Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0159(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0383/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0383/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/11/2008 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0454
P6_TA(2008)0531

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

7.4. Δίκαιο των εταιρειών σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στον τομέα του δικαίου των εταιρειών σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο (κωδικοποιημένη έκδοση) [COM(2008)0344 - C6-0217/2008 - 2008/0109(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0383/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0531)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου