Indeks 
Protokol
PDF 235kWORD 186k
Mandag den 17. november 2008 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Velkomstord
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Valgs prøvelse
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure
 8.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 204a)
 9.Anmodning om uopsættelig forhandling
 10.Modtagne dokumenter
 11.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)
 12.Bortfaldne skriftlige erklæringer
 13.Andragender
 14.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger
 15.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 16.Bevillingsoverførsler
 17.Arbejdsplan
 18.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 19.Velkomstord
 20.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager (fortsat)
 21.ØMU@10: Resultater og udfordringer efter 10 år med Den Økonomiske og Monetære Union (forhandling)
 22.Ligelønsprincippet (forhandling)
 23.Ordning om punktafgift * (forhandling)
 24.EU's Solidaritetsfond: hindringer for en reform (forhandling)
 25.Forbrugernes viden og bevidsthed om lån og finansiering (kortfattet forelæggelse)
 26.Scoreboard for forbrugermarkederne (kortfattet forelæggelse)
 27.Bæredygtig elproduktion fra fossile brændstoffer (kortfattet forelæggelse)
 28.Dagsorden for næste møde
 29.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.00.


2. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til deltagerne af EuroMedScola-programmet, som havde taget plads i den officielle loge.


3. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


4. Parlamentets sammensætning

De kompetente italienske myndigheder havde meddelt, at Romano Maria La Russa var blevet udnævnt til et hverv, der i henhold til artikel 7, stk. 3, i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet var uforeneligt med mandatet i Europa-Parlamentet, og at Antonio Mussa var blevet udpeget som medlem af Europa-Parlamentet i hans sted.

Parlamentet tog dette til efterretning med virkning fra den 04.11.2008.

De kompetente maltesiske myndigheder havde meddelt, at Glenn Bedingfield var blevet udpeget som medlem af Europa-Parlamenetet i stedet for Joseph Muscat med virkning fra den 29.10.2008.

De kompetente slovenske myndigheder havde meddelt, at Aurelio Juri var blevet udpeget som medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Borut Pahor med virkning fra den 07.11.2008.

Formanden ønskede Borut Pahor tillykke med hans valg til hvervet som premierminister i Republikken Slovenien.

Glenn Bedingfield, Aurelio Juri og Antonio Mussa deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


5. Valgs prøvelse

Efter forslag fra JURI erklærede Parlementet følgende medlemmers mandater for gyldige: Trevor Colman, med virkning fra den 01.10.2008 og Jean-Paul Denanot og Michel Teychenné, med virkning fra den 06.10.2008.


6. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-DE-Gruppen og PSE-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

Det Midlertidige Udvalg om Klimaændringer: Ivo Belet i stedet for Marianne Thyssen

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøsteuropa: Marian-Jean Marinescu

Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan og EU-Usbekistan og Delegationen for Forbindelserne med Tadsjikistan, Turkmenistan og Mongoliet: Jean-Paul Denanot

Delegationen for Forbindelserne med Mercosur: Michel Teychenné

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


7. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure

Formanden meddelte, at han den følgende onsdag i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 68 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsuddannelsesniveauet for søfartserhverv (omarbejdning) (03649/2008/LEX - C6-0410/2008 - 2007/0219(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om vikararbejde (03705/2008/LEX - C6-0409/2008 - 2002/0072(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle, for så vidt angår udøvelsen af de gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen (03666/2008/LEX - C6-0408/2008 - 2008/0038(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistikker over husdyrbestande og kødproduktion og om ophævelse af Rådets direktiv 93/23/EØF, 93/24/EØF og 93/25/EØF (03641/2008/LEX - C6-0407/2008 - 2007/0051(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig beskyttelse af miljøet (03639/2008/LEX - C6-0406/2008 - 2007/0022(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på inddragelse af luftfartsaktiviteter i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet (03657/2008/LEX - C6-0405/2008 - 2006/0304(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en række undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur og en undersøgelse af produktionsmetoderne i landbruget og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) NR. 571/88 (03642/2008/LEX - C6-0404/2008 - 2007/0084(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om affald og om ophævelse af visse direktiver (03646/2008/LEX - C6-0403/2008 - 2005/0281(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 96/22/EF om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug (03667/2008/LEX - C6-0402/2008 - 2007/0102(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed (03652/2008/LEX - C6-0401/2008 - 2006/0182(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, for så vidt angår markedsføring af batterier og akkumulatorer (03664/2008/LEX - C6-0400/2008 - 2008/0081(COD)).


8. Berigtigelser (forretningsordenens artikel 204a)

Det korresponderende udvalg havde fremsendt følgende berigtigelse til tekster, der var vedtaget af Parlamentet:

- Berigtigelse til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. september 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/.../EF om fastholdelsesanordninger for passagerer på tohjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) P6_TA(2007)0394 - (KOM(2006)0265 – C6-0419/2006 – 2003/0058(COD)) - JURI

- Berigtigelse til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. september 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/.../EF om støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) P6_TA(2007)0395 - (KOM(2006)0262 - C6-0418/2006 - 2003/0059(COD)) - JURI

- Berigtigelse til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 19. juni 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/.../EF om identificering af betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave)P6_TA(2007)0240 - (KOM(2006)0556 - C6-0323/2006 - 2006/0175(COD)) - JURI

I henhold til forretningsordenens artikel 204a anses disse berigtigelser for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 48 timer efter meddelelsen anmoder om, at de sættes under afstemning.

Berigtigelserne findes på websiden ”Séance en direct”.


9. Anmodning om uopsættelig forhandling

Rådet havde, jf. forretningsordenens artikel 134, anmodet om anvendelse af uopsættelighedsproceduren vedrørende følgende forslag:

- forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 332/2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne [KOM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)]

Begrundelse for uopsættelighed

Begrundelsen for uopsætteligheden var, at den internationale finansielle situation gav anledning til at stille forslag om at forhøje det loft, der var fastsat i forordning (EF) nr. 332/2002, for at øge EU's muligheder for at opfylde eventuelle behov i medlemsstater uden for euroområdet.

Parlamentet skulle tage stilling til anmodningen om uopsættelig forhandling ved begyndelsen af mødet den følgende dag.


10. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af krav til virksomheder, der markedsfører træ og træprodukter (KOM(2008)0644 - C6-0373/2008 - 2008/0198(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

DEVE, INTA

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC34/2008 - Sektion III - Kommissionen (N6-0024/2008 - C6-0378/2008 - 2008/2307(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC38/2008 - Sektion III - Kommissionen (N6-0025/2008 - C6-0379/2008 - 2008/2308(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC39/2008 - Sektion III - Kommissionen (N6-0026/2008 - C6-0380/2008 - 2008/2309(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet (KOM(2008)0677 - C6-0381/2008 - 2008/0201(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 41/2008 - Sektion III - Kommissionen (N6-0027/2008 - C6-0382/2008 - 2008/2310(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (13104/2007 - C6-0383/2008 - 2007/0137(AVC))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt - Politisk enighed (14066/2008 - C6-0384/2008 - 2005/0259(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

JURI

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC37/2008 - Sektion III - Kommissionen (N6-0028/2008 - C6-0385/2008 - 2008/2312(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 40/2008 - Sektion III - Kommissionen (N6-0029/2008 - C6-0386/2008 - 2008/2313(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår visse indtægtsskabende projekter (13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC))

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

EMPL, BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 44/2008 - Sektion III - Kommissionen (N6-0030/2008 - C6-0388/2008 - 2008/2314(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 332/2002 om indførelse af en mekanisme for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (KOM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 42/2008 - Sektion III - Kommissionen (N6-0031/2008 - C6-0390/2008 - 2008/2315(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Staters regering (KOM(2008)0581 - C6-0392/2008 - 2008/0184(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af EU's Solidaritetsfond (KOM(2008)0732 - C6-0393/2008 - 2008/2317(ACI))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri (14533/2008 - C6-0395/2008 - 2007/0192(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ECON

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder (KOM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Claude Turmes (A6-0369/2008)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af grænseoverskridende retshåndhævelse på trafiksikkerhedsområdet (KOM(2008)0151 - C6-0149/2008 - 2008/0062(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Inés Ayala Sender (A6-0371/2008)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen – tilpasning til forskriftsproceduren med kontrol (KOM(2007)0776 - C6-0452/2007 - 2007/0272(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Pervenche Berès (A6-0376/2008)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2006/144/EF om Fællesskabets strategiske retningslinjer for udvikling af landdistrikterne (programmeringsperioden 2007-2013) (KOM(2008)0306 [[04]] - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)) - AGRI udvalg - Ordfører: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foreskrevne påskrifter og skilte på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) (KOM(2008)0318 - C6-0205/2008 - 2008/0099(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Diana Wallis (A6-0382/2008)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar (kodificeret udgave) (KOM(2008)0344 - C6-0217/2008 - 2008/0109(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Diana Wallis (A6-0383/2008)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om førersæder til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) (KOM(2008)0351 - C6-0243/2008 - 2008/0115(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Diana Wallis (A6-0384/2008)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjeland (kodificeret udgave) (KOM(2008)0365 - C6-0273/2008 - 2008/0117(CNS)) - JURI udvalg - Ordfører: Diana Wallis (A6-0387/2008)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om anvendelse af princippet om lige løn for mænd og kvinder (2008/2012(INI)) - FEMM udvalg - Ordfører: Edit Bauer (A6-0389/2008)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (KOM(2008)0306 [[03]] - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)) - AGRI udvalg - Ordfører: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik og forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) med henblik på indførelse af en skolefrugtordning (KOM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)) - AGRI udvalg - Ordfører: Niels Busk (A6-0391/2008)

- Betænkning om resultattavlen for forbrugermarkederne (2008/2057(INI)) - IMCO udvalg - Ordfører: Anna Hedh (A6-0392/2008)

- Betænkning om forbrugerbeskyttelse: Forbedring af forbrugernes viden og bevidsthed om lån og finansiering (2007/2288(INI)) - IMCO udvalg - Ordfører: Iliana Malinova Iotova (A6-0393/2008)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1073/1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (KOM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD)) - CONT udvalg - Ordfører: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008)

- Betænkning om særlig rapport fra Den Europæiske Ombudsmand efter forslag til henstilling til Rådet for Den Europæiske Union i klage 1487/2005/GG (2008/2072(INI)) - PETI udvalg - Ordfører: Rainer Wieland (A6-0395/2008)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF og 89/666/EØF for så vidt angår krav til visse typer selskaber om offentliggørelse og oversættelse (KOM(2008)0194 - C6-0171/2008 - 2008/0083(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Piia-Noora Kauppi (A6-0400/2008)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændringer af den fælles landbrugspolitik ved ændring af forordning (EF) nr. 320/2006, (EF) nr. 1234/2007, (EF) nr. 3/2008 og (EF) nr. […]/2008 (KOM(2008)0306 [[02]] - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)) - AGRI udvalg - Ordfører: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (KOM(2008)0306 [[01]] - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)) - AGRI udvalg - Ordfører: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring og anvendelse af foder (KOM(2008)0124 - C6-0128/2008 - 2008/0050(COD)) - AGRI udvalg - Ordfører: Friedrich-Wilhelm Graefe Zu Baringdorf (A6-0407/2008)

- Betænkning om fremtiden for sociale sikringsordninger og pensioner: finansiering og tendens til individualisering (2007/2290(INI)) - EMPL udvalg - Ordfører: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsprodukter inden for Fællesskabet (KOM(2007)0765 - C6-0468/2007 - 2007/0279(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Heide Rühle (A6-0410/2008)

- ***I Betænkning om det ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (omarbejdet) (KOM(2007)0361 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Peter Skinner (A6-0413/2008)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af visse offentlige bygge og anlægs, vareindkøbs og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet (KOM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008)

- * Betænkning om forslag til Rådets og Kommissionens afgørelse om indgåelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kasakhstan på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (KOM(2007)0105 - C6-0328/2008 - 2007/0039(CNS)) - AFET udvalg - Ordfører: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0416/2008)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om den generelle ordning om punktafgift (KOM(2008)0078 - C6-0099/2008 - 2008/0051(CNS)) - ECON udvalg - Ordfører: Astrid Lulling (A6-0417/2008)

- Betænkning om støtte til hurtig demonstration af bæredygtig elproduktion fra fossile brændstoffer (2008/2140(INI)) - ITRE udvalg - Ordfører: Christian Ehler (A6-0418/2008)

- Betænkning om ØMU@10: resultater og udfordringer efter 10 år med Den Økonomiske og Monetære Union (2008/2156(INI)) - ECON udvalg – Ordførere Pervenche Berès og Werner Langen (A6-0420/2008)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Frank Vanheckes immunitet (2008/2092(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Klaus-Heiner Lehne (A6-0421/2008)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Massimo D'Alemas immunitet (2008/2298(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Klaus-Heiner Lehne (A6-0422/2008)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af konventionen om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (09196/2008 - C6-0215/2008 - 2008/0048(AVC)) - JURI udvalg - Ordfører: Hans-Peter Mayer (A6-0428/2008)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (KOM(2008)0609 - C6-0345/2008 - 2008/2286(ACI)) - BUDG udvalg - Ordfører: Reimer Böge (A6-0430/2008)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om en kombineret ansøgningsprocedure for en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at tage ophold og arbejde på en medlemsstats område og om et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat (KOM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(CNS)) - LIBE udvalg - Ordfører: Patrick Gaubert (A6-0431/2008)

- * Betænkning om forslag til Rådets direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse (KOM(2007)0637 - C6-0011/2008 - 2007/0228(CNS)) - LIBE udvalg - Ordfører: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning (EF) nr. …/… om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 219/2007 om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) (KOM(2008)0483 - C6-0305/2008 - 2008/0159(CNS)) - ITRE udvalg - Ordfører: Angelika Niebler (A6-0439/2008)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø (09815/3/2008 - C6-0343/2008 - 2007/0020(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Karin Scheele (A6-0425/2008)

3) fra medlemmerne

3.1) spørgsmål til spørgetiden (forretningsordenens artikel 109) (B6-0484/2008)

- til Rådet

Posselt Bernd, Medina Ortega Manuel, Yañez-Barnuevo García Luis, Evans Robert, McGuinness Mairead, Mitchell Gay, Papadimoulis Dimitrios, Andrikienė Laima Liucija, Moraes Claude, Goudin Hélène, Dahl Hanne, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Aylward Liam, Ryan Eoin, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Harkin Marian, Burke Colm, Doyle Avril, Higgins Jim, Davies Chris, Ludford Sarah, Takkula Hannu, Lundgren Nils, Paleckis Justas Vincas, Pafilis Athanasios, Czarnecki Ryszard, Mavrommatis Manolis, Guerreiro Pedro, Droutsas Konstantinos, Toussas Georgios, Martin Hans-Peter

- til Kommissionen

Arnaoutakis Stavros, Sonik Bogusław, Batzeli Katerina, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Papastamkos Georgios, Burke Colm, Higgins Jim, Leinen Jo, Ludford Sarah, Posselt Bernd, Angelakas Emmanouil, Ó Neachtain Seán, Doyle Avril, Mitchell Gay, Papadimoulis Dimitrios, Peterle Alojz, Medina Ortega Manuel, Yañez-Barnuevo García Luis, Evans Robert, Moraes Claude, Hutchinson Alain, Ryan Eoin, McGuinness Mairead, Staes Bart, Paleckis Justas Vincas, Van Lancker Anne, Gklavakis Ioannis, Aylward Liam, Crowley Brian, Cappato Marco, Harkin Marian, Ebner Michl, Bartolozzi Paolo, Takkula Hannu, Galeote Gerardo, Hénin Jacky, Schmidt Olle, Mavrommatis Manolis, Trakatellis Antonios, Jensen Anne E., Czarnecki Ryszard, Thomsen Britta, Kirkhope Timothy, Guerreiro Pedro, Droutsas Konstantinos, Pafilis Athanasios, Toussas Georgios, De Rossa Proinsias, Martin Hans-Peter, Andrikienė Laima Liucija, Juknevičienė Ona, Mulder Jan

3.2) beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 113):

- Marian Zlotea, Dragoş Florin David og Rareş-Lucian Niculescu. Forslag til beslutning om fastsættelsen af en referencepris for en gigakalorie i medlemsstaterne (B6-0576/2008)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI

- Marian Zlotea and Sebastian Valentin Bodu. Forslag til beslutning om forpligtelser i forbindelse med forbrugeroplysning i låneaftaler (B6-0577/2008)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

JURI

- Theodor Dumitru Stolojan, Daniel Dăianu, Rareş-Lucian Niculescu og Marian Zlotea. Forslag til beslutning om udvidelse af mekanismen for mellemfristet betalingsbalancestøtte til medlemsstaterne (B6-0578/2008)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

BUDG


11. Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)

Formanden havde modtaget

1) følgende mundtlige forespørgsler (forretningsordenens artikel 108):

- (O-0085/2008) af Miroslav Ouzký, for ENVI, til Kommissionen: Gennemgang af henstilling (2001/331/EF) om mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne (B6-0479/2008)

- (O-0104/2008) af Neil Parish, for AGRI, til Kommissionen: Situationen inden for biavl (B6-0480/2008),

- (O-0110/2008/rev.1) af Angelika Beer for Verts/ALE-Gruppen, Ana Maria Gomes for PSE-Gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck og Elizabeth Lynne for ALDE-Gruppen, Ģirts Valdis Kristovskis for UEN-Gruppen, Tobias Pflüger og Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Stefano Zappalà for PPE-DE-Gruppen, til Rådet: Konventionen om fragmentationsammunition skal træde i kraft inden udgangen af 2008 (B6-0481/2008)

- (O-0111/2008) af Pierre Pribetich, for ITRE, til Rådet: Europæisk rumpolitik: Hvordan rummet kan bringes ned på jorden (B6-0482/2008)

- (O-0112/2008) af Pierre Pribetich, for ITRE, til Kommissionen: Europæisk rumpolitik: Hvordan rummet kan bringes ned på jorden (B6-0483/2008)

- (O-0113/2008) af Edit Herczog for PSE-Gruppen, og Nicole Fontaine for PPE-DE-Gruppen, til Rådet: Skridt til forbedring af erhvervsmiljøet for EU's små og mellemstore virksomheder - "Small Business Act" (B6-0485/2008).

2) følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 116):

- Eva-Britt Svensson om kampagnen "Sig NEJ til vold mod kvinder" (0094/2008)

- Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi og Jules Maaten om sundhedskompetence (0095/2008)

- Dariusz Rosati og Elmar Brok om behovet for at styrke EU-støtten til Nabucco-gasrørledningen (0096/2008)

- Daniel Strož og Jaromír Kohlíček om begrænsning af USA's militære tilstedeværelse i Europa (0097/2008)

- Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck og Ana Maria Gomes om atomnedrustning (0098/2008)

- Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer og Christel Schaldemose om transport af heste til slagtning i EU (0099/2008)

- Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula og Mikel Irujo Amezaga om indførelse af en europæisk sportsdag (0100/2008).


12. Bortfaldne skriftlige erklæringer

De skriftlige erklæringer nr. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/2008 havde ikke opnået det fornødne antal underskrifter, og de bortfaldt derfor i henhold til forretningsordenens artikel 116, stk. 5.


13. Andragender

Formanden havde, jf. forretningsordenens artikel 191, stk. 5, henvist følgende andragender, som var optaget i registret på nedenstående datoer, til det kompetente udvalg:

Den 20.10.2008

Markus Tilli (nr. 1420/2008); Gunar Ehrhardt (nr. 1421/2008); Chris Goodall (nr. 1422/2008); Iosif Kindriş (nr. 1423/2008); Laura Turi (nr. 1424/2008); Kimmo Koskinen (nr. 1425/2008); Sabine Schulte (nr. 1426/2008); (navn fortroligt) (nr. 1427/2008); Daniela Caprino (Federazione Verdi Cosenza) (nr. 1428/2008); (navn fortroligt) (nr. 1429/2008); (navn fortroligt) (nr. 1430/2008); David Low (nr. 1431/2008); (navn fortroligt) (nr. 1432/2008); Cristina Calandre Hoenigsfeld (nr. 1433/2008); Konrad Göggel (nr. 1434/2008); (navn fortroligt) (nr. 1435/2008); Günter Schmidt (nr. 1436/2008); S. Claridge (nr. 1437/2008); Angelos Psifis (nr. 1438/2008); Sergiu Mocanu (nr. 1439/2008); Magdalena Witek (nr. 1440/2008); Dumitru Rusanescu (Federatia Romana de Automobilism Sportiv) (nr. 1441/2008); (navn fortroligt) (nr. 1442/2008); (navn fortroligt) (nr. 1443/2008); Dawn Hourigan (nr. 1444/2008); Giovanni Ippolito (Lavoratori Napolipark) (nr. 1445/2008); Regina Naronowicz Kupczik (nr. 1446/2008); Eugen Rominger (Bürgerinitiative Eichhalde e.V.) (3 underskrifter) (nr. 1447/2008); Ursula Czelusta (nr. 1448/2008); Isaac Domínguez Santos (nr. 1449/2008).

Den 21.10.2008

de Giorgio Bortini (nr. 1450/2008); David Pegg (York Branch of the palestine Solidarity Campaign) (nr. 1451/2008); Anne-Charlotte Bailly (Génération précaire) (nr. 1452/2008); Edvard Zerjal (nr. 1453/2008); Wieslaw Helon (nr. 1454/2008); Silvia Poitinger (nr. 1455/2008); Maria Luisa Rivera Alvarez (Associación de Vecinos Val do Rebolo, Arnado León) (nr. 1456/2008); Nicole De Leo (nr. 1457/2008); Joachim Bönsch (nr. 1458/2008); (navn fortroligt) (nr. 1459/2008); Carles Barcons (nr. 1460/2008); Michael Feyerabend (nr. 1461/2008); John Fitzpatrick (Dublintaxies) (nr. 1462/2008); Eamonn McFadden (nr. 1463/2008); José Pereira Rodrigues (nr. 1464/2008); Neary Dymphna (nr. 1465/2008); Wojciech Nawrocik (Polish National Steering Committee) (441 underskrifter) (nr. 1466/2008); (navn fortroligt) (nr. 1467/2008); Gianfranco Gentile (nr. 1468/2008); Vincze Dezsoné (Milánovics Danica) (nr. 1469/2008); Romuald Lesniczak (nr. 1470/2008); Adalberto Andreani (Studio legale Andreani) (nr. 1471/2008); Alexandros Triandafilis (nr. 1472/2008).

Den 30.10.2008

de Vasile Lupaşcu (nr. 1473/2008); Nico Ntumba (nr. 1474/2008); Raymond Stanley Gifford (nr. 1475/2008); (navn fortroligt) (nr. 1476/2008); Thomas Doorhy (nr. 1477/2008); Dimitrios Examiliotis (nr. 1478/2008); Alessandro Cernecca (nr. 1479/2008); E.J. Ramsbottom (nr. 1480/2008); Marie-Thérèse Fauré (nr. 1481/2008); Angel Mutafov (nr. 1482/2008); Werner Thiel (nr. 1483/2008); Catherine Le Comte (nr. 1484/2008); Alan Hazelhurst (nr. 1485/2008); Paweł J. Kurzynski (nr. 1486/2008); Harald Ullmann (PETA Deutschland e.V.) (2 underskrifter) (nr. 1487/2008); Jean Verneuil (Cercle Tibet Vérité 09/31) (23 underskrifter) (nr. 1488/2008); Maria Letizia Albertin (2 underskrifter) (nr. 1489/2008); Tatiana Markova (nr. 1490/2008); Nuria Naveira (2 underskrifter) (nr. 1491/2008); Konstantinos Aivaliotis (2 underskrifter) (nr. 1492/2008); Konstantinos Aivaliotis (2 underskrifter) (nr. 1493/2008); Dimiter Dimitrov (nr. 1494/2008); Tatiana Stein (nr. 1495/2008); Valentina Zampieri (Condomini Palazzo Via G . Marconi 74) (nr. 1496/2008); (navn fortroligt) (nr. 1497/2008); (navn fortroligt) (nr. 1498/2008); Jos Aalders (Kinderombudsman) (nr. 1499/2008); Traugott G. Graser (nr. 1500/2008); Dionysia Avgerinopoulou (nr. 1501/2008); Savuthana Ker (nr. 1502/2008); Richard Woodward (nr. 1503/2008); Éva Klebelsberg (Gróf Klebelsberg Kuno Alapítvány) (nr. 1504/2008); Dinu Mirel Bârsan (nr. 1505/2008); Zbigniew Rolinksi (Praca Zdrowie Ekologia (PZE)) (nr. 1506/2008); Artúr Balogh (Roma Munkaadók és Munkavállalók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége) (nr. 1507/2008); Spiros Zafeiris (Grafeio Gen Tourismou) (nr. 1508/2008); Andrea Maori (17 underskrifter) (nr. 1509/2008); Stoyan Petrov (nr. 1510/2008); Paolo Mastorgio (Gruppo Consiliare "Giovani per Arsago" ) (nr. 1511/2008); Riccardo Passaglia (nr. 1512/2008); Alfonso Frassanito (Associazione per la tutela dei diritti umani e civili dei minori e della famiglia "IoSòCarmela") (nr. 1513/2008); Boris Galonske (nr. 1514/2008); Michael Wildgruber (nr. 1515/2008); (navn fortroligt) (nr. 1516/2008); (navn fortroligt) (2 underskrifter) (nr. 1517/2008).

Den 10.11.2008

de Irina Mateeva (Bulgarian Society for the Protection of birds) (nr. 1518/2008); Matías Cuadrado González (nr. 1519/2008); Kerstin Noeske (2 underskrifter) (nr. 1520/2008); Justinus Linskens (nr. 1521/2008); Patricia Moyersoen (Fédération Française de Vol à Voile) (nr. 1522/2008); Neculai Gavriloaia (nr. 1523/2008); Otto Pardey (nr. 1524/2008); Henryka Solak (nr. 1525/2008); Leonhard Müller (nr. 1526/2008); Martine Bonnet (nr. 1527/2008); José Gutiérrez-Solana Plazaola (Union Nacional de Asociaciones de Caza) (nr. 1528/2008); Ángel Jésus Costero Nieto (nr. 1529/2008); (navn fortroligt) (nr. 1530/2008); Frank Berner (2 underskrifter) (nr. 1531/2008); Nikolay Tsvetanov Nikolov (The Initiative Committee of the residential quarters of Gabrovo) (9 underskrifter) (nr. 1532/2008); Pamela Tatiana Banquart (nr. 1533/2008); Borislav Sandov (13 626 underskrifter) (nr. 1534/2008); Sarah Schulze (nr. 1535/2008); Friedrich Radermacher (nr. 1536/2008); Davide Lamanna (nr. 1537/2008); (navn fortroligt) (nr. 1538/2008); Jimmy Magro (nr. 1539/2008); Angela Figge (nr. 1540/2008); Maurizio Infante (nr. 1541/2008); Emilio Naranjo Trenado (Federacion de Asociaciones de Celiacos de Andalucia) (nr. 1542/2008); Serban Nicoleta Nedea (Grup de pers cu handicap) (nr. 1543/2008); Mavis Nye (MCC Kent Group Surrey and Sussex) (912 underskrifter) (nr. 1544/2008); Mauricio Fortuna (nr. 1545/2008); Angelika Bonsch (nr. 1546/2008); Rubens Riotorto Bellomo (nr. 1547/2008); Helmut Driesel (nr. 1548/2008); George Hill (nr. 1549/2008); Constanze Kikels (nr. 1550/2008); Cinzia Solera (nr. 1551/2008); (navn fortroligt) (nr. 1552/2008); Yves Nyombayire Muhire (nr. 1553/2008); Frits Breure (Europese Beweging Nederland Afdeling Overijssel) (nr. 1554/2008); Ute Lehmann (nr. 1555/2008); Johannes Koll (nr. 1556/2008).

Den 11.11.2008

de Herbert Beyreiss (nr. 1558/2008); Pamela Wiegand (nr. 1559/2008); (navn fortroligt) (nr. 1560/2008); Elisa Montresor (nr. 1561/2008); (navn fortroligt) (nr. 1562/2008); Gheorghe Predescu (nr. 1563/2008); Daniel Bostaca (Associazione Roma-nia) (nr. 1564/2008); (navn fortroligt) (nr. 1565/2008); Kay Macquarrie (Rechtaufklo.de) (nr. 1566/2008); Tobias Burnus (nr. 1567/2008); Martin Nolle (nr. 1568/2008); Jorge Luis Villanueva Zurita (nr. 1569/2008); Peter Lehmann (nr. 1570/2008); Gheorghe Larie (nr. 1571/2008); Dragnev Kancho (nr. 1572/2008); Marta Marce (nr. 1573/2008); (navn fortroligt) (nr. 1574/2008); Franz Stegbuchner (nr. 1575/2008); Bernd Ludwig Hamme (Greenbacks ACS) (nr. 1576/2008); Marek Bruekner (Lehman Geschädigte Arbeitsgruppe Frankfurt am Main) (nr. 1577/2008); (navn fortroligt) (nr. 1578/2008); Brian Edmonds (nr. 1579/2008); (navn fortroligt) (nr. 1580/2008); Ingrid Wenzel (nr. 1581/2008); Rathna Mom (Kambodschanisches Komitee für Frieden und Demokratie) (nr. 1582/2008); Nicoleta Vacaresteanu (nr. 1583/2008); Francisco Javier Villaescusa Cano (nr. 1584/2008); Josiane Nouvel (nr. 1585/2008); Brian Doyle (nr. 1586/2008); Nevena Asenova (3 underskrifter) (nr. 1587/2008).


14. Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger under mødeperioden i juli 2008 forelå på websiden ”Séance en direct”.


15. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

- protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union,

- protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union.


16. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 24/2008 (C6-0308/2008).

Efter at have modtaget Rådets udtalelse havde udvalget i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget godkendt den foreslåede overførsel som helhed.

°
° ° °

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 30/2008 (C6-0356/2008).

Efter at have modtaget Rådets udtalelse havde udvalget i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget godkendt den foreslåede overførsel som helhed.

°
° ° °

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 31/2008 (C6-0357/2008).

Efter at have modtaget Rådets udtalelse havde udvalget i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget godkendt den foreslåede overførsel som helhed.

°
° ° °

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 32/2008 (C6-0360/2008).

Efter at have modtaget Rådets udtalelse havde udvalget i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget godkendt den foreslåede overførsel som helhed.

°
° ° °

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 33/2008 (C6-0358/2008).

Efter at have modtaget Rådets udtalelse havde udvalget i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget godkendt den foreslåede overførsel som helhed.

°
° ° °

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 34/2008 (C6-0378/2008).

Udvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget vedtaget delvis at godkende den foreslåede overførsel efter nedenstående fordeling.

Udvalget havde forkastet delen vedrørende artikel 19 11 02: Informationsprogrammer med henblik på tredjelande.

I EURO

FRA

KAPITEL - 4002 Reserver til finansielle interventioner

ARTIKEL - 40 02 42 Reserve til nødhjælp

FB

- 39 544 000

BB

- 0

KAPITEL – 1906 Krisereaktion og globale trusler mod sikkerheden

ARTIKEL - 19 06 05 Civilbeskyttelsesindsats i tredjelande

FB

- 2 800 000

BB

- 0

ARTIKEL - 20 02 01 Eksterne handelsforbindelser, herunder adgang til markeder i tredjelande

FB

- 1 000 000

BB

- 0

ARTIKEL - 21 06 02 Forbindelser med Sydafrika

FB

- 1 656 000

BB

- 0

ARTIKEL - 21 07 04 Råvareaftaler

FB

- 1 200 000

BB

- 0

KAPITEL – 1906 Krisereaktion og globale trusler mod sikkerheden

KONTO - 19 06 02 01 Aktioner inden for risikoreduktion og -beredskab i forbindelse med kemiske, nukleare og biologiske materialer eller agenser (stabilitetsinstrument)

FB

-1 500 000

BB

- 0

TIL

KAPITEL – 1908 Den europæiske naboskabspolitik og forbindelserne med Rusland

KONTO - 19 08 01 03 Finansielt samarbejde med Østeuropa inden for det europæiske naboskab og partnerskab

FB

47 700 000

BB

0

°
° ° °

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 35/2008 (C6-0359/2008).

Efter at have modtaget Rådets udtalelse havde udvalget i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget godkendt den foreslåede overførsel som helhed.

°
° ° °

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 40/2008 (C6-0386/2008).

Udvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget godkendt den foreslåede overførsel som helhed.

°
° ° °

Budgetudvalget havde behandlet Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 41/2008 (C6-0390/2008).

Udvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget godkendt den foreslåede overførsel som helhed.


17. Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioderne i november 2008 (PE 415.623/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 132):

Mandag

- ingen ændringer

Tirsdag

PPE-DE-Gruppen tog sin anmodnng om en forhandling om indstillingen til andenbehandling af Karin Scheele (A6-0425/2008) om fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø (punkt 30 i PDOJ) tilbage.

Indstillingen til andenbehandling af Karin Scheele blev således i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 131 opført på dagsordenen uden forhandling under afstemningstiden onsdag den 19.11.2008.

Onsdag

Anmodning fra PSE-Gruppen om at få opført Rådets og Kommissionens redegørelser om situationen for bilindustrien på dagsordenen.

Hannes Swoboda for PSE-Gruppen begrundede anmodningen.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

Forhandlingen om den mundtlige forespørgsel om gennemgang af henstilling 2001/331/EF om mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne (punkt 52 i PDOJ) blev derfor udsat til mødet torsdag den 20.11.2008 (morgen).

Torsdag

- ingen ændringer

Arbejdsplanen fastsattes således.

°
° ° °

Koenraad Dillen tog ordet og beklagede under henvisning til forretningsordenens artikel 7, at forhandlingen om Klaus-Heiner Lehne 's betænkning (A6-0421/2008) ikke længere var opført på aftenens dagsorden og undrede sig over, at indholdet af betænkningen var blevet udbredt til en videre kreds efter vedtagelsen i udvalget (formanden tog bemærkningen til efterretning).


18. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 144:

Nicodim Bulzesc, Miguel Angel Martínez Martínez, Viktória Mohácsi, Bogusław Rogalski, László Tőkés, Ilda Figueiredo, Georgios Georgiou, Irena Belohorská, Ján Hudacký, Marek Siwiec, Ryszard Czarnecki, Monica Frassoni, Árpád Duka-Zólyomi og Hannes Swoboda.


19. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation af tidligere parlamentsmedlemmer fra det første demokratisk valgte parlament i DDR under ledelse af den tidligere formand for dette parlament, Sabine Bergmann-Pohl, som havde taget plads i den officielle loge.


20. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager (fortsat)

Talere: Jim Higgins, Vladimír Maňka, Eoin Ryan, Milan Horáček, József Szájer, Kristian Vigenin, Nicolae Vlad Popa og Gábor Harangozó.


21. ØMU@10: Resultater og udfordringer efter 10 år med Den Økonomiske og Monetære Union (forhandling)

Betænkning: ØMU@10: Resultater og udfordringer efter 10 år med Den Økonomiske og Monetære Union [2008/2156(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. medordførere: Pervenche Berès og Werner Langen (A6-0420/2008)

Pervenche Berès og Werner Langen forelagde betænkningen.

Talere: Joaquín Almunia (medlem af Kommissionen) og Jean-Claude Juncker (formand for Eurogruppen).

Jean-Pierre Audy (ordfører for udtalelse fra INTA) tog ordet.

FORSÆDE: Mario MAURO
næstformand

Talere: Karsten Friedrich Hoppenstedt for PPE-DE-Gruppen, Elisa Ferreira for PSE-Gruppen, Wolf Klinz for ALDE-Gruppen, Eoin Ryan for UEN-Gruppen, Pierre Jonckheer for Verts/ALE-Gruppen, Sahra Wagenknecht for GUE/NGL-Gruppen, Nils Lundgren for IND/DEM-Gruppen, Roger Helmer, løsgænger, Ján Hudacký, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Dariusz Maciej Grabowski, Kyriacos Triantaphyllides, Hanne Dahl, Andreas Mölzer, Othmar Karas, Olle Schmidt, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jens Holm, Zsolt László Becsey, Vladimír Maňka, Danutė Budreikaitė, Ryszard Czarnecki, Margaritis Schinas, Manuel António dos Santos, Jim Higgins, Dariusz Rosati, Paolo Bartolozzi og Sirpa Pietikäinen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zita Pleštinská, Silvia-Adriana Ţicău, Vittorio Prodi, Gay Mitchell, Gerard Batten, Dragoş Florin David, Christopher Beazley og Kurt Joachim Lauk.

Talere: Joaquín Almunia, Jean-Claude Juncker, Pervenche Berès og Werner Langen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.16 i protokollen af 18.11.2008.


22. Ligelønsprincippet (forhandling)

Betænkning: Med henstillinger til Kommissionen om anvendelsen af princippet om ligeløn for mænd og kvinder [2008/2012(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Edit Bauer (A6-0389/2008)

Edit Bauer forelagde sin betænkning.

FORSÆDE: Marek SIWIEC
næstformand

Vladimír Špidla (medlem af Kommissionen) tog ordet

Talere: Donata Gottardi (ordfører for udtalelse fra EMPL), Anna Záborská for PPE-DE-Gruppen, Lissy Gröner for PSE-Gruppen, Siiri Oviir for ALDE-Gruppen, Hiltrud Breyer for Verts/ALE-Gruppen, Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen, Urszula Krupa for IND/DEM-Gruppen, Gabriele Stauner, Teresa Riera Madurell, Marco Cappato, Eva-Britt Svensson, Godfrey Bloom, Zita Pleštinská, Gabriela Creţu, Věra Flasarová, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ria Oomen-Ruijten, Marusya Ivanova Lyubcheva, Romana Jordan Cizelj, Iratxe García Pérez og Rumiana Jeleva.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Danutė Budreikaitė, Zuzana Roithová, Bogusław Liberadzki, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Zaleski, Andrzej Jan Szejna og Astrid Lulling.

Talere: Vladimír Špidla og Edit Bauer.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.17 i protokollen af 18.11.2008.


23. Ordning om punktafgift * (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets direktiv om den generelle ordning om punktafgift [KOM(2008)0078 - C6-0099/2008 - 2008/0051(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Astrid Lulling (A6-0417/2008)

Astrid Lulling forelagde sin betænkning.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

László Kovács (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Manuel António dos Santos (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Bill Newton Dunn (ordfører for udtalelse fra IMCO), Zsolt László Becsey for PPE-DE-Gruppen, Elisa Ferreira for PSE-Gruppen, Olle Schmidt for ALDE-Gruppen, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk for UEN-Gruppen, Trevor Colman for IND/DEM-Gruppen, Margaritis Schinas, Katerina Batzeli, Colm Burke, Peter Skinner og Gabriela Creţu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zuzana Roithová og Silvia-Adriana Ţicău.

Talere: László Kovács og Astrid Lulling.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.14 i protokollen af 18.11.2008.


24. EU's Solidaritetsfond: hindringer for en reform (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0092/2008) af Gerardo Galeote, for REGI, til Kommissionen: EU's Solidaritetsfond: hindringer for en reform (B6-0472/2008)

Gerardo Galeote begrundede den mundtlige forespørgsel.

Danuta Hübner (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Rolf Berend for PPE-DE-Gruppen, Iratxe García Pérez for PSE-Gruppen, Jean Marie Beaupuy for ALDE-Gruppen, Elisabeth Schroedter for Verts/ALE-Gruppen, Pedro Guerreiro for GUE/NGL-Gruppen, Lambert van Nistelrooij, Wolfgang Bulfon, Agnes Schierhuber, Evgeni Kirilov, James Nicholson, Stavros Arnaoutakis, Oldřich Vlasák, Gábor Harangozó, Rumiana Jeleva, Emmanouil Angelakas, Maria Petre og Mairead McGuinness.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sérgio Marques, Czesław Adam Siekierski, Mieczysław Edmund Janowski og Rolf Berend.

Danuta Hübner tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


25. Forbrugernes viden og bevidsthed om lån og finansiering (kortfattet forelæggelse)

Betænkning: Forbrugerbeskyttelse: Forbedring af forbrugernes viden og bevidsthed om lån og finansiering [2007/2288(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Iliana Malinova Iotova (A6-0393/2008)

Iliana Malinova Iotova forelagde sin betænkning.

Danuta Hübner (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.12 i protokollen af 18.11.2008.


26. Scoreboard for forbrugermarkederne (kortfattet forelæggelse)

Betænkning: Scoreboard for forbrugermarkederne [2008/2057(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Anna Hedh (A6-0392/2008)

Anna Hedh forelagde sin betænkning.

Danuta Hübner (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.13 i protokollen af 18.11.2008.


27. Bæredygtig elproduktion fra fossile brændstoffer (kortfattet forelæggelse)

Betænkning: Støtte til hurtig demonstration af bæredygtig elproduktion fra fossile brændstoffer [2008/2140(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Christian Ehler (A6-0418/2008)

Christian Ehler forelagde sin betænkning.

Danuta Hübner (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.18 i protokollen af 18.11.2008.


28. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 415.623/OJMA).


29. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.10.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrikienė, Angelakas, Antinucci, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield , Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ehler, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juri , Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Lo Curto, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Marini, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa , Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Petre, Pflüger, Pietikäinen, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Søndergaard, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik