Indeks 
Protokół
PDF 242kWORD 189k
Poniedziałek, 17 listopada 2008 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Oficjalne powitanie
 3.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Skład Parlamentu
 5.Weryfikacja mandatów
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji
 8.Sprostowania (art. 204a Regulaminu)
 9.Wniosek o tryb pilny
 10.Składanie dokumentów
 11.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 12.Upadłe oświadczenia pisemne
 13.Petycje
 14.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 15.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 16.Przesunięcie środków
 17.Porządek obrad
 18.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 19.Oficjalne powitanie
 20.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych (cd.)
 21.10 lat istnienia Unii Gospodarczej i Walutowej – sukcesy i wyzwania (debata)
 22.Zalecenia dotyczące stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn (debata)
 23.Ogólne warunki dotyczące podatku akcyzowego * (debata)
 24.Fundusz Solidarności Unii Europejskiej: przeszkody w jego reformie (debata)
 25.Ochrona konsumentów w dziedzinie kredytów i finansów (krótkie przedstawienie)
 26.Tablica wyników dla rynków konsumenckich (krótkie przedstawienie)
 27.Wspieranie podejmowania na wczesnym etapie działań demonstracyjnych w dziedzinie zrównoważonej produkcji energii z paliw kopalnych (krótkie przedstawienie)
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia
 29.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 17.00.


2. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał uczestników programu EuroMedScola, którzy zajęli miejsce na trybunie honorowej.


3. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


4. Skład Parlamentu

Właściwe organy Włoch poinformowały, po pierwsze, o wyborze Romana Marii La Russy na stanowisko niepołączalne ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 7 ust. 3 aktu dotyczącego wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich oraz, po drugie, o powołaniu Antonia Mussy na posła do Parlamentu Europejskiego w miejsce Romana Marii La Russy.

Parlament przyjął te komunikaty do wiadomości, ze skutkiem od dnia 4.11.2008 r.

Właściwe organy Malty poinformowały o powołaniu Glenna Bedingfielda na posła do Parlamentu Europejskiego w miejsce Josepha Muscata, ze skutkiem od dnia 29.10.2008 r.

Właściwe organy Słowenii poinformowały o powołaniu Aurelia Juriego na posła do Parlamentu Europejskiego w miejsce Boruta Pahora, ze skutkiem od dnia 7.11.2008 r.

Przewodniczący złożył Borutowi Pahorowi gratulacje z okazji wyboru na urząd premiera Republiki Słowenii.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Glenn Bedingfield, Aurelio Juri i Antonio Mussa biorą udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem, że przedstawili uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdzili, że nie sprawują żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego .


5. Weryfikacja mandatów

Na wniosek komisji JURI, Parlament postanowił zatwierdzić mandaty posłów Trevora Colmana, ze skutkiem od dnia 1.10.2008 r., oraz Jeana-Paula Denanot i Michela Teychenné, ze skutkiem od dnia 6.10.2008 r.


6. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PPE-DE i PSE wnioski w sprawie następujących nominacji:

Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych: Ivo Belet zamiast Marianne Thyssen

Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo-Wschodniej: Marian-Jean Marinescu

Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgizja i UE-Uzbekistan i delegacja do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią: Jean-Paul Denanot

Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem: Michel Teychenné

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


7. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

Przewodniczący poinformował, że wspólnie z Przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania następujących aktów przyjętych w trybie współdecyzji, zgodnie z art. 68 Regulaminu Parlamentu:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (przekształcenie) (03649/2008/LEX - C6-0410/2008 - 2007/0219(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pracy tymczasowej (03705/2008/LEX - C6-0409/2008 - 2002/0072(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (03666/2008/LEX - C6-0408/2008 - 2008/0038(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących zwierząt gospodarskich i mięsa i uchylające dyrektywy Rady 93/23/EWG, 93/24/EWG oraz 93/25/EWG (03641/2008/LEX - C6-0407/2008 - 2007/0051(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne (03639/2008/LEX - C6-0406/2008 - 2007/0022(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (03657/2008/LEX - C6-0405/2008 - 2006/0304(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (03642/2008/LEX - C6-0404/2008 - 2007/0084(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (03646/2008/LEX - C6-0403/2008 - 2005/0281(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 96/22/WE dotyczącą zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i β-agonistycznym (03667/2008/LEX - C6-0402/2008 - 2007/0102(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (03652/2008/LEX - C6-0401/2008 - 2006/0182(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów w odniesieniu do wprowadzania baterii i akumulatorów do obrotu (03664/2008/LEX - C6-0400/2008 - 2008/0081(COD))


8. Sprostowania (art. 204a Regulaminu)

Komisja przedmiotowo właściwa komisja przekazała następujące sprostowania do aktów przyjętych przez Parlament Europejski:

- Sprostowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 25 września 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../2008/WE w sprawie uchwytów ręcznych dla pasażerów dwukołowych pojazdów silnikowych (wersja ujednolicona) P6_TA(2007)0394 - (COM(2006)0265 – C6-0419/2006 – 2003/0058(COD)) - JURI

- Sprostowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 25 września 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr .../2008/WE w sprawie podpórek dwukołowych pojazdów silnikowych (wersja ujednolicona) P6_TA(2007)0395 - (COM(2006)0262 – C6-0418/2006 – 2003/0059(COD)) - JURI

- Sprostowanie do stanowiska Parlamentu Europejskiego przyjętego w pierwszym czytaniu w dniu 19 czerwca 2007 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/.../WE w sprawie identyfikacji urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników pojazdów silnikowych dwu- i trzykołowych (wersja ujednolicona) P6_TA(2007)0240 - (COM(2006)0556 – C6-0323/2006 – 2006/0175(COD)) - JURI

Zgodnie z art. 204a ust. 4 Regulaminu sprostowania te uznaje się za przyjęte, chyba że w terminie czterdziestu ośmiu godzin grupa polityczna lub co najmniej czterdziestu posłów złoży wniosek o poddanie ich pod głosowanie.

Sprostowania są dostępne na stronie internetowej Séance en direct.


9. Wniosek o tryb pilny

Wniosek Rady o zastosowanie trybu pilnego (art. 134 Regulaminu) do:

- wniosek w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 332/2002 ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich [COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)]

Uzasadnienie wniosku o tryb pilny:

Tryb pilny umotywowany jest faktem, że ewolucja międzynarodowego kontekstu finansowego prowadzi do zaproponowania podwyższenia limitu ustalonego w rozporządzeniu nr 332/2002 w celu zwiększenia zdolności Unii Europejskiej do spełnienia ewentualnych potrzeb państ członkowksich spoza strefy euro.

Parlament podejmie decyzję w sprawie trybu pilnego na początku jutrzejszego posiedzenia.


10. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających drewno i produkty z drewna na rynek (COM(2008)0644 - C6-0373/2008 - 2008/0198(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

DEVE, INTA

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 34/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0024/2008 - C6-0378/2008 - 2008/2307(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 38/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0025/2008 - C6-0379/2008 - 2008/2308(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 39/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0026/2008 - C6-0380/2008 - 2008/2309(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 808/2004 dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (COM(2008)0677 - C6-0381/2008 - 2008/0201(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 41/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0027/2008 - C6-0382/2008 - 2008/2310(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Królestwem Maroka z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (13104/2007 - C6-0383/2008 - 2007/0137(AVC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

INTA

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie właściwości, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych - Porozumienie polityczne (14066/2008 - C6-0384/2008 - 2005/0259(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

JURI

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 37/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0028/2008 - C6-0385/2008 - 2008/2312(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 40/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0029/2008 - C6-0386/2008 - 2008/2313(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody (13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

REGI

opinia :

EMPL, BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 44/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0030/2008 - C6-0388/2008 - 2008/2314(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 332/2002 ustanawiające instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich (COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 42/2008 - Sekcja III - Komisja (N6-0031/2008 - C6-0390/2008 - 2008/2315(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący decyzji Rady dotyczącej przedłużenia Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki (COM(2008)0581 - C6-0392/2008 - 2008/0184(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE (COM(2008)0732 - C6-0393/2008 - 2008/2317(ACI))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1338/2001 ustanawiające środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem (14533/2008 - C6-0395/2008 - 2007/0192(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ECON

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania:

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (COM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Claude Turmes (A6-0369/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającej ułatwienia w transgranicznym egzekwowaniu prawa dotyczącego bezpieczeństwa drogowego (COM(2008)0151 - C6-0149/2008 - 2008/0062(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Inés Ayala Sender (A6-0371/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji - Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (COM(2007)0776 - C6-0452/2007 - 2007/0272(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A6-0376/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2006/144/WE w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007–2013) (COM(2008)0306 [[04]] - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustawowych oznaczeń dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (wersja skodyfikowana) (COM(2008)0318 - C6-0205/2008 - 2008/0099(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Diana Wallis (A6-0382/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa spółek dotyczącej jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (wersja skodyfikowana) (COM(2008)0344 - C6-0217/2008 - 2008/0109(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Diana Wallis (A6-0383/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie siedzenia kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (wersja ujednolicona) (COM(2008)0351 - C6-0243/2008 - 2008/0115(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Diana Wallis (A6-0384/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych (wersja ujednolicona) (COM(2008)0365 - C6-0273/2008 - 2008/0117(CNS)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Diana Wallis (A6-0387/2008)

- Sprawozdanie wraz z zaleceniami dla Komisji dotyczącymi stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet (2008/2012(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Edit Bauer (A6-0389/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (COM(2008)0306 [[03]] - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) w celu ustanowienia programu „owoce w szkole” (COM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Niels Busk (A6-0391/2008)

- Sprawozdanie w sprawie tablicy wyników dla rynków konsumenckich (2008/2057(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Anna Hedh (A6-0392/2008)

- Sprawozdanie w sprawie ochrony konsumenta: poprawa edukacji konsumenckiej i wiedzy na temat kredytów i finansów (2007/2288(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Iliana Malinova Iotova (A6-0393/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (COM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD)) - komisja CONT - Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008)

- Sprawozdanie w sprawie specjalnego sprawozdania Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, sporządzonego w następstwie projektu zalecenia dla Rady Unii Europejskiej dotyczącego skargi 1487/2005/GG (2008/2072(INI)) - komisja PETI - Sprawozdawca: Rainer Wieland (A6-0395/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy Rady 68/151/EWG i 89/666/EWG w odniesieniu do nakładanych na niektóre rodzaje spółek wymogów ujawniania i tłumaczenia informacji (COM(2008)0194 - C6-0171/2008 - 2008/0083(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Piia-Noora Kauppi (A6-0400/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie rozporządzenia Rady w sprawie zmian wspólnej polityki rolnej poprzez zmianę rozporządzeń (WE) nr 320/2006, (WE) nr 1234/2007, (WE) nr 3/2008 oraz (WE) nr […]/2008 (COM(2008)0306 [[02]] - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (COM(2008)0306 [[01]] - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz (COM(2008)0124 - C6-0128/2008 - 2008/0050(COD)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Friedrich-Wilhelm Graefe Zu Baringdorf (A6-0407/2008)

- Sprawozdanie w sprawie przyszłości systemów zabezpieczenia społecznego oraz emerytur i rent: ich finansowania oraz tendencji do indywidualizacji (2007/2290(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawczyni: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uproszczenia warunków transferu produktów związanych z obronnością we Wspólnocie (COM(2007)0765 - C6-0468/2007 - 2007/0279(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Heide Rühle (A6-0410/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (przekształcenie) (COM(2007)0361 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Peter Skinner (A6-0413/2008)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (COM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Republiką Kazachstanu w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2007)0105 - C6-0328/2008 - 2007/0039(CNS)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0416/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie ogólnych warunków dotyczących podatku akcyzowego (COM(2008)0078 - C6-0099/2008 - 2008/0051(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Astrid Lulling (A6-0417/2008)

- Sprawozdanie w sprawie wspierania podejmowania na wczesnym etapie działań demonstracyjnych w dziedzinie zrównoważonej produkcji energii elektrycznej z paliw kopalnych (2008/2140(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Christian Ehler (A6-0418/2008)

- Sprawozdanie w sprawie 10 lat istnienia unii gospodarczej i walutowej – sukcesy i wyzwania (2008/2156(INI)) - komisja ECON – współsprawozdawcy: Pervenche Berès i Werner Langen (A6-0420/2008)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Franka Vanheckego (2008/2092(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0421/2008)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Massima D'Alemy (2008/2298(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Klaus-Heiner Lehne (A6-0422/2008)

- *** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (09196/2008 - C6-0215/2008 - 2008/0048(AVC)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Hans-Peter Mayer (A6-0428/2008)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r. (COM(2008)0609 - C6-0345/2008 - 2008/2286(ACI)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Reimer Böge (A6-0430/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli krajów trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z krajów trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim (COM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Patrick Gaubert (A6-0431/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli krajów trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (COM(2007)0637 - C6-0011/2008 - 2007/0228(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady (WE) nr …/… zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) (COM(2008)0483 - C6-0305/2008 - 2008/0159(CNS)) - komisja ITRE - Sprawozdawczyni: Angelika Niebler (A6-0439/2008)

2.2) zalecenia do drugiego czytania:

- ***II Zalecenie do drugiego czytania dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (09815/3/2008 - C6-0343/2008 - 2007/0020(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Karin Scheele (A6-0425/2008)

3) przez posłów

3.1) pytania ustne przewidziane na turę pytań (art. 109 Regulaminu) (B6-0484/2008)

- do Rady

Posselt Bernd, Medina Ortega Manuel, Yañez-Barnuevo García Luis, Evans Robert, McGuinness Mairead, Mitchell Gay, Papadimoulis Dimitrios, Andrikienė Laima Liucija, Moraes Claude, Goudin Hélène, Dahl Hanne, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Aylward Liam, Ryan Eoin, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Harkin Marian, Burke Colm, Doyle Avril, Higgins Jim, Davies Chris, Ludford Sarah, Takkula Hannu, Lundgren Nils, Paleckis Justas Vincas, Pafilis Athanasios, Czarnecki Ryszard, Mavrommatis Manolis, Guerreiro Pedro, Droutsas Konstantinos, Toussas Georgios, Martin Hans-Peter

- do Komisji

Arnaoutakis Stavros, Sonik Bogusław, Batzeli Katerina, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Papastamkos Georgios, Burke Colm, Higgins Jim, Leinen Jo, Ludford Sarah, Posselt Bernd, Angelakas Emmanouil, Ó Neachtain Seán, Doyle Avril, Mitchell Gay, Papadimoulis Dimitrios, Peterle Alojz, Medina Ortega Manuel, Yañez-Barnuevo García Luis, Evans Robert, Moraes Claude, Hutchinson Alain, Ryan Eoin, McGuinness Mairead, Staes Bart, Paleckis Justas Vincas, Van Lancker Anne, Gklavakis Ioannis, Aylward Liam, Crowley Brian, Cappato Marco, Harkin Marian, Ebner Michl, Bartolozzi Paolo, Takkula Hannu, Galeote Gerardo, Hénin Jacky, Schmidt Olle, Mavrommatis Manolis, Trakatellis Antonios, Jensen Anne E., Czarnecki Ryszard, Thomsen Britta, Kirkhope Timothy, Guerreiro Pedro, Droutsas Konstantinos, Pafilis Athanasios, Toussas Georgios, De Rossa Proinsias, Martin Hans-Peter, Andrikienė Laima Liucija, Juknevičienė Ona, Mulder Jan

3.2) projekty rezolucji (art. 113 Regulaminu)

- Marian Zlotea, Dragoş Florin David i Rareş-Lucian Niculescu. Projekt rezolucji w sprawie ustalenia w państwach członkowskich ceny odniesienia dla gigakalorii (B6-0576/2008)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI

- Marian Zlotea i Sebastian Valentin Bodu. Projekt rezolucji w sprawie obowiązków w zakresie informowania konsumentów w ramach umów kredytowych (B6-0577/2008)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

JURI

- Theodor Dumitru Stolojan, Daniel Dăianu, Rareş-Lucian Niculescu i Marian Zlotea. Projekt rezolucji w sprawie rozszerzenia mechanizmu średniookresowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich (B6-0578/2008)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

BUDG


11. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) pytania ustne (art. 108 Regulaminu):

- (O-0085/2008) zadał Miroslav Ouzký, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Przegląd zalecenia 2001/331/WE przewidującego minimalne kryteria dotyczące inspekcji w zakresie ochrony środowiska w państwach członkowskich (B6-0479/2008),

- (O-0104/2008) zadał Neil Parish, w imieniu komisji AGRI, do Komisji: Sytuacja w sektorze pszczelarstwa (B6-0480/2008),

- (O-0110/2008/rév.1) zadali: Angelika Beer w imieniu grupy Verts/ALE, Ana Maria Gomes w imieniu grupy PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck i Elizabeth Lynne w imieniu grupy ALDE, Ģirts Valdis Kristovskis w imieniu grupy UEN, Tobias Pflüger i Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Stefano Zappalà w imieniu grupy PPE-DE, do Rady: Konwencja dotycząca amunicji kasetowej winna wejść w życie przed końcem 2008 r. (B6-0481/2008),

- (O-0111/2008) zadał Pierre Pribetich, w imieniu komisji ITRE, do Rady: Europejska polityka przestrzeni kosmicznej: w jaki sposób przybliżyć przestrzeń kosmiczną do Ziemi (B6-0482/2008),

- (O-0112/2008) zadał Pierre Pribetich, w imieniu komisji ITRE, do Komisji: Europejska polityka przestrzeni kosmicznej: w jaki sposób przybliżyć przestrzeń kosmiczną do Ziemi (B6-0483/2008),

- (O-0113/2008) zadały: Edit Herczog w imieniu grupy PSE, i Nicole Fontaine w imieniu grupy PPE-DE, do Rady: w sprawie działań mających na celu poprawę sytuacji MŚP w Europie - Karta Małych Przedsiębiorstw (B6-0485/2008).

2) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 116 Regulaminu):

- Eva-Britt Svensson w sprawie kampanii „Powiedz NIE przemocy wobec kobiet” (0094/2008),

- Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi i Jules Maaten w sprawie świadomości zdrowotnej (0095/2008),

- Dariusz Rosati i Elmar Brok w sprawie konieczności wzmocnienia wsparcia UE dla gazociągu Nabucco (0096/2008),

- Daniel Strož i Jaromír Kohlíček w sprawie ograniczenia obecności wojskowej USA w Europie (0097/2008),

- Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck i Ana Maria Gomes w sprawie rozbrojenia jądrowego (0098/2008,

- Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer i Christel Schaldemose w sprawie transportu koni przeznaczonych do uboju w Unii Europejskiej (0099/2008),

- Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula i Mikel Irujo Amezaga w sprawie ustanowienia europejskiego dnia sportu (0100/2008).


12. Upadłe oświadczenia pisemne

Na mocy art. 116 ust. 5 Regulaminu oświadczenia pisemne nr 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/2008 upadły, ponieważ nie uzyskały wymaganej liczby podpisów.


13. Petycje

Następujące petycje, wpisane do rejestru z dniem wskazanym poniżej, zostały przekazane, zgodnie z art. 191 ust. 5 Regulaminu, właściwej komisji:

Dnia 20.10.2008 r., złożyli:

Markus Tilli (nr 1420/2008); Gunar Ehrhardt (nr 1421/2008); Chris Goodall (nr 1422/2008); Iosif Kindriş (nr 1423/2008); Laura Turi (nr 1424/2008); Kimmo Koskinen (nr 1425/2008); Sabine Schulte (nr 1426/2008); (nazwisko utajnione) (nr 1427/2008); Daniela Caprino (Federazione Verdi Cosenza) (nr 1428/2008); (nazwisko utajnione) (nr 1429/2008); (nazwisko utajnione) (nr 1430/2008); David Low (nr 1431/2008); (nazwisko utajnione) (nr 1432/2008); Cristina Calandre Hoenigsfeld (nr 1433/2008); Konrad Göggel (nr 1434/2008); (nazwisko utajnione) (nr 1435/2008); Günter Schmidt (nr 1436/2008);S. Claridge (nr 1437/2008); Angelos Psifis (nr 1438/2008); Sergiu Mocanu (nr 1439/2008); Magdalena Witek (nr 1440/2008); Dumitru Rusanescu (Federatia Romana de Automobilism Sportiv) (nr 1441/2008); (nazwisko utajnione) (nr 1442/2008); (nazwisko utajnione) (nr 1443/2008); Dawn Hourigan (nr 1444/2008); Giovanni Ippolito (Lavoratori Napolipark) (nr 1445/2008); Regina Naronowicz Kupczik (nr 1446/2008); Eugen Rominger (Bürgerinitiative Eichhalde e.V.) (3 podpisy) (nr 1447/2008); Ursula Czelusta (nr 1448/2008); Isaac Domínguez Santos (nr 1449/2008).

Dnia 21.10.2008 r., złożyli:

Giorgio Bortini (nr 1450/2008); David Pegg (York Branch of the palestine Solidarity Campaign) (nr 1451/2008); Anne-Charlotte Bailly (Génération précaire) (nr 1452/2008); Edvard Zerjal (nr 1453/2008); Wiesław Helon (nr 1454/2008); Silvia Poitinger (nr 1455/2008); Maria Luisa Rivera Alvarez (Associación de Vecinos Val do Rebolo, Arnado León) (nr 1456/2008); Nicole De Leo (nr 1457/2008); Joachim Bönsch (nr 1458/2008); (nazwisko utajnione) (nr 1459/2008); Carles Barcons (nr 1460/2008); Michael Feyerabend (nr 1461/2008); John Fitzpatrick (Dublintaxies) (nr 1462/2008); Eamonn McFadden (nr 1463/2008); José Pereira Rodrigues (nr 1464/2008); Neary Dymphna (nr 1465/2008); Wojciech Nawrocik (Polish National Steering Committee) (441 podpisów) (nr 1466/2008); (nazwisko utajnione) (nr 1467/2008); Gianfranco Gentile (nr 1468/2008); Vincze Dezsoné (Milánovics Danica) (nr 1469/2008); Romuald Leśniczak (nr 1470/2008); Adalberto Andreani (Studio legale Andreani) (nr 1471/2008); Alexandros Triandafilis (nr 1472/2008).

Dnia 30.10.2008 r., złożyli:

Vasile Lupaşcu (nr 1473/2008); Nico Ntumba (nr 1474/2008); Raymond Stanley Gifford (nr 1475/2008); (nazwisko utajnione) (nr 1476/2008); Thomas Doorhy (nr 1477/2008); Dimitrios Examiliotis (nr 1478/2008); Alessandro Cernecca (nr 1479/2008); E.J. Ramsbottom (nr 1480/2008); Marie-Thérèse Fauré (nr 1481/2008); Angel Mutafov (nr 1482/2008); Werner Thiel (nr 1483/2008); Catherine Le Comte (n 1484/2008); Alan Hazelhurst (nr 1485/2008); Paweł J. Kurzyński (nr 1486/2008); Harald Ullmann (PETA Deutschland e.V.) (2 podpisy) (nr 1487/2008); Jean Verneuil (Cercle Tibet Vérité 09/31) (23 podpisy) (nr 1488/2008); Maria Letizia Albertin (2 podpisy) (nr 1489/2008); Tatiana Markova (nr 1490/2008); Nuria Naveira (2 podpisy) (nr 1491/2008); Konstantinos Aivaliotis (2 podpisy) (nr 1492/2008); Konstantinos Aivaliotis (2 podpisy) (nr 1493/2008); Dimiter Dimitrov (nr 1494/2008); Tatiana Stein (nr 1495/2008); Valentina Zampieri (Condomini Palazzo Via G . Marconi 74) (nr 1496/2008); (nazwisko utajnione) (nr 1497/2008); (nazwisko utajnione) (nr 1498/2008); Jos Aalders (Kinderombudsman) (nr 1499/2008); Traugott G. Graser (nr 1500/2008); Dionysia Avgerinopoulou (nr 1501/2008); Savuthana Ker (nr 1502/2008); Richard Woodward (nr 1503/2008); Éva Klebelsberg (Gróf Klebelsberg Kuno Alapítvány) (nr 1504/2008); Dinu Mirel Bârsan (nr 1505/2008); Zbigniew Roliński (Praca Zdrowie Ekologia (PZE)) (nr 1506/2008); Artúr Balogh (Roma Munkaadók és Munkavállalók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége) (nr 1507/2008); Spiros Zafeiris (Grafeio Gen Tourismou) (nr 1508/2008); Andrea Maori (17 podpisów) (nr 1509/2008); Stoyan Petrov (nr 1510/2008); Paolo Mastorgio (Gruppo Consiliare Giovani per Arsago” ) (nr 1511/2008); Riccardo Passaglia (nr 1512/2008); Alfonso Frassanito (Associazione per la tutela dei diritti umani e civili dei minori e della famiglia IoSòCarmela”) (nr 1513/2008); Boris Galonske (nr 1514/2008); Michael Wildgruber (nr 1515/2008); (nazwisko utajnione) (nr 1516/2008); (nazwisko utajnione) (2 podpisy) (nr 1517/2008).

Dnia 10.11.2008 r., złożyli:

Irina Mateeva (Bulgarian Society for the Protection of birds) (nr 1518/2008); Matías Cuadrado González (nr 1519/2008); Kerstin Noeske (2 podpisy) (nr 1520/2008); Justinus Linskens (nr 1521/2008); Patricia Moyersoen (Fédération Française de Vol à Voile) (nr 1522/2008); Neculai Gavriloaia (nr 1523/2008); Otto Pardey (nr 1524/2008); Henryka Solak (nr 1525/2008); Leonhard Müller (nr 1526/2008); Martine Bonnet (nr 1527/2008); José Gutiérrez-Solana Plazaola (Union Nacional de Asociaciones de Caza) (nr 1528/2008); Ángel Jésus Costero Nieto (nr 1529/2008); (nazwisko utajnione) (nr 1530/2008); Frank Berner (2 podpisy) (nr 1531/2008); Nikolay Tsvetanov Nikolov (The Initiative Committee of the residential quarters of Gabrovo) (9 podpisów) (nr 1532/2008); Pamela Tatiana Banquart (nr 1533/2008); Borislav Sandov (13 626 podpisów) (nr 1534/2008); Sarah Schulze (nr 1535/2008); Friedrich Radermacher (nr 1536/2008); Davide Lamanna (nr 1537/2008); (nazwisko utajnione) (nr 1538/2008); Jimmy Magro (nr 1539/2008); Angela Figge (nr 1540/2008); Maurizio Infante (nr 1541/2008); Emilio Naranjo Trenado (Federacion de Asociaciones de Celiacos de Andalucia) (nr 1542/2008); Serban Nicoleta Nedea (Grup de pers cu handicap) (nr 1543/2008); Mavis Nye (MCC Kent Group Surrey and Sussex) (912 podpisów) (nr 1544/2008); Mauricio Fortuna (nr 1545/2008); Angelika Bonsch (nr 1546/2008); Rubens Riotorto Bellomo (nr 1547/2008); Helmut Driesel (nr 1548/2008); George Hill (nr 1549/2008); Constanze Kikels (nr 1550/2008); Cinzia Solera (nr 1551/2008); (nazwisko utajnione) (nr 1552/2008); Yves Nyombayire Muhire (nr 1553/2008); Frits Breure (Europese Beweging Nederland Afdeling Overijssel) (nr 1554/2008); Ute Lehmann (nr 1555/2008); Johannes Koll (nr 1556/2008).

Dnia 11.11.2008 r., złożyli:

Herbert Beyreiss (nr 1558/2008); Pamela Wiegand (nr 1559/2008); (nazwisko utajnione) (nr 1560/2008); Elisa Montresor (nr 1561/2008); (nazwisko utajnione) (nr 1562/2008); Gheorghe Predescu (nr 1563/2008); Daniel Bostaca (Associazione Roma-nia) (nr 1564/2008); (nazwisko utajnione) (nr 1565/2008); Kay Macquarrie (Rechtaufklo.de) (nr 1566/2008); Tobias Burnus (nr 1567/2008); Martin Nolle (nr 1568/2008); Jorge Luis Villanueva Zurita (nr 1569/2008); Peter Lehmann (nr 1570/2008); Gheorghe Larie (nr 1571/2008); Dragnev Kancho (nr 1572/2008); Marta Marce (nr 1573/2008); (nazwisko utajnione) (nr 1574/2008); Franz Stegbuchner (nr 1575/2008); Bernd Ludwig Hamme (Greenbacks ACS) (nr 1576/2008); Marek Bruekner (Lehman Geschädigte Arbeitsgruppe Frankfurt am Main) (nr 1577/2008); (nazwisko utajnione) (nr 1578/2008); Brian Edmonds (nr 1579/2008); (nazwisko utajnione) (nr 1580/2008); Ingrid Wenzel (nr 1581/2008); Rathna Mom (Kambodschanisches Komitee für Frieden und Demokratie) (nr 1582/2008); Nicoleta Vacaresteanu (nr 1583/2008); Francisco Javier Villaescusa Cano (nr 1584/2008); Josiane Nouvel (nr 1585/2008); Brian Doyle (nr 1586/2008); Nevena Asenova (3 podpisy) (nr 1587/2008).


14. Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w wyniku stanowisk i rezolucji przyjętych przez Parlament podczas sesji w lipcu 2008 r. jest dostępny na stronie internetowej Séance en direct.


15. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

- Protokół do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej,

- Protokół do Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Królestwem Maroka z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.


16. Przesunięcie środków

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0308/2008) w sprawie przesunięcia środków DEC 24/2008.

Po zapoznaniu się z opinią Rady wyraziła zgodę na całościowe przesunięcie środków, zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

°
° ° °

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0356/2008) w sprawie przesunięcia środków DEC 30/2008.

Po zapoznaniu się z opinią Rady wyraziła zgodę na całościowe przesunięcie środków, zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

°
° ° °

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0357/2008) w sprawie przesunięcia środków DEC 31/2008.

Po zapoznaniu się z opinią Rady wyraziła zgodę na całościowe przesunięcie środków, zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

°
° ° °

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0360/2008) w sprawie przesunięcia środków DEC 32/2008.

Po zapoznaniu się z opinią Rady wyraziła zgodę na całościowe przesunięcie środków, zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

°
° ° °

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0358/2008) w sprawie przesunięcia środków DEC 33/2008.

Po zapoznaniu się z opinią Rady wyraziła zgodę na całościowe przesunięcie środków, zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

°
° ° °

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0378/2008) w sprawie przesunięcia środków DEC 34/2008.

Wyraziła zgodę na częściowe przesunięcie środków, zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, według załączonego podziału.

Odrzuciła część dotyczącą art. 19 11 02: Programy informacyjne dla państw trzecich.

EUR

POCHODZENIE ŚRODKÓW

ROZDZIAŁ – 40 02 Rezerwy na interwencje finansowe

ARTYKUŁ – 40 02 42 Rezerwa na pomoc nadzwyczajną

zobowiązania

- 39 544 000

płatności

- 0

ROZDZIAŁ – 1906 Reagowanie w sytuacjach kryzysowych i globalne zagrożenia dla bezpieczeństwa

ARTYKUŁ – 19 06 05 Interwencje w państwach trzecich polegające na ochronie ludności

zobowiązania

- 2 800 000

płatności

- 0

ARTYKUŁ – 20 02 01 Zewnętrzne stosunki handlowe, włącznie z dostępem do rynków państw trzecich

zobowiązania

- 1 000 000

płatności

- 0

ARTYKUŁ – 21 06 02 Stosunki z Republiką Południowej Afryki

zobowiązania

- 1 656 000

płatności

- 0

ARTYKUŁ – 21 07 04 Umowy w sprawie określonych towarów

zobowiązania

- 1 200 000

płatności

- 0

ROZDZIAŁ19 06 Reagowanie w sytuacjach kryzysowych i globalne zagrożenia dla bezpieczeństwa

POZYCJA – 19 06 02 01 Działania w dziedzinie zmniejszania zagrożenia oraz w dziedzinie gotowości w odniesieniu do materiałów lub substancji chemicznych, jądrowych i biologicznych (Instrument na rzecz Stabilności)

zobowiązania

-1 500 000

płatności

- 0

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

ROZDZIAŁ – 1908 Europejska polityka sąsiedztwa oraz stosunki z Rosją

POZYCJA – 19 08 01 03 Współpraca finansowa z Europą Wschodnią w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa i partnerstwa

zobowiązania

47 700 000

płatności

0

°
° ° °

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0359/2008) w sprawie przesunięcia środków DEC 35/2008.

Po zapoznaniu się z opinią Rady wyraziła zgodę na całościowe przesunięcie środków, zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

°
° ° °

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0386/2008) w sprawie przesunięcia środków DEC 40/2008.

Zezwoliła na całościowe przesunięcie środków zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

°
° ° °

Komisja Budżetowa rozpatrzyła wniosek Komisji Europejskiej (C6-0390/2008) w sprawie przesunięcia środków DEC 41/2008.

Zezwoliła na całościowe przesunięcie środków zgodnie z art. 24 ust. 2 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.


17. Porządek obrad

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie porządku prac.

Końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w listopadzie 2008 r. (PE 415.623/PDOJ) został rozesłany, a zgodnie z art. 132 Regulaminu zaproponowano następujące zmiany:

poniedziałek

- bez zmian

wtorek

Grupa PPE-DE wycofała wniosek o przeprowadzenie debaty na temat zalecenia do drugiego czytania Karin Scheele (A6-0425/2008) dotyczącego statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (pkt 30 końcowego projektu porządku obrad).

Zalecenie do drugiego czytania Karin Scheele zostało zatem wpisane do porządku obrad w środę 19.11.2008 r. w celu poddania pod głosowanie bez debaty, zgodnie z art. 131 regulaminu.

środa

Wniosek grupy PSE o wpisanie do porządku obrad oświadczeń Rady i Komisji w sprawie sytuacji w przemyśle samochodowym.

Głos zabrał Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, uzasadniając wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

Debatę w sprawie pytania ustnego dotyczącego ponownego rozpatrzenia zalecenia 2001/331/WE przewidującego minimalne kryteria inspekcji ochrony środowiska w państwach członkowskich (pkt 52 końcowego projektu porządku obrad) przeniesiono zatem na posiedzenie w czwartek 20.11.2008 r. (przed południem).

czwartek

- bez zmian

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

°
° ° °

Głos zabrał Koenraad Dillen na podstawie art. 7 Regulaminu, ubolewając, że debata dotycząca sprawozdania Klausa-Heinera Lehnego (A6-0421/2008) nie została wpisana do porządku obrad dzisiejszego wieczoru, i zastanawiając się nad rozpowszechnieniem tego sprawozdania po przyjęciu go w komisji (Przewodniczący przyjął te uwagi do wiadomości).


18. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 144 Regulaminu, następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Nicodim Bulzesc, Miguel Angel Martínez Martínez, Viktória Mohácsi, Bogusław Rogalski, László Tőkés, Ilda Figueiredo, Georgios Georgiou, Irena Belohorská, Ján Hudacký, Marek Siwiec, Ryszard Czarnecki, Monica Frassoni, Árpád Duka-Zólyomi i Hannes Swoboda.


19. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu przewodniczący przywitał delegację byłych posłów do pierwszego demokratycznie wybranego parlamentu NRD, na czele z jego byłą przewodniczącą Sabine Bergmann-Pohl; delegacja zajęła miejsce na trybunie honorowej.


20. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych (cd.)

Głos zabrali: Jim Higgins, Vladimír Maňka, Eoin Ryan, Milan Horáček, József Szájer, Kristian Vigenin, Nicolae Vlad Popa i Gábor Harangozó.


21. 10 lat istnienia Unii Gospodarczej i Walutowej – sukcesy i wyzwania (debata)

Sprawozdanie w sprawie 10 lat istnienia Unii Gospodarczej i Walutowej – sukcesy i wyzwania [2008/2156(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Pervenche Berès i Werner Langen (A6-0420/2008)

Pervenche Berès i Werner Langen przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrali: Joaquín Almunia (członek Komisji) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący eurogrupy).

Głos zabrał Jean-Pierre Audy (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA).

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Karsten Friedrich Hoppenstedt w imieniu grupy PPE-DE, Elisa Ferreira w imieniu grupy PSE, Wolf Klinz w imieniu grupy ALDE, Eoin Ryan w imieniu grupy UEN, Pierre Jonckheer w imieniu grupy Verts/ALE, Sahra Wagenknecht w imieniu grupy GUE/NGL, Nils Lundgren w imieniu grupy IND/DEM, Roger Helmer niezrzeszony, Ján Hudacký, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Dariusz Maciej Grabowski, Kyriacos Triantaphyllides, Hanne Dahl, Andreas Mölzer, Othmar Karas, Olle Schmidt, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jens Holm, Zsolt László Becsey, Vladimír Maňka, Danutė Budreikaitė, Ryszard Czarnecki, Margaritis Schinas, Manuel António dos Santos, Jim Higgins, Dariusz Rosati, Paolo Bartolozzi i Sirpa Pietikäinen.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zita Pleštinská, Silvia-Adriana Ţicău, Vittorio Prodi, Gay Mitchell, Gerard Batten, Dragoş Florin David, Christopher Beazley i Kurt Joachim Lauk.

Głos zabrali: Joaquín Almunia, Jean-Claude Juncker, Pervenche Berès i Werner Langen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.16 protokołu z dnia 18.11.2008 r.


22. Zalecenia dotyczące stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn (debata)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia dla Komisji dotyczącego stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn [2008/2012(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Edit Bauer (A6-0389/2008)

Edit Bauer przedstawiła sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Marek SIWIEC
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Vladimír Špidla (członek Komisji).

Głos zabrali: Donata Gottardi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Anna Záborská w imieniu grupy PPE-DE, Lissy Gröner w imieniu grupy PSE, Siiri Oviir w imieniu grupy ALDE, Hiltrud Breyer w imieniu grupy Verts/ALE, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, Gabriele Stauner, Teresa Riera Madurell, Marco Cappato, Eva-Britt Svensson, Godfrey Bloom, Zita Pleštinská, Gabriela Creţu, Věra Flasarová, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ria Oomen-Ruijten, Marusya Ivanova Lyubcheva, Romana Jordan Cizelj, Iratxe García Pérez i Rumiana Jeleva.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Danutė Budreikaitė, Zuzana Roithová, Bogusław Liberadzki, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Zaleski, Andrzej Jan Szejna i Astrid Lulling.

Głos zabrali: Vladimír Špidla i Edit Bauer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.17 protokołu z dnia 18.11.2008 r.


23. Ogólne warunki dotyczące podatku akcyzowego * (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie ogólnych warunków dotyczących podatku akcyzowego [COM(2008)0078 - C6-0099/2008 - 2008/0051(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Astrid Lulling (A6-0417/2008)

Astrid Lulling przedstawiła sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał László Kovács (członek Komisji).

Głos zabrali: Manuel António dos Santos (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Bill Newton Dunn (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Zsolt László Becsey w imieniu grupy PPE-DE, Elisa Ferreira w imieniu grupy PSE, Olle Schmidt w imieniu grupy ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk w imieniu grupy UEN, Trevor Colman w imieniu grupy IND/DEM, Margaritis Schinas, Katerina Batzeli, Colm Burke, Peter Skinner i Gabriela Creţu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrały: Zuzana Roithová i Silvia-Adriana Ţicău.

Głos zabrali: László Kovács i Astrid Lulling.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.14 protokołu z dnia 18.11.2008 r.


24. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej: przeszkody w jego reformie (debata)

Pytanie ustne (O-0092/2008) zadane przez Gerarda Galeotego, w imieniu komisji REGI, do Komisji: Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - przeszkody dla reformy (B6-0472/2008)

Gerardo Galeote zadał pytanie ustne.

Danuta Hübner (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie ustne.

Głos zabrali: Rolf Berend w imieniu grupy PPE-DE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy PSE, Jean Marie Beaupuy w imieniu grupy ALDE, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Pedro Guerreiro w imieniu grupy GUE/NGL, Lambert van Nistelrooij, Wolfgang Bulfon, Agnes Schierhuber, Evgeni Kirilov, James Nicholson, Stavros Arnaoutakis, Oldřich Vlasák, Gábor Harangozó, Rumiana Jeleva, Emmanouil Angelakas, Maria Petre i Mairead McGuinness.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sérgio Marques, Czesław Adam Siekierski, Mieczysław Edmund Janowski i Rolf Berend.

Głos zabrała Danuta Hübner.

Debata została zamknięta.


25. Ochrona konsumentów w dziedzinie kredytów i finansów (krótkie przedstawienie)

Sprawozdanie w sprawie ochrony konsumentów: poprawa edukacji konsumenckiej i wiedzy na temat kredytów i finansów [2007/2288(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Iliana Malinova Iotova (A6-0393/2008)

Iliana Malinova Iotova przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Danuta Hübner (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.12 protokołu z dnia 18.11.2008 r.


26. Tablica wyników dla rynków konsumenckich (krótkie przedstawienie)

Sprawozdanie w sprawie tablicy wyników dla rynków konsumenckich [2008/2057(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Anna Hedh (A6-0392/2008)

Anna Hedh przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Danuta Hübner (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.13 protokołu z dnia 18.11.2008 r.


27. Wspieranie podejmowania na wczesnym etapie działań demonstracyjnych w dziedzinie zrównoważonej produkcji energii z paliw kopalnych (krótkie przedstawienie)

Sprawozdanie w sprawie wspierania podejmowania na wczesnym etapie działań demonstracyjnych w dziedzinie zrównoważonej produkcji energii z paliw kopalnych [2008/2140(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Christian Ehler (A6-0418/2008)

Christian Ehler przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Danuta Hübner (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.18 protokołu z dnia 18.11.2008 r.


28. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalony został porządek obrad posiedzenia w kolejnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 415.623/OJMA).


29. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.10.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Sekretarz generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrikienė, Angelakas, Antinucci, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield , Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ehler, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juri , Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Lo Curto, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Marini, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa , Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Petre, Pflüger, Pietikäinen, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Søndergaard, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności