Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 17. novembra 2008 - Štrasburg

11. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty

1) otázky na ústne zodpovedanie (čl. 108 rokovacieho poriadku):

- (O-0085/2008), ktorú položil Miroslav Ouzký, za výbor ENVI, pre Komisiu: Revízia odporúčania 2001/331/ES, ktorým sa ustanovujú minimálne kritériá environmentálnych inšpekcií v členských štátoch (B6-0479/2008),

- (O-0104/2008), ktorú položil Neil Parish, za výbor AGRI, pre Komisiu: Situácia vo včelárstve (B6-0480/2008),

- (O-0110/2008/rév.1), ktorú položili Angelika Beer za skupinu Verts/ALE, Ana Maria Gomes za skupinu PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck a Elizabeth Lynne za skupinu ALDE, Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN, Tobias Pflüger a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Stefano Zappalà za skupinu PPE-DE, pre Radu: Dohoda o zákaze použitia kazetovej munície musí nadobudnúť platnosť pred koncom roka 2008 (B6-0481/2008),

- (O-0111/2008), ktorú položil Pierre Pribetich, za výbor ITRE, pre Radu: Európska politika pre vesmír: priblížiť vesmír Zemi (B6-0482/2008),

- (O-0112/2008), ktorú položil Pierre Pribetich, za výbor ITRE, pre Komisiu: Európska politika pre vesmír: priblížiť vesmír Zemi (B6-0483/2008),

- (O-0113/2008), ktorú položili Edit Herczog za skupinu PSE a Nicole Fontaine za skupinu PPE-DE, pre Radu: O krokoch zameraných na zlepšenie prostredia pre malé a stredné podniky v Európe - iniciatíva Small Business Act (SBA) (B6-0485/2008).

2) písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku):

- Eva-Britt Svensson o kampani Povedz NIE násiliu voči ženám (0094/2008),

- Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi a Jules Maaten o zdravotnej gramotnosti (0095/2008),

- Dariusz Rosati a Elmar Brok o potrebe posilnenia podpory EÚ pre plynovod Nabucco (0096/2008),

- Daniel Strož a Jaromír Kohlíček o obmedzení vojenskej prítomnosti USA v Európe (0097/2008),

- Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck a Ana Maria Gomes o jadrovom odzbrojení (0098/2008,

- Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer a Christel Schaldemose opreprave koní určených na zabitie vEurópskej únii (0099/2008),

- Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula a Mikel Irujo Amezaga o ustanovení Európskeho dňa športu (0100/2008).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia