Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0106(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0377/2008

Συζήτηση :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Ψηφοφορία :

PV 19/11/2008 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0552

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

4. Καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της ΚΓΠ * - Τροποποιήσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής * - Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) * - Kοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) * (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς [COM(2008)0306 - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τροποποιήσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 320/2006, (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και (ΕΚ) αριθ. […]/2008 [COM(2008)0306 - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) [COM(2008)0306 - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που τροποποιεί την απόφαση 2006/144/ΕΚ σχετικά με κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) [COM(2008)0306 - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

Ο Luis Manuel Capoulas Santos παρουσιάζει τις εκθέσεις του.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Kathalijne Maria Buitenweg (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Markus Pieper (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Lutz Goepel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Stéphane Le Foll, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Niels Busk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vincenzo Aita, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Witold Tomczak, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Peter Baco, μη εγγεγραμμένος, Neil Parish, Brian Simpson, Jan Mulder, Gintaras Didžiokas, Alyn Smith, Ilda Figueiredo, Γεώργιος Γεωργίου και Jim Allister.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Sylwester Chruszcz, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Véronique Mathieu, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Sergio Berlato, Sebastiano Sanzarello, Vincenzo Lavarra, Mairead McGuinness, Bogdan Golik, Ιωάννης Γκλαβάκης, Κατερίνα Μπατζελή, Esther De Lange, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, María Isabel Salinas García και Alessandro Battilocchio.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Avril Doyle, Paulo Casaca, Francesco Ferrari, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elisabeth Jeggle, Marian Harkin, Astrid Lulling, Giovanni Robusti, James Nicholson, Κατερίνα Μπατζελή, Colm Burke και Czesław Adam Siekierski.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier και Mariann Fischer Boel.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adam BIELAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Luis Manuel Capoulas Santos.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.11.2008, σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.11.2008, σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.11.2008 και σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.11.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου