Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 17 listopada 2008 r. - Strasburg

10. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek (COM(2008)0644 - C6-0373/2008 - 2008/0198(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

DEVE, INTA

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 34/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0024/2008 - C6-0378/2008 - 2008/2307(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 38/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0025/2008 - C6-0379/2008 - 2008/2308(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 39/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0026/2008 - C6-0380/2008 - 2008/2309(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 808/2004 dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (COM(2008)0677 - C6-0381/2008 - 2008/0201(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 41/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0027/2008 - C6-0382/2008 - 2008/2310(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Królestwem Maroka z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (13104/2007 - C6-0383/2008 - 2007/0137(AVC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie właściwości, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych - Porozumienie polityczne (14066/2008 - C6-0384/2008 - 2005/0259(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

JURI

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 37/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0028/2008 - C6-0385/2008 - 2008/2312(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 40/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0029/2008 - C6-0386/2008 - 2008/2313(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody (13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

REGI

opinia :

EMPL, BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 44/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0030/2008 - C6-0388/2008 - 2008/2314(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 332/2002 ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich (COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 42/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0031/2008 - C6-0390/2008 - 2008/2315(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej przedłużenia Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki (COM(2008)0581 - C6-0392/2008 - 2008/0184(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE (COM(2008)0732 - C6-0393/2008 - 2008/2317(ACI))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1338/2001 ustanawiające środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem (14533/2008 - C6-0395/2008 - 2007/0192(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ECON

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania:

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (COM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Claude Turmes (A6-0369/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającej ułatwienia w transgranicznym egzekwowaniu prawa dotyczącego bezpieczeństwa drogowego (COM(2008)0151 - C6-0149/2008 - 2008/0062(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A6-0371/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji - Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (COM(2007)0776 - C6-0452/2007 - 2007/0272(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A6-0376/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2006/144/WE w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007–2013) (COM(2008)0306 [[04]] - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustawowych oznaczeń dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (wersja skodyfikowana) (COM(2008)0318 - C6-0205/2008 - 2008/0099(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Diana Wallis (A6-0382/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa spółek dotyczącej jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (wersja skodyfikowana) (COM(2008)0344 - C6-0217/2008 - 2008/0109(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Diana Wallis (A6-0383/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie siedzenia kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (wersja ujednolicona) (COM(2008)0351 - C6-0243/2008 - 2008/0115(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Diana Wallis (A6-0384/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (wersja ujednolicona) (COM(2008)0365 - C6-0273/2008 - 2008/0117(CNS)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Diana Wallis (A6-0387/2008)

- Sprawozdanie wraz z zaleceniami dla Komisji dotyczącymi stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet (2008/2012(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Edit Bauer (A6-0389/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (COM(2008)0306 [[03]] - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) w celu ustanowienia programu „owoce w szkole” (COM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Niels Busk (A6-0391/2008)

- Sprawozdanie w sprawie tablicy wyników dla rynków konsumenckich (2008/2057(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Anna Hedh (A6-0392/2008)

- Sprawozdanie w sprawie ochrony konsumenta: poprawa edukacji konsumenckiej i wiedzy na temat kredytów i finansów (2007/2288(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Iliana Malinova Iotova (A6-0393/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (COM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008)

- Sprawozdanie w sprawie specjalnego sprawozdania Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, sporządzonego w następstwie projektu zalecenia dla Rady Unii Europejskiej dotyczącego skargi 1487/2005/GG (2008/2072(INI)) - komisja PETI - Sprawozdawca: Rainer Wieland (A6-0395/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 68/151/EWG i 89/666/EWG w odniesieniu do nakładanych na niektóre rodzaje spółek wymogów ujawniania i tłumaczenia informacji (COM(2008)0194 - C6-0171/2008 - 2008/0083(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Piia-Noora Kauppi (A6-0400/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia Rady w sprawie zmian wspólnej polityki rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz (WE) nr […]/2008 (COM(2008)0306 [[02]] - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (COM(2008)0306 [[01]] - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz (COM(2008)0124 - C6-0128/2008 - 2008/0050(COD)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Friedrich-Wilhelm Graefe Zu Baringdorf (A6-0407/2008)

- Sprawozdanie w sprawie przyszłości systemów zabezpieczenia społecznego oraz emerytur i rent: ich finansowania oraz tendencji do indywidualizacji (2007/2290(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uproszczenia warunków transferu produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (COM(2007)0765 - C6-0468/2007 - 2007/0279(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Heide Rühle (A6-0410/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (przekształcenie) (COM(2007)0361 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Peter Skinner (A6-0413/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (COM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Republiką Kazachstanu w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0105 - C6-0328/2008 - 2007/0039(CNS)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0416/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie ogólnych warunków dotyczących podatku akcyzowego (COM(2008)0078 - C6-0099/2008 - 2008/0051(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Astrid Lulling (A6-0417/2008)

- Sprawozdanie w sprawie wspierania podejmowania na wczesnym etapie działań demonstracyjnych w dziedzinie zrównoważonej produkcji energii elektrycznej z paliw kopalnych (2008/2140(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Christian Ehler (A6-0418/2008)

- Sprawozdanie w sprawie 10 lat istnienia unii gospodarczej i walutowej – sukcesy i wyzwania (2008/2156(INI)) - komisja ECON – współsprawozdawcy: Pervenche Berès i Werner Langen (A6-0420/2008)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Franka Vanheckego (2008/2092(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0421/2008)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Massima D'Alemy (2008/2298(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0422/2008)

- *** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (09196/2008 - C6-0215/2008 - 2008/0048(AVC)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Hans-Peter Mayer (A6-0428/2008)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (COM(2008)0609 - C6-0345/2008 - 2008/2286(ACI)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Reimer Böge (A6-0430/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli krajów trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z krajów trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim (COM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Patrick Gaubert (A6-0431/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli krajów trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (COM(2007)0637 - C6-0011/2008 - 2007/0228(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady (WE) nr …/… zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) (COM(2008)0483 - C6-0305/2008 - 2008/0159(CNS)) - komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Angelika Niebler (A6-0439/2008)

2.2) zalecenia do drugiego czytania:

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (09815/3/2008 - C6-0343/2008 - 2007/0020(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Karin Scheele (A6-0425/2008)

3) przez posłów

3.1) pytania ustne przewidziane na turę pytań (art. 109 Regulaminu) (B6-0484/2008)

- do Rady

Posselt Bernd, Medina Ortega Manuel, Yañez-Barnuevo García Luis, Evans Robert, McGuinness Mairead, Mitchell Gay, Papadimoulis Dimitrios, Andrikienė Laima Liucija, Moraes Claude, Goudin Hélène, Dahl Hanne, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Aylward Liam, Ryan Eoin, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Harkin Marian, Burke Colm, Doyle Avril, Higgins Jim, Davies Chris, Ludford Sarah, Takkula Hannu, Lundgren Nils, Paleckis Justas Vincas, Pafilis Athanasios, Czarnecki Ryszard, Mavrommatis Manolis, Guerreiro Pedro, Droutsas Konstantinos, Toussas Georgios, Martin Hans-Peter

- do Komisji

Arnaoutakis Stavros, Sonik Bogusław, Batzeli Katerina, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Papastamkos Georgios, Burke Colm, Higgins Jim, Leinen Jo, Ludford Sarah, Posselt Bernd, Angelakas Emmanouil, Ó Neachtain Seán, Doyle Avril, Mitchell Gay, Papadimoulis Dimitrios, Peterle Alojz, Medina Ortega Manuel, Yañez-Barnuevo García Luis, Evans Robert, Moraes Claude, Hutchinson Alain, Ryan Eoin, McGuinness Mairead, Staes Bart, Paleckis Justas Vincas, Van Lancker Anne, Gklavakis Ioannis, Aylward Liam, Crowley Brian, Cappato Marco, Harkin Marian, Ebner Michl, Bartolozzi Paolo, Takkula Hannu, Galeote Gerardo, Hénin Jacky, Schmidt Olle, Mavrommatis Manolis, Trakatellis Antonios, Jensen Anne E., Czarnecki Ryszard, Thomsen Britta, Kirkhope Timothy, Guerreiro Pedro, Droutsas Konstantinos, Pafilis Athanasios, Toussas Georgios, De Rossa Proinsias, Martin Hans-Peter, Andrikienė Laima Liucija, Juknevičienė Ona, Mulder Jan

3.2) projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu)

- Marian Zlotea, Dragoş Florin David i Rareş-Lucian Niculescu. Projekt rezolucji w sprawie ustalenia w państwach członkowskich ceny odniesienia dla gigakalorii (B6-0576/2008)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI

- Marian Zlotea i Sebastian Valentin Bodu. Projekt rezolucji w sprawie obowiązków w zakresie informowania konsumentów w ramach umów kredytowych (B6-0577/2008)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

JURI

- Theodor Dumitru Stolojan, Daniel Dăianu, Rareş-Lucian Niculescu i Marian Zlotea. Projekt rezolucji w sprawie rozszerzenia mechanizmu średniookresowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich (B6-0578/2008)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

BUDG

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności