Indekss 
Protokols
PDF 211kWORD 135k
Ceturtdiena, 2008. gada 23. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Pirātisms jūrā (iesniegtais rezolūcijas priekšlikums)
 4.Eiropas Ombuda darbība (2007. gads) (debates)
 5.Sēdes vadītāja paziņojumi
 6.Balsošanas laiks
  
6.1.ES vispārējā budžeta projekts - 2009. gada izpilde (balsošana)
  
6.2.2009. gada vispārējā budžeta projekts (III iedaļa) (balsošana)
  
6.3.2009. gada vispārējā budžeta projekts (I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX iedaļa) (balsošana)
 7.Oficiāla sveikšana
 8.Balsošanas laiks (turpinājums)
  
8.1.Lidostas maksas ***II (balsošana)
  
8.2.Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp EK un Bosniju un Hercegovinu *** (balsošana)
  
8.3.Pirātisms jūrā (balsošana)
  
8.4.Grāmatvedības standartu līdzvērtība (balsošana)
  
8.5.Aviācijas drošības pasākumi un ķermeņa skeneri (balsošana)
  
8.6.Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp EK un Bosniju un Hercegovinu (balsošana)
  
8.7.Pieminot golodomoru — apzināti izraisīto badu Ukrainā (1932.-1933. gads) (balsošana)
  
8.8.Eiropas Ombuda darbība (2007. gads) (balsošana)
 9.Parlamentu sadarbības delegāciju sastāvs
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
13.1.Venecuēla
  
13.2.Kongo Demokrātiskā Republika: sadursmes austrumu pierobežā
  
13.3.Birma
 14.Balsošanas laiks
  
14.1.Venecuēla (balsošana)
  
14.2.Kongo Demokrātiskā Republika: sadursmes austrumu pierobežā (balsošana)
  
14.3.Birma (balsošana)
 15.Komiteju un delegāciju sastāvs
 16.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 17.Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants)
 18.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 19.Nākamo sēžu datumi
 20.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Luisa MORGANTINI
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 10.00.


2. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija ir iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 94/19/EK par noguldījumu garantiju sistēmām attiecībā uz seguma līmeni un izmaksas aizkavējumu (COM(2008)0661 - C6-0361/2008 – 2008/0199(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI, IMCO

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 28/2008 - III iedaļa - Komisija (N6-0021/2008 - C6-0374/2008 – 2008/2299(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 27/2008 - III iedaļa - Komisija (N6-0022/2008 - C6-0376/2008 – 2008/2300(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 36/2008 - III iedaļa - Komisija (N6-0023/2008 - C6-0377/2008 – 2008/2302(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


3. Pirātisms jūrā (iesniegtais rezolūcijas priekšlikums)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Pirātisms jūrā.

Debates notika 2008. gada 23. septembrī (2008. gada 23. septembra protokola 12. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Paolo Costa TRAN komitejas vārdā - par pirātismu jūrā (B6-0537/2008).

Balsojums: 2008. gada 23. oktobra protokola 8.3. punkts.


4. Eiropas Ombuda darbība (2007. gads) (debates)

Ziņojums par 2007. gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību [2008/2158(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referente: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008).

Dushana Zdravkova iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Nikiforos Diamandouros (ombuds) un Andris Piebalgs (Komisijas loceklis).

Uzstājās Andreas Schwab PPE-DE grupas vārdā, Proinsias De Rossa PSE grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Marcin Libicki UEN grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Nils Lundgren IND/DEM grupas vārdā, Hans-Peter Martin, pie grupām nepiederošs deputāts, Mairead McGuinness, Alexandra Dobolyi, Metin Kazak, Ryszard Czarnecki, Frank Vanhecke, Manolis Mavrommatis, Michael Cashman, Anneli Jäätteenmäki, Simon Busuttil, Maria Matsouka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg un Inés Ayala Sender.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Dumitru Oprea, Reinhard Rack, Silvia-Adriana Ţicău un Alessandro Battilocchio.

Uzstājās Nikiforos Diamandouros, Andris Piebalgs, Dushana Zdravkova un Hans-Peter Martin, kurš sniedza personisku paziņojumu saistībā ar Michael Cashman uzstāšanos.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 23. oktobra protokola 8.8. punkts.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.05 un atsākta plkst. 11.10.)

SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

5. Sēdes vadītāja paziņojumi

Sēdes vadītājs paziņoja, ka Priekšsēdētāju konference par Saharova balvas 2008. gada laureātu ir izraudzījusies Ķīnas cilvēktiesību aizstāvi Hu Jia.

Viņš sniedza arī īsu paziņojumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas 63. gadadienu 2008. gada 24. oktobrī. Viņš īpaši vērsa uzmanību uz Eiropas Savienības un Eiropas Parlamenta saistībām un sadarbību, īstenojot dažādas ANO programmas, kā arī uzsvēra, ka pašreizējās finanšu krīzes laikā svarīga ir daudzpusēja solidaritāte.


6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē „Europarl”.


6.1. ES vispārējā budžeta projekts - 2009. gada izpilde (balsošana)

- Grozījumu projekti un ierosinātie labojumi attiecībā uz 2009. gada vispārējā budžeta III iedaļā paredzētām apropriācijām Komisijai.

- Grozījumu projekti 2009. gada vispārējā budžeta projekta I, II, IV, V, VI, VII, VIII un IX iedaļai, kas attiecas uz Eiropas Parlamentu, Padomi, Tiesu, Revīzijas Palātu, Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, Reģionu komiteju, Eiropas Ombudu un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

(Balsojot par grozījumu projektiem, kas attiecas uz neobligātajiem izdevumiem, ir vajadzīgs kvalificēts vairākums; balsojot par grozījumu priekšlikumiem, kas attiecas uz obligātajiem izdevumiem, ir vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

Pieņemtie grozījumu projekti un priekšlikumi ir iekļauti „Pieņemto tekstu” pielikumā.

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

Uzstājās:

pirms balsošanas

Jutta Haug (referente) ierosināja veikt šādus tehniskus pielāgojumus:

- balsošana par grozījumu Nr. 783 attiecībā uz 22 02 04 02. budžeta pozīciju attiecas tikai uz maksājumu apropriācijām;

- piezīmes par Pasaules Enerģētikas izvērtējumu (PEI) tiks pārnestas no 08 03 01. pozīcijas, kur tās ievietotas kļūdas dēļ, uz 08 05 01. pozīciju; līdz ar to par grozījumu Nr. 936 attiecībā uz 08 03 01. pozīciju balsos bez komentāriem par PEI. Tā vietā šīs piezīmes iekļaus grozījumā Nr. 938 par 08 05 01. pozīciju;

- lēmums atjaunot PBP decentralizētajām aģentūrām 1. un 2. sadaļā paredz atjaunot arī šo aģentūru amatu sarakstus, kas iekļauti PBP. Šis lēmums attiecas uz Eiropas Zāļu aģentūru, Eiropas Ķimikāliju aģentūru, Eiropas Aviācijas drošības aģentūru, Eiropas Jūras drošības aģentūru, Eiropas Dzelzceļa aģentūru, Eiropas Vides aģentūru, Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi, Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūru un Kopienas Augu šķirņu biroju, kuru amatu saraksti neparādās grozījumos;

- saskaņā ar Juridiskā dienesta atzinumu ir nedaudz jākoriģē piezīme, kas iekļauta vairākās budžeta pozīcijās. Tas attiecas uz piezīmi, kas sākas ar vārdiem “Komisija ļaus …” un beidzas ar “Komisijas iekšējam revidentam”, kas iekļauta šādos grozījumos: Nr. 994 (19 04 01. pozīcija), Nr. 1011 (21 02 01. pozīcija), Nr. 1015 (21 03 01. pozīcija), Nr. 1016 (21 04 01. pozīcija), Nr. 1026 (23 02 01. pozīcija) un Nr. 785 (23 02 02. pozīcija);

- visbeidzot, tehniskas kļūdas dēļ 19 06 06. pozīcija „Konsulārā sadarbība” nav iekļauta grozījumu sarakstā, lai gan to pieņēma kā daļu no grozījumu vēstules Nr. 1/2009. Šo pozīciju pievienos tikai kā ārpusbilances posteni.

Sēdes vadītājs konstatēja, ka pret ierosinātajiem pielāgojumiem iebildumu nav;

balsošanas laikā

- Catherine Guy-Quint par balsošanu attiecībā uz grozījumu Nr. 106;

- Janusz Lewandowski (referents) par balsošanu attiecībā uz grozījumu bloku Nr. 8.


6.2. 2009. gada vispārējā budžeta projekts (III iedaļa) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2009. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
[C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD)]
un
grozījumu vēstuli Nr. 1/2009 (SEC(2008)2435) attiecībā uz Eiropas Savienības 2009. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
III iedaļa – Komisija - Budžeta komiteja. Referente: Jutta Haug (A6-0398/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0515).


6.3. 2009. gada vispārējā budžeta projekts (I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX iedaļa) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2009. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
I iedaļa – Eiropas Parlaments
II iedaļa – Padome
IV iedaļa – Tiesa
V iedaļa – Revīzijas palāta
VI iedaļa – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
VII iedaļa – Reģionu komiteja
VIII iedaļa – Eiropas Ombuds
IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs [C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0516).


7. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Moldovas Republikas delegāciju, kas bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


8. Balsošanas laiks (turpinājums)

8.1. Lidostas maksas ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par kopējo nostāju, ko Padome pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par lidostas maksām [08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P6_TA(2008)0517).


8.2. Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp EK un Bosniju un Hercegovinu *** (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par Stabilizācijas un asociācijas nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bosniju un Hercegovinu, no otras puses (8225/2008 - COM(2008)0182 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC)] - Ārlietu komiteja. Referente: Doris Pack (A6-0378/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2008)0518).

Parlaments tādējādi deva savu piekrišanu.


8.3. Pirātisms jūrā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0537/2008.

Debates notika 2008. gada 23. septembrī (2008. gada 23. septembra protokola 12. punkts).

Par rezolūcijas priekšlikumu paziņoja 2008. gada 23. oktobrī (2008. gada 23. oktobra protokola 2. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0519).

Par balsojumu uzstājās:

Rosa Miguélez Ramos prasīja atkārtot balsošanu par 4. punkta pirmo daļu (sēdes vadītājs izpildīja šo prasību).


8.4. Grāmatvedības standartu līdzvērtība (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko, ievērojot Reglamenta 81. pantu, iesniegusi Pervenche Berès ECON komitejas vārdā - par Komisijas 2008. gada 2. jūnija lēmuma priekšlikumu par noteiktu trešo valstu grāmatvedības standartiem un starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, ko izmanto trešo valstu vērtspapīru emitenti, lai sagatavotu konsolidētos finanšu pārskatus, un par Komisijas 2008. gada 2. jūnija regulas (EK) priekšlikumu, ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 809/2004 par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/71/EK īstenošanu attiecībā uz elementiem, kas saistīti ar prospektiem un reklāmu (grāmatvedības standartu līdzvērtība) (B6-0544/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0520).


8.5. Aviācijas drošības pasākumi un ķermeņa skeneri (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0562/2008.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Uzstājās Manfred Weber PPE-DE grupas vārdā, kurš saskaņā ar Reglamenta 170. panta 4. punktu prasīja balsošanu atlikt uz novembra sesiju, pēc tam uzstājās Martin Schulz PSE grupas vārdā, lai iebilstu pret šo prasību.

Balsojot pēc saraksta (198 par, 337 pret un 22 atturas), Parlaments noraidīja šo pieprasījumu.

Pieņemts (P6_TA(2008)0521).


8.6. Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp EK un Bosniju un Hercegovinu (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0541/2008.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0522).

Par balsojumu uzstājās:

Doris Pack (autore) iepazīstināja ar 22. punkta mutisku grozījumu (tika iekļauts).


8.7. Pieminot golodomoru — apzināti izraisīto badu Ukrainā (1932.-1933. gads) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0571/2008, B6-0572/2008, B6-0573/2008 un B6-0574/2008.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0571/2008

(aizstāj B6-0571/2008, B6-0572/2008, B6-0573/2008 un B6-0574/2008)

Iesnieguši šādi deputāti:

Joseph Daul, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Urszula Gacek un Zita Pleštinská PPE-DE grupas vārdā,

Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma un Adrian Severin PSE grupas vārdā,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Grażyna Staniszewska, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi un Šarūnas Birutis ALDE grupas vārdā,

Rebecca Harms un Milan Horáček Verts/ALE grupas vārdā,

Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański un Mieczysław Edmund Janowski UEN grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2008)0523).


8.8. Eiropas Ombuda darbība (2007. gads) (balsošana)

Ziņojums par 2007. gada ziņojumu par Eiropas Ombuda darbību [2008/2158(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referente: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2008)0524).

Par balsojumu uzstājās:

Dushana Zdravkova (referente) iepazīstināja ar grozījumu Nr. 5 un 7 mutiskajiem grozījumiem (tika iekļauti).


9. Parlamentu sadarbības delegāciju sastāvs

Priekšsēdētāju konference šīsdienas sanāksmē ir ierosinājusi palielināt Delegācijas Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā skaitlisko sastāvu no 60 līdz 75 locekļiem un iecelt par delegācijas locekļiem turpmāk minētos aizstājējus:

PPE-DE: Valdis Dombrovskis, José Manuel García-Margallo y Marfil, Werner Langen, Bogusław Sonik un Robert Sturdy,

PSE: Kader Arif, Thijs Berman, Armando França un Bogdan Golik,

ALDE: Vladko Todorov Panayotov,

UEN: Eugenijus Maldeikis,

Verts/ALE: Eva Lichtenberger,

GUE/NGL: Sahra Wagenknecht,

IND/DEM: Hélène Goudin,

NI: Koenraad Dillen.

Parlaments šo ierosinājumu apstiprināja.


10. Balsojumu skaidrojumi

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

2009. finanšu gada vispārējā budžeta projekts:
Hannu Takkula, Avril Doyle, Colm Burke un Mairead McGuinness.

Jutta Haug ziņojums - A6-0398/2008:
Marusya Ivanova Lyubcheva un Frank Vanhecke.

Janusz Lewandowski ziņojums - A6-0397/2008:
Astrid Lulling un Frank Vanhecke.

Ulrich Stockmann ziņojums - A6-0375/2008:
Oldřich Vlasák.

Pirātisms jūrā -B6-0537/2008:
Bruno Gollnisch.

Grāmatvedības standartu līdzvērtība - B6-0544/2008:
Peter Skinner.

Aviācijas drošības pasākumi un digitālo ķermeņa skeneru izmantošana - B6-0562/2008:
Philip Claeys.

Pieminot golodomoru — apzināti izraisīto badu Ukrainā (1932.-1933. gads) - RC-B6-0571/2008:
Zita Pleštinská PPE-DE grupas vārdā, Tunne Kelam un Bruno Gollnisch.

Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp EK un Bosniju un Hercegovinu - B6-0541/2008:
Bernd Posselt.

Dushana Zdravkova ziņojums - A6-0358/2008:
Frank Vanhecke.


11. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.35 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūcijas priekšlikumu virsraksti un to autori ir norādīti 2008. gada 21. oktobra protokola 5. punktā.)


13.1. Venecuēla

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0549/2008, B6-0553/2008 un B6-0555/2008.

José Ribeiro e Castro, Ewa Tomaszewska un Renate Weber iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā, Marios Matsakis ALDE grupas vārdā, Leopold Józef Rutowicz UEN grupas vārdā, Pedro Guerreiro GUE/NGL grupas vārdā, Urszula Krupa IND/DEM grupas vārdā un Laima Liucija Andrikienė.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zdzisław Zbigniew Podkański, Georgios Toussas, Kathy Sinnott un Gerard Batten.

Uzstājās Andris Piebalgs (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 23. oktobra protokola 14.1. punkts.


13.2. Kongo Demokrātiskā Republika: sadursmes austrumu pierobežā

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0556/2008, B6-0559/2008, B6-0563/2008, B6-0565/2008, B6-0568/2008 un B6-0569/2008.

Renate Weber, Giovanna Corda, Raül Romeva i Rueda, Erik Meijer, Ewa Tomaszewska un Bernd Posselt (aizstājot autoru) iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Tunne Kelam PPE-DE grupas vārdā, Katrin Saks PSE grupas vārdā, Marios Matsakis ALDE grupas vārdā un Zdzisław Zbigniew Podkański UEN grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Gerard Batten un Kathy Sinnott.

Uzstājās Andris Piebalgs (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 23. oktobra protokola 14.2. punkts.


13.3. Birma

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0554/2008, B6-0557/2008, B6-0558/2008, B6-0564/2008, B6-0566/2008 un B6-0567/2008.

Zdzisław Zbigniew Podkański, Marios Matsakis, Józef Pinior, Raül Romeva i Rueda, Colm Burke un Esko Seppänen iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Filip Kaczmarek PPE-DE grupas vārdā, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg PSE grupas vārdā, Kathy Sinnott IND/DEM grupas vārdā un Paulo Casaca.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Peter Skinner, Zbigniew Zaleski, Gerard Batten, Justas Vincas Paleckis un Marios Matsakis.

Uzstājās Andris Piebalgs (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2008. gada 23. oktobra protokola 14.3. punkts.


14. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē „Europarl”.


14.1. Venecuēla (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0549/2008, B6-0553/2008 un B6-0555/2008.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0549/2008

(aizstāj B6-0549/2008, B6-0553/2008 un B6-0555/2008)

Iesnieguši šādi deputāti:

Jaime Mayor Oreja, Fernando Fernández Martín, Sérgio Marques, Charles Tannock, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė un José Ribeiro e Castro PPE-DE grupas vārdā,

Ignasi Guardans Cambó, Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā,

Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki un Adam Bielan UEN grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2008)0525).


14.2. Kongo Demokrātiskā Republika: sadursmes austrumu pierobežā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0556/2008, B6-0559/2008, B6-0563/2008, B6-0565/2008, B6-0568/2008 un B6-0569/2008.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0556/2008

(aizstāj B6-0556/2008, B6-0559/2008, B6-0563/2008, B6-0565/2008 un B6-0569/2008)

Iesnieguši šādi deputāti:

Hans-Peter Mayer, Bernd Posselt, Jürgen Schröder, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam un Tadeusz Zwiefka PPE-DE grupas vārdā,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson un Thijs Berman PSE grupas vārdā,

Renate Weber, Fiona Hall, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sophia in 't Veld un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā,

Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken un Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā,

Eoin Ryan UEN grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2008)0526).

(Rezolūcijas priekšlikums B6-0568/2008 vairs nav spēkā.)


14.3. Birma (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0554/2008, B6-0557/2008, B6-0558/2008, B6-0564/2008, B6-0566/2008 un B6-0567/2008.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0554/2008

(aizstāj B6-0554/2008, B6-0557/2008, B6-0558/2008, B6-0564/2008, B6-0566/2008 un B6-0567/2008)

Iesnieguši šādi deputāti:

Geoffrey Van Orden, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam un Iles Braghetto PPE-DE grupas vārdā,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock un Ana Maria Gomes PSE grupas vārdā,

Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā,

Frithjof Schmidt un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā,

Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski un Brian Crowley UEN grupas vārdā,

Jens Holm GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P6_TA(2008)0527).


15. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc PSE grupas un ALDE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto deputātu iecelšanu amatā.

DEVE komiteja: Monica Giuntini aizstāj Maria Grazia Pagano.

LIBE komiteja: Maria Grazia Pagano.

Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā: Paweł Bartłomiej Piskorski aizstāj Jan Jerzy Kułakowski.


16. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 114. panta 3. punkts)

AFET komiteja

- Starptautiskā bijušās Dienvidslāvijas kara noziegumu tribunāla pilnvaras (2008/2290(INI))
(atzinums: LIBE)

- ES un Meksikas stratēģiskā partnerība (2008/2289(INI))
(atzinums: DEVE, INTA)

- Eiropas Savienības un Brazīlijas stratēģiskā partnerība (2008/2288(INI))
(atzinums: DEVE, INTA)

Iesaistītās komitejas

LIBE komiteja

- Vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošana neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas (COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS))
(atzinums: FEMM, CULT, ENVI, JURI, IMCO)
Iesaistītās komitejas LIBE, EMPL
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 16.10.2008.)

Nodošana komitejām

PETI komiteja

- Reglamenta noteikumu pārskatīšana attiecībā uz lūgumrakstu procedūru (2006/2209(REG))
nodots atbildīgajai komitejai: AFCO
atzinums: PETI

LIBE komiteja

- Medaļas un žetoni, kas līdzīgi euro monētām (attiecināšana uz neiesaistītajām dalībvalstīm) (COM(2008)0514 [[02]] - C6-0335/2008 - 2008/0168(CNS))
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: LIBE

- Medaļas un žetoni, kas līdzīgi euro monētām (COM(2008)0514 [[01]] - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS))
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: LIBE


17. Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. pants)

Parakstu skaits par rakstiskām deklarācijām, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 116. panta 3. punkts):

Dokumenta numurs

Autors

Paraksti

52/2008

Adrian Severin

95

53/2008

Daniel Strož

22

54/2008

Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro

24

55/2008

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

35

56/2008

Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines

208

57/2008

Alexander Alvaro, Paulo Casaca, Jana Hybášková, Józef Pinior, Helga Trüpel

79

58/2008

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

29

59/2008

Rareş-Lucian Niculescu

31

60/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

8

61/2008

Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi

35

62/2008

Bruno Gollnisch

14

63/2008

Eluned Morgan, Robert Goebbels, Miloslav Ransdorf, Claude Turmes, Fiona Hall

154

64/2008

Vladimír Železný

24

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

10

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

53

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

51

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

50

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

278

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

62

71/2008

Andreas Mölzer

23

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

32

73/2008

Jean-Claude Martinez

12

74/2008

Daniel Strož

10

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

192

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

84

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

32

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

74

79/2008

Libor Rouček

16

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

100

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

8

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

37

83/2008

Andreas Mölzer

3

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

22

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

12

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

144

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

98

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

32

89/2008

Bogusław Rogalski

17

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

21

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

31

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

34

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

18


18. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 172. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


19. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 17.11.2008. līdz 20.11.2008.


20. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.20.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Borghezio, Boştinaru, Boursier, Bowis, Bowles, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Pack, Pagano, Paleckis, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zatloukal, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika