Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 17 ноември 2008 г. - Страсбург

11. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

1) въпроси, изискващи устен отговор (член 108 от Правилника за дейността):

- (O-0085/2008) зададен от Miroslav Ouzký, от името на комисията ENVI, към Комисията: преразглеждане на Препоръка 2001/331/EО за определяне на минимални критерии за инспекции на околната среда в държавите-членки (B6-0479/2008),

- (O-0104/2008) зададен от Neil Parish, от името на комисията AGRI, към Комисията: Състояние на селското стопанство (B6-0480/2008),

- (O-0110/2008/rév.1) зададен от Angelika Beer, от името на групата Verts/ALE, Ana Maria Gomes, от името на групата PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck и Elizabeth Lynne, от името на групата ALDE, Ģirts Valdis Kristovskis, от името на групата UEN, Tobias Pflüger и Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Stefano Zappalà, от името на групата PPE-DE, към Съвета: Необходимост от влизане в сила на Конвенцията относно касетъчните боеприпаси преди края на 2008 г. (B6-0481/2008),

- (O-0111/2008) зададен от Pierre Pribetich, от името на комисията ITRE, към Съвета: Европейска политика за космическото пространство: как да направим космоса по-близък (B6-0482/2008),

- (O-0112/2008) зададен от Pierre Pribetich, от името на комисията ITRE, към Комисията: Европейска политика за космическото пространство: как да направим космоса по-близък (B6-0483/2008),

- (O-0113/2008) зададен от Edit Herczog, от името на групата PSE, и Nicole Fontaine, от името на групата PPE-DE, към Съвета: мерките за подобряване на условията за малките и средни предприятия в Акта за малкия бизнес в Европа (B6-0485/2008).

2) писмени декларации за вписване в регистъра (член 116 от Правилника за дейността):

- Eva-Britt Svensson за кампанията "НЕ на насилието срещу жените” (0094/2008),

- Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi и Jules Maaten за здравната грамотност (0095/2008),

- Dariusz Rosati и Elmar Brok за необходимостта от увеличаване на подкрепата от страна на ЕС за газопровода „Набуко“ (0096/2008),

- Daniel Strož и Jaromír Kohlíček за ограничаване военното присъствие на САЩ в Европа (0097/2008),

- Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck и Ana Maria Gomes отноно ядреното разоръжаване (0098/2008,

- Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer и Christel Schaldemose относно транспортирането на коне, предназначени за клане, в Европейския съюз (0099/2008),

- Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula и Mikel Irujo Amezaga за определяне на Европейски ден на спорта (0100/2008).

Правна информация - Политика за поверителност