Index 
Notulen
PDF 217kWORD 138k
Donderdag 23 oktober 2008 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Zeepiraterij (ingediende ontwerpresolutie)
 4.Werkzaamheden van de Europese Ombudsman (2007) (debat)
 5.Mededelingen van de Voorzitter
 6.Stemmingen
  
6.1.Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie - Begroting 2009 (stemming)
  
6.2.Ontwerp van algemene begroting 2009 (Afdeling III) (stemming)
  
6.3.Ontwerp van algemene begroting voor het begrotingsjaar 2009 (afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (stemming)
 7.Welkomstwoord
 8.Stemmingen (voortzetting)
  
8.1.Luchthavengelden ***II (stemming)
  
8.2.Stabilisatie- en associatieovereenkomst EG/Bosnië en Herzegovina *** (stemming)
  
8.3.Zeepiraterij (stemming)
  
8.4.Gelijkwaardigheid van standaarden voor jaarrekeningen (stemming)
  
8.5.Beveiliging van de luchtvaart en body scanners (stemming)
  
8.6.Stabilisatie- en associatieovereenkomst EG/Bosnië en Herzegovina (stemming)
  
8.7.Herdenking van de Holomodor, de Grote Hongersnood in Oekraïne (1932-1933) (stemming)
  
8.8.Werkzaamheden van de Europese Ombudsman (2007) (stemming)
 9.Samenstelling interparlementaire delegaties
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
13.1.Venezuela
  
13.2.Democratische Republiek Congo: botsingen in de oostelijke grensregio's
  
13.3.Birma
 14.Stemmingen
  
14.1.Venezuela (stemming)
  
14.2.Democratische Republiek Congo: botsingen in de oostelijke grensregio's (stemming)
  
14.3.Birma (stemming)
 15.Samenstelling commissies en delegaties
 16.Besluiten inzake bepaalde documenten
 17.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 18.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 19.Rooster van de volgende vergaderingen
 20.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Luisa MORGANTINI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 10.00 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van de Raad en de Commissie

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/19/EG inzake de depositogarantiestelsels wat dekking en uitbetalingstermijn betreft (COM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI, IMCO

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 28/2008 - Afdeling III – Commissie (N6-0021/2008 - C6-0374/2008 - 2008/2299(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 27/2008 - Afdeling III - Commissie (N6-0022/2008 - C6-0376/2008 - 2008/2300(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 36/2008 - Afdeling III - Commissie (N6-0023/2008 - C6-0377/2008 - 2008/2302(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG


3. Zeepiraterij (ingediende ontwerpresolutie)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Zeepiraterij

Het debat heeft op 23.09.2008 plaatsgevonden (punt 12 van de notulen van 23.09.2008).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Paolo Costa, namens de Commissie TRAN, over piraterij op zee (B6-0537/2008)

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 23.10.2008.


4. Werkzaamheden van de Europese Ombudsman (2007) (debat)

Verslag over het jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2007 [2008/2158(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008)

Dushana Zdravkova leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Nikiforos Diamandouros (Ombudsman) en Andris Piebalgs (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-DE-Fractie, Proinsias De Rossa, namens de PSE-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Marcin Libicki, namens de UEN-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Nils Lundgren, namens de IND/DEM-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-ingeschrevene, Mairead McGuinness, Alexandra Dobolyi, Metin Kazak, Ryszard Czarnecki, Frank Vanhecke, Manolis Mavrommatis, Michael Cashman, Anneli Jäätteenmäki, Simon Busuttil, Maria Matsouka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg en Inés Ayala Sender.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Dumitru Oprea, Reinhard Rack, Silvia-Adriana Ţicău en Alessandro Battilocchio.

Het woord wordt gevoerd door Nikiforos Diamandouros, Andris Piebalgs, Dushana Zdravkova en Hans-Peter Martin voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van Michael Cashman.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 23.10.2008.


(De vergadering wordt om 11.05 uur onderbroken en om 11.10 uur hervat.)

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

5. Mededelingen van de Voorzitter

De Voorzitter deelt mede dat de Conferentie van voorzitters heeft besloten de Sacharov-prijs 2008 toe te kennen aan Hu Jia, verdediger van de mensenrechten in China.

Hij legt tevens een korte verklaring af ter gelegenheid van de 63e verjaardag van de Organisatie van de Verenigde Naties op 24.10.2008. Hij wijst met name op het engagement en de samenwerking tussen de Europese Unie, het Europees Parlement en de verschillende programma's van de Verenigde Naties en benadrukt het belang van multilaterale solidariteit in de context van de huidige financiële crisis.


6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie - Begroting 2009 (stemming)

- Ontwerpamendementen en wijzigingsvoorstellen op de kredieten van afdeling III van het ontwerp van algemene begroting voor 2009 betreffende de Commissie

- Ontwerpamendementen op de afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX van het ontwerp van algemene begroting voor het begrotingsjaar 2009 betreffende het Europees Parlement, de Raad, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de regio's, de Europese ombudsman en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

(Gekwalificeerde meerderheid voor de aanneming van ontwerpamendementen die betrekking hebben op de niet-verplichte uitgaven; gewone meerderheid voor de aanneming van wijzigingsvoorstellen die betrekking hebben op de verplichte uitgaven)

De aangenomen ontwerpamendementen en wijzigingsvoorstellen zijn opgenomen in de bijlage bij de “Aangenomen teksten”.

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

Het woord wordt gevoerd door:

Vóór de stemming

Jutta Haug (rapporteur) om de volgende technische aanpassingen aan te brengen:

- de stemming over amendement 783 betreffende begrotingslijn 22 02 04 02 heeft alleen betrekking op de betalingskredieten;

- de toelichtingen betreffende Global Energy Assessment (GEA) worden verplaatst van lijn 08 03 01, waar zij per vergissing waren ingevoegd, naar lijn 08 05 01. Bijgevolg wordt over amendement 936 betreffende lijn 08 03 01 gestemd zonder de toelichtingen betreffende de GEA. Deze worden in plaats hiervan opgenomen in amendement 938 betreffende lijn 08 05 01;

- het besluit het VOB weer op te nemen voor de gedecentraliseerde organen (titels 1 en 2) voorziet ook in de wederopname van de personeelsformaties van deze organen zoals zij in het VOB waren opgenomen. Dit besluit heeft betrekking op het Europees Geneesmiddelenbureau, het Europees Agentschap voor chemische stoffen, het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid, het Europees Spoorwegbureau, het Europees Milieuagentschap, het Europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, het Communautair Bureau voor visserijcontrole en het Communautair Bureau voor plantenrassen, waarvan de personeelsformatie niet in de amendementen is opgenomen;

- naar aanleiding van een advies van de Juridische Dienst, moet de toelichting bij enige begrotingslijnen enigszins worden aangepast. Het betreft de toelichting die begint met de woorden “De Commissie ...” en eindigt met de woorden “... het gebruik van communautaire fondsen” die is opgenomen in de volgende amendementen: 994 (lijn 19 04 01), 1011 (lijn 21 02 01), 1015 (lijn 21 03 01), 1016 (lijn 21 04 01), 1026 (lijn 23 02 01) en 785 (lijn 23 02 02);

- tenslotte komt, als gevolg van een technische fout, begrotingslijn 19 06 06, getiteld “Consulaire samenwerking”, niet voor op de lijst van amendementen, hoewel deze is aangenomen als deel van nota van wijzigingen 1/2009. Deze lijn zal slechts met een p.m.-vermelding worden toegevoegd.

De Voorzitter stelde vast dat er geen bezwaren waren tegen de voorgestelde aanpassingen.

Tijdens de stemming

- Catherine Guy-Quint over het in stemming brengen van amendement 106;

- Janusz Lewandowski (rapporteur) over het in stemming brengen van blok 8 van de amendementen.


6.2. Ontwerp van algemene begroting 2009 (Afdeling III) (stemming)

Verslag over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009 [C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD)] en de nota van wijzigingen nr. 1/2009 bij het voorontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009 [SEC(2008)2435]
Afdeling III, Commissie - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jutta Haug (A6-0398/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0515)


6.3. Ontwerp van algemene begroting voor het begrotingsjaar 2009 (afdelingen I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (stemming)

Verslag over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009
Afdeling I, Europees Parlement
Afdeling II, Raad
Afdeling IV, Hof van Justitie
Afdeling V, Rekenkamer
Afdeling VI, Europees Economisch en Sociaal Comité
Afdeling VII, Comité van de Regio's
Afdeling VIII, Europese Ombudsman
Afdeling IX, Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming [C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0516)


7. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement een delegatie van de Republiek Moldavië, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


8. Stemmingen (voortzetting)

8.1. Luchthavengelden ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake luchthavengelden [08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0517)


8.2. Stabilisatie- en associatieovereenkomst EG/Bosnië en Herzegovina *** (stemming)

Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds (8225/2008 - COM(2008)0182 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Doris Pack (A6-0378/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0518)

Het Parlement verleent hiermede zijn instemming.


8.3. Zeepiraterij (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0537/2008

Het debat heeft op 23.09.2008 plaatsgevonden (punt 12 van de notulen van 23.09.2008).

De ontwerpresolutie is bekendgemaakt op 23.10.2008 (punt 2 van de notulen van 23.10.2008).

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0519)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Rosa Miguélez Ramos verzocht de stemming over paragraaf 4, eerste deel, over te doen (de Voorzitter gaf gevolg aan dit verzoek).


8.4. Gelijkwaardigheid van standaarden voor jaarrekeningen (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 81 van het Reglement, door Pervenche Berès, namens de Commissie ECON, over het voorstel voor een beschikking van de Commissie van 2 juni 2008 betreffende het gebruik door effectenuitgevende instellingen van derde landen van nationale standaarden voor jaarrekeningen van bepaalde derde landen en van de International Financial Reporting Standards voor de opstelling van hun geconsolideerde financiële overzichten en over het voorstel voor een verordening (EG) van de Commissie van 2 juni 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad wat met prospectussen en reclame verband houdende elementen betreft (Gelijkwaardigheid van standaarden voor jaarrekeningen) (B6-0544/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0520)


8.5. Beveiliging van de luchtvaart en body scanners (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0562/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-DE-Fractie, die op grond van artikel 170, lid 4, van het Reglement verzoekt de stemming uit te stellen tot de vergaderperiode van november, en vervolgens door Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, die zich uitspreekt tegen dit verzoek.

Bij hoofdelijke stemming (198 stemmen voor, 337 tegen en 22 onthoudingen) verwerpt het Parlement dit verzoek.

Aangenomen (P6_TA(2008)0521)


8.6. Stabilisatie- en associatieovereenkomst EG/Bosnië en Herzegovina (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0541/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0522)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Doris Pack (auteur) diende een mondeling amendement in op paragraaf 22 (in aanmerking genomen).


8.7. Herdenking van de Holomodor, de Grote Hongersnood in Oekraïne (1932-1933) (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0571/2008, B6-0572/2008, B6-0573/2008 en B6-0574/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0571/2008

(ter vervanging van B6-0571/2008, B6-0572/2008, B6-0573/2008 en B6-0574/2008):

ingediend door de volgende leden:

Joseph Daul, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Urszula Gacek en Zita Pleštinská, namens de PPE-DE-Fractie,

Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma en Adrian Severin, namens de PSE-Fractie,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Grażyna Staniszewska, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi en Šarūnas Birutis, namens de ALDE-Fractie,

Rebecca Harms en Milan Horáček, namens de Verts/ALE-Fractie,

Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański en Mieczysław Edmund Janowski, namens de UEN-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2008)0523)


8.8. Werkzaamheden van de Europese Ombudsman (2007) (stemming)

Verslag over het jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2007 [2008/2158(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0524)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Dushana Zdravkova (rapporteur) diende mondelinge amendementen in op de amendementen 5 en 7 (in aanmerking genomen).


9. Samenstelling interparlementaire delegaties

De Conferentie van voorzitters heeft in haar vergadering van vandaag voorgesteld het aantal leden van de Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering te verhogen van 60 naar 75, en onderstaande plaatsvervangers tot lid van de delegatie te benoemen:

PPE-DE: Valdis Dombrovskis, José Manuel García-Margallo y Marfil, Werner Langen, Boguslaw Sonik en Robert Sturdy

PSE: Kader Arif, Thijs Berman, Armando França en Bogdan Golik

ALDE: Vladko Todorov Panayotov

UEN: Eugenijus Maldeikis

Verts/ALE: Eva Lichtenberger

GUE/NGL: Sahra Wagenknecht

IND/DEM: Hélène Goudin

NI: Koenraad Dillen

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan dit voorstel.


10. Stemverklaringen

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3, van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Ontwerp van algemene begroting 2009:
Hannu Takkula, Avril Doyle, Colm Burke en Mairead McGuinness

Verslag Jutta Haug - A6-0398/2008:
Marusya Ivanova Lyubcheva en Frank Vanhecke

Verslag Janusz Lewandowski - A6-0397/2008:
Astrid Lulling en Frank Vanhecke

Verslag Ulrich Stockmann - A6-0375/2008:
Oldřich Vlasák

Zeepiraterij - B6-0537/2008:
Bruno Gollnisch

Gelijkwaardigheid van standaarden voor jaarrekeningen - B6-0544/2008:
Peter Skinner

Beveiliging van de luchtvaart en body scanners - B6-0562/2008:
Philip Claeys

Herdenking van de Holomodor, de Grote Hongersnood in Oekraïne (1932-1933) - RC-B6-0571/2008:
Zita Pleštinská, namens de PPE-DE-Fractie, Tunne Kelam en Bruno Gollnisch

Stabilisatie- en associatieovereenkomst EG/Bosnië en Herzegovina - B6-0541/2008:
Bernd Posselt

Verslag Dushana Zdravkova - A6-0358/2008:
Frank Vanhecke


11. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 12.35 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


13. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 5 van de notulen van 21.10.2008 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)


13.1. Venezuela

Ontwerpresoluties B6-0549/2008, B6-0553/2008 en B6-0555/2008

José Ribeiro e Castro, Ewa Tomaszewska en Renate Weber lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, Leopold Józef Rutowicz, namens de UEN-Fractie, Pedro Guerreiro, namens de GUE/NGL-Fractie, Urszula Krupa, namens de IND/DEM-Fractie, en Laima Liucija Andrikienė.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zdzisław Zbigniew Podkański, Georgios Toussas, Kathy Sinnott en Gerard Batten.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.1 van de notulen van 23.10.2008.


13.2. Democratische Republiek Congo: botsingen in de oostelijke grensregio's

Ontwerpresoluties B6-0556/2008, B6-0559/2008, B6-0563/2008, B6-0565/2008, B6-0568/2008 en B6-0569/2008

Renate Weber, Giovanna Corda, Raül Romeva i Rueda, Erik Meijer, Ewa Tomaszewska en Bernd Posselt (ter vervanging van de auteur) lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Tunne Kelam, namens de PPE-DE-Fractie, Katrin Saks, namens de PSE-Fractie, Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie, en Zdzisław Zbigniew Podkański, namens de UEN-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Gerard Batten en Kathy Sinnott.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.2 van de notulen van 23.10.2008.


13.3. Birma

Ontwerpresoluties B6-0554/2008, B6-0557/2008, B6-0558/2008, B6-0564/2008, B6-0566/2008 en B6-0567/2008

Zdzisław Zbigniew Podkański, Marios Matsakis, Józef Pinior, Raül Romeva i Rueda, Colm Burke en Esko Seppänen lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Filip Kaczmarek, namens de PPE-DE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de PSE-Fractie, Kathy Sinnott, namens de IND/DEM-Fractie, en Paulo Casaca.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Peter Skinner, Zbigniew Zaleski, Gerard Batten, Justas Vincas Paleckis en Marios Matsakis.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.3 van de notulen van 23.10.2008.


14. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


14.1. Venezuela (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0549/2008, B6-0553/2008 en B6-0555/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0549/2008

(ter vervanging van B6-0549/2008, B6-0553/2008 en B6-0555/2008):

ingediend door de volgende leden:

Jaime Mayor Oreja, Fernando Fernández Martín, Sérgio Marques, Charles Tannock, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė en José Ribeiro e Castro, namens de PPE-DE-Fractie,

Ignasi Guardans Cambó, Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie,

Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2008)0525)


14.2. Democratische Republiek Congo: botsingen in de oostelijke grensregio's (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0556/2008, B6-0559/2008, B6-0563/2008, B6-0565/2008, B6-0568/2008 en B6-0569/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0556/2008

(ter vervanging van B6-0556/2008, B6-0559/2008, B6-0563/2008, B6-0565/2008 en B6-0569/2008):

ingediend door de volgende leden:

Hans-Peter Mayer, Bernd Posselt, Jürgen Schröder, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam en Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-DE-Fractie,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson en Thijs Berman, namens de PSE-Fractie,

Renate Weber, Fiona Hall, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sophia in 't Veld en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie,

Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie,

Eoin Ryan, namens de UEN-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2008)0526)

(Ontwerpresolutie B6-0568/2008 komt te vervallen.)


14.3. Birma (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0554/2008, B6-0557/2008, B6-0558/2008, B6-0564/2008, B6-0566/2008 en B6-0567/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0554/2008

(ter vervanging van B6-0554/2008, B6-0557/2008, B6-0558/2008, B6-0564/2008, B6-0566/2008 en B6-0567/2008):

ingediend door de volgende leden:

Geoffrey Van Orden, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam en Iles Braghetto, namens de PPE-DE-Fractie,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock en Ana Maria Gomes, namens de PSE-Fractie,

Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie,

Frithjof Schmidt en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski en Brian Crowley, namens de UEN-Fractie,

Jens Holm, namens de GUE/NGL-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2008)0527).


15. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de PSE-Fractie en de ALDE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie DEVE: Monica Giuntini in de plaats van Maria Grazia Pagano

Commissie LIBE: Maria Grazia Pagano

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: Paweł Bartłomiej Piskorski in de plaats van Jan Jerzy Kułakowski


16. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 114, lid 3, van het Reglement)

Commissie AFET

- Mandaat van het Internationaal Strafhof voor voormalig Joegoslavië (2008/2290(INI))
(advies: LIBE)

- Strategisch partnerschap EU-Mexico (2008/2289(INI))
(advies: DEVE, INTA)

- Strategisch partnerschap Europese Unie-Brazilië (2008/2288(INI))
(advies: DEVE, INTA)

Medeverantwoordelijke commissies

Commissie LIBE

- Gelijke behandeling zonder onderscheid naar godsdienst, overtuigingen, handicap, leeftijd of seksuele voorkeur (COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS))
(advies: FEMM, CULT, ENVI, JURI, IMCO)
Medeverantwoordelijke commissies LIBE, EMPL
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 16.10.2008)

Aanwijzing commissies

Commissie PETI

- Herziening van de bepalingen van het Reglement inzake de verzoekschriftenprocedure (2006/2209(REG))
verwezen naar ten principale: AFCO
advies: PETI

Commissie LIBE

- Op euromunten lijkende medailles en penningen (toepassing op niet-deelnemende lidstaten) (COM(2008)0514 [[02]] - C6-0335/2008 - 2008/0168(CNS))
verwezen naar ten principale: ECON
advies: LIBE

- Op euromunten lijkende medailles en penningen (COM(2008)0514 [[01]] - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS))
verwezen naar ten principale: ECON
advies: LIBE


17. In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Aantal handtekeningen onder de in het register ingeschreven verklaringen (artikel 116, lid 3, van het Reglement):

Documentnr.

Auteur

Handtekeningen

52/2008

Adrian Severin

95

53/2008

Daniel Strož

22

54/2008

Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro

24

55/2008

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

35

56/2008

Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines

208

57/2008

Alexander Alvaro, Paulo Casaca, Jana Hybášková, Józef Pinior, Helga Trüpel

79

58/2008

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

29

59/2008

Rareş-Lucian Niculescu

31

60/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

8

61/2008

Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi

35

62/2008

Bruno Gollnisch

14

63/2008

Eluned Morgan, Robert Goebbels, Miloslav Ransdorf, Claude Turmes, Fiona Hall

154

64/2008

Vladimír Železný

24

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

10

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

53

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

51

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

50

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

278

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

62

71/2008

Andreas Mölzer

23

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

32

73/2008

Jean-Claude Martinez

12

74/2008

Daniel Strož

10

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

192

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

84

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

32

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

74

79/2008

Libor Rouček

16

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

100

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

8

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

37

83/2008

Andreas Mölzer

3

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

22

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

12

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

144

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

98

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

32

89/2008

Bogusław Rogalski

17

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

21

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

31

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

34

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

18


18. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 172, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


19. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 17.11.2008 t/m 20.11.2008.


20. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.20 uur gesloten.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Borghezio, Boştinaru, Boursier, Bowis, Bowles, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Pack, Pagano, Paleckis, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zatloukal, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid