Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0146(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0391/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0391/2008

Συζήτηση :

PV 18/11/2008 - 5
CRE 18/11/2008 - 5

Ψηφοφορία :

PV 18/11/2008 - 7.15
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0542

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

5. Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία * (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) με σκοπό τη θέσπιση σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία [COM(2008)0442 - C6-0315/2008 - 2008/0146(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Niels Busk (A6-0391/2008)

Ο Niels Busk παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Maria Petre, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, María Isabel Salinas García, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Donato Tommaso Veraldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bairbre de Brún, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jeffrey Titford, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Christa Klaß, Csaba Sándor Tabajdi, Marian Harkin και Hélène Goudin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι James Nicholson, Silvia-Adriana Ţicău, Zdzisław Zbigniew Podkański, Ilda Figueiredo, Neil Parish και Christel Schaldemose.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier, Mariann Fischer Boel και Niels Busk.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.11.2008.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου