Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

5. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να επικυρώσει τις εντολές των βουλευτών Trevor Colman, με ισχύ από 1.10.2008, και Jean-Paul Denanot και Michel Teychenné, με ισχύ από 6.10.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου