Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0106(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0377/2008

Keskustelut :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Äänestykset :

PV 19/11/2008 - 7.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0552

Pöytäkirja
Tiistai 18. marraskuuta 2008 - Strasbourg

4. Viljelijöille YMP:n mukaisesti maksettavien tukien järjestelmät * - Yhteisen maatalouspolitiikan muuttaminen * - Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta annettu tuki * - Maaseudun kehittämistä koskevat yhteisön strategiset suuntaviivat (ohjelmakausi 2007–2013) * (keskustelu)
CRE

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi viljelijöille yhteisen maatalouspolitiikan mukaisesti maksettavien suorien tukien järjestelmää koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä [KOM(2008)0306 - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan muuttamisesta asetuksia (EY) N:o 320/2006, (EY) N:o 1234/2007, (EY) N:o 3/2008 ja (EY) N:o […]/2008 muuttamalla [KOM(2008)0306 - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta [KOM(2008)0306 - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi maaseudun kehittämistä koskevista yhteisön strategisista suuntaviivoista (ohjelmakausi 2007-2013) tehdyn päätöksen 2006/144/EY muuttamisesta [KOM(2008)0306 - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

Luis Manuel Capoulas Santos esitteli laatimansa mietinnöt

Puheenvuorot: Michel Barnier (neuvoston puheenjohtaja) ja Mariann Fischer Boel (komission jäsen).

Puheenvuorot: Kathalijne Maria Buitenweg (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Markus Pieper (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lutz Goepel PPE-DE-ryhmän puolesta, Stéphane Le Foll PSE-ryhmän puolesta, Niels Busk ALDE-ryhmän puolesta, Janusz Wojciechowski UEN-ryhmän puolesta, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE-ryhmän puolesta, Vincenzo Aita GUE/NGL-ryhmän puolesta, Witold Tomczak IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Peter Baco, Neil Parish, Brian Simpson, Jan Mulder, Gintaras Didžiokas, Alyn Smith, Ilda Figueiredo, Georgios Georgiou ja Jim Allister.

Puhetta johti
varapuhemies Manuel António dos SANTOS

Puheenvuorot: Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Sylwester Chruszcz, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Véronique Mathieu, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Sergio Berlato, Sebastiano Sanzarello, Vincenzo Lavarra, Mairead McGuinness, Bogdan Golik, Ioannis Gklavakis, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, María Isabel Salinas García ja Alessandro Battilocchio.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Avril Doyle, Paulo Casaca, Francesco Ferrari, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elisabeth Jeggle, Marian Harkin, Astrid Lulling, Giovanni Robusti, James Nicholson, Katerina Batzeli, Colm Burke ja Czesław Adam Siekierski.

Puheenvuorot: Michel Barnier ja Mariann Fischer Boel.

Puhetta johti
varapuhemies Adam BIELAN

Luis Manuel Capoulas Santos käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 19.11.2008, kohta 5.4, istunnon pöytäkirja 19.11.2008, kohta 7.1, istunnon pöytäkirja 19.11.2008, kohta 7.2 ja istunnon pöytäkirja 19.11.2008, kohta 7.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö