Index 
Proces-verbal
PDF 212kWORD 141k
Joi, 23 octombrie 2008 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunere de documente
 3.Acte de piraterie pe mare (Propunere de rezoluţie depusă)
 4.Activitatea Ombudsmanului European în 2007 (dezbatere)
 5.Comunicările Preşedintelui
 6.Votare
  
6.1.Proiect de buget general al Uniunii Europene - Exerciţiul 2009 (vot)
  
6.2.Proiect de buget general 2009 (Secţiunea III) (vot)
  
6.3.Proiect de buget general 2009 (Secţiunile I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (vot)
 7.Urări de bun venit
 8.Votare (continuare)
  
8.1.Tarifele de aeroport ***II (vot)
  
8.2.Acordul CE/Bosnia și Herţegovina de stabilizare şi asociere *** (vot)
  
8.3.Acte de piraterie pe mare (vot)
  
8.4.Echivalenţa standardelor de contabilitate (vot)
  
8.5.Siguranţa aviaţiei şi scannerele corporale (vot)
  
8.6.Acordul CE/Bosnia și Herţegovina de stabilizare şi asociere (vot)
  
8.7.Comemorarea Holodomor, marea foamete în Ucraina (1932-1933) (vot)
  
8.8.Activitatea Ombudsmanului European în 2007 (vot)
 9.Componenţa delegaţiilor interparlamentare
 10.Explicaţii privind votul
 11.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 12.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 13.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)
  
13.1.Venezuela
  
13.2.Republica Democratică Congo: confruntări în zonele frontaliere orientale
  
13.3.Birmania
 14.Votare
  
14.1.Venezuela (vot)
  
14.2.Republica Democratică Congo: confruntări în zonele frontaliere orientale (vot)
  
14.3.Birmania (vot)
 15.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 16.Decizii privind anumite documente
 17.Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură)
 18.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe
 19.Calendarul următoarelor şedinţe
 20.Întreruperea sesiunii
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Luisa MORGANTINI
Vicepreşedintă

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 10.00.


2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 94/19/CE privind sistemele de garantare a depozitelor în ceea ce privește plafonul de garantare și termenul de plată a compensațiilor (COM(2008)0661 - C6-0361/2008 - 2008/0199(COD))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

JURI, IMCO

- Propunere de virament de credite DEC 28/2008 - Sectiunea III - Comisie (N6-0021/2008 - C6-0374/2008 - 2008/2299(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 27/2008 - Sectiunea III - Comisie (N6-0022/2008 - C6-0376/2008 - 2008/2300(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 36/2008 - Sectiunea III - Comisie (N6-0023/2008 - C6-0377/2008 - 2008/2302(GBD))

retrimis

fond :

BUDG


3. Acte de piraterie pe mare (Propunere de rezoluţie depusă)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Acte de piraterie pe mare

Dezbaterea a avut loc la 23.09.2008 (punctul 12 al PV din 23.09.2008).

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Paolo Costa, în numele Comisiei TRAN, privind pirateria pe mare (B6-0537/2008)

Vot: punctul 8.3 al PV din 23.10.2008.


4. Activitatea Ombudsmanului European în 2007 (dezbatere)

Raport privind raportul anual referitor la activitățile Ombudsmanului European în 2007 [2008/2158(INI)] - Comisia pentru petiţii. Raportoare: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008)

Dushana Zdravkova şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Nikiforos Diamandouros (Ombudsman) şi Andris Piebalgs (membru al Comisiei).

Au intervenit: Andreas Schwab, în numele Grupului PPE-DE, Proinsias De Rossa, în numele Grupului PSE, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Marcin Libicki, în numele Grupului UEN, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Nils Lundgren, în numele Grupului IND/DEM, Hans-Peter Martin, neafiliat, Mairead McGuinness, Alexandra Dobolyi, Metin Kazak, Ryszard Czarnecki, Frank Vanhecke, Manolis Mavrommatis, Michael Cashman, Anneli Jäätteenmäki, Simon Busuttil, Maria Matsouka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg şi Inés Ayala Sender.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Dumitru Oprea, Reinhard Rack, Silvia-Adriana Ţicău şi Alessandro Battilocchio.

Au intervenit: Nikiforos Diamandouros, Andris Piebalgs, Dushana Zdravkova şi Hans-Peter Martin cu privire la o chestiune de ordin personal în urma intervenţiei lui Michael Cashman.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.8 al PV din 23.10.2008.


(Şedinţa, suspendată la 11.05, a fost reluată la 11.10.)

PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

5. Comunicările Preşedintelui

Preşedintele a comunicat desemnarea de către Conferinţa preşedinţilor a lui Hu Jia, apărător al drepturilor omului din China, drept laureat al premiului Saharov pe anul 2008.

Preşedintele a făcut, de asemenea, o scurtă declaraţie cu ocazia celei de-a 63-a aniversări a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 24.10.2008. A semnalat în special angajamentul şi cooperarea între Uniunea Europeană, Parlamentul European şi diversele programe ale ONU şi a subliniat importanţa solidarităţii multilaterale în contextul actualei crize financiare.


6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


6.1. Proiect de buget general al Uniunii Europene - Exerciţiul 2009 (vot)

- Proiecte de amendamente şi propuneri de modificare vizând creditele de la secţiunea III a proiectului de buget general pentru exerciţiul 2009 referitoare la Comisie

- Proiecte de amendamente la secţiunile I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX ale proiectului de buget general pentru exerciţiul 2009 referitoare la Parlamentul European, Consiliu, Curtea de Justiţie, Curtea de Conturi, Comitetul Economic şi Social, Comitetul Regiunilor, Ombudsmanul European şi Autoritatea europeană pentru protecţia datelor.

(Majoritate calificată cerută pentru proiectele de amendamente care vizează cheltuieli neobligatorii; majoritate simplă cerută pentru propunerile de modificări care vizează cheltuieli obligatorii)

Proiectele de amendamente şi propunerile de modificări adoptate figurează în anexă la „Texte adoptate”.

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Intervenţii:

Înainte de vot

Jutta Haug (raportoare) a propus următoarele ajustări de ordin tehnic:

- votul cu privire la amendamentul 783 referitor la linia bugetară 22 02 04 02 nu se referă decât la creditele de plată;

- comentariile cu privire la Global Energy Assessment (GEA) vor fi transferate de la linia 08 03 01, la care au fost ataşate din greşeală, la linia 08 05 01. Prin urmare, amendamentul 936 referitor la linia 08 03 01 va fi votat fără comentariile cu privire la GEA. Acestea vor fi incluse, în schimb, la amendamentul 938 referitor la linia 08 05 01;

- decizia de a restabili PPB pentru agenţiile decentralizate la titlurile 1 şi 2 se referă, de asemenea, şi la restabilirea schemelor de personal, aşa cum figurează în PPB. Această decizie se referă la Agenţia Europeană pentru medicamente, Agenţia europeană pentru Produse Chimice, Agenţia europeană pentru siguranţa aeriană, Agenţia europeană pentru siguranţa maritimă, Agenţia feroviară europeană, Agenţia Europeană de Mediu, Centrul european pentru dezvoltarea formării profesionale, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară, Agenţia Comunitară pentru Controlul Pescuitului şi Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante, ale căror scheme de personal nu figurează în amendamente.

- în urma unui aviz al Departamentului juridic, un comentariu ataşat la mai multe linii bugetare trebuie adaptat într-o oarecare măsură. Este vorba de comentariul care începe cu termenii „Comisia autorizează” şi se termină cu termenii „referitor la utilizarea fondurilor comunitare”, inclus în următoarele amendamente: 994 (linia 19 04 01), 1011 (linia 21 02 01), 1015 (linia 21 03 01), 1016 (linia 21 04 01), 1026 (linia 23 02 01) şi 785 (linia 23 02 02);

- în final, în urma unei erori de ordin tehnic, linia bugetară 19 06 06 intitulată „Cooperarea consulară” nu figurează în lista de amendamente, deşi a fost adoptată ca parte a scrisorii rectificative 1/2009. Această linie va fi adăugată doar cu o menţiune.

Preşedintele a constatat că nu există obiecţii la ajustările sugerate.

În cursul votului

- Catherine Guy-Quint cu privire la supunerea la vot a amendamentului 106;

- Janusz Lewandowski (raportor) cu privire la votarea în ansamblu a amendamentelor 8.


6.2. Proiect de buget general 2009 (Secţiunea III) (vot)

Raport privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009
2009 [C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD)]
și
Scrisoarea rectificativă nr. 1/2009 (SEC(2008)2435) la proiectul preliminar de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009 [SEC(2008)2435]
Secțiunea III - Comisia - Comisia pentru bugete. Raportoare: Jutta Haug (A6-0398/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0515)


6.3. Proiect de buget general 2009 (Secţiunile I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (vot)

Raport privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009
Secțiunea I, Parlamentul European
Secțiunea II, Consiliul
Secțiunea IV, Curtea de Justiție
Secțiunea V, Curtea de Conturi
Secțiunea VI, Comitetul Economic și Social European
Secțiunea VII, Comitetul Regiunilor
Secțiunea VIII, Ombudsmanul European
Secțiunea IX, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor [C6-0310/2008 - 2008/2026B(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Janusz Lewandowski (A6-0397/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0516)


7. Urări de bun venit

Preşedintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit lui unei delegaţii a Republicii Moldova, care a luat loc în tribuna oficială.


8. Votare (continuare)

8.1. Tarifele de aeroport ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării Directivei Parlamentului European și a Consiliului privind tarifele de aeroport [08332/2/2008 - C6-0259/2008 - 2007/0013(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Ulrich Stockmann (A6-0375/2008)

(Majoritate calificată)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

POZIŢIA COMUNĂ A CONSILIULUI

Declarat aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0517)


8.2. Acordul CE/Bosnia și Herţegovina de stabilizare şi asociere *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului și Comisiei privind încheierea Acordului de stabilizare și asociere între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte (8225/2008 - COM(2008)0182 - C6-0255/2008 - 2008/0073(AVC)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Doris Pack (A6-0378/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0518)

Parlamentul şi-a dat, astfel, avizul conform.


8.3. Acte de piraterie pe mare (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0537/2008

Dezbaterea a avut loc la 23.09.2008 (punctul 12 al PV din 23.09.2008).

Propunerea de rezoluţie a fost anunţată la 23.10.2008 (punctul 2 al PV din 23.10.2008).

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0519)

Intervenţii privind votul:

Rosa Miguélez Ramos a solicitat repetarea votului cu privire la § 4, prima parte (Preşedintele a dat curs acestei solicitări).


8.4. Echivalenţa standardelor de contabilitate (vot)

Propunere de rezoluţie, depusă în conformitate cu articolul 81 din Regulamentul de procedură, de către Pervenche Berès, în numele Comisiei ECON, referitoare la propunerea din 2 iunie 2008 de decizie a Comisiei privind utilizarea de către emitenții de valori mobiliare din țările terțe a standardelor de contabilitate naționale ale anumitor țări terțe și a standardelor internaționale de raportare financiară pentru întocmirea situațiilor financiare consolidate precum și la propunerea din 2 iunie 2008 de regulament (CE) al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește elementele legate de prospecte și comunicate cu caracter publicitar (Echivalența standardelor de contabilitate) (B6-0544/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0520)


8.5. Siguranţa aviaţiei şi scannerele corporale (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0562/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE-DE, care a solicitat, în temeiul articolului 170 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, amânarea votului pentru sesiunea din noiembrie, apoi, Martin Schulz, în numele Grupului PSE, care s-a opus acestei solicitări.

Prin apel nominal, (198 pentru, 337 contra şi 22 abţineri), Parlamentul a respins această cerere.

Adoptat (P6_TA(2008)0521)


8.6. Acordul CE/Bosnia și Herţegovina de stabilizare şi asociere (vot)

Propunere de rezoluţie B6-0541/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0522)

Intervenţii privind votul:

Doris Pack (autoare) a prezentat un amendament oral la § 22 (reţinut).


8.7. Comemorarea Holodomor, marea foamete în Ucraina (1932-1933) (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0571/2008, B6-0572/2008, B6-0573/2008 şi B6-0574/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0571/2008

(care înlocuieşte B6-0571/2008, B6-0572/2008, B6-0573/2008 şi B6-0574/2008):

depusă de următorii deputaţi:

Joseph Daul, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Urszula Gacek şi Zita Pleštinská, în numele Grupului PPE-DE,

Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma şi Adrian Severin, în numele Grupului PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Grażyna Staniszewska, Janusz Onyszkiewicz, István Szent-Iványi şi Šarūnas Birutis, în numele Grupului ALDE,

Rebecca Harms şi Milan Horáček, în numele Grupului Verts/ALE,

Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański şi Mieczysław Edmund Janowski, în numele Grupului UEN

Adoptat (P6_TA(2008)0523)


8.8. Activitatea Ombudsmanului European în 2007 (vot)

Raport privind raportul anual referitor la activitățile Ombudsmanului European în 2007 [2008/2158(INI)] - Comisia pentru petiţii. Raportoare: Dushana Zdravkova (A6-0358/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0524)

Intervenţii privind votul:

Dushana Zdravkova (raportoare) a prezentat amendamente orale la amendamentele 5 şi 7 (reţinute).


9. Componenţa delegaţiilor interparlamentare

Conferinţa preşedinţilor, în reuniunea sa din această zi, a propus să mărească numărul de membri ai Delegaţiei la Adunarea parlamentară euro-latino-americană, de la 60 la 75, şi să numească membri ai delegaţiei următorii membri supleanţi:

PPE-DE: Valdis Dombrovskis, José Manuel García-Margallo y Marfil, Werner Langen, Bogusław Sonik şi Robert Sturdy

PSE: Kader Arif, Thijs Berman, Armando França şi Bogdan Golik

ALDE: Vladko Todorov Panayotov

UEN: Eugenijus Maldeikis

Verts/ALE: Eva Lichtenberger

GUE/NGL: Sahra Wagenknecht

IND/DEM: Hélène Goudin

NI: Koenraad Dillen

Parlamentul a aprobat această propunere.


10. Explicaţii privind votul

PREZIDEAZĂ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vicepreşedintă

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Proiect de buget general 2009:
Hannu Takkula, Avril Doyle, Colm Burke şi Mairead McGuinness

Raport Jutta Haug - A6-0398/2008:
Marusya Ivanova Lyubcheva şi Frank Vanhecke

Raport Janusz Lewandowski - A6-0397/2008:
Astrid Lulling şi Frank Vanhecke

Raport Ulrich Stockmann - A6-0375/2008:
Oldřich Vlasák

Acte de piraterie pe mare - B6-0537/2008:
Bruno Gollnisch

Echivalenţa standardelor de contabilitate - B6-0544/2008:
Peter Skinner

Siguranţa aviatică şi scannerele corporale - B6-0562/2008:
Philip Claeys

Comemorarea Holodomor, marea foamete în Ucraina (1932-1933) - RC-B6-0571/2008:
Zita Pleštinská, în numele Grupului PPE-DE, Tunne Kelam şi Bruno Gollnisch

Acordul CE/Bosnia și Herţegovina de stabilizare şi asociere - B6-0541/2008:
Bernd Posselt

Raport Dushana Zdravkova - A6-0358/2008:
Frank Vanhecke


11. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.


(Şedinţa, suspendată la 12.35, a fost reluată la 15.00.)

PREZIDEAZĂ: Gérard ONESTA
Vicepreşedinte

12. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


13. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile şi autorii propunerilor de rezoluţie, a se vedea punctul 5 al PV din 21.10.2008)


13.1. Venezuela

Propuneri de rezoluţii B6-0549/2008, B6-0553/2008 şi B6-0555/2008

José Ribeiro e Castro, Ewa Tomaszewska şi Renate Weber au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Bernd Posselt, în numele Grupului PPE-DE, Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE, Leopold Józef Rutowicz, în numele Grupului UEN, Pedro Guerreiro, în numele Grupului GUE/NGL, Urszula Krupa, în numele Grupului IND/DEM, şi Laima Liucija Andrikienė.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zdzisław Zbigniew Podkański, Georgios Toussas, Kathy Sinnott şi Gerard Batten.

A intervenit Andris Piebalgs (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.1 al PV din 23.10.2008.


13.2. Republica Democratică Congo: confruntări în zonele frontaliere orientale

Propuneri de rezoluţii B6-0556/2008, B6-0559/2008, B6-0563/2008, B6-0565/2008, B6-0568/2008 şi B6-0569/2008

Renate Weber, Giovanna Corda, Raül Romeva i Rueda, Erik Meijer, Ewa Tomaszewska şi Bernd Posselt (supleant al autorului) au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Tunne Kelam, în numele Grupului PPE-DE, Katrin Saks, în numele Grupului PSE, Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE, şi Zdzisław Zbigniew Podkański, în numele Grupului UEN.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Gerard Batten şi Kathy Sinnott.

A intervenit Andris Piebalgs (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.2 al PV din 23.10.2008.


13.3. Birmania

Propuneri de rezoluţii B6-0554/2008, B6-0557/2008, B6-0558/2008, B6-0564/2008, B6-0566/2008 şi B6-0567/2008

Zdzisław Zbigniew Podkański, Marios Matsakis, Józef Pinior, Raül Romeva i Rueda, Colm Burke şi Esko Seppänen au prezentat propunerile de rezoluţie.

Au intervenit: Filip Kaczmarek, în numele Grupului PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului PSE, Kathy Sinnott, în numele Grupului IND/DEM, şi Paulo Casaca.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Peter Skinner, Zbigniew Zaleski, Gerard Batten, Justas Vincas Paleckis şi Marios Matsakis.

A intervenit Andris Piebalgs (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.3 al PV din 23.10.2008.


14. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


14.1. Venezuela (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0549/2008, B6-0553/2008 şi B6-0555/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0549/2008

care înlocuieşte B6-0549/2008, B6-0553/2008 şi B6-0555/2008):

depusă de următorii deputaţi:

Jaime Mayor Oreja, Fernando Fernández Martín, Sérgio Marques, Charles Tannock, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė şi José Ribeiro e Castro, în numele Grupului PPE-DE,

Ignasi Guardans Cambó, Renate Weber, Josu Ortuondo Larrea şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE,

Inese Vaidere, Ryszard Czarnecki şi Adam Bielan, în numele Grupului UEN

Adoptat (P6_TA(2008)0525)


14.2. Republica Democratică Congo: confruntări în zonele frontaliere orientale (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0556/2008, B6-0559/2008, B6-0563/2008, B6-0565/2008, B6-0568/2008 şi B6-0569/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0556/2008

care înlocuieşte B6-0556/2008, B6-0559/2008, B6-0563/2008, B6-0565/2008 şi B6-0569/2008):

depusă de următorii deputaţi:

Hans-Peter Mayer, Bernd Posselt, Jürgen Schröder, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam şi Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson şi Thijs Berman, în numele Grupului PSE,

Renate Weber, Fiona Hall, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sophia in 't Veld şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE,

Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken şi Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE,

Eoin Ryan, în numele Grupului UEN

Adoptat (P6_TA(2008)0526)

(Propunerea de rezoluţie B6-0568/2008 a devenit caducă.)


14.3. Birmania (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0554/2008, B6-0557/2008, B6-0558/2008, B6-0564/2008, B6-0566/2008 şi B6-0567/2008

(Majoritate simplă necesară)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0554/2008

care înlocuieşte B6-0554/2008, B6-0557/2008, B6-0558/2008, B6-0564/2008, B6-0566/2008 şi B6-0567/2008):

depusă de următorii deputaţi:

Geoffrey Van Orden, Laima Liucija Andrikienė, Urszula Gacek, Bernd Posselt, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam şi Iles Braghetto, în numele Grupului PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock şi Ana Maria Gomes, în numele Grupului PSE,

Jules Maaten, Marco Cappato, Marco Pannella şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE,

Frithjof Schmidt şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE,

Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski şi Brian Crowley, în numele Grupului UEN,

Jens Holm, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P6_TA(2008)0527)


15. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La solicitarea grupurilor PSE şi a Grupului ALDE, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

comisia DEVE: Monica Giuntini în locul lui Maria Grazia Pagano

comisia LIBE: Maria Grazia Pagano

Delegaţia la Adunarea parlamentară euro-latino-americană: Paweł Bartłomiej Piskorski în locul lui Jan Jerzy Kułakowski


16. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie iniţiativă (articolul 114 alineatul (3) din Regulamentul de procedură)

comisia AFET

- Mandatul Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (2008/2290(INI))
(aviz: LIBE)

- Parteneriatul strategic dintre UE şi Mexic (2008/2289(INI))
(aviz: DEVE, INTA)

- Parteneriatul strategic dintre Uniunea Europeană și Brazilia (2008/2288(INI))
(aviz: DEVE, INTA)

Comisii asociate

comisia LIBE

- Ttratamentul egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală (COM(2008)0426 - C6-0291/2008 - 2008/0140(CNS))
(aviz: FEMM, CULT, ENVI, JURI, IMCO)
Comisii asociate LIBE, EMPL
(Ca urmare a deciziei Conferinţei Preşedinţilor din 16.10.2008)

Sesizarea comisiilor

comisia PETI

- (2006/2209(REG))
retrimis fond: AFCO
aviz: PETI

comisia LIBE

- Medalii şi jetoane similare monedelor euro (aplicare în cazul statelor membre neparticipante) (COM(2008)0514 [[02]] - C6-0335/2008 - 2008/0168(CNS))
retrimis fond: ECON
aviz: LIBE

- Medalii şi jetoane similare monedelor euro (COM(2008)0514 [[01]] - C6-0332/2008 - 2008/0167(CNS))
retrimis fond: ECON
aviz: LIBE


17. Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură)

Numărul de semnături întrunite de declaraţiile scrise înscrise în registru [articolul 116 alineatul (3) din Regulamentul de procedură]:

Numărul documentului

Autor/Autoare

Semnături

52/2008

Adrian Severin

95

53/2008

Daniel Strož

22

54/2008

Ilda Figueiredo, Pedro Guerreiro

24

55/2008

Hanne Dahl, Carl Schlyter, Johannes Blokland

35

56/2008

Angelika Niebler, Stefano Zappalà, Patrizia Toia, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines

208

57/2008

Alexander Alvaro, Paulo Casaca, Jana Hybášková, Józef Pinior, Helga Trüpel

79

58/2008

Daniel Strož, Jiří Maštálka, Jaromír Kohlíček

29

59/2008

Rareş-Lucian Niculescu

31

60/2008

Urszula Krupa, Witold Tomczak

8

61/2008

Daciana Octavia Sârbu, Magor Imre Csibi

35

62/2008

Bruno Gollnisch

14

63/2008

Eluned Morgan, Robert Goebbels, Miloslav Ransdorf, Claude Turmes, Fiona Hall

154

64/2008

Vladimír Železný

24

65/2008

Dimitar Stoyanov, Desislav Chukolov, Slavi Binev

10

66/2008

Mikel Irujo Amezaga, Rebecca Harms, Csaba Sándor Tabajdi

53

67/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Małgorzata Handzlik, Janelly Fourtou, Christel Schaldemose

51

68/2008

Alyn Smith, Jill Evans, Mairead McGuinness, James Nicholson, Neil Parish

50

69/2008

Nicolae Vlad Popa, Jolanta Dičkutė, Frieda Brepoels, Kathy Sinnott, Adamos Adamou

278

70/2008

Kinga Gál, Alexander Alvaro, Kristian Vigenin, Jean Lambert

62

71/2008

Andreas Mölzer

23

72/2008

Marian Zlotea, Flaviu Călin Rus

32

73/2008

Jean-Claude Martinez

12

74/2008

Daniel Strož

10

75/2008

Alexander Alvaro, Piia-Noora Kauppi, Frédérique Ries, Catherine Stihler, Helga Trüpel

192

76/2008

Sharon Bowles, Elspeth Attwooll, Martine Roure, Caroline Lucas, Anders Wijkman

84

77/2008

Marian Zlotea, Rareş-Lucian Niculescu, Flaviu Călin Rus

32

78/2008

Linda McAvan, Anne Laperrouze, Claude Turmes, Elisa Ferreira

74

79/2008

Libor Rouček

16

80/2008

Françoise Grossetête, John Bowis, Katalin Lévai, Jan Tadeusz Masiel, Antonios Trakatellis

100

81/2008

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

8

82/2008

Mechtild Rothe, Anders Wijkman, Fiona Hall, Claude Turmes, Umberto Guidoni

37

83/2008

Andreas Mölzer

3

84/2008

Irena Belohorská, Zita Pleštinská, Anna Záborská

22

85/2008

Mikel Irujo Amezaga, Inés Ayala Sender

12

86/2008

Marco Cappato, Hanna Foltyn-Kubicka, Thomas Mann, Charles Tannock, Helga Trüpel

144

87/2008

Mario Mauro, Gianni Pittella

98

88/2008

Jean Lambert, Caroline Lucas, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo

32

89/2008

Bogusław Rogalski

17

90/2008

Richard Howitt, Caroline Lucas, Patrick Gaubert, Helmuth Markov, Renate Weber

21

91/2008

Hélène Goudin, Nils Lundgren, Henrik Lax, John Bowis

31

92/2008

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Marianne Mikko

34

93/2008

Madeleine Jouye de Grandmaison

18


18. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe

În conformitate cu articolul 172 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei şedinţe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei şedinţe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


19. Calendarul următoarelor şedinţe

Următoarele şedinţe vor avea loc între 17.11.2008 şi 20.11.2008.


20. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Şedinţa a fost ridicată la 16.20.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Secretar General

Preşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Borghezio, Boştinaru, Boursier, Bowis, Bowles, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Cottigny, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Dillen, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jill Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Giuntini, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hołowczyc, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lebech, Lechner, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lo Curto, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Öger, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Oviir, Pack, Pagano, Paleckis, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Robusti, Rocard, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Sudre, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Teychenné, Thyssen, Ţicău, Titley, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wielowieyski, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zatloukal, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate