Kazalo 
Zapisnik
PDF 230kWORD 180k
Ponedeljek, 17. november 2008 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Dobrodošlica
 3.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 4.Sestava Parlamenta
 5.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 6.Sestava odborov in delegacij
 7.Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja
 8.Popravki (člen 204a Poslovnika)
 9.Zahteva za nujni postopek
 10.Predložitev dokumentov
 11.Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)
 12.Brezpredmetne pisne izjave
 13.Peticije
 14.Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta
 15.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 16.Prerazporeditev sredstev
 17.Razpored dela
 18.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 19.Dobrodošlica
 20.Interventions d'une minute sur des questions politiques importantes (suite)
 21.EMU@10: Prvih deset let ekonomske in monetarne unije ter prihodnji izzivi (razprava)
 22.Uporaba načela enakega plačila za ženske in moške (razprava)
 23.Splošni režim za trošarino * (razprava)
 24.Solidarnostni sklad Evropske Unije: oviri pri njegovi reformi (razprava)
 25.Izboljšanje izobraževanja potrošnikov in osveščenosti o posojilih in financah (kratka predstavitev)
 26.Točkovna tabela potrošniških trgov (kratka predstavitev)
 27.Podpora zgodnji predstavitvi trajnostne proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv (kratka predstavitev)
 28.Dnevni red naslednje seje
 29.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 17.00.


2. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrazil dobrodošlico udeležencem programa EuroMedScola, ki so sejo spremljali na častni galeriji.


3. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


4. Sestava Parlamenta

Italijanski pristojni organi so sporočili, da je funkcija, na katero je bil izvoljen Romano Maria La Russa, glede na člen 7(3) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami nezdružljiva s funkcijo evropskega poslanca ter da je bil na njegovo mesto za evropskega poslanca imenovan Antonio Mussa.

Parlament se je seznanil z imenovanjem, ki začne veljati 4.11.2008.

Malteški pristojni organi so sporočili, da je bil na mesto Josepha Muscata za evropskega poslanca imenovan Glenn Bedingfield. Imenovanje začne veljati 29.10.2008.

Slovenski pristojni organi so sporočili, da je bil na mesto Boruta Pahorja za evropskega poslanca imenovan Aurelio Juri. Imenovanje začne veljati 7.11.2008.

Predsednik je čestital Borutu Pahorju, ker je bil izvoljen za predsednika vlade Republike Slovenije.

V skladu s členom 3(2) Poslovnika, dokler Parlament ne preveri veljavnosti mandata poslancev oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se Antonio Mussa, Glenn Bedingfield in Aurelio Juri polnopravno udeležujejo sej Parlamenta in njegovih teles pod pogojem, da so predhodno podali izjavo, da ne opravljajo nobene funkcije, ki bi bila nezdružljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


5. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog odbora JURI je Parlament sklenil potrditi veljavnost mandatov poslancu Trevorju Colmanu s 1.10 2008 ter poslancema Jean-Paulu Denanotu in Michelu Teychennéju s 6.10. 2008.


6. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupin PPE-DE in PSE prejel zahteve za naslednja imenovanja:

Začasni odbor za podnebne spremembe: Ivo Belet namesto Marianne Thyssen

Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Evrope: Marian-Jean Marinescu

Delegacija pri Parlamentarnih odborih za sodelovanje EU-Kazahstan, EU-Kirgizija in EU-Uzbekistan ter Delegacija za odnose s Tadžikistanom, Turkmenijo in Mongolijo: Jean-Paul Denanot

Delegacija za odnose z državami Mercosurja: Michel Teychenné

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


7. Podpis aktov, sprejetih v postopku soodločanja

Predsednik je sporočil, da bo v skladu s členom 68 Poslovnika Evropskega parlamenta v sredo skupaj s predsednikom Sveta podpisal naslednje akte, sprejete v postopku soodločanja:

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov (prenovitev) (03649/2008/LEX - C6-0410/2008 - 2007/0219(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o delu prek agencij za zagotavljanje začasnega dela (03705/2008/LEX - C6-0409/2008 - 2002/0072(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 79/409/EGS o ohranjanju prosto živečih ptic, glede komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (03666/2008/LEX - C6-0408/2008 - 2008/0038(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki živinoreje in mesa ter razveljavitvi direktiv Sveta 93/23/EGS, 93/24/EGS in 93/25/EGS (03641/2008/LEX - C6-0407/2008 - 2007/0051(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskopravnem varstvu okolja (03639/2008/LEX - C6-0406/2008 - 2007/0022(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v skupnosti (03657/2008/LEX - C6-0405/2008 - 2006/0304(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o raziskovanjih strukture kmetijskih gospodarstev in metod kmetijske proizvodnje ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 571/88 (03642/2008/LEX - C6-0404/2008 - 2007/0084(COD))

- Direktiva Evropskega prlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (03646/2008/LEX - C6-0403/2008 - 2005/0281(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 96/22/ES o prepovedi uporabe v živinoreji določenih snovi, ki imajo hormonalno ali tirostatično delovanje, in beta-agonistov (03667/2008/LEX - C6-0402/2008 - 2007/0102(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture (03652/2008/LEX - C6-0401/2008 - 2006/0182(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih glede dajanja baterij in akumulatorjev na trg (03664/2008/LEX - C6-0400/2008 - 2008/0081(COD))


8. Popravki (člen 204a Poslovnika)

Pristojni odbor je posredoval naslednje popravke besedil, ki jih je sprejel Evropski parlament:

- Popravek stališča Evropskega parlamenta, sprejetega na prvi obravnavi 25. septembra 2007 z namenom sprejetja Direktive 2008/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o ročajih za potnika na dvokolesnih motornih vozilih (kodificirana različica) P6_TA(2007)0394 - (COM(2006)0265 – C6-0419/2006 – 2003/0058(COD)) - JURI

- Popravek stališča Evropskega parlamenta, sprejetega na prvi obravnavi 25. septembra 2007 z namenom sprejetja Direktive 2008/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o stojalih za dvokolesna motorna vozila (kodificirano besedilo) P6_TA(2007)0395 - (COM(2006)0262 – C6-0418/2006 – 2003/0059(COD)) - JURI

- Popravek stališča Evropskega parlamenta, sprejetega na prvi obravnavi dne 19. junija 2007 z namenom sprejetja Direktive 2008/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju naprav za upravljanje ter kontrolnih in opozorilnih svetilk za dvo- ali trikolesna motorna vozila ((kodificirano besedilo) P6_TA(2007)0240 - (COM(2006)0556 – C6-0323/2006 – 2006/0175(COD)) - JURI

V skladu s členom 204a(4) Poslovnika se šteje, da so ti popravki sprejeti, če politična skupina ali vsaj štirideset poslancev najkasneje v oseminštiridesetih urah ne zahteva glasovanja o njih.

Popravki so na razpolago na spletni strani Séance en direct.


9. Zahteva za nujni postopek

Zahteva Sveta za obravnavo po nujnem postopku (člen 134 Poslovnika):

- Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 332/2002 o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic [COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS)]

Obrazložitev zahteve za nujni postopek:

Postopek je nujen zato, ker dogajanje na mednarodnih finančnih trgih zahteva dvig praga, ki ga postavlja uredba št.332/2002, da bi se povečala sposobnost Evropske unije pomagati pri morebitnih težavah držav članic izven območja eura.

Parlament bo odločal o zahtevi za nujni postopek na začetku jutrišnje seje.


10. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (COM(2008)0644 - C6-0373/2008 - 2008/0198(COD))

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

DEVE, INTA

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC34/2008 - Oddelek III - Komisija (N6-0024/2008 - C6-0378/2008 - 2008/2307(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 38/2008 - Oddelek III - Komisija (N6-0025/2008 - C6-0379/2008 - 2008/2308(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 39/2008 - Oddelek III - Komisija (N6-0026/2008 - C6-0380/2008 - 2008/2309(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 808/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo (COM(2008)0677 - C6-0381/2008 - 2008/0201(COD))

posredovano

pristojni :

ITRE

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 41/2008 - Oddelek III - Komisija (N6-0027/2008 - C6-0382/2008 - 2008/2310(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Sklep sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Kraljevino Maroko na drugi zaradi pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (13104/2007 - C6-0383/2008 - 2007/0137(AVC))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

INTA

- Predlog Uredbe Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah – politični dogovor (14066/2008 - C6-0384/2008 - 2005/0259(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

JURI

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 37/2008 - Oddelek III - Komisija (N6-0028/2008 - C6-0385/2008 - 2008/2312(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 40/2008 - Oddelek III - Komisija (N6-0029/2008 - C6-0386/2008 - 2008/2313(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi projekti, ki ustvarjajo prihodek (13874/2008 - C6-0387/2008 - 2008/0186(AVC))

posredovano

pristojni :

REGI

mnenje :

EMPL, BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 44/2008 - Oddelek III - Komisija (N6-0030/2008 - C6-0388/2008 - 2008/2314(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 332/2002 o ustanovitvi aranžmaja za zagotavljanje srednjeročne finančne pomoči za plačilne bilance držav članic (COM(2008)0717 - C6-0389/2008 - 2008/0208(CNS))

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 42/2008 - Oddelek III - Komisija (N6-0031/2008 - C6-0390/2008 - 2008/2315(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog Sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in vlado Združenih držav Amerike (COM(2008)0581 - C6-0392/2008 - 2008/0184(CNS))

posredovano

pristojni :

ITRE

- Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada EU (COM(2008)0732 - C6-0393/2008 - 2008/2317(ACI))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

REGI

- Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito evra pred ponarejanjem (14533/2008 - C6-0395/2008 - 2007/0192(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

ECON

2) od odborov

2.1) poročila

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (COM(2008)0019 - C6-0046/2008 - 2008/0016(COD)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Claude Turmes (A6-0369/2008)

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o lažjem čezmejnem pregonu na področju varnosti v cestnem prometu (COM(2008)0151 - C6-0149/2008 - 2008/0062(COD)) - Odbor TRAN - Poročevalka: Inés Ayala Sender (A6-0371/2008)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2223/96 o evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila- Prilagoditev regulatornemu postopku s pregledom (COM(2007)0776 - C6-0452/2007 - 2007/0272(COD)) - Odbor ECON - Poročevalka: Pervenche Berès (A6-0376/2008)

- * Poročilo o predlogu Sklepa Sveta o spremembah Sklepa 2006/144/ES o strateških smernicah Skupnosti za razvoj podeželja (programsko obdobje 2007-2013) (COM(2008)0306 [[04]] - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o predpisanih oznakah za dvo- ali trikolesna motorna vozila (kodificirana različica) (COM(2008)0318 - C6-0205/2008 - 2008/0099(COD)) - Odbor JURI - Poročevalka: Diana Wallis (A6-0382/2008)

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta na področju prava družb o družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom (kodificirana različica) (COM(2008)0344 - C6-0217/2008 - 2008/0109(COD)) - Odbor JURI - Poročevalka: Diana Wallis (A6-0383/2008)

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških sedežih na kmetijskih ali gozdarskih traktorjih na kolesih (kodificirana različica) (COM(2008)0351 - C6-0243/2008 - 2008/0115(COD)) - Odbor JURI - Poročevalka: Diana Wallis (A6-0384/2008)

- * Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o ustanovitvi Jamstvenega sklada za zunanje ukrepe (kodificirana različica) (COM(2008)0365 - C6-0273/2008 - 2008/0117(CNS)) - Odbor JURI - Poročevalka: Diana Wallis (A6-0387/2008)

- Poročilo s priporočili Komisiji o uporabi načela enakega plačila za moške in ženske (2008/2012(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Edit Bauer (A6-0389/2008)

- * Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (COM(2008)0306 [[03]] - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

- * Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o spremembi uredb (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike in (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) za vzpostavitev sistema razdeljevanja sadja v šolah (COM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Niels Busk (A6-0391/2008)

- Poročilo o pregledu stanja potrošniških trgov (2008/2057(INI)) - Odbor IMCO - Poročevalka: Anna Hedh (A6-0392/2008)

- Poročilo o varstvu potrošnikov: izboljšanje izobraževanja potrošnikov in osveščenosti o posojilih in financah (2007/2288(INI)) - Odbor IMCO - Poročevalka: Iliana Malinova Iotova (A6-0393/2008)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1073/1999 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) (COM(2006)0244 - C6-0228/2006 - 2006/0084(COD)) - Odbor CONT - Poročevalka: Ingeborg Gräßle (A6-0394/2008)

- Poročilo o posebnem poročilu Evropskega varuha človekovih pravic, ki je sledilo osnutku priporočila Svetu Evropske unije v zvezi s pritožbo 1487/2005/GG (2008/2072(INI)) - Odbor PETI - Poročevalec: Rainer Wieland (A6-0395/2008)

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 68/151/EGS in 89/666/EGS glede obveznosti objave in prevodov za nekatere oblike družb (COM(2008)0194 - C6-0171/2008 - 2008/0083(COD)) - Odbor JURI - Poročevalka: Piia-Noora Kauppi (A6-0400/2008)

- * Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o spremembah skupne kmetijske politike s spremembo uredb (ES) št. 320/2006, (ES) št. 1234/2007, (ES) št. 3/2008 in (ES) št. […]/2008 (COM(2008)0306 [[02]] - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

- * Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (COM(2008)0306 [[01]] - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

- ***I Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju krme v promet in njeni uporabi (COM(2008)0124 - C6-0128/2008 - 2008/0050(COD)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Friedrich-Wilhelm Graefe Zu Baringdorf (A6-0407/2008)

- Poročilo o prihodnosti sistemov socialne varnosti in pokojninskih sistemov: njihovo financiranje in vedno večja individualizacija (2007/2290(INI)) - Odbor EMPL - Poročevalka: Gabriele Stauner (A6-0409/2008)

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti (COM(2007)0765 - C6-0468/2007 - 2007/0279(COD)) - Odbor IMCO - Poročevalka: Heide Rühle (A6-0410/2008)

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (prenovitev) (COM(2007)0361 – C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)) - Odbor ECON - Poročevalec: Peter Skinner (A6-0413/2008)

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih javnih naročil gradenj, blaga in storitev na področju obrambe in varnosti (COM(2007)0766 - C6-0467/2007 - 2007/0280(COD)) - Odbor IMCO - Poročevalec: Alexander Graf Lambsdorff (A6-0415/2008)

- * Poročilo o predlogu Sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Protokola k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni ter Republiko Kazahstan na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji (COM(2007)0105 - C6-0328/2008 - 2007/0039(CNS)) - Odbor AFET - Poročevalec: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0416/2008)

- * Poročilo o predlogu Direktive Sveta o splošnem režimu za trošarino (COM(2008)0078 - C6-0099/2008 - 2008/0051(CNS)) - Odbor ECON - Poročevalka: Astrid Lulling (A6-0417/2008)

- Poročilo o podpori zgodnji predstavitvi trajnostne proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv (2008/2140(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Christian Ehler (A6-0418/2008)

- Poročilo o EMU@10: Prvih deset let Ekonomske in monetarne unije in prihodnji izzivi (2008/2156(INI)) - Odbor ECON - Soporočevalca Pervenche Berès in Werner Langen - (A6-0420/2008)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Franku Vanheckeju (2008/2092(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalec: Klaus-Heiner Lehne (A6-0421/2008)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Massimu D'Alemi (2008/2298(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalec: Klaus-Heiner Lehne (A6-0422/2008)

- *** Priporočilo o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Konvencije o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (09196/2008 - C6-0215/2008 - 2008/0048(AVC)) - Odbor JURI - Poročevalec: Hans-Peter Mayer (A6-0428/2008)

- Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (COM(2008)0609 - C6-0345/2008 - 2008/2286(ACI)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Reimer Böge (A6-0430/2008)

- * Poročilo o predlogu Direktive Sveta o enotnem postopku obravnavanja vlog za enotno dovoljenje za državljane tretjih držav, da lahko prebivajo in delajo na ozemlju države članice ter o skupnih pravicah za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici (COM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Patrick Gaubert (A6-0431/2008)

- * Poročilo o predlogu Direktive Sveta o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav zaradi zaposlitve za visokokvalificirane delavce (COM(2007)0637 - C6-0011/2008 - 2007/0228(CNS)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Ewa Klamt (A6-0432/2008)

- * Poročilo o predlogu Uredbe Sveta (ES) št. …./…. o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 219/2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR) (COM(2008)0483 - C6-0305/2008 - 2008/0159(CNS)) - Odbor ITRE - Poročevalka: Angelika Niebler (A6-0439/2008)

2.2) priporočila za drugo obravnavo:

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o Skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu (09815/3/2008 - C6-0343/2008 - 2007/0020(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalka: Karin Scheele (A6-0425/2008)

3) od poslancev Parlamenta

3.1) vprašanja za ustni odgovor za čas za vprašanja (člen 109 Poslovnika) (B6-0484/2008)

-Svetu

- Posselt Bernd, Medina Ortega Manuel, Yañez-Barnuevo García Luis, Evans Robert, McGuinness Mairead, Mitchell Gay, Papadimoulis Dimitrios, Andrikienė Laima Liucija, Moraes Claude, Goudin Hélène, Dahl Hanne, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Aylward Liam, Ryan Eoin, Crowley Brian, Ó Neachtain Seán, Harkin Marian, Burke Colm, Doyle Avril, Higgins Jim, Davies Chris, Ludford Sarah, Takkula Hannu, Lundgren Nils, Paleckis Justas Vincas, Pafilis Athanasios, Czarnecki Ryszard, Mavrommatis Manolis, Guerreiro Pedro, Droutsas Konstantinos, Toussas Georgios, Martin Hans-Peter

-Komisiji

Arnaoutakis Stavros, Sonik Bogusław, Batzeli Katerina, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Papastamkos Georgios, Burke Colm, Higgins Jim, Leinen Jo, Ludford Sarah, Posselt Bernd, Angelakas Emmanouil, Ó Neachtain Seán, Doyle Avril, Mitchell Gay, Papadimoulis Dimitrios, Peterle Alojz, Medina Ortega Manuel, Yañez-Barnuevo García Luis, Evans Robert, Moraes Claude, Hutchinson Alain, Ryan Eoin, McGuinness Mairead, Staes Bart, Paleckis Justas Vincas, Van Lancker Anne, Gklavakis Ioannis, Aylward Liam, Crowley Brian, Cappato Marco, Harkin Marian, Ebner Michl, Bartolozzi Paolo, Takkula Hannu, Galeote Gerardo, Hénin Jacky, Schmidt Olle, Mavrommatis Manolis, Trakatellis Antonios, Jensen Anne E., Czarnecki Ryszard, Thomsen Britta, Kirkhope Timothy, Guerreiro Pedro, Droutsas Konstantinos, Pafilis Athanasios, Toussas Georgios, De Rossa Proinsias, Martin Hans-Peter, Andrikienė Laima Liucija, Juknevičienė Ona, Mulder Jan

3.2) predlogi resolucij (člen 113 Poslovnika)

- Marian Zlotea, Dragoş Florin David in Rareş-Lucian Niculescu. Predlog resolucije o določitvi referenčne cene gigakalorije v državah članicah (B6-0576/2008)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI

- Marian Zlotea and Sebastian Valentin Bodu. Predlog resolucije o obveznosti obveščanja potrošnikov v zvezi s kreditnimi pogodbami (B6-0577/2008)

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

JURI

- Theodor Dumitru Stolojan, Daniel Dăianu, Rareş-Lucian Niculescu in Marian Zlotea. Predlog resolucije o povečanju sredstev mehanizma za srednjeročno finančno pomoč v zvezi s plačilno bilanco v državah članicah (B6-0578/2008)

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

BUDG


11. Vprašanja za ustni odgovor in pisne izjave (predložitev)

Od poslancev smo prejeli naslednje dokumente:

1) vprašanja za ustni odgovor (člen 108 Poslovnika):

- (O-0085/2008), ki ga je postavil Miroslav Ouzký v imenu odbora ENVI Komisiji: Pregled Priporočila 2001/331/ES o določitvi najmanjših meril za okoljske inšpekcijske preglede v državah članicah (B6-0479/2008),

- (O-0104/2008), ki ga je postavil Neil Parish v imenu odbora AGRI Komisiji: Stanje v kmetijstvu (B6-0480/2008),

- (O-0110/2008/rev.1), ki so ga postavili Angelika Beer v imenu skupine Verts/ALE, Ana Maria Gomes v imenu skupine PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck in Elizabeth Lynne v imenu skupine ALDE, Ģirts Valdis Kristovskis v imenu skupine UEN, Tobias Pflüger in Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Stefano Zappalà v imenu skupine PPE-DE Svetu: Konvencija o kasetnem strelivu mora začeti veljati pred koncem leta 2008 (B6-0481/2008),

- (O-0111/2008), ki ga je postavil Pierre Pribetich v imenu odbora ITRE Svetu: Evropska vesoljska politika: trezen premislek o vesolju (B6-0482/2008),

- (O-0112/2008), ki ga je postavil Pierre Pribetich v imenu odbora ITRE Komisiji: Evropska vesoljska politika: trezen premislek o vesolju (B6-0483/2008),

- (O-0113/2008), ki sta ga postavili Edit Herczog v imenu skupine PSE, in Nicole Fontaine v imenu skupine PPE-DE Svetu: Na poti k izboljšanju okolja za mala in srednje velika podjetja v evropskem aktu o malem gospodarstvu (B6-0485/2008).

2) pisne izjave za zabeležbo v registru (člen 116 Poslovnika):

- Eva-Britt Svensson o “Recimo NE nasilju nad ženskami“(0094/2008),

- Nicodim Bulzesc, Cristian Silviu Buşoi in Jules Maaten o zdravstveni pismenosti (0095/2008),

- Dariusz Rosati in Elmar Brok o potrebi po večji podpori EU plinovodu Nabucco (0096/2008),

- Daniel Strož in Jaromír Kohlíček o omejitvi prisotnosti vojaških sil ZDA v Evropi (0097/2008),

- Angelika Beer, Ģirts Valdis Kristovskis, Frieda Brepoels, Annemie Neyts-Uyttebroeck in Ana Maria Gomes o jedrski razorožitvi (0098/2008,

- Elizabeth Lynne, Satu Hassi, Roger Helmer in Christel Schaldemose o prevozu konj za zakol v Evropski uniji (0099/2008),

- Maria Badia i Cutchet, Katerina Batzeli, Manolis Mavrommatis, Hannu Takkula in Mikel Irujo Amezaga o uvedbi evropskega dneva športa (0100/2008).


12. Brezpredmetne pisne izjave

Pisne izjave št. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/2008 niso pridobile zadostnega števila podpisov, zaradi česar so v skladu s členom 116(5) Poslovnika postale brezpredmetne.


13. Peticije

V skladu s členom 191(5) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

20.10.2008

Markus Tilli (št.1420/2008); Gunar Ehrhardt (št.1421/2008); Chris Goodall (št.1422/2008); Iosif Kindriş (št.1423/2008); Laura Turi (št.1424/2008); Kimmo Koskinen (št.1425/2008); Sabine Schulte (št.1426/2008);(ime vlagatelja zaupno) (št.1427/2008); Daniela Caprino (Federazione Verdi Cosenza) (št.1428/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1429/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1430/2008); David Low (št.1431/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1432/2008); Cristina Calandre Hoenigsfeld (št.1433/2008); Konrad Göggel (št.1434/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1435/2008); Günter Schmidt (št.1436/2008); S. Claridge (št.1437/2008); Angelos Psifis (št.1438/2008); Sergiu Mocanu (št.1439/2008); Magdalena Witek (št.1440/2008); Dumitru Rusanescu (Federatia Romana de Automobilism Sportiv) (št.1441/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1442/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1443/2008); Dawn Hourigan (št.1444/2008); Giovanni Ippolito (Lavoratori Napolipark) (št.1445/2008); Regina Naronowicz Kupczik (št. 446/2008); Eugen Rominger (Bürgerinitiative Eichhalde e.V.) (3 podpisi) (št.1447/2008); Ursula Czelusta (št.1448/2008); Isaac Domínguez Santos (št.1449/2008).

21.10.2008

Giorgio Bortini (št.1450/2008); David Pegg (York Branch of the palestine Solidarity Campaign) (št.1451/2008); Anne-Charlotte Bailly (Génération précaire) (št.1452/2008); Edvard Zerjal (št.1453/2008); Wieslaw Helon (št.1454/2008); Silvia Poitinger (št.1455/2008); Maria Luisa Rivera Alvarez (Associación de Vecinos Val do Rebolo, Arnado León) (št.1456/2008); Nicole De Leo (št.1457/2008); Joachim Bönsch (št.1458/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1459/2008); Carles Barcons (št.1460/2008); Michael Feyerabend (št.1461/2008); John Fitzpatrick (Dublintaxies) (št.1462/2008); Eamonn McFadden (št.1463/2008); José Pereira Rodrigues (št.1464/2008); Neary Dymphna (št.1465/2008); Wojciech Nawrocik (Polish National Steering Committee) (441 podpisov) (št.1466/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1467/2008); Gianfranco Gentile (št.1468/2008); Vincze Dezsoné (Milánovics Danica) (št.1469/2008); Romuald Lesniczak (št.1470/2008); Adalberto Andreani (Studio legale Andreani) (št.1471/2008); Alexandros Triandafilis (št.1472/2008).

30.10.2008

Vasile Lupaşcu (št.1473/2008); Nico Ntumba (št.1474/2008); Raymond Stanley Gifford (št.1475/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1476/2008); Thomas Doorhy (št.1477/2008); Dimitrios Examiliotis (št.1478/2008); Alessandro Cernecca (št.1479/2008); E.J. Ramsbottom (št.1480/2008);Marie-Thérèse Fauré (št.1481/2008); Angel Mutafov (št.1482/2008); Werner Thiel (št.1483/2008); Catherine Le Comte (št.1484/2008); Alan Hazelhurst (št.1485/2008); Paweł J. Kurzynski (št. 1486/2008); de Harald Ullmann (PETA Deutschland e.V.) (2 podpisa) (št.1487/2008); Jean Verneuil (Cercle Tibet Vérité 09/31) (23 podpisov) (št.1488/2008);Maria Letizia Albertin (2 podpisa) (št.1489/2008); Tatiana Markova (št.1490/2008);Nuria Naveira (2 podpisa) (št.1491/2008); Konstantinos Aivaliotis (2 podpisa) (št.1492/2008); Konstantinos Aivaliotis (2 podpisa) (št.1493/2008); Dimiter Dimitrov (št.1494/2008);Tatiana Stein (št.1495/2008); Valentina Zampieri (Condomini Palazzo Via G . Marconi 74) (št.1496/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1497/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1498/2008); Jos Aalders (Kinderombudsman) (št.1499/2008); Traugott G. Graser (št.1500/2008); Dionysia Avgerinopoulou (št.1501/2008); Savuthana Ker (št.1502/2008); Richard Woodward (št.1503/2008); Éva Klebelsberg (Gróf Klebelsberg Kuno Alapítvány) (št.1504/2008); Dinu Mirel Bârsan (št.1505/2008); Zbigniew Rolinksi (Praca Zdrowie Ekologia (PZE)) (št.1506/2008); Artúr Balogh (Roma Munkaadók és Munkavállalók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége) (št.1507/2008); Spiros Zafeiris (Grafeio Gen Tourismou) (št.1508/2008); Andrea Maori (17 podpisov) (št.1509/2008); Stoyan Petrov (št.1510/2008); Paolo Mastorgio (Gruppo Consiliare "Giovani per Arsago" ) (št.1511/2008); Riccardo Passaglia (št.1512/2008); Alfonso Frassanito (Associazione per la tutela dei diritti umani e civili dei minori e della famiglia "IoSòCarmela") (št.1513/2008); Boris Galonske (št.1514/2008); Michael Wildgruber (št.1515/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1516/2008); (ime vlagatelja zaupno) (2 podpisa) (št. 1517/2008).

10.11.2008

Irina Mateeva (Bulgarian Society for the Protection of birds) (št.1518/2008); Matías Cuadrado González (št.1519/2008); Kerstin Noeske (2 podpisa) (št.1520/2008); Justinus Linskens (št.1521/2008); Patricia Moyersoen (Fédération Française de Vol à Voile) (št.1522/2008); Neculai Gavriloaia (št.1523/2008); Otto Pardey (št.1524/2008); Henryka Solak (št.1525/2008); Leonhard Müller (št.1526/2008); Martine Bonnet (št.1527/2008); José Gutiérrez-Solana Plazaola (Union Nacional de Asociaciones de Caza) (št.1528/2008); Ángel Jésus Costero Nieto (št.1529/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1530/2008); Frank Berner (2 podpisa) (št.1531/2008); Nikolay Tsvetanov Nikolov (The Initiative Committee of the residential quarters of Gabrovo) (9 podpisov) (št.1532/2008); Pamela Tatiana Banquart (št.1533/2008); Borislav Sandov (13 626 podpisov) (št.1534/2008); Sarah Schulze (št.1535/2008); Friedrich Radermacher (št.1536/2008); Davide Lamanna (št.1537/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1538/2008); Jimmy Magro (št.1539/2008); Angela Figge (št.1540/2008); Maurizio Infante (št.1541/2008); Emilio Naranjo Trenado (Federacion de Asociaciones de Celiacos de Andalucia) (št.1542/2008); Serban Nicoleta Nedea (Grup de pers cu handicap) (št.1543/2008); Mavis Nye (MCC Kent Group Surrey and Sussex) (912 podpisov) (št.1544/2008); Mauricio Fortuna (št.1545/2008); Angelika Bonsch (št.1546/2008); Rubens Riotorto Bellomo (št.1547/2008); Helmut Driesel (št.1548/2008); George Hill (št.1549/2008); Constanze Kikels (št.1550/2008); Cinzia Solera (št.1551/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1552/2008); Yves Nyombayire Muhire (št.1553/2008); Frits Breure (Europese Beweging Nederland Afdeling Overijssel) (št.1554/2008); Ute Lehmann (št.1555/2008); Johannes Koll (št.1556/2008).

11.11.2008

Herbert Beyreiss (št.1558/2008); Pamela Wiegand (št.1559/2008); (podpisov) (št.1560/2008); Elisa Montresor (št.1561/2008); (podpisov) (št.1562/2008); Gheorghe Predescu (št.1563/2008); Daniel Bostaca (Associazione Roma-nia) (št.1564/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1565/2008); Kay Macquarrie (Rechtaufklo.de) (št.1566/2008); Tobias Burnus (št.1567/2008); Martin Nolle (št.1568/2008); Jorge Luis Villanueva Zurita (št.1569/2008); Peter Lehmann (št.1570/2008); Gheorghe Larie (št.1571/2008); Dragnev Kancho (št.1572/2008); Marta Marce (št.1573/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1574/2008); Franz Stegbuchner (št.1575/2008); Bernd Ludwig Hamme (Greenbacks ACS) (št.1576/2008); Marek Bruekner (Lehman Geschädigte Arbeitsgruppe Frankfurt am Main) (št.1577/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1578/2008); Brian Edmonds (št.1579/2008); (ime vlagatelja zaupno) (št.1580/2008); Ingrid Wenzel (št.1581/2008); Rathna Mom (Kambodschanisches Komitee für Frieden und Demokratie) (št.1582/2008); Nicoleta Vacaresteanu (št.1583/2008); Francisco Javier Villaescusa Cano (št.1584/2008); Josiane Nouvel (št.1585/2008); Brian Doyle (št.1586/2008); Nevena Asenova (3 podpisi) (št.1587/2008).


14. Nadaljnje obravnavanje stališč in resolucij Parlamenta

Na spletnih straneh Séance en direct je na voljo sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju stališč in resolucij, ki jih je Parlament sprejel med delnim zasedanjem julija 2008.


15. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjene prepise naslednjih listin:

- Protokol k stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Hrvaško na drugi zaradi upoštevanja pristopa Česke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Madžarske, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji

- Protokol k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Kraljevino Maroko na drugi zaradi pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji.


16. Prerazporeditev sredstev

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije DEC 24/2008 za prerazporeditev proračunskih sredstev (C6-0308/2008).

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe za splošni proračun Evropskih skupnosti prerazporeditev v celoti odobril.

°
° ° °

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije DEC 30/2008 za prerazporeditev proračunskih sredstev (C6-0356/2008).

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe za splošni proračun Evropskih skupnosti prerazporeditev v celoti odobril.

°
° ° °

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije DEC 31/2008 za prerazporeditev proračunskih sredstev (C6-0357/2008).

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe za splošni proračun Evropskih skupnosti prerazporeditev v celoti odobril.

°
° ° °

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije DEC 32/2008 za prerazporeditev proračunskih sredstev (C6-0360/2008).

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe za splošni proračun Evropskih skupnosti prerazporeditev v celoti odobril.

°
° ° °

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije DEC 33/2008 za prerazporeditev proračunskih sredstev (C6-0358/2008).

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe za splošni proračun Evropskih skupnosti prerazporeditev v celoti odobril.

°
° ° °

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije DEC 34/2008 za prerazporeditev proračunskih sredstev (C6-0378/2008).

V skladu s členom 24(3) Finančne uredbe za splošni proračun Evropskih skupnosti je odbor delno odobril prerazporeditev sredstev po spodaj navedeni razpredelnici.

Zavrnil je del v zvezi s členom 19 11 02: Programi informiranja za države nečlanice

V EUR

IZVOR ODOBRITEV

POGLAVJE – 40 02 Rezerve za finančne intervencije

ČLEN – 40 02 42 Rezerva za nujno pomoč

OPO

- 39 544 000

OP

- 0

POGLAVJE – 19 06 Odziv na krizne razmere in svetovne grožnje za varnost

ČLEN – 19 06 05 Intervencije civilne zaščite v tretjih državah

OPO

- 2 800 000

OP

- 0

ČLEN – 20 02 01 Zunanjetrgovinski odnosi, vključno z dostopom do trgov držav nečlanic Skupnosti

OPO

- 1 000 000

OP

- 0

ČLEN – 21 06 02 Odnosi z Južno Afriko

OPO

- 1 656 000

OP

- 0

ČLEN – 21 07 04 Sporazumi o osnovnih proizvodih

OPO

- 1 200 000

OP

- 0

POGLAVJE – 19 06 Odziv na krizne razmere in svetovne grožnje za varnost

POSTAVKA – 19 06 02 01 Ukrepi na področju zmanjševanja tveganja in pripravljenosti v zvezi s kemičnimi, jedrskimi in biološkimi materiali ali dejavniki (instrument za stabilnost)

OPO

-1 500 000

OP

- 0

NAMEN ODOBRITEV

POGLAVJE – 19 08 Evropska sosedska politika in odnosi z Rusijo

POSTAVKA – 19 08 01 03 Evropsko sosedstvo in partnerstvo – Finančno sodelovanje z vzhodno Evropo

OPO

47 700 000

OP

0

°
° ° °

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije DEC 35/2008 za prerazporeditev proračunskih sredstev (C6-0359/2008).

Po seznanitvi z mnenjem Sveta je odbor v skladu s členom 24(3) Finančne uredbe za splošni proračun Evropskih skupnosti prerazporeditev v celoti odobril.

°
° ° °

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije DEC 40/2008 za prerazporeditev proračunskih sredstev (C6-0386/2008).

Odbor je v skladu s členom 24(2) Finančne uredbe za splošni proračun Evropskih skupnosti prerazporeditev v celoti odobril.

°
° ° °

Odbor za proračun je obravnaval predlog Evropske komisije DEC 41/2008 za prerazporeditev proračunskih sredstev (C6-0390/2008).

Odbor je v skladu s členom 24(2) Finančne uredbe za splošni proračun Evropskih skupnosti prerazporeditev v celoti odobril.


17. Razpored dela

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Končni osnutek dnevnega reda za zasedanje novembre 2008 (PE 415.623/PDOJ) je bil razdeljen. Predlagane so bile naslednje spremembe (člen 132 Poslovnika):

ponedeljek

- ni predlogov sprememb

torek

Skupina PPE-DE je umaknila zahtevo za razpravo o priporočilu za drugo obravnavo Karin Scheele (A6-0425/2008) o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu (točka 30 osnutka dnevnega reda).

Priporočilo za drugo obravnavo Karin Scheele se torej brez razprave v skladu s členom 131 Poslovnika uvrsti v čas za glasovanje v sredo, 19.11.2008.

sreda

Zahteva skupine PSE, da se na dnevni red uvrstita izjavi Sveta in Komisije o stanju v avtomobilski industriji.

Govoril je Hannes Swoboda v imenu skupine PSE, ki je utemeljil zahtevo.

Parlament je odobril zahtevo.

Razprava o ustnem vprašanju o ponovnem pregledu priporočila 2001/331/ES o minimalnih merilih, ki se uporabljajo pri okoljskih inšpekcijah v državah članicah (točka 52 osnutka dnevnega reda), se zato prenese na sejo v četrtek, 20.11.2008 (zjutraj).

četrtek

- ni predlogov sprememb

S tem je bil določen razpored dela.

°
° ° °

Govoril je Koenraad Dillen, ki je na podlagi člena 7 Poslovnika izrazil obžalovanje, da razprava o poročilu Klaus-Heiner Lehne (A6-0421/2008) ni več uvrščena na večerni dnevni red, ter se je spraševal o širjenju tega poročila po njegovem sprejetju v odboru (predsednik je vzel na znanje).


18. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 144 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki želijo Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Nicodim Bulzesc, Miguel Angel Martínez Martínez, Viktória Mohácsi, Bogusław Rogalski, László Tőkés, Ilda Figueiredo, Georgios Georgiou, Irena Belohorská, Ján Hudacký, Marek Siwiec, Ryszard Czarnecki, Monica Frassoni, Árpád Duka-Zólyomi in Hannes Swoboda.


19. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico delegaciji nekdanjih poslancev prvega demokratično izvoljenega parlamenta Nemške demokratične republike pod vodstvom nekdanje predsednice tega parlamenta, Sabine Bergmann-Pohl, ki je sejo spremljala na častni galeriji.


20. Interventions d'une minute sur des questions politiques importantes (suite)

Govorili so Jim Higgins, Vladimír Maňka, Eoin Ryan, Milan Horáček, József Szájer, Kristian Vigenin, Nicolae Vlad Popa in Gábor Harangozó.


21. EMU@10: Prvih deset let ekonomske in monetarne unije ter prihodnji izzivi (razprava)

Poročilo: EMU@10: Prvih deset let ekonomske in monetarne unije ter prihodnji izzivi [2008/2156(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. soporočevalca: Pervenche Berès in Werner Langen (A6-0420/2008)

Pervenche Berès in Werner Langen sta predstavila poročilo.

Govorila sta Joaquín Almunia (član Komisije) in Jean-Claude Juncker (predsednik “euro” skupine).

Govoril je Jean-Pierre Audy (pripravljalec mnenja odbora INTA).

PREDSEDSTVO: Mario MAURO
podpredsednik

Govorili so Karsten Friedrich Hoppenstedt v imenu skupine PPE-DE, Elisa Ferreira v imenu skupine PSE, Wolf Klinz v imenu skupine ALDE, Eoin Ryan v imenu skupine UEN, Pierre Jonckheer v imenu skupine Verts/ALE, Sahra Wagenknecht v imenu skupine GUE/NGL, Nils Lundgren v imenu skupine IND/DEM, Roger Helmer samostojni poslanec, Ján Hudacký, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Dariusz Maciej Grabowski, Kyriacos Triantaphyllides, Hanne Dahl, Andreas Mölzer, Othmar Karas, Olle Schmidt, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Jens Holm, Zsolt László Becsey, Vladimír Maňka, Danutė Budreikaitė, Ryszard Czarnecki, Margaritis Schinas, Manuel António dos Santos, Jim Higgins, Dariusz Rosati, Paolo Bartolozzi in Sirpa Pietikäinen.

Po postopku "catch the eye" so govorili Zita Pleštinská, Silvia-Adriana Ţicău, Vittorio Prodi, Gay Mitchell, Gerard Batten, Dragoş Florin David, Christopher Beazley in Kurt Joachim Lauk.

Govorili so Joaquín Almunia, Jean-Claude Juncker, Pervenche Berès in Werner Langen.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.16 zapisnika z dne 18.11.2008.


22. Uporaba načela enakega plačila za ženske in moške (razprava)

Poročilo: Priporočila Komisiji o uporabi načela enakega plačila za moške in ženske [2008/2012(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Edit Bauer (A6-0389/2008)

Edit Bauer je predstavila poročilo.

PREDSEDSTVO: Marek SIWIEC
podpredsednik

Govoril je Vladimír Špidla (član Komisije)

Govorili so Donata Gottardi (pripravljalka mnenja odbora EMPL), Anna Záborská v imenu skupine PPE-DE, Lissy Gröner v imenu skupine PSE, Siiri Oviir v imenu skupine ALDE, Hiltrud Breyer v imenu skupine Verts/ALE, Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL, Urszula Krupa v imenu skupine IND/DEM, Gabriele Stauner, Teresa Riera Madurell, Marco Cappato, Eva-Britt Svensson, Godfrey Bloom, Zita Pleštinská, Gabriela Creţu, Věra Flasarová, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ria Oomen-Ruijten, Marusya Ivanova Lyubcheva, Romana Jordan Cizelj, Iratxe García Pérez in Rumiana Jeleva.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Danutė Budreikaitė, Zuzana Roithová, Bogusław Liberadzki, Ewa Tomaszewska, Zbigniew Zaleski, Andrzej Jan Szejna in Astrid Lulling.

Govorila sta Vladimír Špidla in Edit Bauer.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.17 zapisnika z dne 18.11.2008.


23. Splošni režim za trošarino * (razprava)

Poročilo: Predlog Direktive Sveta o splošnem režimu za trošarino [COM(2008)0078 - C6-0099/2008 - 2008/0051(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Astrid Lulling (A6-0417/2008)

Astrid Lulling je predstavila poročilo.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Govoril je László Kovács (član Komisije).

Govorili so Manuel António dos Santos (pripravljalec mnenja odbora ITRE), Bill Newton Dunn (pripravljalec mnenja odbora IMCO), Zsolt László Becsey v imenu skupine PPE-DE, Elisa Ferreira v imenu skupine PSE, Olle Schmidt v imenu skupine ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk v imenu skupine UEN, Trevor Colman v imenu skupine IND/DEM, Margaritis Schinas, Katerina Batzeli, Colm Burke, Peter Skinner in Gabriela Creţu.

Po postopku "catch the eye" sta govorili Zuzana Roithová in Silvia-Adriana Ţicău.

Govorila sta László Kovács in Astrid Lulling.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.14 zapisnika z dne 18.11.2008.


24. Solidarnostni sklad Evropske Unije: oviri pri njegovi reformi (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0092/2008), ki ga je postavil Gerardo Galeote v imenu odbora REGI Komisiji: Solidarnostni sklad Evropske unije: oviri pri njegovi reformi (B6-0472/2008)

Gerardo Galeote je predstavil vprašanje za ustni odgovor.

Danuta Hübner (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje za ustni odgovor.

Govorili so Rolf Berend v imenu skupine PPE-DE, Iratxe García Pérez v imenu skupine PSE, Jean Marie Beaupuy v imenu skupine ALDE, Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE, Pedro Guerreiro v imenu skupine GUE/NGL, Lambert van Nistelrooij, Wolfgang Bulfon, Agnes Schierhuber, Evgeni Kirilov, James Nicholson, Stavros Arnaoutakis, Oldřich Vlasák, Gábor Harangozó, Rumiana Jeleva, Emmanouil Angelakas, Maria Petre in Mairead McGuinness.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sérgio Marques, Czesław Adam Siekierski, Mieczysław Edmund Janowski in Rolf Berend.

Govorila je Danuta Hübner.

Razprava se je zaključila.


25. Izboljšanje izobraževanja potrošnikov in osveščenosti o posojilih in financah (kratka predstavitev)

Poročilo: Varstvo potrošnikov: izboljšanje izobraževanja potrošnikov in osveščenosti o posojilih in financah [2007/2288(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Iliana Malinova Iotova (A6-0393/2008)

Iliana Malinova Iotova je predstavila poročilo.

Govorila je Danuta Hübner (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 7.12 zapisnika z dne 18.11.2008.


26. Točkovna tabela potrošniških trgov (kratka predstavitev)

Poročilo: Pregled stanja potrošniških trgov [2008/2057(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Anna Hedh (A6-0392/2008)

Anna Hedh je predstavila poročilo.

Govorila je Danuta Hübner (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 7.13 zapisnika z dne 18.11.2008.


27. Podpora zgodnji predstavitvi trajnostne proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv (kratka predstavitev)

Poročilo: Podpora zgodnji predstavitvi trajnostne proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv [2008/2140(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Christian Ehler (A6-0418/2008)

Christian Ehler je predstavil poročilo.

Govorila je Danuta Hübner (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 7.18 zapisnika z dne 18.11.2008.


28. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 415.623/OJMA).


29. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.10.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrikienė, Angelakas, Antinucci, Arnaoutakis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barsi-Pataky, Bartolozzi, Basile, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Bedingfield , Beer, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Borrell Fontelles, Boso, Boştinaru, Botopoulos, Boursier, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calia, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Ciani, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Colman, Corbett, Corbey, Corda, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Denanot, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Ehler, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Giuntini, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grau i Segú, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juri , Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Lo Curto, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Marini, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Elisabeth Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Mussa , Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pagano, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Petre, Pflüger, Pietikäinen, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Robusti, Rodust, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rus, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanzarello, Sanz Palacio, Sârbu, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sógor, Søndergaard, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov