Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 3.Αποφάσεις επί του κατεπείγοντος
 4.Καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της ΚΓΠ * - Τροποποιήσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής * - Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) * - Kοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013) * (συζήτηση)
 5.Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία * (συζήτηση)
 6.Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2009 (προθεσμία κατάθεσης των σχεδίων τροπολογίας)
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Σύναψη του πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΚ/Καζακστάν ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.2.Κοινή επιχείρηση για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.3.Υποχρεωτικές επιγραφές των δικύκλων ή τρικύκλων μηχανοκίνητων οχημάτων (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.4.Δίκαιο των εταιρειών σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.5.Κάθισμα του οδηγού των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.6.Tαμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις (κωδικοποιημένη έκδοση) * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.7.Σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις *** (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.8.Ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.9.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.10.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Frank Vanhecke (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.11.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Massimo D'Alema (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.12.Προστασία του καταναλωτή σε πιστωτικά και χρηματοοικονομικά θέματα (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.13.Πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.14.Καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης * (ψηφοφορία)
  
7.15.Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία * (ψηφοφορία)
  
7.16.Απολογισμός των δέκα ετών της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ψηφοφορία)
  
7.17.Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών γυναικών και ανδρών (ψηφοφορία)
  
7.18.Υποστήριξη της έγκαιρης επίδειξης της αειφόρου ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση: συνέχεια του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 2008 και του Συμβουλίου κορυφής G20 της 15ης Νοεμβρίου 2008 - Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2009 (συζήτηση)
 12.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 13.Υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης για ορισμένες μορφές εταιρειών ***I (συζήτηση)
 14.Ευρωπαϊκές στατιστικές ***I (συζήτηση)
 15.Μηχανισμός οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών * - Οικονομική στήριξη στα κράτη μέλη (συζήτηση)
 16.Κατάθεση εγγράφωv
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (193 kb) Κατάσταση παρόντων (64 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (136 kb) Κατάσταση παρόντων (24 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (400 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1394 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (239 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (160 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (433 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου