Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο

11. Απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση: συνέχεια του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 2008 και του Συμβουλίου κορυφής G20 της 15ης Νοεμβρίου 2008 - Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2009 (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση: συνέχεια του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 2008 και του Συμβουλίου κορυφής G20 της 15ης Νοεμβρίου 2008

Δήλωση της Επιτροπής: Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2009

Οι Jean-Pierre Jouyet (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Roberto Musacchio, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Hanne Dahl, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jana Bobošíková, μη εγγεγραμμένη, Jean-Pierre Jouyet, José Manuel Barroso, Hartmut Nassauer, Hannes Swoboda, Diana Wallis, Ryszard Czarnecki, Hélène Flautre, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Paul Marie Coûteaux, Luca Romagnoli, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Jean Marie Beaupuy, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Esko Seppänen, Kathy Sinnott, Andreas Mölzer, Giles Chichester και Poul Nyrup Rasmussen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mechtild ROTHE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Andrew Duff, Irena Belohorská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pervenche Berès, Lena Ek, Manfred Weber, Jan Andersson, Malcolm Harbour, Ieke van den Burg, Lambert van Nistelrooij, Enrique Barón Crespo, Ingeborg Gräßle, Σταύρος Λαμπρινίδης, Robert Sturdy, Andrzej Jan Szejna, Carmen Fraga Estévez, Harald Ettl, Philip Bushill-Matthews, Erika Mann, Piia-Noora Kauppi και Gunnar Hökmark.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι John Purvis, Proinsias De Rossa, Olle Schmidt, Marie Anne Isler Béguin και Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνει η Margot Wallström (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Οι προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σε μεταγενέστερη περίοδο συνόδου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου