Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 18. novembra 2008 - Štrasburg

3. Hlasovanie o žiadosti o naliehavý postup
CRE

Žiadosť Rady o použitie naliehavého postupu (čl. 134 rokovacieho poriadku) o:

- Návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 332/2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (KOM(2008)0717 – C6-0389/2008 – 2008/0208(CNS)) – výbor ECON

V rozprave vystúpila Pervenche Berès (predsedníčka výboru ECON)

Žiadosť o naliehavý postup bola schválená.


Tento bod bude zapísaný do programu prebiehajúceho rokovania v rámci spoločnej rozpravy o vyhlásení Komisie na rovnakú tému (pozri bod 15 zápisnice zo dňa 18.11.2008).

Lehota na predloženie návrhov pre plenárnu schôdzu je: 19.11.2008 o 10.00.

Hlasovanie: bod 6.10 zápisnice zo dňa 20.11.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia