Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0106(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0377/2008

Rozpravy :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Hlasovanie :

PV 19/11/2008 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0552

Zápisnica
Utorok, 18. novembra 2008 - Štrasburg

4. Režimy podpory pre poľnohospodárov v rámci SPP * - Úprava spoločnej poľnohospodárskej politiky * - Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka * - Strategické usmernenia Spoločenstva pre rozvoj vidieka (2007 – 2013) * (rozprava)
Doslovný zápis

Správa: Návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov [COM(2008)0306 - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

Správa: Návrh nariadenia Rady o úpravách spoločnej poľnohospodárskej politiky zmenou a doplnením nariadení (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. […]/2008 [COM(2008)0306 - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

Správa: Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [COM(2008)0306 - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

Správa: Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 – 2013) [COM(2008)0306 - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

Luis Manuel Capoulas Santos uviedol správy.

V rozprave vystúpili: Michel Barnier (úradujúci predseda Rady) a Mariann Fischer Boel (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Kathalijne Maria Buitenweg (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Markus Pieper (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Lutz Goepel za skupinu PPE-DE, Stéphane Le Foll za skupinu PSE, Niels Busk za skupinu ALDE, Janusz Wojciechowski za skupinu UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, Vincenzo Aita za skupinu GUE/NGL, Witold Tomczak za skupinu IND/DEM, Peter Baco nezávislý poslanec, Neil Parish, Brian Simpson, Jan Mulder, Gintaras Didžiokas, Alyn Smith, Ilda Figueiredo, Georgios Georgiou a Jim Allister.

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Sylwester Chruszcz, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Véronique Mathieu, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Sergio Berlato, Sebastiano Sanzarello, Vincenzo Lavarra, Mairead McGuinness, Bogdan Golik, Ioannis Gklavakis, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, María Isabel Salinas García a Alessandro Battilocchio.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili: Avril Doyle, Paulo Casaca, Francesco Ferrari, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elisabeth Jeggle, Marian Harkin, Astrid Lulling, Giovanni Robusti, James Nicholson, Katerina Batzeli, Colm Burke a Czesław Adam Siekierski.

V rozprave vystúpili: Michel Barnier a Mariann Fischer Boel.

PREDSEDNÍCTVO: Adam BIELAN
podpredseda

V rozprave vystúpil Luis Manuel Capoulas Santos.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.4 zápisnice zo dňa 19.11.2008, bod 7.1 zápisnice zo dňa 19.11.2008, bod 7.2 zápisnice zo dňa 19.11.2008 a bod 7.3 zápisnice zo dňa 19.11.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia