andreas Mölzer

23

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

32

73/2008

Jean-Claude Martinez

12

74/2008

Daniel Strož

10

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

192

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

84

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

32

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

74

79/2008

Libor Rouček

16

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

100

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

8

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

37

83/2008

Andreas Mölzer

3

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

22

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

12

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

144

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

98

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

32

89/2008

Bogusław Rogalski

17

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

21

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

31

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

34

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

18


18. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 172, παράγραφος 2, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά θα υποβληθούν προς έγκριση στο Σώμα στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


19. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 17.11.2008 έως τις 20.11.2008.


20. Διακοπή της συνόδου

Διακόπτεται η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 4.20 μ.μ.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Αγγελάκας, Angelilli, Arif, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Borghezio, Boştinaru, Boursier, Bowis, Bowles, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Δημητρίου, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Giuntini, Γκλαβάκης, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Κασουλίδης, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Ματσάκης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Pack, Pagano, Paleckis, Panayotov, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Paşcu, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Σχοινάς, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Τούσσας, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Βακάλης, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zatloukal, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου