Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
Πλήρη Πρακτικά

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Iliana Malinova Iotova - A6-0393/2008: Zuzana Roithová, Zita Pleštinská και Syed Kamall

Έκθεση Astrid Lulling - A6-0417/2008: Astrid Lulling, Daniel Hannan και Syed Kamall

Έκθεση Niels Busk - A6-0391/2008: Milan Gaľa, Czesław Adam Siekierski, Hynek Fajmon, Mairead McGuinness και Ewa Tomaszewska

Έκθεση Pervenche Berès και Werner Langen - A6-0420/2008: Ivo Strejček και Czesław Adam Siekierski

Έκθεση Klaus-Heiner Lehne - A6-0422/2008: Siiri Oviir

Έκθεση Christian Ehler - A6-0418/2008: Gyula Hegyi

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου