Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0272(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0376/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0376/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/11/2008 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0535

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

7.8. Ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου περί του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή [COM(2007)0776 - C6-0452/2007 - 2007/0272(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A6-0376/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0535)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου