Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0106(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0377/2008

Debatter :

PV 18/11/2008 - 4
CRE 18/11/2008 - 4

Omröstningar :

PV 19/11/2008 - 7.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0552

Protokoll
Tisdagen den 18 november 2008 - Strasbourg

4. System för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken * - Ändring av den gemensamma jordbrukspolitiken * - Ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) * - Gemenskapens strategiska riktlinjer för landsbygdsutvecklingen (2007–2013) * (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till rådets förordning om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare [KOM(2008)0306 - C6-0240/2008 - 2008/0103(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0402/2008)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av den gemensamma jordbrukspolitiken genom ändring av förordningarna (EG) nr 320/2006, (EG) nr 1234/2007, (EG) nr 3/2008 och (EG) nr […]/2008 [KOM(2008)0306 - C6-0241/2008 - 2008/0104(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0401/2008)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) [KOM(2008)0306 - C6-0242/2008 - 2008/0105(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0390/2008)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av beslut 2006/144/EG om gemenskapens strategiska riktlinjer för landsbygdsutvecklingen (programperiod 2007–2013) [KOM(2008)0306 - C6-0239/2008 - 2008/0106(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Luis Manuel Capoulas Santos (A6-0377/2008)

Luis Manuel Capoulas Santos redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Michel Barnier (rådets tjänstgörande ordförande) och Mariann Fischer Boel (ledamot av kommissionen).

Talare: Kathalijne Maria Buitenweg (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Markus Pieper (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Lutz Goepel för PPE-DE-gruppen, Stéphane Le Foll för PSE-gruppen, Niels Busk för ALDE-gruppen, Janusz Wojciechowski för UEN-gruppen, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf för Verts/ALE-gruppen, Vincenzo Aita för GUE/NGL-gruppen, Witold Tomczak för IND/DEM-gruppen, Peter Baco, grupplös, Neil Parish, Brian Simpson, Jan Mulder, Gintaras Didžiokas, Alyn Smith, Ilda Figueiredo, Georgios Georgiou och Jim Allister.

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

Talare: Agnes Schierhuber, Rosa Miguélez Ramos, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Sylwester Chruszcz, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Véronique Mathieu, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Sergio Berlato, Sebastiano Sanzarello, Vincenzo Lavarra, Mairead McGuinness, Bogdan Golik, Ioannis Gklavakis, Katerina Batzeli, Esther De Lange, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, María Isabel Salinas García och Alessandro Battilocchio.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Avril Doyle, Paulo Casaca, Francesco Ferrari, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Elisabeth Jeggle, Marian Harkin, Astrid Lulling, Giovanni Robusti, James Nicholson, Katerina Batzeli, Colm Burke och Czesław Adam Siekierski.

Talare: Michel Barnier och Mariann Fischer Boel.

ORDFÖRANDESKAP: Adam BIELAN
Vice talman

Talare: Luis Manuel Capoulas Santos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.4 i protokollet av den 19.11.2008, punkt 7.1 i protokollet av den 19.11.2008, punkt 7.2 i protokollet av den 19.11.2008 och punkt 7.3 i protokollet av den 19.11.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy